Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно некоторых вопросов ведения бухгалтерского учета

Относительно некоторых вопросов ведения бухгалтерского учета   

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.04.2013 р. N 31-08410-07-29/12008


   
   Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на запит щодо ведення бухгалтерського обліку повідомляє.
   
   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 (далі - П(С)БО 7), визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи та амортизацію основних засобів, а також розкриття такої інформації у фінансовій звітності.
   
   Згідно з пунктом 4 П(С)БО 7 капітальними інвестиціями в необоротні матеріальні активи визнаються витрати на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання об'єктів матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством.
   
   Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. N 561, визначено, що витрати з будівництва (виготовлення), придбання і поліпшення об'єктів основних засобів з початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єктів в експлуатацію визнаються незавершеними капітальними інвестиціями (незавершеним будівництвом). Капітальні інвестиції обліковуються у складі незавершеного будівництва до введення об'єктів основних засобів в експлуатацію.
   
   До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).
   
   Таким чином, незавершені капітальні інвестиції не є об'єктами основних засобів, обліковуються в окремій групі, а також їх вартість не підлягає переоцінці та амортизації.
   
   Що стосується другого питання, то статтею 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) передбачено, що зазначений Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством, у тому числі і на неприбуткові організації.
   
   Відповідно до статті 14 Закону підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства. Порядок подання фінансової звітності встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".
   
   Директор Департаменту
   податкової, митної політики та
   методології бухгалтерського обліку
   
   М. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам