Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.03.12
1318 50 Друкувати

Новое в налогообложении прибыли предприятий

   Для удосконалення деяких норм Податкового кодексу щодо адміністрування та сплати податків і зборів законами № 3609, № 4014 та № 4057 внесено зміни до розділу III цього Кодексу.
   
   Зокрема, Законом № 3609 внесено зміни до п. 133.3 ст. 133 Податкового кодексу, згідно з якими нерезидентам, що діють відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (Проекту ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунку ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, дозволено провадити господарську діяльність без реєстрації у податковому органі.
   
   Переглянуто питання щодо зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів при передачі рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одної залізниці або підприємства залізничного транспорту загального користування іншим залізницям або підприємствам залізничного транспорту загального користування за рішенням Укрзалізниці. Зокрема, встановлено, що така передача вважається операцією з безоплатної передачі та призводить до зміни балансової вартості відповідної групи основних засобів сторони, що приймає, і сторони, що передає такий рухомий склад (пп. 136.1.22 п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу). Нагадаємо, що до внесення зазначених змін балансова вартість основних засобів у випадку такої передачі не змінювалась.
   
   Врегульовано питання щодо визнання доходів при визначенні об'єкта оподаткування вартості основних засобів, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, з метою здійснення їх експлуатації, які не враховано у складі доходу під час їх зарахування на баланс (п. 137.17 ст. 137 Податкового кодексу).
   
   Доходом у цьому випадку вважається сума, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованих у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації.
   
   Тобто доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо– і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, які були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж або об'єктів, визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої згідно зі ст. 145 Податкового кодексу, одночасно з її нарахуванням.
   
   Аналогічно до складу доходів спеціалізованих експлуатуючих підприємств включається вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо– і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, тобто в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої за правилами податкового обліку, одночасно з її нарахуванням. Також до доходу платника податку включається вартість безоплатно отриманих об'єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення державної власності, що перебувають на балансі платника податку.
   
   Перелік доходів, що є об'єктом оподаткування, доповнено, зокрема, доходами концесіонера у вигляді вартості, визначеної на рівні звичайної ціни, основних засобів, отриманих платником податків від концесієдавця відповідно до Закону № 2624, згідно з яким такі доходи визнаються в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої відповідно до ст. 145 Податкового кодексу, одночасно з її нарахуванням (п. 137.19 ст. 137 цього Кодексу).
   
   Із внесенням доповнень до п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу до складу собівартості включаються загальновиробничі витрати, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Раніше загальновиробничі витрати враховувались у складі інших витрат. Таким чином, в частині віднесення до собівартості загальновиробничих витрат податковий облік прирівняно до бухгалтерського.
   
   Змінами, внесеними до Податкового кодексу, для платників податку чітко встановлено строк, протягом якого їм надається можливість поновлення документів у разі їх втрати, знищення або зіпсуття. Так, відтепер платник податку має право письмово заявити про це органу ДПС та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом із поданням розрахунку податкових зобов'язань за звітний податковий період. Платник податків зобов'язаний відновити втрачені, знищені або зіпсовані документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження такої заяви до органу ДПС, митного органу (абзац другий пп. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу). Якщо платник податку поновить зазначені документи в наступних податкових періодах, підтверджені витрати включаються до витрат за податковий період, на який припадає таке поновлення. Раніше таке можливо було здійснити до закінчення податкового періоду, що настає за звітним.
   
   Врегульовано питання щодо нарахування амортизації нематеріальних активів.
   
   Так, змінами, внесеними до пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу, встановлено, що у разі якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріальним активом не визначено, то такий строк становить 10 років безперервної експлуатації.

   
   Змінами, внесеними до п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу, встановлено, що у разі якщо суми коштів, не перерахованих до бюджету при застосуванні ставки податку 0 %, було використано не за цільовим призначенням, вони зараховуваються до бюджету в I кварталі наступного звітного року. Щодо невикористаних коштів, звільнених від оподаткування податком на прибуток, то вони залишатимуться у розпорядженні платника для спрямування їх за цільовим призначенням у наступних звітних періодах. Нагадаємо, що раніше згідно з п. 152.11 ст. 152 Податкового кодексу платники податку на прибуток, які застосовували ставку податку 0 %, мали повернути до бюджету в I кварталі наступного звітного року окрім коштів, спрямованих на нецільове призначення, також суму коштів, що залишалася невикористаною протягом річного звітного періоду.
   
   Змінено умови звільнення від оподаткування прибутку підприємств суб'єктів господарювання водо-, теплопостачання та водовідведення. Прибуток таких платників податку звільняється від оподаткування в межах витрат, передбачених інвестиційними програмами, погодженими органом місцевого самоврядування (в межах його компетенції) та схваленими державним органом, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (для суб'єктів, регулювання діяльності яких здійснює така комісія), на капітальні інвестиції в будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, використаних для фінансування зазначених цілей (п. 154.9 ст. 154 Податкового кодексу).
   
   Для банківських установ передбачено продовження періоду, протягом якого вони мають право створювати страховий резерв за рахунок збільшення витрат у розмірі, що не перевищує 30 % суми заборгованості за всіма видами операцій, зазначеними у пп. 159.2.1 п. 159.2 ст. 159 Податкового кодексу, а саме: суми непогашеної основної суми боргу та нарахованих процентів і комісій, а також суми наданих гарантій на останній робочий день звітного податкового періоду. Такі правила діятимуть до 01.01.2013 р. Починаючи з цієї дати розмір страхового резерву становитиме 20 % (пп. 159.2.2 п. 159.2 ст. 159 зазначеного Кодексу).
   
   Законом № 4014 виключено пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу, відповідно до якого не враховувались у складі витрат витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок.
   
   Починаючи з 01.01.2012 р. витрати, понесені у зв'язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок, враховуються у складі витрат платника податку.
   
   При цьому платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу ДПС перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів – платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом (абзаци другий та третій п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу).
   
   Законом № 4057 з метою стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку деякі статті Податкового кодексу доповнено новими нормами. Зокрема, пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 цього Кодексу доповнено нормою, відповідно до якої платники податку, прибуток яких звільнено від оподаткування, починаючи з 01.01.2012 р. при виплаті дивідендів звільняються від сплати авансового внеску у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди.
   
   Доповнено також п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу та встановлено, що отримання майна в концесію не змінює податкових зобов'язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.
   
   Законом № 4057 внесено зміни до підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від провадження страхової діяльності.
   
   Передбачено, що до 31.12.2012 р. включно страховики залишаються на діючій нині системі оподаткування, яка передбачає сплату податку на прибуток від страхової діяльності у розмірі 3 % без зменшення доходу на суму премій за договорами перестрахування.
   
   Внесеними змінами розширено базу оподаткування та встановлено, що на період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого п. 8 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу, доходи страховика від іншої діяльності, не пов'язаної із страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими цим Кодексом, за ставкою, визначеною відповідно до п. 151.1 ст. 151 Кодексу.
   
   Звертаємо увагу на те, що з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. включно ставка податку на прибуток підприємств становить 21 %.

   
   
   Наталія Хоцянівська
   
   Начальник Управління адміністрування податку на
   прибуток та податкових платежів Департаменту
   оподаткування юридичних осіб ДПС України
   
   «Вісник податкової служби України», січень 2012 р., № 2 (670)
   
   Дата підготовки 13.01.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • 123
05.03.12 13:14

Щось не дуже зрозуміло що за .......перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів –платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом....

Відповісти
 • лодж
05.03.12 13:25

это новое приложение к декларации по прибыли

Відповісти
 • Ирэн
05.03.12 13:44

Хит 2010 г. -НКУ, не теряет своих позиций.Каждый месяц нужно покупать "обнавленный" тираж. Нет предела совершенству.

Відповісти
 • Мэри
05.03.12 19:38

пользуйтесь интернетом .... давно ничего не покупаю через два устаревает, я посчитала все подписки и покупки и купила ноут и 3G модем дешевле получается. Так что продавцы должны быть благодарны нашим законодавцям, за рекламу и продажу (окупаемость от 1-2 года) смотря какая модель конечно.

Відповісти
 • Надежда
05.03.12 22:34

это не новое приложение, такое написано в ЗУ про упрощенную систему налогообложения. Юрики кто платит налог на прибыль включают в затраты материалы и услуги единщиков ФЛ и подают вместе с декларацией реесто таких единщиков.

Відповісти
 • Ольга
06.03.12 00:19

Это НОВОЕ приложение. К декларации о прибыли за 1 кв.2012.

Відповісти
 • люк
06.03.12 00:50

только непонятно в этом новом приложении про единщиков - что доходы и что расходы и для кого

Відповісти
 • *************
06.03.12 00:55

Это приложение ОК. Доходы -если вы продали что-то ФОП, расходы-если вы купили у ФОП

Відповісти
 • Аноним
06.03.12 00:57

Имеются ввиду и юр. лица и ЧП на едином налоге. Теперь нужно выяснять и у покупателей и у поставщиков на какой системе налогообложения они находятся.

Відповісти
 • Аноним
06.03.12 00:58

Я правильно понимаю?

Відповісти
 • *************
06.03.12 01:03

да, речь о всех единщиках конечно

Відповісти
 • AntonL
06.03.12 01:15

В прилож. ОК расшифровка доходов и расходов по всем упрощенцам отдельно доходы в разрезе ЮЛ и ФЛ, расходы тоже в разрезе ЮЛ и ФЛ- единщиков.

Відповісти
 • UREWW
06.03.12 01:24

Офигеть, я теперь у всех физлиц должна интересоваться не единщик ли он случайно? А если кого прозеваю.

Відповісти
 • Аноним
06.03.12 01:48

№22 "Все о бух.учете" от 05.03.2012 страница №27 " Как это будет решаться на практике, налоговики нам не рассказывают. Поэтому остается лишь предполагать, что юрлица - плательщики налога на прибыль от каждого своего контрагента (поставщика или покупателя) с предпринимательским статусом должны требовать документ про их систему налогообложения. Хорошим вариантом здесь могла бы быть справка налоговиков о системе налогообложения, на которой работает юрлицо или физлицо-предприниматель. Наилучший же вариант подтверждения системы налогообложения для контрагента - реестр единщиков, размещенный к примеру, в Интернете. Однако это лишь мечты. В реальной жизни систему налогообложения субъекта хозяйствования пока что подтверждает только Свидетельство плательщика единого налога, копию которого плательщика налога на прибыль и надо просить у контрагентов..... При всем при этом предпринимателям-общесистемщикам, в отличме от плательщиков налога на прибыль, не нужно составлять и предоставлять в налоговую реестр контрагентов-единщиков. Отечественная нормативка от них этого не требует."

Відповісти
 • Аноним
06.03.12 01:48

А почему в декларации в перечне додатков нет этого ОК? куды ж его вписывать?))))

Відповісти
 • Злой Бух
06.03.12 01:51

вопрос по прежнему интересный - как отследить расходы от единщика, если постоянно закупаются одни и те же материалы - раз от отдного единщика, раз от другого, раз от фирмы на общей и тд. Как потом узнать при продаже готовой продукции чей именно материал был списан? При больших оборотах это нереально. Разве что заводить в справочник - 1.Гвоздь 24 (ЧП Борщ) 2.Гвоздь 24 (ЧП Голушка) и тд. Так же?

Відповісти
 • Лена
06.03.12 01:52

Если купить у единщика принтер и его амортизировать 2 года- какую цифру ставить в расходы додатка ОК- сумму оплаты или сумму начисленной амортизации? Кто-то может подсказать?

Відповісти
 • UREWW
06.03.12 02:00

И что они хотят этим увидеть

Відповісти
 • UREWW
06.03.12 02:02

До пустим, я покупаю в первом квартале у единщика сырье и делаю какое-то изделие, которое продаю во втором квартале. На расходы отношу во втором квартале. Показываю в декларации по прибыли во втором квартале, в 1-Дф в первом при покупке. Как они это все увяжут?

Відповісти
 • Аноним
06.03.12 02:04

а разве они что-то увязывают

Відповісти
 • *************
06.03.12 02:04

сумму оплаті конечно, он же получил єти деньги за весь обїект сразу, а не за аморт.часть

Відповісти
 • Надоело
06.03.12 02:04

Лена, если следовать логике, то сумму начисленной амортизации. Иначе додаток ОК не будет вязаться с декларацией. Но логика и наше правительство вещи несовместимые. После 1 апреля может что-то прояснится.

Відповісти
 • бухгалтер
06.03.12 02:05

не волнуйтесь,все прояснится

Відповісти
 • UREWW а разве они что-то увязывают
06.03.12 02:05

так какого черта это все делать.

Відповісти
 • ОК-ОВ!
06.03.12 02:11

А если у меня покупатель ЗАТ "ТТТТТТТ" на едином налоге 10% его тоже показывать в этом додатке?

Відповісти
 • UREWW
06.03.12 02:12

А разве в 2012 есть 10%

Відповісти
 • Возмущен Лене
06.03.12 02:13

В приложении отражаем только включенные суммы в Затраты! Например, купили станок у ЧПЕНа, амортизируете его 10 лет.... Вот 10 лет и будете показывать его в затратах... Это хорошо, если вы его купили сейчас! А что делать с той амортизацией, которую нельзя было начислять по купленным ОС у ЧПЕНа ранее, не отражали в 2011г.?! Эту амортизацию теперь можно в Затраты включить!?!?! И то же в приложении отразить? А если этот ЧПЕН уже совсемь не ЧПЕН, а предприниматель на общ. сис-ме налогооблажения!??! К нему пойдут на проверку....

Відповісти
 • ОК-ОВ!
06.03.12 02:16

У них же св-во за 2011г, которое действительно по 01/07 2012г

Відповісти
 • Аноним
06.03.12 02:25

сегодня вы купили товар у единщика, а продали через полгода. За это время продавец стал на общей системе. Как при этом быть

Відповісти
 • *************
06.03.12 02:36

Як і очікувалося, форму податкової декларації з податку на прибуток доповнено новим додатком. Нагадаємо, що Закон N 4014-VI від 04.11.2011 р. вніс зміни до п. 152.3 ПКУ. За ними, платники податку разом з відповідною декларацією подають в податкову перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку. На виконання цієї норми Мінфін вніс корективи зразу до 3-х декларацій: "основної", страховика та декларації про результати спільної діяльності без створення юрособи. Всі їх доповнено новим додатком з оптимістичною назвою "ОК". Додаток складається з двох розділів, наступного змісту: Розділ I. Перелік доходів у розрізі контрагентів – платників єдиного податку Фізичні особи - підприємці N з/п П. І. Б. платника Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1 Загальна сума без ПДВ 1 2 3 4 1 2 .... Усього: Х Х Юридичні особи - суб'єкти господарювання Найменування платника Код за ЄДРПОУ Загальна сума без ПДВ 1 2 3 4 2 ... Усього: Х Х Разом: Х Х Розділ II. Перелік витрат у розрізі контрагентів – платників єдиного податку Фізичні особи - підприємці N з/п П. І. Б. платника Реєстраційний номер облікової картки / серія та номер паспорта1 Загальна сума без ПДВ 1 2 3 4 1 2 .... Усього: Х Х Юридичні особи - суб'єкти господарювання Найменування платника Код за ЄДРПОУ Загальна сума без ПДВ 1 2 3 4 2 ... Усього: Х Х Разом: Х Х Отже, за І квартал 2012 р. доведеться звітувати з податку на прибуток за новою, але вже оновленою формою, затвердженою наказом Мінфіну N 1213 від 28.09.2011 р., з урахуванням змін, унесених коментованим наказом. ---------------------- Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" N 1684 від 21.12.2012 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01 2012 р. за N 111/20424 Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування (Офіційний вісник України № 12 від 20.02.2012 р.) Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 03:55

UREWW А почему Вы решили, что только предпринимателей нужно указывать? Юрлиц-единщиков 4-ой группы- тоже.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 03:56

ОК-ОВ! Свидетельство старого образца действительно до 01.06.2012. В чём смысл срока внутри квартала - никто не знает.

Відповісти
 • ОК-ОВ!
06.03.12 04:06

Прынцесса, но не на бобах)))))))))))) Я про срок св-ва написала по вопросу: ))))))))))))))) UREWW А разве в 2012 есть 10% ? Т.Е все, кто на едином налоге должны отражаться в дод.ОК?

Відповісти
 • UREWW Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 04:09

Юрлица обычно документы берут, доверенности приносят. С ними , я думаю, проблемы не будет. А ЧП-шники такой народ. Купил, ушел, а потом где-то вылезет. Ко мне такие приходят. Ой, я у вас прошлым летом покупал, а вы не можете мне документы дать.

Відповісти
 • UREWW Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 04:11

И через полгода я узнаю, что он не просто физическое лицо, а единщик.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 04:18

ОК-ОВ! Я, читая пункт 152.3 кодекса, поняла (ха-ха три раза) - что всех упрощенцев, независимо от орг-прав.формы. Смотрите сами: Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів - платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом. { Пункт 152.3 статті 152 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 4014-VI ( 4014-17 ) від 04.11.2011 } Тут речь и дёт о плательщиках единого налога, а не только о предпринимателях. Именно предприниматели-единщики были под запретом по 139.1.12, поэтому Вам наверное показалось, что и сейчас речь идёт только о предпринимателях.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 04:20

UREWW Это - да, часто вначале им ничего не нужно, а потом нужно. Ещё с продавца что-то выбить о его статусе до оплаты можно, а с покупателями - постоянно мутки.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 04:22

Хотя давайте рассмотрим: чем грозит неправильное заполнение этого приложения? На налоговое обязаетельство по прибыли - оно не влияет. Так что уточнёнку подавать можно без штрафа за занижение обязательств. Может как и реестр по нн - оно не так уж и опасно? У кого какие мнения?

Відповісти
 • ОК-ОВ!
06.03.12 04:29

Я тоже прочла , поєтому и задала вопрос о юр.лице ЗАТ"ТТТТТТТТ"

Відповісти
 • Надоело
06.03.12 04:30

Вот я не вижу пока никакого смысла в том, чтобы показывать единщиков- покупателей. Всем единщикам разрешено покупать у плательщиков налога на прибыль. Не вижу смысла показывать закупки у юр.лиц-единщиков. Им разрешено работать со всеми. Я так понимаю этот додаток придумывался для того , чтобы отслеживать 1 и 2 группу единщиков. Чтобы они не оказывали услуги юр.лицам- плательщика налога на прибыль ( т.е. не нарушали свои условия прибывания в данной группе плательщтков единого налога). Почему всех гамузом надо писать в этот додаток.

Відповісти
 • Надоело
06.03.12 04:32

Т.е. если они хотят отследить, то логично было бы показывать в додатке ОК закупку( получение услуг) у единщиков 1 и 2 группы

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 04:44

Товарищи! Мы всё время пытаемся найти логику там, где её нет изначально. Я вообще не понимаю, зачем нужно ОК по продавцам-предпринимателям, если есть 1ДФ. По единщикам и продавцам, и покупателям, которые НДСники - есть додаток 5 и реестр нн. Из этого контроля выпадают единщики-юрлица-продавцы и покупатели (нет их в 1ДФ), покупатели-предприниматели-единщики (их нет ни в 1ДФ, ни в НДСке). Т.е. остаётся не очень большой пласт неучтённых контрагентов. Это, если логически размышлять.

Відповісти
 • Очень уставшая и злая
06.03.12 04:57

Я сама в шоке,мы конечно же можем думать и придумывать всякие версии заполнения дод.ОК , но хотелось бы увидеть разьяснения наших законотворцев и конечно же пораньше ,а не в предельные сроки.Ведь если всех нужно индефицировать по разным даным код,паспорт и т. д. нужно начинать уже ВЧЕРА, иначе можно не успеть к сроку сдачи декларации.

Відповісти
 • Стас
06.03.12 05:00

Надоело так единщики 2 гр.юрикам не имеют права оказывать услуги ,а только юрикам на ед налоге кто позволит увеличивать свои затраты на шрафик нарываться ну нет по этому в прил. ОК они никогда не попадут

Відповісти
 • Надоело Стасу
06.03.12 05:11

Может я что-то неправильно поняла. Как юридическое лицо плательщика налога на прибыль, я могу купить у любого единщика и отнести это на затраты. Это единщик второй группы не имеет права оказывать мне услуги, Иначе вылетит со второй группы в третью. Поэтому мне все равно. Или я что-то пропустила. Читала, что единщик второй группы оказывает услуги только единщикам и населению. Но нигде не читала, что я не могу получить от него услуги. Это его проблема отслеживать кому он оказывает услуги.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 05:17

Так у нас всегда так: работу налоговой выполняет налогоплательщик. Это налогоплательщик следит за всеми статусами контрагентов, за их нахождением по месту регистрации, за местом регистрации, за его КВЭДами, за его неаннулированным НДСом, за его подтверждённой госрегистрацией и системой налогообложения, за ФИО и полномочиями директора и гл.бухгалтера. Блин, может пора уже в бюджете и зарплату мне как госслужащему в налоговой милиции за эту работу выделить?

Відповісти
 • UREWW
06.03.12 05:24

А налоговая со своим огромным штатом проверяет меня, как я слежу. И если я не уследила , то меня штрафуют. А если все таки я очень "проворна" и уследила,тогда в дело вступают крестики, нолики, выранивание по правому краю и т.п. ерунда.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
06.03.12 05:30

Ну а всё же: кто видит страшную опасность в виде возможного штрафа за неправильное заполнение приложения 13 ОК, даже если эти ошибки выявит налоговая во время проверки? Мне чёт кажется, что не особо смертельно (в смысле - дорого) в нём ошибиться.

Відповісти
 • Королева в пальто
06.03.12 11:07

Мне тоже сдается , что не смертельно . Тем паче , что Порядка заполнения деки НЕТ . На меня три месяца назад пытались составить админпротокол для последующей отправки в суд , попутно обозвав "подопытным животным" (исправляла арифметическую ошибку 2-го кв-ла в деке за 3-й кв-л додатком СВ , поставила в строке , кажется , 26-й , цифру со знаком "минус" по причине того , что в школе учила математику , а в деке в стр.26 написано стр. такая-то минус такая-то , вышла цифра с минусом ) , у них программа не затянула отчет , так я в акте написала на полном серьезе , что такое написала в связи с отсутствием Порядка заполнения . В суд не вызывали . Не оштрафовали . Инспектор куда-то запропала , на ее месте сидит совершенно другая пельземуха . Так что не смертельно , согласна с Прынцесса, но не на бобах .

Відповісти
 • Королева в пальто
06.03.12 11:49

Пардон , не "додатком СВ" , а додатком "ВП" .

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам