Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций

Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 18.12.2015 р. № 25-02002/101317
   
   
(лист втратив чинність згідно з листом НБУ від 29.01.2016 р. № 25-0005/8349)
   
   Про використання індикаторів підозрілих фінансових операцій

   
   
Департамент фінансового моніторингу
   
   Асоціації "Незалежна асоціація банків України", Асоціації українських банків,
   
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз", банкам України

   
   Ураховуючи актуальність і важливість питання щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 66 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Національний банк України встановлює такі вимоги щодо діяльності банків.
   
   Банкам необхідно забезпечити здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (далі - аналіз документів), які є підставою для:
   
   купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
   
   перерахування іноземної валюти за межі України;
   
   перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
   
   перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;
   
   надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів (далі - фінансові операції).
   
   Аналіз документів уключає вивчення суті та мети фінансової операції, інформації про її учасників та здійснюється з метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції1, ознак здійснення банком ризикової діяльності2 та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
   
   ____________
   1 Перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій наведений у додатку до цього листа.
   
   2 Відповідно до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 N 346.
   
   З метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції аналіз документів має проводитися працівниками банку, які відповідають за функцію валютного контролю та/або іншими працівниками банку, на яких покладено обов'язок перевірки документів, що подаються клієнтами банку до моменту надання інформації/документів до Національного банку України з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Під час проведення аналізу документів та підготовки висновку до участі також можуть залучатися працівники підрозділу фінансового моніторингу банку.
   
   Якщо до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) або надання згоди на обслуговування за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або за наявності індикаторів підозрілої фінансової операції, то банк має право витребувати від клієнта (представника клієнта) додаткові документи (інформацію), необхідні, зокрема для здійснення аналізу документів (далі - додаткові документи3), у визначених банком обсягах та строки.
   
   ____________
   3 Перелік додаткових документів (не є вичерпним) наведено в додатку до цього листа.
   
   Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України.
   
   За результатами здійсненого аналізу документів банк до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) має скласти обґрунтований висновок про наявність або відсутність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі - висновок) і засвідчити його підписами керівників (працівників, які виконують їх функції) підрозділів валютного контролю та фінансового моніторингу банку.
   
   Якщо підрозділ банку, що виконує функції фінансового моніторингу також виконує функції валютного контролю, то висновок підписується керівником або працівником, на якого покладено обов'язок керівника підрозділу фінансового моніторингу.
   
   Наголошуємо, що висновок про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення має бути підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта.
   
   Усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів банк має підтверджувати документально.
   
   Звертаємо увагу, що в разі необхідності подання банками до Національного банку України у встановлених випадках та порядку пакета документів, крім документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, банк має також надати висновок та інші документи стосовно вжитих заходів щодо здійснення аналізу документів.
   
   Вищезазначені вимоги не поширюються на фінансові операції, що здійснюються:
   
   на користь держави або під державні гарантії;
   
   за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
   
   за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
   
   за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
   
   у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
   
   на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам.
   
   Листи Національного банку України від 02.12.2014 N 48-404/71535, від 03.12.2014 N 48-404/72001, від 17.12.2014 N 48-404/75613 уважати такими, що втратили чинність.
   
   
   
   Перший заступник Голови
   Національного банку України
О. В. Писарук

   
   
Додаток
   до листа Національного банку України
   18.12.2015 N 25-02002/101317
   Перелік індикаторів підозрілих фінансових операцій1 та додаткових документів, необхідних для проведення аналізу

   

N

 

Індикатори підозрілої фінансової операції

Додаткові документи

1

1.1

Обсяг фінансових операцій не збігається з обсягами звичайної ділової активності клієнта

1) документи щодо визначення фінансового стану клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця:
фінансова звітність клієнта - юридичної особи та фізичної особи - підприємця (за наявності), що складена відповідно до вимог законодавства України та отримана банком безпосередньо від клієнта (баланс, звіт про фінансові результати, податкова декларація, додатки до податкової декларації, інша фінансова звітність;
2) документи щодо визначення фінансового стану клієнта - фізичної особи:
копія декларації про майновий стан і доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);
копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;
копія податкової декларації (декларації про доходи) з відміткою контролюючого органу іноземної країни про отримання (для нерезидентів України) (за наявності);
довідка Державної фіскальної служби про суму сплачених податків з доходів фізичної особи;
3) документи, що підтверджують власні фінансові можливості, джерела походження власних коштів та інших активів особи, наявність, розміщення та/або використання активів клієнта, що дають змогу проводити або ініціювати проведення фінансової операції на відповідну суму;
4) документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри

1.2

Здійснення переказу коштів фізичною особою фінансової операції на суму більше 150000 доларів США або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, у тому числі в гривнях, іншій іноземній валюті, банківських металах

2

2.1

Вид продукції, робіт (послуг), що є предметом зовнішньоекономічного договору, не є характерним для звичайної діяльності клієнта

1) документи та офіційна інформація, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансової операції клієнта змісту діяльності клієнта, а також змісту діяльності контрагента;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/контрагента за фінансовою операцією;
3) документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри

2.2

Невідповідність суті фінансових операцій змісту діяльності клієнта/контрагента

2.3

Фінансові операції, що здійснюються на виконання зовнішньоекономічного договору (поставка продукції, виконання робіт, отримання послуг тощо) економічно недоцільні та/або не містять очевидної законної мети

2.4

Невідповідність між вартістю продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав), заявленою в правочині/рахунку-фактурі/актах виконаних робіт і її (його) справедливою ринковою ціною, що склалася на ринку ідентичних, а за їх відсутності - однорідної продукції/роботи/послуги/активу (у тому числі цінних паперів та корпоративних прав)

3

3.1

Зовнішньоекономічний договір передбачає перерахування коштів на користь третьої сторони

1) договори, що є підставою для здійснення фінансових операцій [наприклад, договір щодо заміни сторін у зобов'язанні (під час зміни боржника та/або кредитора), договір поруки тощо], і документи, що підтверджують здійснення розрахунків за зазначеними договорами;
2) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів;
3) документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання клієнтом зобов'язань за зовнішньоекономічним договором);
4) документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
5) документи, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;
6) документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри

3.2

Зовнішньоекономічний договір передбачає:
використання векселів;
наявність під час здійснення розрахунків договорів поруки;
відступлення права вимоги у зобов'язанні;
переведення боргу;
зарахування зустрічних однорідних вимог

3.3

Кошти, що використовуються для здійснення фінансових операцій, попередньо надходять на рахунок клієнта як:
фінансова допомога, сплата за цінні папери, позики, надходження за договорами переведення боргу та/або відступлення права вимоги у зобов'язанні, поповнення рахунку, повернення коштів, водночас за рахунком не здійснюються або здійснюється незначна кількість фінансових операцій, що пов'язані з господарською діяльністю, визначеною згідно з класифікацією видів економічної діяльності - КВЕД;
зарахування коштів від продажу цінних паперів, уключених до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або у випадку, якщо діяльність емітента припинена;
повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами за операціями з продажу цінних паперів українських емітентів (у тому числі на пред'явника), за умови, що фінансові операції з купівлі цінних паперів та подальший їх продаж проводилися протягом незначного проміжку часу (від 1 до 10 робочих днів)

3.4

Наявність угод/додаткових угод, що передбачають постачання продукції/робіт/послуг на митну територію інших країн

3.5

Сплата штрафних санкцій за рішенням суду або мировою угодою

4

4.1

Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання компаній-оболонок (shell companies)

1) інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності клієнта/учасника за фінансовою операцією;
2) документи, що дають змогу виявити реального кінцевого бенефіціарного власника (контролера), а саме особу, яка не будучи формальним власником 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або посередником щодо такого права, відповідає визначенню кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", зокрема, трастові договори (трастові декларації), декларації довірчої власності тощо;
3) документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення фінансових операцій;
4) документи, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;
5) документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри

4.2

Учасник фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі (на території), що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон; державі (на території), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, які проводять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення; території, на якій відбуваються військові дії; державі (на території), яка відповідає критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України, зазначеним у розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 N 977-р

4.3

Банк контрагента за фінансовою операцією має місце реєстрації у державах Балтії. Місцезнаходження контрагента за межами цих держав

5

5.1

Перерахування коштів за кордон на виконання імпортних договорів (контрактів) як оплата фактично поставленої продукції на митну територію України за вантажно-митними деклараціями, що були оформлені більше ніж 2 роки до дати здійснення платежу або наміру здійснення платежу

1) документи, що підтверджують джерела походження коштів, отриманих за основним видом діяльності;
2) фінансова звітність на останню звітну дату, яка підтверджує наявність кредиторської заборгованості у фінансовій звітності клієнта щодо імпорту продукції, митне оформлення якої було проведено більше ніж 2 роки до дати платежу або наміру здійснення платежу, з відміткою органу Державної фіскальної служби;
3) документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри

6

6.1

Наявність інших ознак підозрілої фінансової операції (на розсуд банку)

1) документи, що можуть підтвердити відповідність суті та розміру фінансових операцій клієнта його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів;
2) документи, що підтверджують наявність економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри тощо


   
   ____________
   1 Проведення або намір проведення фінансових операцій (купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України; перерахування іноземної валюти за межі України; перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках; перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав; надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів [(далі - фінансові операції) тощо], щодо яких виявлені індикатори підозрілих фінансових операцій.
   
   
   

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам