Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.04.22
3765 1 Друкувати

Форс-мажор в договірних правовідносинах під час воєнного стану

Майже кожен договір містить в собі розділ, яким визначені форс-мажорні обставини, які є підставою для звільнення від відповідальності за невиконання зобов’язань передбачених договором.

Тож які обставини є форс-мажорними?

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків, згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт таситуації, що з ним пов’язані (включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, ембарго, діями іноземного ворога): загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибухи, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані положеннями відповідних рішень або актами державних органів влади, закриття морських проток, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини, викликані винятковими погодними умовами чи стихійним лихом — епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, тощо (ч. 2 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України»).

Які органи уповноважені засвідчувати форс-мажорні обставини?

Відповідно до ч. 1 ст. 141 Закону України «Про торгово-промислові палати України», Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.

Важливо! В зв’язку з введенням з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану, Торгово-промислова палата України 28 лютого 2022 року прийняла рішення, яким  для всіх суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, засвідчила військову агресію Російської Федерації проти України форс-мажорними обставинами (обставини непереборної сили).

Вищезазначене рішення Торгово-промислової палати України розміщено у відкритому доступі на офіційному сайті Торгово-промислової палати України та може бути надане сторонами договору, як доказ настання форс-мажорних обставин.

Статтею 617 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Також, згідно положень статті 218 Господарського кодексу України, у разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

Таким чином,у зв’язку із визнанням Торгово-промисловою палатою України  військової агресії Російської Федерації проти України форс-мажорною обставиною (обставини непереборної сили), сторони за договором можуть припинити виконання зобов’язань,через неможливість їх виконання, без застосування відповідальності за порушення договірних зобов’язань.

За матеріалами Координаційний центр з надання правової допомоги
Коментарі
  • Галина
05.04.22 13:36

Мене цікавить таке питання. Мої орендарі посилаються на це рішення ТПП і відмовляються сплачувати орендну плату. Але магазин працює, хоча і за скороченим графіком із-за комендантської години. В лютому у них виторг був втричі більший, коли люди скуповували в паніці все. Як мені бути в цій ситуації? В договорі написано, що звільняється від відповідальності, а не від виконання обов'язку по договору. На даний час в місті не було і не має (дай, Господь, щоб і не було) бойових дій.

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Закордонна допомога біженцям. Не задекларував — штраф 40 тис. грн або тюрма...
29631 19
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам