Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке использования донорами дней отдыха

О порядке использования донорами дней отдыха   
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.04.2010 р. № 90/13/116-10
   
   Про порядок використання донорами днів відпочинку

   Вiдповiдно до статтi 6 Закону України «Про донорство кровi та її компонентiв» керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй зобов’язанi безперешкодно вiдпускати з мiсця роботи за їх заявами осiб, якi є або виявили бажання стати донорами, у днi вiдповiдного медичного обстеження i здавання кровi та (або) її компонентiв.
   
   Статтею 14 цього Закону України передбачено, що особа, яка виявила бажання здати кров та (або) її компоненти, зобов’язана не пiзнiше нiж за три днi до дня медичного обстеження, що проводиться перед даванням кровi та (або) її компонентiв, повiдомити письмовою заявою адмiнiстрацiю за мiсцем роботи чи навчання або командування вiйськової частини, де вона проходить службу, про свiй намiр пройти таке обстеження i здати кров та (або) її компоненти. У такiй заявi зазначена особа має визначити додатковий день вiдпочинку, передбачений частинами другою та третьою статтi 9 або частинами третьою та четвертою статтi 11 цього Закону. Зазначена заява не подається у випадках, коли особа, яка виявила бажання здати кров або її компоненти, перебуває у вiдпустцi, вiдрядженнi, або у разi, коли її кров термiново необхiдна для надання невiдкладної медичної допомоги хворому, та у випадках, передбачених частиною першою статтi 19 цього Закону.
   
   Згiдно зi статтею 9 Закону України «Про донорство кровi та її компонентiв» в день давання кровi та (або) її компонентiв, а також в день медичного обстеження працiвник, який є або виявив бажання стати донором, звiльняється вiд роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форм власностi iз збереженням за ним середнього заробiтку.
   
   Пiсля кожного дня давання кровi та (або) її компонентiв, в тому числi у разi давання їх у вихiднi, святковi та неробочi днi, донору надається додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку. За бажанням працiвника цей день може бути приєднано до щорiчної вiдпустки або використано в iнший час протягом року пiсля дня давання кровi чи її компонентiв.
   
   Згiдно з частиною четвертою статтi 9 Закону України «Про донорство кровi та її компонентiв» у разi давання кровi та (або) її компонентiв у перiод щорiчної вiдпустки ця вiдпустка продовжується на вiдповiдну кiлькiсть днiв з урахуванням надання працiвнику додаткового дня вiдпочинку за кожний день давання кровi. Тобто у разi давання кровi у перiод щорiчної вiдпустки її тривалiсть потрiбно продовжити на два днi.
   
   Якщо за погодженням з керiвництвом пiдприємства, установи, органiзацiї в день давання кровi донор був залучений до роботи, йому за бажанням надається iнший день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку. У цьому випадку працiвнику надається роботодавцем два днi вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку, цi днi вiн може також приєднати до щорiчної вiдпустки.
   
   У разi коли такого погодження з роботодавцем не було i працiвник не писав заяву про звiльнення його в день давання кровi вiд роботи, йому надається один додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку.
   
   У разi давання кровi працiвником у свiй вихiдний день, наприклад, коли змiна закiнчилася о 8 год. ранку i вiн здає кров о 10 год. ранку цього дня, йому надається один день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку або за його бажанням цей день може бути приєднано до щорiчної вiдпустки чи використано в iнший час протягом року пiсля дня давання кровi.
   
   Пiдставою для надання таких пiльг є вiдповiднi довiдки, виданi донору за мiсцем медичного обстеження чи давання кровi та її компонентiв.
   
   Директор Департаменту
   
О. Товстенко

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам