Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


30.01.12
2055 67 Друкувати

Особенности регистрации лиц в качестве плательщиков НДС и аннулирования такой регистрации

   До категорій осіб, які можуть бути зареєстровані як платники ПДВ, належать:
   
   • суб'єкт господарської діяльності – юридична особа, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями (незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій)*;
   
   • інша юридична особа, що не є суб'єктом господарської діяльності;
   
   • фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України*;
   
   • представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи;
   
   • інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво), що виконує угоду про розподіл продукції.
   

   (* З 01.01.2012 р. відповідно до змін, внесених до пп. 14.1.139 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу
   Законом № 4014, з категорії осіб, котрі можуть бути зареєстровані як платники ПДВ, виключено деякі
   категорії юридичних та фізичних осіб – підприємців, які застосовуватимуть спрощену систему оподаткування.)

   
   При цьому для реєстрації як платника ПДВ зазначені особи повинні перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № 979, та відповідати вимогам, визначеним статтями 181 і 182 Податкового кодексу.
   
   Особа є зареєстрованою як платник ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до реєстру платників ПДВ (далі – Реєстр).
   
   Звертаємо увагу, що у разі якщо особа реєструється як платник ПДВ з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, то першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця.
   
   
Види реєстрації особи як платника ПДВ, вимоги щодо можливості її здійснення та порядок такої реєстрації
   
   Обов'язкова реєстрація особи як платника ПДВ

   
   Вимоги. Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадають особи, у яких загальна сума доходу від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ), крім осіб, які є фізичними особами – підприємцями – платниками єдиного податку, та юридичних осіб – платників єдиного податку за ставкою 10 %.
   
   Особа (у тому числі новостворена) зобов'язана зареєструватись як платник ПДВ після моменту фактичного здійснення операцій з постачання товарів/послуг, сума доходу від здійснення яких сукупно перевищує 300 тис. грн. При цьому укладання цивільно-правових угод (договорів) на постачання товарів/послуг на суму, що перевищує 300 тис. грн., чи наявність наміру в особи проводити діяльність, в результаті здійснення якої буде отримано дохід обсягом понад 300 тис. грн., не є підставою для обов'язкової реєстрації особи як платника ПДВ.
   
   Довідково
   
   З урахуванням визначення поняття постачання товарів/послуг (підпункти 14.1.185 і 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу) при визначенні загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду для реєстрації (обов'язкової або добровільної) особи як платника ПДВ враховуються обсяги операцій, що підлягають оподаткуванню за основною чи нульовою ставкою ПДВ, звільнених та тимчасово звільнених від оподаткування ПДВ.

   
   Водночас під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадають особи, які здійснюють операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного ст. 172 Митного кодексу). При цьому реєстрація таких осіб як платників ПДВ здійснюється незалежно від того, чи досягають вони загальної суми операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. грн., а також незалежно від того, який режим оподаткування використовують такі особи згідно із законодавством (крім фізичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування).
   
   Якщо особи, не зареєстровані як платники ПДВ, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують ПДВ під час митного оформлення товарів без реєстрації як платників ПДВ.
   
   Для здійснення такої реєстрації не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсяг оподатковуваних операцій понад 300 тис. грн., особа повинна подати до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (за текстом – Заява № 1-ПДВ).
   
   Довідково
   
   Особи, які проводять операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного ст. 172 Митного кодексу), повинні подати до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву № 1-ПДВ не пізніше ніж за 20 днів до початку податкового періоду, з якого такі особи розпочнуть операції з постачання зазначеного майна та, відповідно, вважатимуться платниками ПДВ.

   
   При цьому у разі якщо останній день строку подання Заяви № 1-ПДВ припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається робочий день, наступний за вихідним, святковим або неробочим днем.
   
   Акцентуємо увагу, що норми Податкового кодексу не обмежують право особи подати Заяву № 1-ПДВ одразу після досягнення понад 300 тис. грн. обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг. Отже, особа має право подати до органу ДПС Заяву № 1-ПДВ одразу після перевищення такого обсягу (лист № 17212/7/16-1417).
   
   У разі якщо особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, не подала до органу ДПС Заяву № 1-ПДВ або подала її з порушенням строку, встановленого п. 183.2 ст. 183 Податкового кодексу, вона несе відповідальність за ненарахування або несплату ПДВ на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.
   
   Обов'язок нарахування та сплати податкових зобов'язань з ПДВ у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, встановленим для подання Заяви № 1-ПДВ, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто понад 300 тис. грн. обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг (лист № 4800/7/15-3317).
   
   
Реєстрація особи як платника ПДВ за добровільним рішенням такої особи

   
   Вимоги. Для здійснення такої реєстрації особа повинна бути зареєстрована суб'єктом господарської діяльності не менше 12 календарних місяців, мати обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців, що сукупно становили не менше 50 % загального обсягу постачання товарів/послуг.
   
   При цьому обчислення відповідних обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ здійснюється за попередні 12 календарних місяців. Наприклад, якщо особа подала Заяву № 1-ПДВ у січні 2011 р., то зазначений обрахунок здійснюється з січня по грудень 2010 р.
   
   Окрім того, починаючи з 06.08.2011 р. за добровільним рішенням має право зареєструватися також особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300 тис. грн. та яка не є платником ПДВ відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу. За наявності такої підстави особа може добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку.
   
   До уваги береться обсяг фактично сформованого статутного капіталу. Водночас особам для формування статутного капіталу товариства забороняється використовувати бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит або під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом (п. 3 частини третьої ст. 86 Господарського кодексу).
   
   Для здійснення реєстрації особи як платника ПДВ за її добровільним рішенням така особа не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ і матиме право на податковий кредит і виписку податкових накладних, повинна подати до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) Заяву № 1-ПДВ.
   
   У Заяві № 1-ПДВ особи можуть навести бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ і матимуть право на виписку податкових накладних.
   
   Довідково
   
   Визначені у підпунктах 180.1.3 – 180.1.5, 180.1.7 п. 180.1 ст. 180 Податкового кодексу особи можуть бути зареєстровані платниками ПДВ як обов'язково (за дотримання вимог ст. 181 цього Кодексу), так і за добровільним рішенням (за дотримання вимог ст. 182 цього Кодексу), наприклад особи, які:
   
   ввозять товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню;
   
   ведуть облік результатів діяльності за договорами про спільну діяльність без утворення юридичної особи;
   
   є управителями майна;
   
   уповноважені вносити податок з об'єктів оподаткування, що виникають унаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності.
   
   Акцентуємо увагу, що особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Податковим кодексом, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

   
   
Реєстрація особи як платника ПДВ при застосуванні спрощеної системи оподаткування та відмови від неї

   
   У разі переходу на спрощену систему оподаткування зі сплатою ПДВ або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Податковим кодексом і Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом ДПА України від 22.12.2010 р. № (за текстом – Положення № 978).
   
   Особи, які переходять зі спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, на загальну систему оподаткування, можуть бути зареєстровані платниками ПДВ як в обов'язковому порядку (при дотриманні вимог ст. 181 цього Кодексу), так і за добровільним рішенням (за дотримання вимог ст. 182 цього Кодексу).
   
   У разі якщо така реєстрація здійснюється з початку календарного року, Заява № 1-ПДВ має бути подана особою не пізніше 10 січня цього календарного року.
   
   Якщо такий перехід здійснюється упродовж календарного року, то зазначену Заяву особа подає одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.
   
   При реєстрації осіб як платників ПДВ, які обрали спрощену систему оподаткування, що передбачає сплату ПДВ, за умови, що такі особи відповідають вимогам, визначеним ст. 181 або ст. 182 Податкового кодексу, Заяву № 1-ПДВ подають одночасно з поданням заяви на право застосування спрощеної системи оподаткування.
   
   Зазначені особи (у разі добровільної реєстрації) можуть навести у цій Заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками цього податку та матимуть право на виписку податкових накладних.
   
   При цьому реєстрація таких осіб здійснюється не раніше дати зміни системи оподаткування.
   
   Зверніть увагу!
   

   З 01.01.2012 р. наберуть чинності зміни щодо порядку реєстрації платників ПДВ – суб'єктів спрощеної системи оподаткування, внесені Законом № 4014. Детальніше про це читайте в наступних номерах «Вісника».

   
   Доцільно зауважити, що особа, не зареєстрована платником ПДВ, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого ст. 1 Указу про спрощену систему, зобов'язана подати до податкового органу Заяву № 1-ПДВ.
   
   Заява № 1-ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:
   
   • фізичною особою – підприємцем не пізніше 20 календарного дня з моменту перевищення;
   
   • юридичною особою не пізніше: ніж за 15 днів до початку податкового періоду, наступного за звітним (податковим) періодом (кварталом), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу), наприклад, якщо особа, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, допустила перевищення обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 20.01.2011 р., то Заяву № 1-ПДВ має бути подано такою особою не пізніше 15.03.2011 р.; 20 календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).
   
   Якщо особа, яка обрала ставку єдиного податку 6 %, не підпадає під визначення платника ПДВ або наявні підстави для анулювання реєстрації як платника ПДВ, податковий орган відмовляє такій особі у реєстрації платником ПДВ і застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6 %.
   
   Фізичні особи – підприємці, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками ПДВ, подають до відповідного податкового органу Заяву про анулювання реєстрації платниками ПДВ № 3-ПДВ (далі – Заява № 3-ПДВ) і повертають відповідне свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ (далі – Свідоцтво) у порядку, визначеному Положенням № 978.
   
   
Вимоги до заповнення Заяви № 1-ПДВ та її розгляд

   
   Заява № 1-ПДВ подається особисто фізичною особою або безпосередньо керівником або представником юридичної особи – платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до органу ДПС за місцезнаходженням (місцем проживання) особи. При цьому у Заяві № 1-ПДВ слід зазначити підстави для реєстрації особи як платника ПДВ.
   
   Дані Заяви № 1-ПДВ мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – ЄДР). Якщо у Заяві № 1-ПДВ не зазначено обов'язкові реквізити, надано недостовірні або неповні дані (крім розділу 15 такої Заяви № 1-ПДВ), її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису Заяви № 1-ПДВ від особи, яка реєструється платником ПДВ, то відповідно до п. 10 розділу III Положення № 978 протягом 10 робочих днів від дня отримання Заяви № 1-ПДВ податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву № 1-ПДВ (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
   
   З метою підтвердження достовірності відомостей, зазначених особою у Заяві № 1-ПДВ, податковий орган відповідно до п. 9 розділу III Положення № 978 може звернутися до державного реєстратора за отриманням витягу з ЄДР для підтвердження реєстраційних даних. Водночас для підтвердження інших відомостей, зазначених у Заяві № 1-ПДВ, у тому числі відомостей, які стосуються фінансово-господарської діяльності та формування статутного капіталу особи, податковий орган може звернутися до такої особи із письмовим запитом про надання відповідної інформації та копій необхідних документів згідно з пп. 20.1.6 п. 20.1 ст. 20, а також п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу.
   
   Орган ДПС при розгляді Заяви № 1-ПДВ і прийнятті рішення про реєстрацію особи як платника ПДВ з метою підтвердження відомостей, наведених у Заяві № 1-ПДВ, також звертає увагу на показники податкової звітності та розрахунків щодо інших податків, які подавалися такою особою.
   
   У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації, зазначеного у його Заяві № 1-ПДВ, або протягом 10 робочих днів від дати її надходження, якщо у цій Заяві не зазначено, чи настає бажаний (запланований) день реєстрації раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платником ПДВ органом ДПС.
   
   Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у Заяві № 1-ПДВ особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження Заяви № 1-ПДВ, орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платником ПДВ, зазначеного у його Заяві № 1-ПДВ.
   
   У свою чергу податковий орган зобов'язаний відмовити у реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду Заяви № 1-ПДВ та/або поданих документів установлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не виконує вимоги, визначені ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 Податкового кодексу (п. 5 розділу I, пункти 3, 4, пп. 5.1 п. 5 розділу III Положення № 978), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації платником ПДВ згідно зі ст. 184 цього Кодексу та п. 1 розділу V цього Положення.
   
   У зв'язку з прийняттям постанови № 1236 втратила чинність постанова № 540, якою, зокрема, передбачалася плата за Свідоцтво, а тому з 01.01.2011 р. при проведенні процедур реєстрації та перереєстрації особи як платника ПДВ така плата не справляється.
   
   
Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

   
   Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ здійснюється за наявності підстав, передбачених ст. 184 Податкового кодексу, та в порядку, визначеному розділом V Положення № 978. Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ може здійснюватися безпосередньо за Заявою № 3-ПДВ на підставах, визначених у підпунктах «а» – «и» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу, та за ініціативою відповідного податкового органу на підставах, визначених у підпунктах «б» – «и» цього пункту.
   
   Зокрема, анулювання такої реєстрації відбувається у разі якщо:
   
   • будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ протягом попередніх 12 місяців, подала заяву про анулювання реєстрації, якщо загальна вартість оподатковуваних товарів/послуг, що надаються такою особою, за останні 12 календарних місяців була меншою від суми, визначеної ст. 181 Податкового кодексу, за умови сплати суми податкових зобов'язань у випадках, визначених розділом V Податкового кодексу (у даному випадку анулювання здійснюється виключно за ініціативою платника ПДВ);
   
   • будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, прийняла рішення про припинення діяльності та затвердила ліквідаційний або передавальний баланс щодо своєї діяльності відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов'язань з ПДВ у випадках, визначених розділом V цього Кодексу;
   
   • будь-яка особа, зареєстрована як платник ПДВ, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати ПДВ;
   
   • особа, зареєстрована як платник ПДВ, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає до органу ДПС декларації з ПДВ та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту;
   
   • установчі документи будь-якої особи, зареєстрованої як платник ПДВ, визнані рішенням суду недійсними;
   
   • господарським судом винесено ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута;
   
   • платник ПДВ ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарської діяльності) або особу звільнено від сплати ПДВ чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду;
   
   • фізична особа, зареєстрована як платник ПДВ, померла, її оголошено померлою, визнано недієздатною або безвісно відсутньою, обмежено її цивільну дієздатність;
   
   • в ЄДР наявний запис про відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання) чи про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;
   
   • закінчився строк дії Свідоцтва;
   
   • обсяг постачання товарів/послуг платниками ПДВ, зареєстрованими добровільно, іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців сукупно становить менше 50 % загального обсягу постачання.
   
   Реєстрація особи як платника ПДВ є анульованою з дати анулювання Свідоцтва та виключення такої особи з ЄДР.
   
   Тобто починаючи з цієї дати така особа позбавляється права на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, виписку податкових накладних.
   
   Довідково
   
   Операції, що не є об'єктом оподаткування, не беруть участі в розрахунку загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду. Якщо платник ПДВ протягом 12 послідовних податкових місяців подає декларацію з ПДВ, яка свідчить про відсутність постачання/придбання товарів, здійснених з метою формування податкового зобов'язання чи податкового кредиту, тобто здійснюються виключно операції, що не є об'єктом оподаткування, то реєстрація такого платника ПДВ відповідно до Податкового кодексу підлягає анулюванню (Єдина база податкових знань).

   
   Акцентуємо увагу, що п. 337.3 ст. 337 Податкового кодексу передбачено особливості анулювання реєстрації особи як платника ПДВ – інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції. Так, відповідно до зазначеної норми, якщо інвестор (його постійне представництво), який є платником ПДВ, подає до податкового органу декларацію (податковий розрахунок) з ПДВ, яка (який) свідчить про відсутність оподатковуваних поставок/придбання протягом 12 послідовних податкових місяців, анулювання реєстрації особи як платника ПДВ не відбувається.
   
   
Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за добровільним рішенням такої особи

   
   Для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за її добровільним рішенням такий платник ПДВ повинен подати до податкового органу за місцем перебування на обліку Заяву № 3-ПДВ.
   
   Разом із поданням Заяви № 3-ПДВ платник ПДВ зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії такого Свідоцтва. Якщо такі додатки відсутні, то податковий орган не приймає до розгляду Заяву № 3-ПДВ.
   
   Орган ДПС анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав Заяву № 3-ПДВ, якщо встановить, що він не виконує вимоги п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу.
   
   У разі відсутності законних підстав для анулювання реєстрації орган ДПС протягом 10 календарних днів після надходження Заяви № 3-ПДВ подає такому платникові ПДВ вмотивовану письмову відмову в анулюванні реєстрації з поясненнями щодо зазначеного питання.
   
   Окрім того, якщо у Заяві № 3-ПДВ не зазначено обов'язкових реквізитів, надано недостовірні або неповні дані, її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису такої заяви від особи, яка прийняла рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ, то в десятиденний строк від дня отримання Заяви № 3-ПДВ податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією подати нову Заяву № 3-ПДВ (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
   
   
Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ за ініціативою відповідного податкового органу

   
   Податкові органи здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру, та приймають рішення про анулювання реєстрації їх як платників ПДВ у разі наявності відповідних підстав.
   
   Рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ (за текстом – Рішення) за ініціативою податкового органу приймається за наявності відповідних підтвердних документів, зазначених у пп. 5.2 п. 5 розділу V Положення № 978, та оформляється за формою № 6-РПДВ. Рішення (у двох примірниках) складає комісія, утворена відповідно до розпорядження податкового органу, та підписує керівник податкового органу. У Рішенні обов'язково зазначається підстава для анулювання реєстрації платником ПДВ з посиланням на відповідні норми Податкового кодексу.
   
   Дата підписання Рішення вважається днем прийняття такого рішення. Рішення у день підписання реєструються у журналі обліку рішень про анулювання реєстрації платниками ПДВ за формою № 6-РЖ. Номер Рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.
   
   Один примірник Рішення зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв Рішення, слід додавати до цього примірника Рішення.
   
   Протягом трьох робочих днів після дня анулювання реєстрації платником ПДВ один примірник Рішення надсилається податковим органом особі, реєстрацію якої анульовано, за місцезнаходженням або місцем проживання такої особи, зазначеним у Свідоцтві, або за наявності відомостей про комісію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо) такої особи – за місцезнаходженням комісії. Примірник Рішення вважається надісланим (врученим) платнику ПДВ, якщо його надіслано листом з повідомленням про вручення або передано під розписку самому платнику ПДВ чи його представнику.
   
   Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ примірник Рішення у зв'язку з відсутністю посадових осіб, відмовою прийняти таке рішення, незнаходженням за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податку, то оформляється відповідна довідка, у якій зазначається причина неможливості вручення примірника Рішення.
   
   Зазначена довідка разом з примірником Рішення, що не було вручено, долучається до облікової справи (реєстраційної частини) платника ПДВ. Примірник Рішення, що не було вручено, може бути передано під розписку самому платнику ПДВ чи представнику такого платника у разі письмового або усного звернення до податкового органу, де зберігається облікова справа платника податків.
   
   Також звертаємо увагу на те, що за особою, якій було анульовано реєстрацію як платника ПДВ за ініціативою органу ДПС, залишається обов'язок щодо повернення органу ДПС Свідоцтва та усіх засвідчених його копій разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про таке анулювання (пп. 5.5 п. 5 розділу V Положення № 978).
   
   Окрім того, для інформування платників податку центральний орган ДПС на своєму веб-сайті (www.sta.gov.ua) щодекади оприлюднює:
   
   • дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера Свідоцтва, дати початку його дії;
   
   • інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника податку, з ініціативи органів ДПС чи за рішенням суду, а саме про анульоване Свідоцтво із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин анулювання та підстав для анулювання.
   
   Тобто кожна зацікавлена особа може отримати відповідну інформацію з Реєстру, скориставшись веб-сайтом ДПС України (www.sta.gov.ua).
   
   
Звітні (податкові) періоди та визначення податкових зобов'язань з ПДВ при анулюванні реєстрації особи як платника ПДВ

   
   У разі анулювання реєстрації особи як платника ПДВ останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації.
   
   Наприклад, якщо датою анулювання реєстрації особи як платника ПДВ і виключення її з Реєстру є 23.05.2011 р., то:
   
   • у разі застосування такою особою місячного звітного (податкового) періоду її останнім звітним (податковим) періодом буде період, який розпочинається з 01.05.2011 р. та закінчується 23.05.2011 р.;
   
   • у разі застосування такою особою квартального звітного (податкового) періоду її останнім звітним (податковим) періодом буде період, який розпочинається з 01.04.2011 р. та закінчується 23.05.2011 р.
   
   А отже, останньою податковою декларацією з ПДВ, яку особа зобов'язана буде подати, є декларація за один із зазначених періодів залежно від того, який звітний (податковий) період застосовує така особа.
   
   Також зауважимо, якщо в останньому звітному (податковому) періоді на обліку у платника податку залишаються товари та необоротні активи, при придбанні яких суми податку було включено до податкового кредиту, платник податку не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника ПДВ зобов'язаний визнати умовне постачання таких товарів і необоротних активів і нарахувати податкові зобов'язання виходячи зі звичайної ціни відповідних товарів чи необоротних активів, крім випадків реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.
   
   Довідково
   
   Операція з визнання умовного постачання товарів/послуг провадиться шляхом виписування податкової накладної, у верхній лівій частині оригіналу якої робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини «10», у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (покупця)» проставляється нуль. Зазначену податкову накладну слід включити до Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, за даними якого і буде сформовано податкову декларацію з ПДВ за останній звітний (податковий) період

   
   У разі якщо на дату подання Заяви № 3-ПДВ платник податку має податкові зобов'язання за результатами останнього податкового періоду, така сума податку враховується в сумі зменшення бюджетного відшкодування, а в разі його відсутності сплачується до держбюджету.
   
   Якщо за результатами останнього податкового періоду особа має право на отримання бюджетного відшкодування, таке відшкодування надається протягом строків, визначених розділом V Податкового кодексу, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату отримання такого бюджетного відшкодування.
   
   
   Сергій Тимошенко
   Начальник відділу спеціальних режимів оподаткування
   Управління адміністрування податку на додану вартість
   Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
   
   Георгій Нечипоренко
   Головний державний податковий ревізор-інспектор
   
   «Вісник податкової служби України», грудень 2011 р., № 45 (665)
   Дата підготовки 02.12.2011
   ____________
   
   Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
 • Соль
30.01.12 21:12

Вимоги. Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадають особи, у яких загальна сума доходу від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування ПДВ) Меня смущает всё же эта фраза: (без урахування ПДВ) Кто-нибудь сталкивался с обязательной регистрацией? Не добровольной? Сколько же предел? 300 или 360 от оборота?

Відповісти
 • Валентина
30.01.12 21:21

300. считается, что при начисл. на эту сумму 20% =360 т.грн.

Відповісти
 • Валентина
30.01.12 21:23

извините. не по теме, ПДФО в месяце увольнения применяем? подскажите, очень срочно потребовалась, времени нет почитать. раньше не применялось. но кажется недавно что-то поменялось?

Відповісти
 • Таша-Валентине
30.01.12 21:29

Применяем

Відповісти
 • Валентина Таше
30.01.12 21:31

Спасибо большое, удачи.

Відповісти
 • Таша-Валентине
30.01.12 21:32

169.3.4. Налоговая социальная льгота предоставляется с учетом последнего месячного налогового периода, в котором налогоплательщик умер или объявляется судом умершим или признается судом безвестно отсутствующим, или теряет статус резидента, или был уволен с места работы. И пересчет делаем

Відповісти
 • Лия
30.01.12 22:02

для Валентины: в месяце увольнение начисляют ПДФО без применения социальной льготы

Відповісти
 • Валентина Таше
30.01.12 22:04

Вы настоящий бухгалтер, и что и где и когда. спасибо. приятно общаться с человеком на одном языке.

Відповісти
 • Таша-Лие
30.01.12 22:06

И ссылка на 169.3.4 Вас не смутила. Как всегда друг друга не слышим)

Відповісти
 • Лия
30.01.12 22:08

это было раньше, а сейчас да, по п.169.3.4..Таша абсолютно права

Відповісти
 • Ольга
30.01.12 22:09

Для Валентины, в месяце увольнения социальную льготу применяем и обязательно делаем перерасчет НДФЛ за отработанные месяцы, так же как делали в конце года всем работающим.

Відповісти
 • Лия
30.01.12 22:10

Таша подскажите, а если работник отработал 5дней всего в месяце?..всё равно применяем социальную льготу + перерасчёт?

Відповісти
 • Таша-Валентине
30.01.12 22:11

Не за что. С утра полная голова патронов-это тяжко.) Облегчаем))))

Відповісти
 • Таша-Лие
30.01.12 22:15

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst4387_-----.aspx

Відповісти
 • Наталья
30.01.12 22:26

Подскажите, пожалуйста, если нужно свидетельство НДС перечислять нужно же без НДС, т.к. получатель еще не зарегистрирован? Так нужно перечислить 300 или 360 и указывать, что это без НДС? Не все банки зачисляют неплательщикам, если у них в пакете документов нет копии свидетельства. Так тогда эта сума может завтснуть на невыясненных?

Відповісти
 • Света
30.01.12 22:44

Подскажите, пожалуйста, сложная ситуация. С 01.01.2012 г. должны быть плательщиками НДС ( перешли с ед.налога на общую систему, оборот за год 3 млн.) Первое заявление 1-ПДВ подали в сроки. Но! На сегодняшний день подаём уже 4-е заявление, а нас не регистрируют (отписываются всякими несущественными замечаниями по содержанию заявления). С января у нас уже по закону должны возникать НО по НДС. Для подстраховки "хотим воздержаться от оборотов". Вид деятельности у нас - сдаём в аренду помещение. Можем ли мы не давать нашему арендателю акт выполненых работ за январь, а выписать его в конце февраля за январь-февраль? Соответственно - оплата от него в феврале за 2 месяца.К этому времени надеемся получить всё-таки свидетельство.

Відповісти
 • @ll@
30.01.12 22:48

Подскажите пожайлуста как войти на buhgalter_911@mail.ru. Спасибо.

Відповісти
 • Таша-@ll@
30.01.12 22:56

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst10211p23_-.aspx

Відповісти
 • Землячка
30.01.12 22:56

Что за бред.... Какие плательщики единого налога 10% ??!! Какого года эта статья? И почему в этой статье предприниматели не могут быть плательщиками НДС ??!!! Или я чего-то не поняла...

Відповісти
 • Алуся
30.01.12 22:56

Подскажите как войти на попрашайку.

Відповісти
 • @ll@
30.01.12 22:57

Таше, а пороль какой. Спасибо.

Відповісти
 • @ll@
30.01.12 23:01

Таша неполучаеться

Відповісти
 • Таша
30.01.12 23:05

Коллеги! Попрошайка сменила пароль. Зайдите на ФОРУМ БЮРО НАХОДОК)

Відповісти
 • @ll@
30.01.12 23:11

Очень нужно войти на попрашайку, помогите.

Відповісти
 • Светик
30.01.12 23:36

ПОПРОШАЙКА : buhgalter_911 пароль buhgalter

Відповісти
 • Светик
30.01.12 23:39

Извините, окредактирую buhgalter_911 mail.ru пароль: buhgalter

Відповісти
 • @ll@
30.01.12 23:47

Не получаетьося может пароль изменился, кто знает?

Відповісти
 • Ника
30.01.12 23:47

Свнтик.! Пароль уже другой.

Відповісти
 • Таня
30.01.12 23:53

а что значит закончился срок действия свидетельства НДС ???? у него есть срок???

Відповісти
 • @ll@
30.01.12 23:54

Какой

Відповісти
 • По теме - для Соли
31.01.12 01:11

Вы же на момент достижения не являетесь плательщиком НДС, у вас все обороты "без урахування ПДВ", так что 300,0тыс.грн. + 1 гривна - и вы обязаны зарегистрироваться. Мы получили свидетельство с оборотом в 310,0тыс. А по поводу , что затягивают с выдачей свидетельства, так это специально - налоговые обязательства-то начисляют. Если избежать оборотов не удается, придержите хотя бы налоговый кредит до получения свидетельства, ведь первую декларацию будуте подавать когда зарегитрируетесь НДС-ником, туда и войдут "безкредитные" "дорегистрационные" налоговые обязательства, перекройте их позже полученным налоговым кредитом.

Відповісти
 • По теме - для Соли
31.01.12 01:12

Извините - "зарегистрируетесь".

Відповісти
 • Лепа
31.01.12 01:37

Скажите, а cadger@ukr.net пароль 909090, это новая почта Попрошайки? Помогите начинающему бухгалтеру: при регистрации н.н. в едином реестре н.н. должна быть с одним крестиком (возле - зарегистрирована в ед.базе) или с двумя (еще возле - оригинал выдан Покупателю)? И еще: юрики-единщики-плательщики НДС сдают декларацию по НДС поквартально или помесячно? А реестры ? Help!!!

Відповісти
 • Галка
31.01.12 01:57

Юрики-единщики, если подали с декларацией за декабрь или 4 квартал заявление на квартальный период НДС, имеют право на квартальный период

Відповісти
 • Галка
31.01.12 01:57

А реестры - помесячно

Відповісти
 • Лепа
31.01.12 02:31

Галке А Вы бухгалтер в юр.компании-единщике? У меня позник вопрос по-поводу месячной или квартальной отчетности по НДС, т.к. в 2011г. заставляли единщиков сдавать декларации поквартально, т.к. Указом N 727 всем плательщикам единого налога, в том числе и тем, которые одновременно являются плательщиками налога на добавленную стоимость, установлен квартальный налоговый период представления отчетности, в том числе и по налогу на добавленную стоимость. При этом Указом не предусмотрено такого налогового периода как месяц. Вот меня и интересует, а что в этом году?

Відповісти
 • хорошо
31.01.12 02:35

По теме - для Соли Помогите кто может? Нас выключили с плательщиков НДС в связи с не потвержденными данными в горисполкоме. Сейчас мы ждем получение нового свидетельства НДС. У меня есть налоговые накладные от поставщика,но свидетельство вписано старое. Можна ли мне когда я получу новое свидетельство ,включить налоговые накладные в декларацию (выписанные со старым номером свидетельства)?

Відповісти
 • Галка
31.01.12 02:38

Лепа: Да, у меня есть фирма единщик-юрик. Раньше ЗАСТАВЛЯЛИ сдавать квартальные декларации по НДС, так как в Указе президента было четко сказано: у плательщиков единого налога - квартальный отчетный период

Відповісти
 • Галка
31.01.12 02:39

В этом году в мы уже не работаем по Указу президента

Відповісти
 • Леди У.
31.01.12 02:43

Хорошо Я думаю, что нельзя включить "старые" налоговые, т.к. в период с которого Фирму исключили из плательщика НДС до нового включения , она не являлась плательщиком НДС ( или я Вас не правильно поняла?). Вот если бы Вы сами меняли данные в св-ве с связи с изменением юр.адреса, тогда - можно.

Відповісти
 • Галка
31.01.12 02:51

Пунктом 2 ст. 200 Налогового кодекса Украины предусмотрено, что плательщики налога на добавленную стоимость, которые в соответствии с подпунктом «б» пункта 154.6 статьи 154 настоящего Кодекса имеют право на применение нулевой ставки налога на прибыль, на период с 1 апреля 2011 года до 1 января 2016 года, а также плательщики налога, уплачивающие единый налог, могут выбрать квартальный налоговый период. Заявление о выборе квартального налогового периода подается налоговому органу вместе с декларацией по результатам последнего налогового периода календарного года. При этом квартальный налоговый период начинает применяться с первого налогового периода следующего календарного года. Учитывая приведенное, если плательщик НДС находится на упрощенной системе налогообложения, относится к IV группе плательщиков единого налога и изъявил желание избрать квартальный срок подачи отчетности по НДС, то он должен подать соответствующее заявление о выборе квартального налогового периода вместе с декларацией по результатам последнего налогового периода 2011 года. В противном случае такой плательщик должен представлять отчетность по НДС ежемесячно. Государственная налоговая администрация в Сумской области «Дежурный по стране» от 17.01.2012 г., сайт buhgalter.com.ua

Відповісти
 • Света
31.01.12 03:07

Подскажите, пожалуйста, уважаемые коллеги! С 01.01.2012 г. должны быть плательщиками НДС ( перешли с ед.налога на общую систему, оборот за год 3 млн.) Первое заявление 1-ПДВ подали в сроки. Но! На сегодняшний день подаём уже 4-е заявление, а нас не регистрируют (отписываются всякими несущественными замечаниями по содержанию заявления). С января у нас уже по закону должны возникать НО по НДС. Для подстраховки "хотим воздержаться от оборотов". Вид деятельности у нас - сдаём в аренду помещение. Можем ли мы не давать нашему арендателю акт выполненых работ за январь, а выписать его в конце февраля за январь-февраль? Соответственно - оплата от него в феврале за 2 месяца.К этому времени надеемся получить всё-таки свидетельство.

Відповісти
 • Лепа
31.01.12 03:13

Галке Спасибо большущее! Вот это - ответ!

Відповісти
 • хорошо
31.01.12 03:15

Леди У поняла. плохо конечно. Но что поделаш...

Відповісти
 • хорошо
31.01.12 03:30

Света. А мы даже ксерили все акты ,договора,платежки и все к инспектору. Нам сказали одного "правильного" заявления мало. Чтоб сейчас получить свидетельство НДС - это просто надо в "рубашке "родится. Свидетельством сейчас надо очень дорожить. Получить просто не реально,а потерять на раз (могут придраться к чему угодно).

Відповісти
 • Анна
31.01.12 03:44

Гость 26.01.2012 11:20:53 Я консультировалась в обласной налоговой по поводу выравнивания названия предприятия по правому краю - ответ был следующим : в письме №10768/7/15-3117 указано " передбачено, що реквізити заголовної частини податкової накладної ( номер податкової накладної, індивідуальний податковий номер покупця, номер договору, ТОЩО ( выделено мной!!!) вирівнюються по правій межі поля." Так вот под этим "ТОЩО" и подразумевают наименование и адрес предприятия!!! Так что выравнивайте от греха подальше!!!! Напишите пожалуйста, какая налоговая так консультирует????? В Порядке N 1379 в Министерстве финансов-имели ввиду номера!! Телефоны в Минфине: (044) 206-59-47,48,49 Они в шоке, от консультаций налоговой по поводу реквизитов заглавной части налоговой накладной. Спрашивают, какая налоговая так консультирует, ФИО инспектора. А также консультация по этому поводу в Налоговом Вестнике Украины № 45!!!! Тел. ДПА Украины-044-4617700. Реквизиты заглавной части-это номера!!! Уважаемые бухгалтера, мы все запуганы, боимся ошибиться, и стараемся делать все правильно, но не до абсурда же...

Відповісти
 • ГНА
31.01.12 03:53

Уважаемые бухгалтера Украины, напишите пожалуйста какие налоговые инспекции до сих пор дают консультации, по поводу того, что фраза реквизиты налоговой накладной подразумевает кроме номеров, название и адрес предприятия-по этой причине название и адрес тоже нужно выравнивать по правую сторону. Убедительная просьба, напишите пожалуйста, область, р-н налоговых инспекций, которые до сих пор дают ткие консультации.

Відповісти
 • Леди У.
31.01.12 03:53

Свете В тоже время, п. 183.10 статьи 183 НК гласит, что любое лицо, которое подлежит обязательной регистрации как плательщик НДС, считается плательщиком с первого числа месяца, который наступил за месяцем, в котором достигнут граничный объем налогооблагаемых операций, без права на отнесение сумм налога к налоговому кредиту и получения бюджетного возмещения до момента регистрации плательщиком НДС. Таким образом, с первого числа соответствующего месяца и до дня регистрации плательщиком НДС необходимо насчитывать обязательства по оплате НДС, хотя при этом не будет права на выписывание налоговых накладных и на отнесение сумм налога к налоговому кредиту. Крім того, упродовж строку оренди сторонам не обійтися без документа, складеного щомісячно (щоквартально) про виконання договору оренди. Оскільки договір не означає, що послуги отримані, а засвідчує певний намір щодо оренди. Підтвердити факт здійснення господарської операції може тільки акт, який є підставою для бухгалтерського обліку. Света, если у Вас в договоре аренды написано, что акт составляется помесячно, то... Вы попали. А вот если Вам заключить договор на ежеквартальное Актирование, то НО возникнет 31.03.12.

Відповісти
 • Torimia12
31.01.12 04:03

Подскажите пожалуйста, как поступить. Предприятие подаёт 1-ПДВ. Согласно правилам, обязательны к заполнению все разделы заявления, кроме раздела 16 "Додаткова інформація". Что указать в разделе 13 "Перелік осіб, пов’язаних з платником відповідно до положень підпункту 14.1.159 ПКУ." , если у учредителя предприятия на территории Украины нет других предприятий, где бы он был или учредителем или директором и учредитель никому из своих родственников не давал права как-либо распоряжаться и влиять на деятельность регистрируемого предприятия.

Відповісти
 • Леди У.
31.01.12 04:20

Свете Извините, ведь в п.183.10 НК были внесены изменения и теперь Как следует из письма ГНСУ от 01.11.2011 года № 4800/7/15-3317, обязанность по начислению и уплате НДС у лица, не подавшего в орган ГНС заявление о регистрации плательщиком НДС или подавшего его с опозданием, возникает со дня, следующего за предельным днем, когда такое заявление должно быть подано. То есть, с 11 числа месяца, следующего за месяцем, в котором объем налогооблагаемых операций превысил 300 000 гривен. Дело в том, что согласно п. 181.1 ст. 181 НК под обязательную регистрацию в качестве плательщика НДС подпадают все лица, у которых сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих обложению НДС, за последние 12 месяцев превышает 300 000 гривень (без НДС). Для такой регистрации лицо должно подать заявление в орган ГНС не позже 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором впервые достигнуто такое превышение. Лицо, не подавшее такое заявление, согласно п. 183.10 НК несет ответственность за неначисление и неуплату НДС наравне с зарегистрированным плательщиком НДС. В то же время, у лиц, подавших заявление вовремя, налоговые обязательства возникают с момента регистрации. Такая регистрация должна быть проведена в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления органу ГНС или не позже следующего дня, желанного для плательщика НДС. Получается, нет регистрации - нет НО.

Відповісти
 • хорошо
31.01.12 04:26

Torimia12 Мне ответил инспектор так - гл.бухгалтер или директор если еще где-то работает ,написать организацию .

Відповісти
 • Torimia12
31.01.12 04:36

Для Хорошо Спасибо большое, что откликнулись и за помощь!

Відповісти
 • Света
31.01.12 04:55

Леди У. Спасибо за подробный ответ!

Відповісти
 • Кактус
31.01.12 05:09

Предприятия г. Кременчуга Полтавской области ездили на семинар в г. Киев и после этого требуют выравнивать по правому краю не только название и адрес , но и фразы " Договор поставки" и " Оплата с поточного рахунку" - в частности Кременчукский молокозавод . Кроме того, новая мулька - ездили в г. Киев на семинар бухгалтера г. Хорол Полтавской области - теперь они требуют заменить расходные накладные ( стандартные из 1С их не усраивиют.) Надо обязательно указать место выписки расходной накладной, должность человека, который накладную выписал, из какого склада доставлен товар. С ужасом жду кто еще поедит на семинар в славный город Киев.

Відповісти
 • Ника76
31.01.12 05:19

Скажите, ндс нужно заплатить с превышения или со всей суммы 310 тыс

Відповісти
 • Чайка
31.01.12 05:34

В НКУ написано: (пп 184.1 з): аннулирование регистрации в качестве плательщика НДС происходит, если: истек срок действия свидетельства о регистрации лица в качестве плательщика налога на добавленную стоимость; Кто-нибудь понимает как это? У свидетельства есть срок действия????!!!!!

Відповісти
 • ГНА
31.01.12 05:54

Кактус Напишите пожалуйста телефон организации, которая проводила семинар в г. Киеве!!

Відповісти
 • Леди У.
31.01.12 06:40

Чайке Якщо установчими документами особи, Свідоцтвом про державну реєстрацію особи, договором про спільну діяльність чи угодою про розподіл продукції визначається строк, на який створено особу, укладено договір чи угоду, Свідоцтво видається тільки на такий строк. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та на корінці Свідоцтва вчиняються однакові спеціальні записи “Свідоцтво дійсне до” і зазначається дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність чи угоду про розподіл продукції. Якщо до/після закінчення означеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, Свідоцтво із зазначеним терміном дії підлягає заміні у такому ж порядку, як і при перереєстрації.

Відповісти
 • Соль По теме - для Соли
31.01.12 06:41

Спасибо большое. Что-то уяснила. А то в налоговой перепугали ЧП-шницу. Она сразу закрываться собралась.

Відповісти
 • Макс
31.01.12 07:12

Беспредел http://becpredel.com/2012/01/sudya-sokirko-lyudmila-nikolaevna-voplotila-v-zhizn-sobstvennyj-poryadok-rassmotreniya-ugolovnyx-del/

Відповісти
 • Torimia12
31.01.12 11:59

Подскажите, если 1-ПДВ подаёт главный бухгалтер, надо ли прикладывать на его имя Доверенность. И если надо, то что это за документ должен быть. Доверенность, заверенная нотариально, - на представление интересов? Или Доверенность на получение материальных ценностей (хотя не вроде бы случай не получения а подачи), заверенная директором и тем же главбухом. Что тогда указывать в графе "Наименование ценностей".

Відповісти
 • Влада
31.01.12 21:10

Красиво пишут. Если бы все так радужно было при регистрации. Ты им документы, а они тебе отказ

Відповісти
 • Аноним
31.01.12 21:43

Torimia12: Напишите доверенность в произвольной форме о том, что такое-то предприятие доверяет подать такое-то заявление такому-то товарищу. Я пишу на фирменном бланке, заверяю печатью

Відповісти
 • Torimia12 - Владе
01.02.12 02:10

Спасибо за помощь. Да, удачи всем нам)

Відповісти
 • Дмитрий
01.02.12 03:05

Получение свидетельства НДС в Днепропетровске. 0676139387 Дмитрий. . info@bcg.dp.ua www.bcg.dp.ua

Відповісти
 • nika
01.02.12 03:05

Положення № 978 втратило чинність ще в грудні 2011.

Відповісти
 • Кактус
01.02.12 03:56

Для ГНА Семинар проводил " Глобол информ" 16 декабря 2011 в г. Киев тел. 044-406-69-99

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам