Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


21.11.19
2194 0 Друкувати

Як враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції вартість придбаного товару (сума попередньої оплати) та частково повернутого товару (попередньої оплати)?

Як враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції вартість придбаного товару (сума попередньої оплати) та частково повернутого товару (попередньої оплати), якщо повернення здійснювалось в одному/наступному звітному календарному році, та як при цьому заповнюються графи розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції?

Згідно з п.п. 39.2.1.7 ПКУ господарські операції, передбачені п.п. 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і  п.п. 39.2.1.5 ПКУ, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Підпунктом «а» п.п. 39.2.1.4 ПКУ встановлено, що господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, але не виключно, операції з товарами, такими як сировина, готова продукція тощо.

Таким чином, для визначення вартісного критерію контрольованої операції враховуються здійснені господарські операції за відповідний податковий (звітний) рік, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств.

Якщо придбання та часткове повернення цього ж товару здійснено протягом одного звітного календарного року, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції в цьому звітному році враховується вартість поставки, зменшена на вартість поверненого товару.

У разі якщо придбання відбулось в одному звітному календарному році, а часткове повернення відбулось у наступному році, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції у календарному році, в якому здійснена поставка, враховується вся вартість придбаного товару. При цьому в наступному році вартість частково поверненого товару не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованої операції та не зменшує вартість інших операцій при визначенні такого критерію.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8.

У разі якщо придбання товару та часткове повернення цього ж товару здійснено протягом одного звітного календарного року, то при заповненні розд. «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту (далі – Додаток), зазначається наступна інформація:

у графі 2 «Код найменування операції» – код найменування операції відповідно до додатка 3 до Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до Порядку, проставляється код 036 – «інші операції, які не підпадають під коди 001 – 035»;

у графі 3 «Код типу предмета операції» – код «201»;

у графі 4 «Опис предмета операції» зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати;

у графі 5 «Код товару за УКТ ЗЕД» – код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами;

у графі 6 «Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг» проставляється «0»;

у графах 7 «Дата контракту (договору)» та 8 «№ контракту (договору)» – інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція;

у графі 9 «Код сторони операції» – код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, інформація про яку зазначена у розд. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» Додатка, згідно з додатком 5 до Порядку. У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 – «Інше найменування сторони»;

у графі 10 «Код країни походження предмета операції» – код країни походження предмета операції за Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Держстату від 30.12.2013 р. № 426. Якщо країна походження невідома, проставляється «0» – «невідомо»;

графа 11 «Умови поставки (Інкотермс)» – умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил «Інкотермс» із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення);

у графі 12 «Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» – торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі проставляється «0»;

у графі 13 «Виробник предмета операції (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» – виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі проставляється «0»;

у графах 14 та 15 «Дата здійснення операції: з/по» – дата переходу прав власності на товари (однакова дата). У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків);

у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)» – ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми;

у графі 17 «Кількість» – кількість предметів операції зменшена на кількість поверненого цього ж товару протягом одного звітного календарного року;

у графі 18 «Одиниця виміру» – код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09.01.1997 р. № 8;

у графі 19 «Код валюти» – код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.02.1998 р. № 34 (у редакції постанови Правління НБУ від 19.04.2016 р. № 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код «980»;

у графі 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн)» – вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку. При цьому вартість поставки має бути зменшена на вартість поверненого товару протягом одного звітного календарного року;

у графі 21 «Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» – код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» відповідно до додатка 6 до Порядку;

у графі 22 «Показник рентабельності» – код відповідно до додатка 7 до Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2 – 39.3.1.4 ПКУ. У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 ПКУ, графа не заповнюється;

у графі 23 «Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій» – цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми;

графа 24 «Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність» заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених п. 6 розд. I Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра «1»;

у графі 25 «Сторона, що досліджується» – інформація про сторону, що досліджується відповідно до п.п. 39.3.2.7 ПКУ. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0». У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 ПКУ, графа 25 не заповнюється.

Що стосується врахування суми попередньої оплати за товар при визначенні вартісного критерію контрольованої операції, то згідно з п.п. 9.2 п. 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.1999 р. № 318, попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг не визнається витратами й не включається до звіту про фінансові результати.

Враховуючи те, що сума попередньої оплати за товар (повернутої попередньої оплати) не впливає на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції така операція не враховується і не відображається у Звіті.

За матеріалами Категорія 137.03 "ЗІР"

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам