Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно индексации денежных доходов и оплаты труда

Относительно индексации денежных доходов и оплаты труда   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.09.2012 р. N 197/10/137-12
   
   Щодо індексації грошових доходів та оплати праці

   
   Департамент стратегічного планування разом з Департаментом заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України розглянули звернення щодо виконання окремих нормативних актів і повідомляють.
   
   Щодо внесення постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. N 526 змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. N 1078 (із змінами).
   
   Пунктом 5 вказаного Порядку визначено, що базовим місяцем при обчисленні індексу споживчих цін для проведення індексації є місяць, в якому відбувається підвищення грошових доходів населення. Грошові доходи, одержані за цей місяць. не індексуються, якщо сума підвищення доходу перевищує суму індексації, яка повинна нараховуватись у місяці підвищення.
   
   У разі коли грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до його підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад проведення індексації у разі підвищення доходів наведено у додатку 4 до Порядку.
   
   Отже, якщо відбувається підвищення заробітної плати на суму меншу ніж сума індексації, яка повинна нараховуватись працівнику у місяці підвищення, здійснюється підвищення заробітної плати та додається сума індексації, визначена з урахуванням суми підвищення заробітної плати. Визначена сума індексації фіксується і виплачується у такому розмірі до наступного збільшення заробітної плати, яке перевищить фіксовану суму індексації.
   
   Фіксована сума індексації визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розрахунку за повний відпрацьований місяць.
   
   Якщо працівник відпрацював неповний робочий місяць, наприклад перебував у відпустці або на лікарняному, фіксована сума індексації у такому випадку виплачується пропорційно відпрацьованим дням, оскільки виплати за цей період розраховуються виходячи із середньої заробітної плати, яка враховує суми індексації.
   
   У разі якщо працівник не відпрацював жодного дня у місяці, фіксована сума індексації за цей місяць не виплачується.
   
   Що стосується новоприйнятих працівників, то відповідно до пункту 101 Порядку обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати новоприйнятих працівників здійснюється з місяця прийняття працівника на роботу. Тобто якщо працівника прийнято на роботу у липні 2012 року (незалежно від дня прийняття), то обчислення індексу споживчих цін здійснюється з липня 2012 року. Право на індексацію заробітної плати цього працівника настане, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком з липня поточного року, перевищить поріг індексації (101 %), на підставі якого відбувається право на проведення індексації. У подальшому, якщо відбудеться право на нарахування сум індексації та розмір заробітної плати працівника підвищиться на суму меншу ніж визначена сума індексації, то згідно з пунктом 5 Порядку буде визначатись фіксована сума індексації.
   
   Щодо порядку здійснення індексації мінімальної ординарної (звичайної) стипендії повідомляємо. Постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2012 р. N 526 "Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення" визначено механізм індексації стипендій при їх призначенні.
   
   Для студентів, які вже отримували стипендію за результатами попередньої (зимової) сесії та успішно склали семестровий контроль за II семестр 2011/2012 навчального року, мінімальні ординарні (звичайні) стипендії, які призначені студентам з 1 по 5 курси навчання у вищих навчальних закладах всіх рівнів акредитації до 1 вересня 2012 року, мають виплачуватись з урахуванням величини приросту індексу споживчих цін 36,7 % (залишається базовий місяць вересень 2008 року).
   
   Для студентів, які не отримували академічну стипендію за результатами попереднього семестрового контролю, але успішно склали семестровий контроль за II семестр 2011/2012 навчального року та з першого числа місяця, що настає за датою закінчення семестрового контролю (залежно від навчального плану з 1 червня, 1 липня або 1 серпня 2012 року), академічна стипендія має бути виплачена також з урахуванням індексу споживчих цін 36,7 %.
   
   Одночасно повідомляємо, що з метою законодавчого врегулювання порядку виплати стипендій Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 25.07.2012 р. N 703 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року N 165", якою встановлено нові розміри стипендій з 1 вересня 2012 року. У подальшому (коли індекс споживчих цін перевищить поріг індексації) сума індексації буде нараховуватись на розміри стипендії, які встановлені з вересня 2012 року.
   
   Щодо збереження класності водіям автотранспортних засобів.
   
   У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 "Класифікатор професій", затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. N 327, міститься професійна назва роботи "Водій автотранспортних засобів" з кодом 8322.
   
   На сьогодні чинна нова редакція кваліфікаційної характеристики професії водія автотранспортних засобів за категоріями "B", "C1", "C", "Dl", "D", "BE", "C1E", "CE", "DIE", "DE" затверджена наказом Мінінфраструктури від 06.07.2012 р. N 374, яка міститься у Випуску 69 "Автомобільний транспорт" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 14.02.2006 р. N 136).
   
   Примітками до зазначеної кваліфікаційної характеристики передбачено, що у процесі роботи суб'єкт господарювання може присвоїти водію кваліфікацію II чи I класу.
   
   Для присвоєння II класу у посвідченні водія повинен бути дозвіл на керування транспортними засобами категорій "B", "BE", "C", "CE" або "DE" ("D"), а також безперервний стаж роботи водієм III класу у даного суб'єкта господарювання - не менше трьох років.
   
   Для присвоєння I класу повинен бути дозвіл на керування транспортними засобами категорії "B", "BE", "C'' "CE", "D", "DE", а також безперервний стаж роботи водієм II класу у даного суб'єкта господарювання - не менше двох років.
   
   Введення цих змін не впливає на раніше присвоєні класності суб'єктами господарювання.
   
   Отже, присвоєння водіям I та II класів здійснюється відповідно до норм примітки зазначеної кваліфікаційної характеристики та оформлюється наказом по підприємству із встановленням доплати за класність.
   
   Класність водіям присвоюється кваліфікаційною комісією на підприємстві під час кваліфікаційної атестації.
   
   Чинними нормативно-правовими актами України не передбачено норми щодо збереження класності водіям, присвоєної роботодавцем на попередньому місці роботи. Прийняття рішення щодо цього питання є компетенцією керівника підприємства.
   
   Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (із змінами), у графі 3 "Відомості про роботу" трудової книжки зазначається конкретне найменування цеху, відділу, підрозділу, дільниці, виробництва, до якого прийнято працівника, а також робота, професія або посада і присвоєний розряд. Записи про назву роботи, професії або посади, на яку прийнятий працівник, здійснюються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій.
   
   Згідно із Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП), які містяться у Розділі 2 "Професії робітників" Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" ДКХП, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. N 336, у всіх записах про виконувані роботи (штатний розпис, запис до трудових книжок тощо) слід зазначати повну назву професії відповідно до Довідника і кваліфікаційний розряд (категорію).
   
   Враховуючи вищезазначене, у трудових книжках працівників запис про назву професії виконується із зазначенням кваліфікаційної категорії, розряду, класу, наприклад, "Водій автотранспортних засобів I класу", оскільки I та II класи водіїв є рівнем кваліфікації працівника.
   
   Щодо надання матеріальної допомоги.
   
   Згідно з умовами оплати праці працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, надавати працівникам цих установ, закладів та організацій матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. Отже, якщо працівник отримав допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу, інша матеріальна допомога протягом року йому не може бути виплачена. Виняток становить матеріальна допомога на поховання, яка виплачується у разі необхідності її виплати, незалежно від того, була отримана працівником допомога на оздоровлення або інша матеріальна допомога чи ні. Розмір її визначається наявністю коштів.
   
   Директор Департаменту
   стратегічного планування
   
О. Крентовська

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам