Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О должностях бухгалтеров

О должностях бухгалтеров   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 29.07.2014 р. N 307/13/116-14
   
   Про посади бухгалтерів

   У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення [...] і повідомляється.
   
   Згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
   
   Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, зокрема, вводить до штату підприємства посаду бухгалтера або створює бухгалтерську службу (структурний підрозділ: управління, відділ, сектор тощо) на чолі з головним бухгалтером.
   
   Водночас відповідно до Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 N 59, бухгалтерська служба утворюється як самостійний структурний підрозділ бюджетної установи, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи, - департамент, управління, відділ, сектор або в бюджетній установі вводиться посада спеціаліста, на якого покладається виконання обов'язків бухгалтерської служби.
   
   Статтею 46 Господарського кодексу України передбачено, що підприємці мають право укладати з громадянами договори щодо використання їх праці. При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов'язаний забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці не нижчу від визначеної законом та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України.
   
   При створенні підприємства роботодавцю рекомендується визначити професії (посади) працівників, працю яких він передбачає використовувати, кваліфікацію та кількість працівників кожної професії з урахуванням техніки, технології та продукції, що буде випускатися.
   
   На нашу думку, у разі використання підприємцем найманої праці (створення підприємства), чисельність працівників відповідної категорії повинна бути обґрунтованою.
   
   Чисельність працівників на підприємствах, зокрема бухгалтерів, встановлюється відповідно до Міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінпраці від 26.09.2003 N 269.
   
   Також Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 N 336, визначено, що конкретний перелік посадових (робочих) обов'язків визначається посадовими (робочими) інструкціями працівників усіх категорій, які розробляють і затверджують на основі типової кваліфікаційної характеристики роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.
   
   Виходячи з особливостей штатного розпису, структурних перетворень, раціонального розподілу праці або інших причин, пов'язаних із виробничою необхідністю, коло завдань та обов'язків, виписаних у кваліфікаційних характеристиках посад (професій), може бути розширене під час розроблення посадових (робочих) інструкцій роботами, завданнями та обов'язками, передбаченими для різних груп посад (професій), рівними або нижчими за складністю, виконання яких не потребує іншої спеціальності, кваліфікації або звужене за рахунок розподілу між окремими працівниками.
   
   Крім того, у разі виконання працівником робіт, що належать до різних професій, трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою (професією), яку визнано основною. Основною вважається посада (професія) з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими професіями.
   
   Отже, при розробленні посадової інструкції бухгалтера коло завдань та обов'язків за цією посадою може бути доповнено роботами, притаманними іншим посадам, рівним за складністю, виконання яких не потребує іншої кваліфікації.
   
   Найменування посад (професій) працівників визначається у відповідності із Національним класифікатором України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (далі - Класифікатор професій), затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 N 327.
   
   Так, відповідно до Класифікатора професій до професійних назв робіт бухгалтерського обліку належать такі посади: професійне угрупування 1231 "Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники" - "Головний бухгалтер", "Заступник головного бухгалтера" (похідна назва від базової професій "Головний бухгалтер"), "Завідувач цехової бухгалтерії", "Начальник централізованої бухгалтерії", "Головний касир", "Завідувач каси" та "Начальник відділу (сектору)" за напрямами бухгалтерського обліку (код 1229.7) і "Начальник бюро" за напрямами бухгалтерського обліку (код 1237.1); професійне угрупування 2411.2 "Аудитори та кваліфіковані бухгалтери" - "Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)", "Аудитор", "Бухгалтер-експерт", "Бухгалтер-ревізор" та "Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності" (код 2441.2); професійне угрупування 3433 "Бухгалтери та касири-експерти" - "Бухгалтер", "Асистент бухгалтера-експерта", "Касир-експерт"; професійне угрупування 4121 "Реєстратори бухгалтерських даних" - "Конторський (офісний службовець (бухгалтерія)", "Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних", "Рахівник" та "Касир (на підприємстві, в установі, організації)" (код 4211) тощо.
   
    Директор Департаменту
   
О. Товстенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам