Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О повышении минимальной заработной платы

О повышении минимальной заработной платы   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.04.2015 р. № 4753/0/14-15/18
   
Співголові Національної ради
   профспілкової сторони
   Осовому Г. В.

   
Про підвищення мінімальної зарплати

   Мiнсоцполiтики розглянуло Ваше звернення про необхiднiсть пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати i повiдомляє.
   
   2014 рiк виявився вкрай важким для всiх верств суспiльства. У нинiшнiх умовах розвитку економiки та при наявних фiнансових можливостях Україна поки що не може досягти європейських стандартiв життя.
   
   Кризовий стан економiки негативно вплинув на основнi макроекономiчнi показники України, що спричинило зниження темпiв росту середньомiсячних заробiтних плат, падiння реальних заробiтних плат та зростанню сум заборгованостi iз виплати заробiтної плати.
   
   Згiдно з чинним законодавством при визначеннi розмiру мiнiмальної заробiтної плати враховуються як потреби працiвникiв, так i макропоказники економiчного розвитку держави, що вiдповiдає положенням Конвенцiї МОП № 131 про встановлення мiнiмальної заробiтної плати з особливим рахуванням країн, що розвиваються.
   
   У Законi України «Про Державний бюджет України на 2015 рiк» розмiр мiнiмальної заробiтної встановлено з урахуванням показникiв економiчного розвитку, фiнансових можливостей бюджету та пiдприємств. На кiнець 2015 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати зросте на 13% i становитиме 1378 гривень.
   
   З урахуванням змiни на законодавчому рiвнi розмiру мiнiмальної заробiтної плати та враховуючи пiдсумки виконання Державного бюджету України за І пiврiччя 2015 року Мiнсощюлiтики буде опрацьоване питання щодо пiдготовки вiдповiдного проекту рiшення Уряду про пiдвищення розмiру посадового окладу (тарифної ставки) працiвника першого тарифного розряду ЄТС, на базi якого розраховуються посадовi оклади (тарифнi ставки) працiвникiв бюджетної сфери за iншими тарифними розрядами ЄТС.
   
   Оскiльки пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати потребує додаткових видаткiв з Державного бюджету України зазначене питання буде розглядатись за результатами монiторингу виконання державного бюджету.
   
   Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, вiдбудова всiєї української економiки дозволять затверджувати соцiальнi стандарти та гарантiї у бiльш високих розмiрах.
   
   Що стосується iндексацiї грошових доходiв населення, то слiд зазначити, що Законом України вiд 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рiк» визначене завдання Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та затвердити особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на 2015 рiк.
   
   Законом України вiд 28.12.2014 № 76-УІІІ «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть деяких законодавчих актiв України» внесенi змiни до статтi 5 Закону України «Про iндексацiю грошових доходiв населення» стосовно проведення iндексацiї грошових доходiв населення у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв, бюджету Пенсiйного фонду України та бюджетiв iнших фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування на вiдповiдний рiк.
   
   Зазначену норму передбачено у проектi постанови Кабiнету Мiнiстрiв України «Про особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення 2015 роцi та внесення змiни до Порядку проведення iндексацiї грошових доходiв населення», розроблену Мiнсоцполiтики на виконання вищевказаних законiв.
   
   Особливий порядок iндексацiї передбачає обмеження iндексацiї соцiальних виплат, якi фiнансуються з Державного бюджету, Пенсiйного фонду та фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування. Зазначене обмеження пропонується застосовувати лише у 2015 роцi.
   
   Для iнших виплат, якi не фiнансуються за рахунок державних коштiв, iндексацiя проводиться вiдповiдно до чинного законодавства.
   
   Заступник Мiнiстра
   
В. Ярошенко

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам