Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


31.10.17
13487 1 Друкувати

Навчальна відпустка надається за основним місцем роботи, а за сумісництвом (в тому числі внутрішньому) – відпустка без збереження зарплати.

 КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI ТА СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Сектор режимiв працi, вiдпочинку та норм працi

Про вiдпустку у зв’язку з навчанням

ПИТАННЯ: Як надати та оплатити додатковi вiдпустки у зв’язку з навчанням студенту ВНЗ - працiвниковi державної установи за основним мiсцем роботи та внутрiшнiм сумiсництвом?

Якi документи повинен подати працiвник роботодавцю?

Чи має право роботодавець вiдправити внутрiшнього сумiсника у навчальну вiдпустку без збереження заробiтної плати в обов’язковому порядку, без його письмової згоди?

Чи допускається розiрвання строкового трудового договору з внутрiшнiм сумiсником пiд час навчання в односторонньому порядку?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 15 Закону України "Про вiдпустки" (далi - Закон) працiвникам, якi успiшно навчаються без вiдриву вiд виробництва у вищих навчальних закладах з вечiрньою та заочною формами навчання, навчальних закладах пiслядипломної освiти та аспiрантурi, передбачено надання додаткових оплачуваних вiдпусток. Тривалiсть таких вiдпусток залежно вiд рiвня акредитацiї закладу освiти, форми навчання, курсу, встановлено ч. 1-4 цiєї статтi.

Вiдпустки, передбаченi п. 1 i 2 ч. 1 та 4 названої статтi, надаються впродовж навчального року.

Пiдставою для надання вiдпустки у зв’язку з навчанням є довiдка-виклик з навчального закладу, у якiй обов’язково зазначається тривалiсть додаткової вiдпустки студента на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання сесiї.

Згiдно зi статтею 17 Закону України "Про освiту." планування навчального процесу належить до компетенцiї вищих навчальних закладiв освiти, тобто їм належить право розподiлу встановленої законом тривалостi додаткової оплачуваної вiдпустки протягом навчального року.

Ураховуючи зазначене, роботодавець зобов’язаний надати працiвниковi вiдпустку у зв’язку з навчанням у строки та на термiн, визначений у довiдцi-виклику, в межах тривалостi, передбаченої ст. 15 Закону, наприклад, не бiльш як 40 календарних днiв на навчальний рiк на перiод настановних занять, виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв для тих, хто навчається на третьому i наступних курсах у вищих навчальних закладах незалежно вiд рiвня акредитацiї iз заочною формою навчання.

Також слiд зазначити: якщо працiвник протягом навчального року використав належну йому тривалiсть вiдпустки, передбаченої ст. 15 Закону, то для виконання лабораторних робiт, складання залiкiв та iспитiв тощо, якi проходять до кiнця цього навчального року, працiвник може скористатися щорiчною вiдпусткою чи її частиною або вiдпусткою без збереження заробiтної плати.

Робота за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй регулюється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.04.93 р. № 245 та Положенням про умови роботи за сумiсництвом працiвникiв державних пiдприємств, установ i органiзацiй, затвердженим наказом Мiнпрацi, Мiн’юсту та Мiнфiну України вiд 28.06.93 р. № 43.

Вiдповiдно до п. 6 цього Положення вiдпустка на роботi за сумiсництвом надається одночасно з вiдпусткою за основним мiсцем роботи.

Ця норма поширюється на працiвникiв-сумiсникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй.

Вiдповiдно до статтi 217 КЗпП на час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням за працiвниками за основним мiсцем роботи зберiгається середня заробiтна плата.

Працiвникам, якi працюють за сумiсництвом, оплачувати час додаткових вiдпусток у зв’язку з навчанням не передбачено.

Тому на перiод додаткової оплачуваної вiдпустки у зв’язку з навчанням, що надається за основним мiсцем роботи, на роботi за сумiсництвом слiд надавати вiдпустку без збереження заробiтної плати згiдно з п. 14 ст. 25 Закону, яка надається обов’язково працiвнику-сумiснику - термiном до закiнчення вiдпустки за основним мiсцем роботи.

Вiдпустка, передбачена ст. 25 Закону, надається виключно на бажання працiвника.

Слiд також зазначити, що вiдповiдно до ст. 40 КЗпП не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за п. 5 цiєї статтi), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору

"Праця i зарплата" № 33 (1045), 6 вересня 2017 р.

За матеріалами Навчальний центр "Домінанта"
Коментарі
  • татьяна
14.05.18 18:57

Дочь заканчивает 3-курс дневного обучения в университете,работает на 0,6 ставки в госучреждении. Имеет ли она право на отпуск во время экзаменов? Если да, то оплачивается ли он?

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
105993 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам