Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


21.02.12
1768 17 Друкувати

Особенности определения расходов и их состав

   Витрати – це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником) (пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).
   
   До складу витрат, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються витрати операційної діяльності та інші витрати. Розглянемо кожну з цих груп детальніше.
   
   
Витрати операційної діяльності

   
   Зазначена категорія витрат включає собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг. Витрати, що формують собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг), складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг, а саме: прямих матеріальних витрат; прямих витрат на оплату праці; амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; загальновиробничих витрат, які відносяться на собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку; вартості придбаних послуг, прямо пов'язаних з виробництвом товарів, виконанням робіт, наданням послуг; інших прямих витрат (п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).
   
   
Собівартість придбаних та реалізованих товарів

   
   Собівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу. Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з витрат, прямо пов'язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг.
   
   Якщо доходи від продажу товару до 01.04.2011 р. відображено у складі валового доходу у сумі отриманого авансу (попередньої плати), то на дату переходу права власності на такий товар покупцеві після 01.04.2011 р. продавець товару не здійснює повторне визнання доходів на суму авансу за правилами Податкового кодексу.
   
   Водночас на дату відвантаження таких товарів продавець може віднести до витрат звітного періоду, в якому відбувся перехід права власності на товар покупцеві, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів та здійснені після дати набрання чинності Податковим кодексом, за умови, що вони не були включені до складу валових витрат у попередніх звітних періодах під час дії Закону про прибуток.
   
   Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому відбувся перехід права власності на товар покупцеві. При цьому витрати, понесені до 01.04.2011 р., враховуються у складі собівартості реалізованих товарів після цієї дати лише в частині балансової вартості запасів, що була відображена в податковому обліку відповідно до п. 5.9 ст. 5 Закону про прибуток.
   
   За відсутності попередньої оплати за товари (роботи, послуги) платник податку при здійсненні реалізації таких товарів (робіт, послуг) після 01.04.2011 р. повинен визнати дохід на підставі пп. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу.
   
   До складу витрат може бути віднесено вартість остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів) та витрати на виправлення такого браку, в разі реалізації такої продукції, у межах допустимих норм технічно неминучого браку, розмір яких встановлено в наказі по підприємству за умови їх обґрунтування. Фактична вартість остаточно забракованої продукції, що перевищує допустимі норми технічно неминучого браку, не включається до витрат платника податку.
   
   Вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, не враховується при визначенні собівартості виробленої продукції, тому що прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, визначеному в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку (пп. 138.8.1 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).
   
   Нормативним документом, що регламентує склад витрат діяльності підприємства у бухгалтерському обліку, є ПБО 16 «Витрати», згідно з яким до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції, зумовлені технологією та організацією виробництва.
   
   Відповідно до п. 11 ПБО 16 виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, в оцінці можливого її використання, а також на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва продукції, оцінка яких провадиться за справедливою вартістю в разі їх реалізації та за ціною можливого використання при застосуванні на підприємстві.
   
   Якщо у подальшому зворотні відходи реалізовуватимуться, то у податковому обліку такі операції відображатимуться як операції з реалізації товарів і відповідно у звітному періоді, в якому визнано доходи від їх реалізації, платник податку може визнати витрати у розмірі собівартості таких зворотних відходів, сформованої відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
   
   До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата й інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат (пп. 138.8.2 п. 138.8 ст. 138 Податкового кодексу).
   
   До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретний об'єкт витрат, у тому числі внески на соціальні заходи, визначені ст. 143 Податкового кодексу.
   
   Витрати, що формують собівартість товарів, робіт, послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
   
   
Інші витрати

   
   До складу інших витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.
   
   Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати, фінансові витрати, інші витрати звичайної діяльності відображаються в податковому обліку так, як і в бухгалтерському обліку, згідно з ПБО 16, але з урахуванням особливостей витрат подвійного призначення, витрат, пов'язаних з нерезидентами, офшорами та витратами, що не включаються до складу витрат.
   
   Витрати на збут, які включають витрати, пов'язані з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, інші операційні витрати, фінансові витрати та інші витрати звичайної діяльності (крім фінансових витрат), не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг (суми витрат, не віднесені до складу витрат минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням або зіпсуттям документів та підтверджених такими документами у звітному податковому періоді, а також не враховані в минулих податкових періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді в розрахунку податкового зобов'язання).
   
   Обов'язковим правилом для визнання витрат є наявність підтвердних первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами бухгалтерського обліку, оформлених відповідно до вимог, встановлених ст. 9 Закону про бухоблік.
   
   Інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку.
   
   
Витрати, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування з обмеженням

   
   До складу витрат, що враховуються у складі витрат не у повному обсязі, відносяться, зокрема, витрати, понесені (нараховані) у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з консалтингу, маркетингу, реклами у випадку, якщо особа, на користь якої здійснюються відповідні платежі, є нерезидентом, з урахуванням положень п. 161.3 ст. 161 Податкового кодексу.
   
   Слід зауважити, що положеннями Податкового кодексу, та іншими законами не надається визначення консалтингу, водночас у практиці застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції визначено, що консалтинг (англ. consulting, від лат. consulto – раджусь) – консультування виробників, продавців і покупців з питань управління й організації економічної діяльності підприємств, фірм та організацій. Надання консалтингових послуг здійснюється фірмами, які надають послуги в дослідженні і прогнозуванні ринку, оцінці експортно-імпортних операцій, розробці техніко-економічних обґрунтувань щодо об'єктів міжнародного співробітництва та створення спільних підприємств, у проведенні маркетингових досліджень і розробці маркетингових програм, експортної стратегії на конкретних ринках тощо.
   
   Обмеження у 5 % митної вартості обладнання, імпортованого згідно з відповідним контрактом, мають витрати з придбання у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу. Ці обмеження не стосуються витрат, здійснених на користь постійних представництв нерезидентів, що оподатковуються за правилами п. 160.8 ст. 160 Податкового кодексу.
   
   Не включаються до складу витрат витрати, нараховані у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу, якщо нерезидент має офшорний статус (з урахуванням положень п. 161.3 ст. 161 Податкового кодексу) або отримувач не є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такої плати за послуги.
   
   Відповідно до п. 161.2 ст. 161 Податкового кодексу у разі укладення договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що мають офшорний статус, чи при здійсненні розрахунків через таких нерезидентів або через їх банківські рахунки, незалежно від того, чи здійснюється така оплата (в грошовій або іншій формі) безпосередньо або через інших резидентів або нерезидентів, витрати платників податку на оплату вартості таких товарів (робіт, послуг) включаються до складу їх витрат у сумі, що становить 85 % вартості цих товарів (робіт, послуг).
   
   
Витрати на сплату податків, зборів

   
   Суми нарахованих податків та зборів, установлених Податковим кодексом, визнаються витратами на останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов'язання з податку та збору.
   
   Вартість торгових патентів не включається до складу витрат, але зменшує податок, нарахований за результатами діяльності, яка підлягає патентуванню. При цьому платник податку, який проводить діяльність, що підлягає патентуванню, зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо – від іншої діяльності. З цією метою ведеться окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.
   
   При обчисленні об'єкта оподаткування платник податку має право відносити до складу витрат витрати на сплату земельного податку, а також орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності за умови належного документального оформлення договору придбання землі або договору користування землею.
   
   
   Світлана Тимощук
   
   Начальник відділу розгляду звернень Управління
   адміністрування податку на прибуток та податкових платежів
   Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України
   
   «Вісник податкової служби України», січень 2012 р., № 2 (670)
   
   Дата підготовки 13.01.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Просто бухгалтер
21.02.12 22:49

"Витрати – це сума будь-яких витрат" гениальное творение !!! Витрати- це вирати)))) Если кому-то интересно- с точки зрения пизнания расходов : ИЗДЕРЖКИ- это денежное измерение суммы ресурсов, используемых с какой- либо целью. ЗАТРАТЫ- это уменьшение активов ( обычно денег) или увеличение обязательств ( чаще всего счетов к оплате), связанное с возникновение ИЗДЕРЖЕК. РАСХОДЫ- это статья ИЗДЕРЖЕК, относящаяся к текущему периоду. РАСХОДЫ представляют собой РЕСУРСЫ для зарабатывания доходов в течение отчетного периода.Если осуществляются ЗАТРАТЫ, то возникшие ИЗДЕРЖКИ относятся либо к активам, либо к расходам. ИЗДЕРЖКИ, которые увеличивают активы, могут принести доход в будущем периоде. Зачем писателям НК об этом задумываться. Расходы- это расходы, которые мы разрешим в пределах налоговой нагрузки.. Так бы и написали, чего людям голову морочить, учитывая, что все равно свалили в кучу совершенно разные категори.

Відповісти
 • ооо!
22.02.12 00:05

да лучше пусть писшут: отдайте, мля, все. пейсатели...

Відповісти
 • Влада
22.02.12 02:12

А мне вот очень интересно и совершенно не понятно, какие расходы мы ставим в себистоимость проданой продукции (приложение СВ), а какие расходы в общепроизводственные? Общепроизводственные расходы в конце месяца у нас должны распредилиться и попасть либо на фактическую стоимость готовой продукции либо на себистоимость ПРОДАННОЙ продукции. При этом в деклорации по прибыли мы можем отразить только расходы, связанные с проданной в этом периоде продукцией, т.е. - это СЕБИСТОИМОСТЬ. А что тогда должно попасть в приложение ЗВ (загальновиробничі витрати)? Или я вообще что-то не понимаю? Если кто работает на производстве, подскажите, пожалуйста, как понять эту ЛОГИКУ?

Відповісти
 • Таня
22.02.12 02:23

Для Влады: СЕБИСТОИМОСТЬ- СЕБЕСТОИМОСТЬ. в деклорации - декларация. Как-то коробит ...

Відповісти
 • Радостная
22.02.12 02:55

ТАНЕ- угу,коробит.....

Відповісти
 • Тане и Радостной
22.02.12 03:05

Да что вы говорите. Президент и премьер у нас покруче объясняются и не коробит

Відповісти
 • грамотным
22.02.12 03:20

Вы речь свою выстраивать привыкли Из умных поучений и нотаций? Для каждого в кармане есть ярлык, А резкий тон не терпит аппеляций?

Відповісти
 • Натали
22.02.12 03:23

С 01.01.2012г. будет новая форма декларации по прибыли. Не загружайтесь - там нет приложений по 23, 91, 92 счетам. Все в сад :-)))

Відповісти
 • Влада
22.02.12 04:11

Натали, СПАСИБО, всем остальным - приношу свои извинения за предоставленные неудобства.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.02.12 12:29

А доход - это доход. Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом фізичної особи – підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. Так что ГНС вполне последовательна хоть в чём-то.:)

Відповісти
 • Ирина
22.02.12 12:56

Девочки, на счет ошибок и опечаток, можно было и промолчать (а то привыкли молчать, где не надо, а тут друг друга готовы "порвать")...Надо быть немного добрее к людям...Ведь суть вопроса была ясна, если не знаете ответ так нечего тыкать...мы здесь собираемся не нотации друг другу грамотные читать, а обсуждать наболевшие бухгалтерские или связанные с бухгалтерией темы...так, что, пожалуйста, на будущее, отвечайте по существу...

Відповісти
 • Ирина
22.02.12 13:11

Влада, многие не могли понять, да и сами правители потом поняли, что сделали глупость и поэтому внесли поправку в НКУ, которая заработала с августа 2011 г., где написали, что общепроизводственные расходы, которые включаются согласно правилам бухгалтерского учета ( ПСБУ 16) относятся на себестоимость продукции, но, естественно, статью из НКУ "Общепроизводственные расходы" не убрали... Если Вы читали ПСБУ 16, то там четко написано, что в себестоимость продукции (услуг) включаются также общепроизводственные расходы (расписаны отдельной статьей, как и другие)...Лично, я и после принятия поправок в НКУ использую приложение "Общепроизводственные расходы" к деке по прибыли и включаю туда расходы, которые в наименьшей степени (очень редко)относятся к производству моих услуг...Например, если это услуги перевозки, то в какую статью расходов я должна отнести амортизацию такого основного средства, как грязекиллер (например), я считаю, что к общепроизводственным (для налоговиков в их приложение), транспорт-это понятно, только в себестоимость...К тому же не нашла в Приложении по себестоимости расходы по 10 % ремонту- поэтому отношу также в это приложение...там четкая графа есть для этого...ну и т.д.

Відповісти
 • Надоело...
22.02.12 22:07

"Витрати, що формують собівартість товарів, робіт, послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг." Согласно чего? Люди добрые поясните мне пожалуйста, если я ФЛП на общей системе, доходы - касовый метод, расходы р 3 НКУ, когда отражать себестоимость реализованных товаров текущего периода, которые оплачены в следующем периоде????

Відповісти
 • Надоело...
22.02.12 22:11

сори, п. 138.4 НКУ

Відповісти
 • 557
23.02.12 00:18

Надоело...: Вы отражаете расходы в том периоде, в котором получили оплату, связанную с этими расходами. И учитывая, что декларация годовая - значит, год - это один период.

Відповісти
 • Ирина-Надоело...
23.02.12 10:06

Я читала, что для формирования ФЛП общесистемщиками расходов должны быть выполнены два условия: оплата и фактическое получение, т.к. Вы работаете по кассовому методу, то ставить в расходы надо по оплате, а т.к. с/но раздела 3 НКУ предоплаты ставить в расходы нельзя, то естественно он должен быть получен...Ну, это думаю понятно...Так, что одна норма НКУ гласит одно, а другой пункт это запрещает...Получается, что только в момент оплаты отгруженной продукции Вы можете ее поставить на себестоимость уже проданной (в другом периоде) продукции... Кстати где-то в ресурсах уже поднимался этот вопрос, попробую найти Вам ссылку...

Відповісти
 • Ирина-Надоело...
23.02.12 10:52

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=10373 - Особенности учета для предпринимателя, который находится на общей системе налогообложения: доходы, расходы

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам