Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.03.12
1372 69 Друкувати

Ответы на вопросы, поставленные во время проведения телефонной линии по вопросам налогообложения прибыли предприятий

   Державна податкова служба України у редакції журналу „Вісник податкової служби України” провела „гарячу” телефонну лінію з питань оподаткування прибутку підприємств за участю заступника начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Олексія ЗАДОРОЖНОГО.
   
   Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.
   
   1. Підприємство легкої промисловості виробляє продукцію на давальницькій сировині. Договір на виробництво продукції на давальницькій сировині укладено 01.03.2010 р. строком на два роки. Чи може підприємство застосовувати пільгу з оподаткування отриманого прибутку до кінця дії договору, тобто до 01.03.2012 р.?
   
    Право на застосування пільги з оподаткування прибутку для підприємств легкої промисловості встановлено пп. «б» п. 17 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (за текстом — Податковий кодекс). Цим підпунктом, зокрема, встановлено, що тимчасово, строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 р. звільняється від оподаткування прибуток, отриманий від основної діяльності підприємств легкої промисловості (групи 17 — 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.
   
    Водночас абзацом другим вищезазначеного підпункту встановлено, що в перехідний період до 01.01.2012 р. для підприємств легкої промисловості, які на час набрання чинності положеннями Податкового кодексу мають укладені договори на виробництво продукції на давальницькій сировині, термін виконання яких закінчується протягом установленого періоду, дозволялося застосовувати такі пільги.
   
    Отже, незалежно від терміну дії раніше укладеного договору застосовувати пільги з оподаткування прибутку, отриманого підприємствами легкої промисловості (групи 17 — 19 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють продукцію на давальницький сировині, можна було до 01.01.2012 р.
   
    2. Покупець повернув раніше куплені товари продавцю. Чи повинен продавець — платник податку на прибуток крім коригування суми доходів зменшити витрати на суму собівартості таких товарів?
   
    У разі якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, в тому числі перерахунок у випадку повернення проданих товарів продавцю чи зміна права власності на такі товари (результати робіт, послуг), платник податку — продавець та платник податку — покупець здійснюють відповідний перерахунок доходів або витрат (балансової вартості основних засобів) у звітному періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації (п. 140.2 ст. 140 Податкового кодексу).
   
    Згідно з п. 138.4 ст. 138 Податкового кодексу витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (робіт, послуг).
   
    Дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар, дохід від надання послуг та виконання робіт — за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг (п. 137.1 ст. 137 Податкового кодексу).
   
    Таким чином, витрати, що формують собівартість реалізованих товарів (виконаних робіт, наданих послуг), безпосередньо пов’язуються з доходами від реалізації таких товарів (робіт, послуг) у момент переходу покупцеві права власності.
   
    Отже, якщо після продажу товарів, виконання робіт, надання послуг відбувається повернення таких товарів (результатів робіт, послуг) продавцю, то такий платник крім здійснення перерахунку (зменшення) доходів у звітному періоді, в якому сталося таке повернення, повинен одночасно зменшити витрати цього звітного періоду на суму собівартості таких товарів (робіт, послуг).
   
    3. Чи є обов’язковим подання платником податку на прибуток до податкових органів фінансової звітності підприємства? З яких форм вона має складатися?
   
    Так, платники податку на прибуток в обов’язковому порядку подають до органів ДПС разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу).
   
    Пунктом 11.1 ст. 11 розділу IV Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» встановлено, що на основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов’язані складати фінансову звітність, яку підписують керівник і бухгалтер підприємства.
   
    Відповідно до п. 11.2 зазначеної статті фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва) включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів.
   
    Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність, яка складається з балансу та звіту про фінансові результати.
   
    До органів ДПС фінансова звітність подається у такому порядку:
   
    за календарний квартал, півріччя, три квартали платники податку подають разом з відповідною декларацією на прибуток фінансову звітність, яка складається з балансу та звіту про фінансові результати;
   
    за підсумками року разом з декларацією на прибуток подається річна фінансова звітність, яка включає: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал та примітки до цих звітів.
   
    Малі підприємства — платники податку на прибуток та юридичні особи, які згідно з п. 154.6 ст. 154 Податкового кодексу застосовують ставку з податку на прибуток 0%, подають разом з річною податковою декларацією фінансову звітність за звітний (податковий) рік.
   
    4. Підприємство користується податковими пільгами, у тому числі з податку на прибуток підприємств. Яку звітність та в які строки її слід подавати до органів ДПС?

   
    Правила обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, встановлено Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233 «Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (за текстом — Порядок № 1233).
   
    Відповідно до п. 2 Порядку суб’єкт господарювання, який не сплачує податки і збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (за текстом — звіт) за відповідною формою. У звіті зазначаються код податку, збору та найменування податку, збору відповідно до бюджетної класифікації.
   
    У відповідних графах звіту згідно з довідником пільг зазначаються код пільги та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг, які застосовує суб’єкт господарювання.
   
    Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.
   
    У разі якщо суб’єкт господарювання пільгами не користується, зазначений звіт не подається.
   
    5. Підприємство — платник податку на прибуток придбаває товари у фізичної особи — платника єдиного податку. Як відобразити витрати на придбання товарів у податковій звітності з податку на прибуток?
   
    Починаючи з 01.01.2012 р. платники податку на прибуток можуть включати до складу витрат витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичної особи — підприємця, що застосовує спрощену систему оподаткування.
   
    При цьому відповідно до абзацу другого п. 152.3 ст. 152 Податкового кодексу платники податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією подають до органу ДПС перелік доходів та витрат платника податку в розрізі контрагентів — платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом. Для подання такого переліку до форми відповідної декларації з податку на прибуток передбачено додаток ОК, який складається з двох розділів:
   
    у розділі I додатка ОК відображається перелік доходів, отриманих від операцій у розрізі контрагентів — платників єдиного податку, у такому порядку: якщо контрагентом є фізична особа — підприємець, то зазначаються його прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки (у разі відсутності реєстраційного номера зазначаються серія та номер паспорта), якщо контрагентом є платник єдиного податку — юридична особа, то зазначаються найменування такого платника, код за ЄДРПОУ; крім зазначеної інформації у цьому додатку відображається загальна сума доходів без ПДВ;
   
    у розділі II додатка ОК аналогічно відображається перелік витрат, здійснених платником податку на прибуток від операцій з платниками єдиного податку.
   
    Зазначимо, що вперше додаток ОК подаватиметься платниками податку на прибуток з відповідною декларацією з податку на прибуток за підсумками діяльності за I квартал 2012 р.
   
    6. Орендар за власні кошти виконав роботи з добудови орендованих приміщень. Чи виникають податкові зобов’язання у орендодавця (балансоутримувача) після закінчення процедури взяття на баланс цих об’єктів за умови, що орендар не вимагає відшкодувань понесених витрат, а передає ці площі на баланс балансоутримувача безоплатно?
   
    Згідно з п. 153.7 ст. 153 Податкового кодексу передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов’язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму доходів, а орендар збільшує суму витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування.
   
    У разі якщо договір оперативної оренди (лізингу) зобов’язує або дозволяє орендарю здійснювати ремонти та/або поліпшення об’єкта оперативної оренди (лізингу), частина вартості таких ремонтів та/або поліпшень у сумі, що перевищує 10%, амортизується орендарем як окремий об’єкт (п. 146.19 ст. 146 Податкового кодексу).
   
    У разі повернення орендарем об’єкта оперативного лізингу/оренди орендодавцю внаслідок закінчення дії лізингового/орендного договору орендар збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об’єкта основних засобів (пункти 146.16, 146.20 ст. 146 Податкового кодексу).
   
    При цьому орендодавець не змінює вартість основних засобів, яка амортизується, або витрати на суму витрат, здійснених орендарем для поліпшення такого об’єкта.
   
    Відповідно до пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 цього Кодексу інші доходи включають вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначену на рівні не нижче звичайної ціни.
   
    При цьому згідно з пп. 14.1.244 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу товари — це матеріальні (основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді, що не є коштами, цінними паперами, деривативами і нематеріальними активами) та нематеріальні активи, у тому числі земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.
   
    Таким чином, при безоплатній передачі орендарем балансоутримувачу (орендодавцю) відремонтованих (добудованих) приміщень у балансоутримувача після закінчення процедури взяття на баланс цих об’єктів виникає дохід на суму вартості поліпшення (добудови) основних засобів, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.
   
    При цьому орендодавець не змінює вартість основних засобів, а орендар збільшує витрати на суму вартості поліпшення такого основного засобу як окремого об’єкта амортизації за вирахуванням сум накопиченої амортизації.
   
    7. Чи можуть для цілей оподаткування вважатися нематеріальними активами отримані ліцензії на провадження господарської діяльності зі строком дії понад один рік?
   
    Відповідно до п. 3 ст. 14 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV (за текстом — Господарський кодекс) ліцензія — це документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання — ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов. Відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.
   
    Згідно з пп. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу основними засобами вважаються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у його господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).
   
    Нематеріальними активами є:
   
    право власності на результати інтелектуальної діяльності, у тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності (інтелектуальної власності);
   
    право користування майном та майновими правами платника податку в установленому законодавством порядку, у тому числі набуті в установленому законодавством порядку права користування природними ресурсами, майном та майновими правами (пп. 14.1.120 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).
   
    Таким чином, ліцензії, що засвідчують право суб’єкта господарювання — ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності протягом визначеного строку, видані державними органами для провадження господарської діяльності вартістю більше ніж 2500 грн. зі строком дії понад рік, належать до групи 6 нематеріальних активів (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) відповідно до пп. 145.1.1 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу за умови виконання суб’єктом господарювання ліцензійних умов.
За матеріалами Хмільницька ОДПІ
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Владимир
20.03.12 22:21

Учет доходов и расходов в разрезе единщиков - очередная попітка борьбы с минимизацией. И опять через ж-пу. Кому надо тот сминимизирует, а кто действительно работает с единщиками, тот скорее всего откажется от них из-за сложностей учета...

Відповісти
 • гостья
20.03.12 22:34

Что касается п.5. , уважаемые бухгалтера, подскажите а если купить купили у единщика продукцию, а свидетельства еденщика не взяли, а через месяц к этой конторе не дозвониться, как быть ведь кроме приходной накладной больше нечего нет, как тогда заполнять приложение ОК, или вообще не включать в ВР?????? И еще вопрос по теме - у нас за день до 100 покупателей, продукцию пробиваем через РРО, а есть и такие физ.лица которые платят через банк, ну как у них потребовать паспортные данные, ведь разные попадаются клиенты??????????

Відповісти
 • Гостье
20.03.12 23:00

Показывают не всех физ.лиц, а тех, которые частные предприниматели на едином налоге. По поводу покупки. Частных предпринимателей, у которых делали закупки всегда показывали в 1-ДФ. Вы же их как-то показывали. Почему теперь вопрос по додатку к Декларации по прибыли? По поводу продажи. Буду показывать тех, которые просят документы на покупку. У таких я беру документы о регистрации. Всех остальных буду считать просто физическими лицами и не показывать

Відповісти
 • Крайній
20.03.12 23:35

Тоже не вижу сложностей, простой дубль 1дф. Вы же официально показываете продажу- покупку, на приходе в чеке или др. есть код пыдприемця, на Вашей продаже (если просят докум) есть накладная с кодом покупателя, то есть с кодами вопрос отпал. Если нет нового свидетельства (лично у нас новых еще не дают) то используют св-ва за 2011 год (продленные)

Відповісти
 • Ольга Бух
20.03.12 23:39

Если НК разрешает покупку у ФЛ Единщиков то нафиг их перечислять , не пойму???

Відповісти
 • Ольге Бух
20.03.12 23:44

А 1 и 2 группа единщиков имеют ограничения по работе. Вот мы их покажем, и они вылетят со своей группы в 3. Все просто. Нас заставляют стучать друг на друга. Оказал единщик 2 группы услуги юр.лицу на обей системе- прощай 2 группа.

Відповісти
 • Надоело Крайнему
20.03.12 23:50

Я вот не совсем согласна, что по закупкам просто дубль 1-ДФ. Вот закупила я на 15000,00 грн у ЧП , показала в 1-ДФ всю сумму. А продала в 1 кварта из этой закупки на 5000,00. В додаток к декларации пойдет 5000,00 грн. Мне тоже , кажется, что цель этого додатка стучать на ЧПшников.

Відповісти
 • БухСвет
20.03.12 23:56

"якщо контрагентом є платник єдиного податку — юридична особа, то зазначаються найменування такого платника, код за ЄДРПОУ" и всеже если нет свидетельства, а ЕДРПОУ взят с приход.накладной как біть, заносить в пр.ОК?

Відповісти
 • alba
21.03.12 00:01

А у меня такой вопрос: я корпоративной картой Visa или Master Card от юр.лица через пост-терминал расчиталась за услуги ФОПу. Он ни сном, ни духом, что я юрик. На след. день сдаю в бухгалтерию чек на покупку и мой бух. отправляет меня обратно за необх. документами. ФОП отказывается мне их давать, он не хочет "слетать" со 2 группы. Как здесь быть? Я "катаю" жалобу на него за отказ в выдаче документов? Или он прав, что я вроде как обманом получил у него услуги? Но ведь не все рядовые работники фирм знают все эти бухг. ньюансы нашего законодательного крючкотворчества! Как выйти из такой ситуации?

Відповісти
 • Ольга
21.03.12 00:02

А зачем показывать единщиков - юридических лиц?

Відповісти
 • ******
21.03.12 00:03

Ладно с ЧП. им документы в 80% случаев не нужны. Но если по юр.лицу у Вас ничего нет, то почему Вы решили, что они на едином налоге. Обычно юр.лица документы дают.

Відповісти
 • Ольге
21.03.12 00:04

Так написано, что единщиков, не сказано что только физ.лиц.

Відповісти
 • Ольга
21.03.12 00:30

Люди, пожалуйста объясните - я обычное юр.лицо на общей системе. Продаем товар только по безналу- и ФОП и просто частным лицам с оплатой через банк. Так что- в приложении ОК- показывать только ФОП? А физ лиц не надо? Или показывать и тех и других?

Відповісти
 • Ольге
21.03.12 00:35

В приложении ОК показывать только плательщиков единого налога ( физических лиц и юридических лиц). Я тоже так работаю. Обычных физ.лиц показывать не надо

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
21.03.12 00:41

Показывать в 13ОК всех упрощенцев по ст.152.3 кодекса, а они и юрлица и предприниматели. Если по предпринимателям как стукалочка это приложение из-за перехода в высшую касту (группу) или на общую и повышенная ставка ЕН с такого дохода (при этом еще и я должна удержать с него при выплате 15(17) % подоходного как от неосвидетельствованных КВЭДов + 34,7% ЕСВ, если это работа или услуга), а вот по юрлицам видимо дополнительная возможность контролировать объем выручки. Неплохое налогообложение выручки:15(17)% + 34,7% - продавец удержит, ещё 15% ЕН сам упрощенец отдаст. Ощутимое снижение ставок ЕН. Интересно, а с какой суммы удерживать самому упрощенцу 15% - с суммы акта или суммы, которя придёт после удержания подоходного и ЕСВ покупателем.

Відповісти
 • Надоело
21.03.12 00:43

alba Меня тоже интересует такой вопрос.

Відповісти
 • БухСвет
21.03.12 00:55

"Но если по юр.лицу у Вас ничего нет, то почему Вы решили, что они на едином налоге. Обычно юр.лица документы дают." А в акте выполненных услуг точно написано - не есть плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, значит он единщик, а как взять документы если в половины ФЛП хоть в актах хоть в прих.накл. указаны телефоны не офиса а домашние, даже по факсу не взять эти блин свидетельства. Вопрос - ну если нет у меня этого свидетельства, я могу перекатать ЕДРПОУ с накладной и включить в декларацию или перестраховаться и не включать этих единщ. вообще??????????

Відповісти
 • бух
21.03.12 00:57

Юр.лицо при выплате предпринимателю не удерживает подоходный налог (при наличии копии свидетельства ЧП, вытяга),предприниматель несет всю ответственность за осуществление в его группе неразрешенной деятельности или деятельности, не указанной в свидетельстве ед.налога. Он уплачивает 15% из суммы по незаконной деятельности и обязан будет перейти со следующего квартала на общую систему налогообложения.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
21.03.12 01:00

А как же статья 177.8 кодекса?

Відповісти
 • бух
21.03.12 01:02

Даже если у вас нет копии свидетельства, но есть выплаты ЧП, или приход от ЧП, вы обязаны отразить это в 1 ДФ и соответственно расходы и доходы в приложении к декларации

Відповісти
 • Надоело БухСвет
21.03.12 01:03

А что Вас смущает по юрлицам -единщикам? Заносите в додаток ОК данные с акта и все. Все эти свидетельства нужны от ЧПшников, потому что если у вас не будет доказательства, что вы получили от него то, что указано в свидетельстве плательщика единого налога, Вам надо будет заплатить НДФЛ, По юрлицам такого нет. Так что не волнуйтесь.

Відповісти
 • Надоело бух
21.03.12 01:09

Если у меня нет копии свидетельства, меня тоже заставят заплатить за такого ЧПшника НДФЛ. Не платим только если работаем с ними по видам деятельности , указанным в свидетельстве плательщика единого налога. На НДФЛ влетают оба Для того, чтобы не платить НДФЛ нам и надо это свидетельство.. А на расходы можно относить., есть свидетельство или нет.

Відповісти
 • Ируся
21.03.12 01:20

В если у ФОПа 5%- ника купили на 1000, а проплатили 5000, то в дод. ОК ставим что? Акт? Но у ФОПа ведь ЕН по деньгам?

Відповісти
 • Ирусе
21.03.12 01:28

Ируся. ВДодаток ОК попадает только та сумма, которая отнесена на расходы при расчете прибыли. Предоплата с 01.04.2011г в расходы не включается. Не пытайтесь увязать себя и ФОПа. У нашего правительства нет логики. 5000 покажете в 1-ДФ

Відповісти
 • Ирусе
21.03.12 01:29

Мало того, если ФОП плательщик НДС, в додаток ОК идет сумма без НДС. Ткк что не увяжете

Відповісти
 • NataBUH
21.03.12 01:49

"Заносите в додаток ОК данные с акта и все. Все эти свидетельства нужны от ЧПшников" - чтобы занести в додаток надо знать плательщик ЕН он или нет, значит и свидетельства сейчас надо получить со всех - юр и физ. лиц, от кого получили и кому платили?

Відповісти
 • NataBUH
21.03.12 01:53

В счете и акте написано, что не есть плательщиком налога на прибыль на общих основаниях.

Відповісти
 • Елена К
21.03.12 02:22

Коллеги, главный геморрой в этом ОК (на мой взгляд) это отражение расходов при приобретении ТМЦ у Единщиков. Расходы ведь возникают не по первому событию, а когда продашь то что купил. А у нас производство, и материалы мы покупаем как у Юриков на общей, так и у единщиков, потом из этого лепиться продукция, которая ложиться на склад. Как это все выбирать в расходы????? А квартальный отчет уже близко........

Відповісти
 • Страшно
21.03.12 03:05

Прынцесса, но не на бобах 21.03.2012 11:41:03 Если по предпринимателям как стукалочка это приложение из-за перехода в высшую касту (группу) или на общую и повышенная ставка ЕН с такого дохода (при этом еще и я должна удержать с него при выплате 15(17) % подоходного как от неосвидетельствованных КВЭДов + 34,7% ЕСВ, если это работа или услуга), а вот по юрлицам видимо дополнительная возможность контролировать объем выручки. А простите где сказано, что предприятие-покупатель должно удерживать НДФЛ при несовпадении видов деятельности у СПД?? Я так понимаю что ответственность лежит на СПД.

Відповісти
 • Надоело
21.03.12 03:31

Відповідно до п. 177.8 ст. 177 ПКУ під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від операцій, здійснюваних в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, який отримує такий дохід, надано виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних або фізичних осіб – підприємців про державну реєстрацію його як суб'єкта підприємницької діяльності. Мало того, Контрагент — частный предприниматель: кто платит единый взнос? в соответствии с Законом о ЕСВ не считаются работодателями-страхователями юридические и физические лица — предприниматели, выплачивающие вознаграждение физическим лицам — предпринимателям за выполнение ими работ или предоставление услуг в пределах их предпринимательской деятельности. То есть в таких ситуациях предприниматели сами должны быть плательщиками ЕСВ по полученному доходу. Но все зависит от того, предоставит ли частный предприниматель своему контрагенту соответствующие документы. Может еще оказаться, что придется платить и ЕСВ

Відповісти
 • Надоело Страшно.
21.03.12 03:32

В межах обраних ним вмдів діяльності- не утримує податок на доходи. Так, что не все так просто

Відповісти
 • Минутка
21.03.12 05:22

А скажие, для чего нужно юр. лицу подавать сведения в додатке ОК про " Перелік доходів у розрізі контрагентів – платників єдиного податку" Разве не все равно кому я оказала услуги, отгрузила товар- да хоть бомжу, какая разница, лишь бы налоги заплатила.

Відповісти
 • Алина
21.03.12 05:48

Давайте подумаем,согласно НК плательщик налогов обязан 16.1.2. вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; 16.1.3. подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; Установленного порядка как заполнять декларацию по прибыли нет, поэтому я как плательщик налогов заполняю ее так как я понимаю, кроме того ни в НК ни ГК ,ни ХК не прописано,что плательщик налогов обязан собирать досье на своих контрагентов,( как то на какой системе налогообложения они находятся ) то есть я думаю не стоит ломать копья кого вносить в приложение ОК , даже если ошибешься или покажешь не правильно, то какое наказание за эту оплошность? поддержите или опровегрните

Відповісти
 • 001
21.03.12 05:49

Хто це придумав, щоб йому очі повилазили,і щоб він так мучився як ми

Відповісти
 • ФУ Алине
21.03.12 06:15

Поддерживаю. Полка нет порядка заполнения, можно всех не показывать

Відповісти
 • Дана
21.03.12 06:16

Кому нужен этот дебилизм в масштабах страны? И что можно почерпнуть из додатка ОК? Обороты по ЧП? Тупизм. Там куски себестиомости!!! Как это посчитать? Просто. Ничего не покупать у таких ЧП, особенно если у тебя производство. Вот так наше государство борется с невыгодным для него малым бизнесом! На словах декларируют поддержку, а на деле не допускают, чтобы рос средний класс. Ведь это будет реальная угроза такой власти.

Відповісти
 • NataBUH Дане
21.03.12 06:19

И что можно почерпнуть из додатка ОК Отвечаю. ШТРАФЫ

Відповісти
 • Алина
21.03.12 06:23

NataBUH за что штрафы

Відповісти
 • NataBUH
21.03.12 06:36

1. За неправильное заполнение.. 2. Фактически вы стучите на единщиков. А ЧПшники 1 и 2 группы не очень разбираются в тонкостях работы по группам. Окажут Вам услуги, А нельзя им оказывать услуги юрикам на общей системе. Вы в додатке ОК их показали. К ним фискалы с визитом. Будьте любезны, заплатите с это сделки 15 % НДФЛ и милости просим в 3 группу.

Відповісти
 • Алина
21.03.12 06:43

за неправильное заполнение не накажут нет правил по которым заполнять, а чп не показывайте, которых не знаете, все равно там , только те затраты которые легли в с/сть реализ пр-ции

Відповісти
 • NataBUH
21.03.12 06:58

Правила будут. Не буду показывать, но будут же и такие которых придется показать.

Відповісти
 • Чунь-Мунь
21.03.12 07:25

ПРЕДЛАГАЮ СДАВАТЬ НОВУЮ ДЕКУ ПО ПРИБЫЛИ НА БАНКОВОЙ, ПРОФФЕССССОРУ ЛИЧНО! В живой очереди. Елене К: у меня тоже сносит мозги от производства. Может, Вам от этого легче станет :-)

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
21.03.12 11:04

Я и Королева в пальто тоже пришли к выводу в более ранней новости, что отсутствие порядка заполнения декларации по прибыли нужно использовать в свою пользу. Кроме того, я считаю, что ошибки в заполнении приложения 13ОК не приводят к занижению объекта налогообложения налогом на прибыль, поэтому даже админ интересно посмотреть как наложат - ведь его налагают на нарушение правил заполнения. А правил-то и нет.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
21.03.12 11:09

Про подоходный и ЕСВ по отсутствующим КВЭДам в свидетельстве через статью 177.8 кодекса - уже разобрались с Надоело (мое мнение совпадает). У меня только одно уточнение: сам единщик платит с такого дохода 15% - и это не подоходный, а "специальная" тройная ставка ЕН, а покупатель удерживает именно подоходный и он может быть и 15 и 17 % - в зависимости от суммы дохода. Кстати, у юрлица "штрафная" ставка в двойном размере, а не в тройном.

Відповісти
 • Надоело для Прынцесса, но не на бобах
21.03.12 23:45

У меня только одно уточнение: сам единщик платит с такого дохода 15% - и это не подоходный, а "специальная" тройная ставка ЕН Не согласна. Вы рассматриваете только единщиков юр.лиц У ЧПшников Единый налог % от мин.зарплаты (например 10-20%) А платят тоже 15% ( за доход от видов деятельности не указанные в свидетельстве)

Відповісти
 • Надоело для Прынцесса, но не на бобах
21.03.12 23:50

Хочу услышать Ваше мнение. ЧПпшник, 2 группа изготавливает мне решетки. Я Юр.лицо на общей системе. В свидетельстве плательщика единого налога указан вид деятельности 28.12.0 Виробництво будівельних металевих виробів. Для меня никаких последствий с точки зрения налогообложения нет?

Відповісти
 • Миутка
21.03.12 23:59

С юрлицами же разрешено иметь дело только представителям третьей группы.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 00:02

Для Надоело. 1. Это я про своих предпринимателей на третьей гпуппе думала, когда писала о спецставке - у них ставка 5%, поэтому и написала, что тройная ставка. Вы правы, есть же и первая и вторая группа, у которых ЕН в размере %% от минималки. Но то, что спецставка - это ЕН, а не подоходный - это подтверждается ещё и тем, что платится она будет на казначейские счета по ЕН, а не подоходного. 2. А как Вы получаете эти решётки: по акту выполненных работ или по накладной? Если по акту как услугу по изготовлению - то подоходного и ЕСВ Вы не удерживаете (КВЭД подходит), а единщик вылетает с единого с начислением 15% ЕН. Если как товар получаете, то тогда я бы настаивала на наличии КВЭДа по оптовой торговле и тогда тоже с Вашей стороны ни подоходного ни ЕСВ, а предприниматель остаётся на едином на второй группе. В любом случае Вы расходы получаете. Я так вижу ситуацию.

Відповісти
 • Миутка
22.03.12 00:08

Вернее Чпешники могут работать с кем угодно, а вот юр.лица могут работать только с Чпешниками 3 группы.

Відповісти
 • Минутке
22.03.12 00:12

Это вы себя уговариваете? 1 и 2 группа не могут работать с кем угодно . Есть ограничения. Если будут работать с кем угодно вылетят в 3 группу.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 00:14

Миутка Вы неправы. Это покупатели и заказчики могут покупать и заказывать у кого угодно - надо только за КВЭДами следить, чтобы не пришлось подоходный и ЕСВ удерживать с выплат при несоответствии. А рискуют только сами единщики, т.к. им грозит 15% с полученных неосвидетельствованных доходов и переход на общую систему.

Відповісти
 • Надоело Прынцессе, но не на бобах
22.03.12 00:15

2) друга група фізичні особи підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв Написано виробництво и ограничения нет Есть и акт, и накладная.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 00:16

Миутке Вот Вам мнение свежее от налоговиков, если наши ответы Вас не убеждают http://kchp.com.ua/chastnuy-predprinimatel-na-edinom-naloge/flp-edinshik-2-y-gruppu-srabotal-s-bjudgetnoy-organizaciey-kakie-posledstvija-dlja-nego.html

Відповісти
 • Миутка
22.03.12 00:17

Мжет и так, я с точки зрения юр.лица рассматривала вопрос, Чпешник в данном случае меня не интересует. У юр лица не будет затрат

Відповісти
 • Минутке
22.03.12 00:30

С 01.01.2012 снова можно относить на расходы. Запрет отменили.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 00:31

Для Надоело Дело в том, что в описании КВЭДов госкомстат описывал производство как вид деятельности, включающий не только сам процесс изготовления, но и реализации готовой продукции (я это полностью поддерживаю). НО!!! Наши налоговики (Запорожье) всегда настаивают, что производство и продажа - это два КВЭДа. Из-за их дебильного и упорного нежелания признавать продажу ГП как составляющую процесса производства у нас всегда открывают два КВЭДа: для самого производсвта и торговли. Поэтому если у Вас налоговики более вменяемые, чем наши и видят разницу между ГП и товаром, то тогда Вы можете быть спокойны. Я пишу из своего опыта после работы у предпринимателя, который хлебо-булочные изделия изготавливал и отгружал такую ГП со склада, а даже не через магазин продавал. Такая же ситуация с изготовлением мебели - всегда приходилось иметь два КВЭДа. Может Вам тогда лучше договориться с единщиком, и пусть он оформит всё актом выполн.работ , в котором выделит отдельной строкой стоимость готового изделия или вообще это будут только услуги по изготовлению на общую сумму заказа ( а сами решётки можно по акту приёма-передачи оформить по количеству, а не по стоимости)? Но тут есть Ваш приказ по БУ, который регламентирует порядок учёта ОС и МНМА и только Вы можете решить, как Вам выгоднее - как ОС с амортизацией эти решётки приходовать (или МНМА по стоимости) или как услуги сразу на расходы относить.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 00:33

С точки зрения юрлица больше нет ст.139.1.12 кодекса, которая и запрещала расходы. Более того, в начале года ГНАУ даже письмо издала, что при продаже товара в этом году - можно расходы отражать по закупке в прошлом году у единщика-предпринимателя.

Відповісти
 • Надоели
22.03.12 00:33

Спасибо за подробный и понятный ответ.

Відповісти
 • Надоели
22.03.12 00:35

Я их продала. Изготавливала у ЧПшника, чтобы не нарваться на экологический сбор.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 00:42

Для Надоело Я, чтобы не связываться с рекламным сбором (до кодекса), тоже заказывала рекламные щиты у единщика и он мне их оформил как изготовление и установку металлоконструкций и я эту стоимость в виде услуг сразу в расходы поставила. Налоговая при проверке претензий к этим расходам не имела. Хотя по стоимости и реальности этот щит тянул именно на ОС и его по-правильному надо было бы амортизировать.

Відповісти
 • Кот
22.03.12 06:31

а если нам (тов на общей системе, без ндс) нотариус оказывал нотариальные услуги, мы его заносим в ОК или нет? с фоп-единщиками - понятно, а с нотариусами - нет.

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 06:47

Я не буду, нотариус же - не упрощенец. В 1ДФ показать обязательно.

Відповісти
 • Кот
22.03.12 06:58

да, в 1 ДФ мы тоже указываем. а вот этот ОК- непонятно. ну пока будем думать та же, как и вы! спасибо! )

Відповісти
 • Прынцесса, но не на бобах
22.03.12 12:50

Не за что.) Если вдруг услышите какое-то новое некодексовое толкование от налоговиков - выкладывайте.)

Відповісти
 • Натали
22.03.12 12:51

А почему вообще вопрос возник о нотариусе7 В ст. 152.3 НКУ и приложении ОК четко сказано : конрагенты-плательщики единого налога. Зачем Вы себе устраиваете головную боль? Читайте саму форму в ней по этому поводу все понятно!!!!!!!!!!!!!! Не ясна позиция ГНС на тему какие доходы и расходы? Я имею ввиду признанные или полученные? Если читать ст.152.3 , то речь идет о расходах и доходах, а следовательно, о точ, что признано в периоде расходами и доходами. А ГНС не отвечает на этот вопрос прямо, так как они мечтали этой формой контролировать единщиков. Но не получилось! Ведь Ок - приложение к декларации, а следовательно, отражает показатели декларации, то есть авансов в ней нет. Вот и проконтролировали!!!!

Відповісти
 • Кот
23.03.12 00:20

про нотариусов на всякий случай спросили. с нашими службами и их разъяснениями сто раз сам переспроси и проверь, один раз сдай, и то придерутся... так что извиняйте, если кого-то напрягли.

Відповісти
 • Веселый бух
23.03.12 07:23

Народ! А если у меня оплата по договору-поручения ЧП-единщику. Получается, деньги "транзитные", в доходах-расходах не учавствуют. В 1ДФ я их показываю. А как быть с дод. ОК? Какие мнения?

Відповісти
 • ох
25.03.12 01:02

Я так и не поняла. Если юрик получает услуги от единщика на 2гр., то кто несет ответственность? Юрик, кторый отнес на затраты (свидетельство,квэды в наличии) или единщик 2гр, который не имел права оказыватьуслуги юрику? Какие последствия для юрика?

Відповісти
 • Илья
26.03.12 04:05

11 becpredel.com/2012/03/otkrytoe-pismo-o-sudejskom-milicejskom-proizvole/

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам