Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предложений к проекту изменений в Инструкцию по бухгалтерскому учету кредитных, вкладных (депозитных) операций и формирования и использования резервов под кредитные риски в банках Украины

Относительно предложений к проекту изменений в Инструкцию по бухгалтерскому учету кредитных, вкладных (депозитных) операций и формирования и использования резервов под кредитные риски в банках Украины   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   Департамент бухгалтерського обліку
   
   ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
   
   від 24.04.2015 р. № 60-09012/28034

   
Незалежна асоціація банків України

   
Щодо пропозицій до проекту змін до Інструкції

   Розглянувши ваш лист від 20.03.2015 № 2507-20/03 щодо пропозицій до проекту змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики у банках України (далі – Проект) надаємо свої роз’яснення.
   
   1. Метод ефективної ставки відсотка застосовується до всіх фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, згідно з вимогами міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” (далі – МСБО 39), яким не передбачається виключення із застосування цього методу.
   
   Якщо кредит овердрафт є знеціненим, то залишок за ним переноситься на відповідний рахунок з обліку кредитів, за яким визначається ефективна ставка відсотка, виходячи з очікуваних грошових потоків.
   
   Відповідно до КЗ 93 МСБО 39 після часткового списання фінансового активу або групи подібних фінансових активів унаслідок збитку від зменшення корисності, відсотковий дохід визначають на основі ставки відсотка, застосованої для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінювання збитку від зменшення корисності.
   
   Отже, визнання процентних доходів за знеціненими кредитами має відповідати вимогам МСБО 39.
   
   2. Згідно з принципом нарахування та відповідності доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
   
   Відповідно до пункту 1.6 глави 1 розділу III Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України (далі – Правила № 255) отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 “Доходи майбутніх періодів” та 3500 “Витрати майбутніх періодів”.
   
   Таким чином, відображення в бухгалтерському обліку наперед отриманих/сплачених процентних доходів/витрат, які відносяться до інших звітних періодів, за рахунками з обліку нарахованих доходів/витрат не відповідає вищезазначеному принципу.
   
   3. Відображення в бухгалтерському обліку дострокового повернення вкладу (депозиту) має здійснюватися згідно з § 41 МСБО 39, відповідно до якого різницю між балансовою вартістю фінансового зобов’язання (або частини фінансового зобов’язання), погашеного або переданого іншій стороні, та сплаченою компенсацією (включаючи будь-які передані не грошові активи та прийняті зобов’язання) слід визнавати у прибутку чи збитку.
   
   Згідно з статтею 1060 Цивільного кодексу України якщо відповідно до договору банківського вкладу вклад повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за цим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент.
   
   Таким чином, у разі дострокового повернення вкладу (депозиту) банк здійснює перерахунок процентів за зниженою ставкою, що розглядається не як зменшення процентних витрат, а як дохід за балансовим рахунком 6399 “Інші операційні доходи” Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України .
   
   4. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики у банках України визначає відображення в бухгалтерському обліку типових кредитних та вкладних (депозитних) операцій банків (далі – Інструкція). Операції, які не визначені цією Інструкцією, обліковуються згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами), розробленими з урахуванням вимог законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.
   
   5. Відповідно до п. 1.37 глави 1 розділу I Проекту банк на дату припинення визнання (продаж, прощення або відступлення прав вимоги) фінансових активів, за якими визнано зменшення корисності, здійснює нарахування процентного доходу, амортизацію дисконту/премії, оцінку на зменшення корисності та, у разі необхідності, коригує суму резерву.
   
   Враховуючи зазначене, у разі відступлення права вимоги за знеціненими кредитами, результат від такого відступлення у вигляді інших операційних доходів або витрат не виникає.
   
   6. Порядок відображення в бухгалтерському обліку реструктуризації кредиту, пов’язаної з фінансовими труднощами позичальника, передбачено проектом змін до Правил № 255, який надсилався на розгляд банкам.
   
   Користуючись нагодою, висловлюємо подяку за розгляд Проекту та сподіваємось на подальшу співпрацю.
   
   Головний бухгалтер –
   директор Департаменту
   бухгалтерського обліку
Б. В. Лукасевич

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам