Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О принятых законах по вопросам социально-трудовой сферы

О принятых законах по вопросам социально-трудовой сферы   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.03.2015 р. № 3787/0/14-15/10
   
Федерація профспілок України

   
Про прийняті закони з питань соціально-трудової сфери

   Мiнiстерство соцiальної полiтики України розглянуло лист Федерацiї професiйних спiлок України вiд 12.01.2015 № 05/01-15/6, що надiйшов на адресу Фракцiї партiї «Блок Петра Порошенка» Верховної Ради України, i в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   З метою стабiлiзацiї економiчної ситуацiї в Українi Урядом запроваджено заходи щодо економного i рацiонального використання державних коштiв. Зокрема, оптимiзовано та приведено у вiдповiднiсть до фiнансових можливостей держави видаткову час гину Державного бюджету України.
   
   Через негативний вплив економiчної кризи на дохiдну частину бюджету, суттєве збiльшення соцiальних видаткiв державного та мiсцевих бюджетiв на сьогоднi неможливе.
   
   Прожитковий мiнiмум на сьогоднi встановлюється у Державному бюджетi України виходячи iз можливостей бюджету щодо фiнансового забезпечення державних соцiальних гарантiй (мiнiмальної заробiтної плати, мiнiмальної пенсiї, розмiру державної допомоги та iнших соцiальних виплат), якi визначаються на його основi, та iндексу iнфляцiї.
   
   У 2015 роцi вiдповiдно до Закону України вiд 28.12.2014 № 80-VIII «Про Державний бюджет України на 2015 рiк» передбачається з грудня пiдвищити рiвень соцiальних стандартiв, зокрема прожиткового мiнiмуму, мiнiмальної заробiтної плати та мiнiмальної пенсiї, на 13,1%.
   
   Що стосується оподаткування пенсiй, то враховуючи економiчну та фiнансову ситуацiю в країнi Законом України вiд 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо податкової реформи» внесено змiни до статтi 164 Податкового кодексу України згiдно з якими, суми пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, якщо їх розмiр перевищує три розмiри мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року пiдлягають оподаткуванню у частинi такого перевищення.
   
   Крiм того, у Верховнiй Радi України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змiн до Податкового кодексу України (щодо оподаткування суми пенсiй або довiчного грошового утримання, отримуваних з Пенсiйного фонду1 чи бюджету)» (реєстр. № 2024 вiд 04.02.2015), внесений народним депутатом України Гуляєвим В. О. Зазначеним законопроектом пропонується змiнити базу для нарахування податку з доходiв фiзичних осiб, до якої включено, зокрема, пенсiї, якщо їх розмiр перевищує чотири розмiри мiнiмальної заробiтної плати.
   
   В рамках виконання положень Коалiцiйної угоди депутатських фракцiй у Верховнiй Радi України VIII скликання та Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, затвердженої постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.2014 № 695 i схваленої постановою Верховної Ради України вiд 11.12.2014 № 26-VIII, перед Урядом та Мiнсоцполiтики, зокрема, визначенi основнi завдання в частинi продовження реформування пенсiйної системи.
   
   Протягом 2015 року будуть пiдготовленi пропозицiї щодо поступової унiфiкацiї обчислення спецiальних пенсiй в єдиному законi та запровадження обов’язкової професiйної пенсiйної системи для працiвникiв, в тому числi i тих, якi мають право на; призначення пенсiї на пiльгових умовах та за вислугу рокiв.
   
   Передбачаєтеся, що поступове запровадження обов’язкової професiйної пенсiйної системи дозволить звiльнити солiдарну систему вiд невластивих для неї виплат.
   
   Щодо санаторно-курортного лiкування повiдомляємо, що Законом України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування загальнообов’язкового державного соцiального страхування та легалiзацiї фонду оплати працi» вiд 28.12.2014 № 77-VIII (далi — Закон № 17) систему соцiального страхування, зокрема новостворений Фонд соцiального страхування звiльнено вiд невластивих виплат та функцiй, у т. ч. придбання путiвок на санаторно-курортне лiкування за рахунок коштiв цього Фонду.
   
   Слiд зазначити, що у жоднiй європейськiй країнi за рахунок коштiв фондiв соцiального страхування не здiйснюється утримання санаторiїв. Система соцiального страхування передбачає надання матерiального забезпечення та соцiальних послуг застрахованим особам. Це також визначено Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування.
   
   Водночас, вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про колективнi договори i угоди» у колективному договорi встановлюються взаємнi зобов’язання сторiн щодо регулювання виробничих, трудових, соцiально-економiчних вiдносин, зокрема органiзацiї оздоровлення i вiдпочинку працiвникiв. Колективний договiр може передбачати додатковi порiвняно з чинним законодавством i угодами гарантiї, соцiально-побутовi пiльги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорiчних подарункiв для дiтей працiвникiв тощо.
   
   Що стосується соцiального захисту працюючих у разi нещасного випадку на виробництвi, то Законом № 77 також удосконалено пiдходи до визначення розмiрiв страхових виплат та допомог, у т. ч. розмiру одноразової страхової виплати. Практика зарубiжних країн свiдчить, що потерпiлим на виробництвi, як правило, виплачується або одноразова допомога, або щомiсячнi страховi виплати. В Українi виплачувались одночасно двi страховi виплати потерпiлим на виробництвi, при цьому при встановленнi МСЕК ступеня втрати працездатностi iснувала значна кiлькiсть зловживань, яка буде припинена у зв’язку з прийняттям Закону № 77.
   
   Пунктом 11 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону № 77 до стабiлiзацiї фiнансово-економiчного становища держави перерахунок сум щомiсячних страхових виплат, який проводиться з 1 березня наступного року у разi зростання у попередньому календарному роцi середньої заробiтної плати у галузях нацiональної економiки за даними центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики. Зазначене обумовлено вiдсутнiстю фiнансової можливостi здiйснення такого перерахунку у 2015 роцi. Вiдновлення такого перерахунку буде здiйснено законом.
   
   Стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, вiдбудова всiєї української економiки забезпечать пiдвищення рiвня соцiальних стандартiв, заробiтної плати, пенсiй, допомог та iнших соцiальних виплат.
   
   Перший заступник Мiнiстра
   
В. Шевченко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам