Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О результатах рассмотрения аудиторских отчетов банков за 2013 год

О результатах рассмотрения аудиторских отчетов банков за 2013 год   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 03.11.2014 р. N 47-411/63779

   Генеральний департамент банківського нагляду
   Департамент пруденційного нагляду
   
Керівникам банків України

   
Про результати розгляду аудиторських звітів банків за 2013 рік

   Національний банк України (далі - Національний банк) за результатами розгляду аудиторських звітів банків про перевірку фінансової звітності (далі - аудиторські звіти) та річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) банків за 2013 рік повідомляє таке.
   
   1. Щодо складання банками річного фінансового звіту
   
   Порядок складання банками річного фінансового звіту та розкриття в ньому інформації визначений Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою Правління Національного банку від 24.10.2011 N 373 (далі - Інструкція N 373), та Порядком застосування методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку від 10.12.2012 N 510 (далі - Постанова N 510).
   
   Під час перевірки складу річної фінансової звітності, змісту звітів та наявності описових пояснень та перехресних посилань на пов'язану з ними інформацію у примітках окремих банків Національним банком виявлено такі недоліки:
   
   у Звіті про рух грошових коштів не зазначено метод його складання (прямий/непрямий);
   
   до річної фінансової звітності банків не надано трансформаційні таблиці щодо сум коригувань між даними бухгалтерського обліку та вимогами МСФЗ 2012 рік;
   
   відсутні примітки до статей "Основні засоби", "Нематеріальні активи" Звіту про фінансовий стан, "Процентні доходи", "Процентні витрати" Звіту про прибутки та збитки та "Чистий та скоригований прибуток на акцію" Звіту про сукупний дохід, які є невід'ємними складовими фінансової звітності банку;
   
   до річної фінансової звітності включено статті, які стосуються консолідованої фінансової звітності (це стосується звітів: про фінансовий стан (Баланс), про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, про зміни у власному капіталі);
   
   у примітці 31 "Управління фінансовими ризиками" не описано цілі, політику та процеси щодо управління процентним, валютним, іншим ціновим та географічним ризиками та наявність концентрації інших ризиків;
   
   назви окремих звітів річної фінансової звітності "Звіт про прибутки і збитки та інші сукупні доходи", "Звіт про зміни у капіталі" не відповідають назвам, визначеним у Міжнародних Стандартах Бухгалтерського Обліку (далі - МСБО) 1 "Подання фінансової звітності", а саме: "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід", "Звіт про зміни у власному капіталі";
   
   у фінансовій звітності відсутня будь-яка інформація щодо застосування/незастосування МСФЗ 8 "Операційні сегменти";
   
   у формах річної звітності зазначено грошову одиницю України - "українська гривня" замість визначення "гривня";
   
   у звіті про прибутки та збитки не розкрито інформацію щодо статей про прибуток на одну акцію;
   
   у примітці "Субординований борг" недостатньо розкрита інформація щодо даних, зазначених у статті "Субординований борг" Звіту про фінансовий стан;
   
   основні форми річної фінансової звітності не підписані посадовими особами банку, не зазначено прізвище та номери телефонів виконавців основних форм звітів;
   
   не використовується наскрізна нумерація приміток у річному фінансовому звіті;
   
   наявні розбіжності числових даних в аналогічних показниках у різних звітах та примітках, окремі дані наводились не у встановлених одиницях виміру, а також допускались помилкові посилання на примітки та таблиці тощо.
   
   Одночасно рекомендуємо при складанні річної фінансової звітності виключати рядки та примітки з нульовими показниками, а також наводити у чіткому вигляді та повторювати інформацію щодо дати кінця звітного періоду відповідно до п. 51 МСБО 1 "Подання фінансової звітності".
   
   Також пропонуємо банкам у подальшому зазначати назви основних форм звітів відповідно до вимог Інструкції N 373.
   
   2. Щодо аудиторських звітів
   
   У цілому банками та аудиторськими фірмами дотримано вимоги Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженого постановою Правління Національного банку від 09.09.2003 N 389 (у редакції постанови Правління Національного банку від 21.09.2011 N 341), погодженого з Аудиторською палатою України (далі - Положення N 341), щодо строків подання аудиторських звітів та порядку їх складання.
   
   Разом з тим необхідно зазначити, що в окремих аудиторських звітах виявлено ряд типових помилок та недоліків, на які Національний банк неодноразово звертав увагу банків за результатами розгляду аудиторських звітів за минулі роки та наголошував на їх недопущенні у подальшому, а саме:
   
   викладена додаткова інформація, яка вимагається нормою пункту 3.3 глави 3 Положення N 341, не відображає конкретних висновків (оцінок) аудиторської фірми (аудитора);
   
   окремі аудиторські звіти із модифікованим висновком не містять кількісне визначення фінансового впливу викривлення на річну фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність);
   
   порушено стандартизовану структуру складання аудиторського звіту, а саме пояснювальний параграф викладено в параграфі "Відповідальність аудитора", що не дає змоги користувачам фінансової звітності, у тому числі Національному банку, визначити вид думки (модифікована або немодифікована), яку висловив аудитор;
   
   дата підписання аудиторського звіту передує даті підписання фінансової звітності банку.
   
   Допущення окремими аудиторськими фірмами (аудиторами) зазначених вище типових помилок та недоліків свідчить про те, що банками не взято до уваги зауваження Національного банку та/або не доведено до відома аудиторських фірм (аудиторів) вимоги Національного банку стосовно недопущення в аудиторських звітах виявлених помилок та безумовного виконання норм, визначених нормативно-правовими актами Національного банку та Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (видання 2012 р.) (далі - Стандарти).
   
   Приймаючи до уваги, що річна фінансова звітність (консолідована фінансова звітність), яка подається до Національного банку та підлягає оприлюдненню, має забезпечувати отримання користувачами повної, зрозумілої, достовірної та неупередженої інформації про фінансовий стан банку, Національний банк вкотре звертає увагу керівників банків на необхідність:
   
   посилення контролю за дотриманням банками норм законодавства України та вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку складання фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності банків та порядку подання до Національного банку аудиторських звітів;
   
   ужиття заходів щодо недопущення недоліків, зазначених у цьому листі, під час складання фінансової звітності банку та подання до Національного банку аудиторських звітів за 2014 рік та у подальшому.
   
   Наголошуємо, що у разі порушення банками/аудиторськими фірмами вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку з питань складання аудиторського звіту та подання фінансової звітності, Національний банк має право розглянути питання щодо застосування до банків та/або аудиторських фірм заходів впливу, адекватних вчиненим порушенням.
   
   Директор Генерального департаменту
   банківського нагляду, заступник
   Голови Комітету з питань аудиту банків
   
А. А. Шульга

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам