Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно освобождения работающих пенсионеров от уплаты взноса на страхование на случай безработицы в структуре единого взноса и разъяснения других социальных вопросов

Относительно освобождения работающих пенсионеров от уплаты взноса на страхование на случай безработицы в структуре единого взноса и разъяснения других социальных вопросов   
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.04.2015 р. № 5674/0/14-15/18

   
   Мiнiстерство соцiальної полiтики на ваш лист вiд 24.03.2015 № 13/01-16/365 щодо звiльнення працюючих пенсiонерiв вiд сплати внеску на страхування на випадок безробiття в структурi єдиного внеску та розв’язання iнших соцiальних питань повiдомляє наступне.
   
   Щодо звiльнення працюючих пенсiонерiв вiд сплати єдиного внеску на страхування на випадок безробiття.
   
   Вiдповiдно до пункту 1 частини першої статтi 43 Закону України «Про зайнятiсть населення» статус безробiтного може набути особа працездатного вiку до призначення пенсiї (у тому числi на пiльгових умовах або за вислугу рокiв). Тобто, у разi втрати роботи працюючим пенсiонером, вiн вiдповiдно до чинного законодавства не має права зареєструватися як безробiтний i отримувати матерiальне забезпечення, якi надаються безробiтним.
   
   Згiдно з частиною п’ятою статтi 6 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття» такi особи мають право лише на соцiальнi послуги щодо пошуку пiдходящої роботи, перенавчання та пiдвищення квалiфiкацiї, а також на iнформацiйнi та консультацiйнi послуги, пов’язанi з працевлаштуванням, профiлактичнi заходи.
   
   В той же час, за отриманою в робочому порядку iнформацiєю Пенсiйного фонду України на сьогоднi кiлькiсть працюючих пенсiонерiв в Українi складає 2 660, 0 тис. осiб. У разi звiльнення вiд нарахування єдиного внеску iз заробiтної плати працюючих пенсiонерiв та за умови отримання ними мiнiмальної заробiтної плати в розмiрi 1218 грн., втрати Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття у 2015 роцi могли скласти орiєнтовно 500 млн. гривень.
   
   Зважаючи на прогнозоване у 2015 роцi зростання рiвня безробiття до 11,5% зменшення надходжень до Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття може викликати ризик невиконання у
   
   повному обсязi Фондом своїх функцiй з виплати матерiального забезпечення та надання соцiальних послуг.
   
   Зважаючи на зазначене, внесення до законодавства запропонованих змiн щодо звiльнення працюючих пенсiонерiв вiд сплати внеску на страхування на випадок безробiття в структурi єдиного внеску на сьогоднiшнiй день є передчасним.
   
   Щодо збiльшення розмiру державних соцiальних стандартiв.
   
   На сьогоднi основним завданням та цiллю дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України є невiдкладна стабiлiзацiя фiнансової ситуацiї та жорстка економiя бюджетних коштiв та забезпечення соцiальних гарантiй найбiльш вразливих верств населення.
   
   Питання щодо збiльшення розмiру державних соцiальних стандартiв та гарантiй буде розглядатись по мiрi стабiлiзацiї економiки. Зокрема, розмiри прожиткового мiнiмуму щороку затверджуються у Державному бюджетi України на вiдповiдний рiк з урахуванням зростання цiн.
   
   З 01.01.2015 набрав чинностi Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рiк», згiдно iз яким з 01.12.2015 розмiр прожиткового мiнiмуму для осiб, якi втратили працездатнiсть, збiльшиться до 1 074 гривнi i, як наслiдок, це буде пiдставою для перерахунку розмiру пенсiй.
   
   Звертаємо увагу, що з 01.01.2015 набрав чинностi Закон України «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України», Прикiнцевими положеннями якого, зокрема, доручено Кабiнету Мiнiстрiв України за результатами першого пiврiччя 2015 року та з урахуванням економiчної ситуацiї затвердити порядок проведення iндексацiї заробiтної плати, грошового забезпечення, пенсiйних та соцiальних виплат.
   
   В умовах фiнансово-економiчної кризи в країнi Урядом здiйснюються заходи щодо економного та рацiонального використання державних коштiв та забезпечення своєчасної виплати пенсiй у розмiрах, визначених законодавством.
   
   Щодо оподаткування пенсiй.
   
   Згiдно iз законодавством, яке дiяло до 1 сiчня 2015 року, оподаткуванню пiдлягали суми пенсiї, що перевищували 10 тис. гривень, у частинi такого перевищення.
   
   З 01.01.2015 Законом України «Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законодавчих актiв України» внесено змiни до статтi 164 Податкового кодексу України згiдно з якими, суми пенсiй (включаючи суму їх iндексацiї, нараховану вiдповiдно до закону) або щомiсячного довiчного грошового утримання, отримуваних з Пенсiйного фонду України чи бюджету згiдно iз законом, якщо їх розмiр перевищує три розмiри мiнiмальної заробiтної плати (у розрахунку на мiсяць), встановленої на 1 сiчня звiтного податкового року пiдлягають оподаткуванню у частинi такого перевищення.
   
   Щодо виплати пенсiї працюючим пенсiонерам.
   
   Верховною Радою України 02 березня 2015 року прийнято Закон України «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо пенсiйного забезпечення» (далi — Закон), розроблений з метою створення умов для стабiлiзацiї фiнансового стану бюджету Пенсiйного фонду України та удосконалення окремих положень пенсiйного забезпечення.
   
   Зазначеним Законом, зокрема, пропонується здiйснити з 1 квiтня 2015 року:
   
   - виплату пенсiї працюючим пенсiонерам, розмiр яких перевищує 150 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого для осiб, якi втратили працездатнiсть, у розмiрi 85 вiдсоткiв, але не менше 150 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму;
   
   - не виплачувати пенсiї особам у перiод роботи на посадах, якi дають право на призначення спецiальних пенсiй (народнi депутати, державнi службовцi та прирiвнянi до них особи, суддi, прокурори та iншI).
   
   Обмеження щодо виплати пенсiї працюючим пенсiонерам застосовується тимчасово з 1 квiтня 2015 року до 31 грудня 2015 року та не поширюється на iнвалiдiв І та II груп, iнвалiдiв вiйни III групи, учасникiв бойових дiй та осiб, на яких поширюється чиннiсть пункту 1 статтi 10 Закону України «Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту».
   
   Прийняття Закону обумовлено необхiднiстю реалiзацiї заходiв щодо економного та рацiонального використання державних коштiв та приведення до фiнансових можливостей дiї положень окремих Законiв України.
   
   Заступник Мiнiстра
   
В. Ярошенко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам