Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (Наказ Мінфіну від 20.06.2018 № 564)

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку (Наказ Мінфіну від 20.06.2018 № 564)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.06.2018

м. Київ

N 564

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 липня 2018 р. за N 817/32269

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
служби статистики України

І. Вернер

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 червня 2018 року N 564

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 липня 2018 р. за N 817/32269

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

1. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року N 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами):

1) у розділі I:

у пункті 1 слово "підготовки" замінити словом "складання";

у пункті 3:

в абзаці п'ятому слова "вибуття" і "які призводять" замінити відповідно словами "зменшення" і "що призводить";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"власний капітал - різниця між активами і зобов'язаннями підприємства;";

в абзаці восьмому слова "надходження" і "які призводять" замінити відповідно словами "збільшення" і "яке призводить";

в абзаці тринадцятому після слів "вибуття грошових коштів" доповнити словом "(грошей)";

в абзаці шістнадцятому після слів "грошових коштів" доповнити словом "(грошей)";

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"консолідована фінансова звітність - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці;";

абзац двадцять перший викласти в такій редакції:

"національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку - нормативно-правовий акт, яким визначаються принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності підприємствами (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі), розроблений на основі міжнародних стандартів фінансової звітності і законодавства Європейського Союзу у сфері бухгалтерського обліку та затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку;";

в абзаці двадцять четвертому після слів "використовуються підприємством для" доповнити словами "ведення бухгалтерського обліку,";

в абзаці двадцять п'ятому слово "споживання" замінити словом "використання";

в абзаці тридцять третьому після слів "рух грошових коштів" доповнити словом "(грошей)";

абзац тридцять восьмий викласти в такій редакції:

"фінансова звітність - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід, що визначається шляхом вирахування з доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг (у тому числі платежів від оренди об'єктів інвестиційної нерухомості) наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.";

у пункті 4 слова "фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів" замінити словами "фінансовий стан та результати діяльності";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Порядок і строки подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності користувачам визначаються законодавством.";

2) у розділі II:

абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

"Підприємства, які складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, складають проміжну фінансову звітність, яка охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев'ять місяців), наростаючим підсумком з початку звітного року у складі балансу та звіту про фінансові результати.";

у пункті 6 слово "відособлених" замінити словом "відокремлених";

у пункті 9:

перше речення абзацу першого після слів "дані про рух грошових коштів" доповнити словом "(грошей)";

в абзаці другому:

у першому реченні слово "видатків" замінити словом "витрачання";

у другому, третьому реченнях після слів "Якщо рух грошових коштів" і "у складі грошових коштів" доповнити словом "(грошей)";

3) у розділі III:

у назві розділу слово "підготовки" замінити словом "складання";

у пункті 1 слово "надається" замінити словом "наводиться";

у пункті 3 слова "достовірною" замінити словами "достовірною (правдивою)";

абзац шостий пункту 6 викласти в такій редакції:

"нарахування, згідно з яким доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від часу надходження або сплати грошових коштів (грошей);";

4) у розділі IV:

підпункт 4.3 пункту 4 викласти в такій редакції:

"4.3. Назву підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), а також назву фактичної контролюючої сторони, якщо вона має іншу назву.";

у підпункті 10.1 пункту 10 після слів "Склад грошових коштів" доповнити словом "(грошей)".

2. У Національному положенні (стандарті) з бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 628, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 липня 2013 року за N 1223/23755:

1) у розділі I:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються групою юридичних осіб (далі - група підприємств), яка складається з підприємства, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій підприємство, що контролює інші підприємства (материнське (холдингове) підприємство), складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб'єктів комунального сектору економіки, застосовують норми цього Національного положення (стандарту) для складання окремої консолідованої фінансової звітності щодо таких підприємств.

Об'єднання підприємств, крім власної звітності, складають консолідовану фінансову звітність щодо підприємств, які входять до їх складу, якщо це передбачено установчими документами об'єднань підприємств, у порядку, визначеному цим Національним положенням (стандартом).";

пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Підприємства, що контролюють інші підприємства (крім підприємств, що становлять суспільний інтерес), можуть не подавати консолідованої фінансової звітності, якщо разом із контрольованими підприємствами їхні показники на дату складання річної фінансової звітності не перевищують двох із таких критеріїв:

балансова вартість активів - до 4 мільйонів євро;

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - до 8 мільйонів євро;

середня кількість працівників - до 50 осіб.";

2) у розділі II:

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб'єктів комунального сектору економіки, складають окрему консолідовану фінансову звітність шляхом впорядкованого додавання аналогічних показників фінансової звітності таких підприємств.";

3) розділ III доповнити новим пунктом такого змісту:

"3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти державного сектору економіки, та органи, які здійснюють управління майном суб'єктів комунального сектору економіки, у примітках до консолідованої фінансової звітності наводять інформацію про фінансові інвестиції (вкладення) у цінні папери та до статутних капіталів підприємств за кожним підприємством із зазначенням розміру частки в капіталі таких підприємств.".

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету та
методології бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
54223 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти