Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


29.03.12
2890 9 Друкувати

Операции с расчетами в иностранной валюте: определение курсовых разниц, операции по продаже и покупке иностранной валюты

   Гармонізація бухгалтерського обліку та податкового обліку з податку на прибуток стосується також операцій з розрахунками в іноземній валюті. Розглянемо деякі аспекти податкового обліку таких операцій.
   
   Порядок оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті, які віднесено до операцій особливого виду, встановлено у п. 153.1 ст. 153 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс) .
   
   Згідно з пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. При цьому прибуток (позитивне значення курсових різниць) ураховується у складі доходів платника податку, а збиток (від'ємне значення курсових різниць) ураховується у складі витрат платника податку.
   
   У пункті 1 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.08.2000 р. за № 515/4736 зі змінами та доповненнями (далі – П(С)БО № 21) встановлено що цей стандарт бухгалтерського обліку визначає, зокрема, методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операції в іноземних валютах.
   
    Слід враховувати, що норми П(С)БО № 21 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).
   
   Пунктом 8 П(С)БО № 21 передбачено, що визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення господарської операції та на дату балансу.
   
    При визначенні курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти необхідно застосовувати термінологію П(С)БО № 21. Так, відповідно до п. 4 П(С)БО №21: іноземна валюта - валюта, інша ніж валюта звітності; валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни; курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах; монетарні статті - статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів; немонетарні статті - статті інші, ніж монетарні статті балансу; операція в іноземній валюті – господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.
   
   Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат) (п.5 П(С)БО № 21). На кожну дату балансу: а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату балансу; б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов'язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення операції; в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості (п.7 П(С)БО № 21).
   
   У Податковому кодексі передбачено особливий порядок визначення доходів та витрат при проведенні операцій з продажу та придбання іноземної валюти. Відповідно до пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу, у разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу та балансовою вартістю такої валюти, металів або вартістю на дату здійснення операції, якщо вона була проведена після дати звітного балансу.
   
    У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти. Також до витрат відносяться витрати на сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з придбанням іноземної валюти.
   
    Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей підпункту 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу.
   
   Конкретизуємо, що на підставі положень частини першої ст. 13 Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами та доповненнями) звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року). Отже, датою звітного балансу є останній день кварталу, тобто: 31 березня, 30 червня, 30 вересня та 31 грудня.
   
   Термін "вартість іноземної валюти на дату здійснення операції" для цілей вказаного пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату здійснення операції.
   Доходи та витрати при визначенні курсових різниць та проведенні операцій з продажу і придбання іноземної валюти у встановленому порядку включаються відповідно до складу інших доходів або інших витрат (пп. 135.5.11 п. 135. 5 ст. 135 та пп. 138.12.1 п. 138.12 ст. 138 Податкового кодексу).
   
   Зауважимо, що нормами Податкового кодексу запроваджено окремі особливості щодо визначення курсових різниць та операцій з продажу і придбання іноземної валюти в окремих випадках:
   - облік операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів, які здійснюються за дорученням та за рахунок клієнтів банків, ведеться окремо від обліку операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів, які здійснюються за рішенням банку за рахунок інших (власних) джерел.
   
    При проведенні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти та банківських металів за дорученням та за рахунок клієнтів до доходів банку включаються суми комісійних, брокерських та інших подібних видів винагород, отриманих (нарахованих) банком у зв'язку з проведенням таких операцій протягом звітного періоду, а до витрат - витрати банку, понесені (нараховані) у зв'язку з проведенням таких операцій протягом звітного періоду.
   
   Доходи або витрати від здійснення операцій з продажу або купівлі валюти та банківських металів за рішенням банку визначаються банками за правилами бухгалтерського обліку, встановленими Національним банком України (пп. 153.1.5 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу);
   
   - іноземна валюта, отримана платником податку на окремий спеціальний рахунок у банку у вигляді гуманітарної або міжнародної технічної допомоги, не враховується під час проведення перерахунків у національну валюту в цілях оподаткування (пп. 153.1.6 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу);
   
   - для цілей оподаткування до складу доходів та витрат, визначених у п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу, не включаються доходи та витрати у вигляді позитивних чи від'ємних курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів, утворених за договорами із довгострокового страхування життя, та активів, якими представлені страхові резерви за договорами із довгострокового страхування життя, у випадках, якщо такі страхові резерви та/або активи утворені в іноземній валюті (пп. 153.1.7 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу).
   
    - Як в податковому обліку відобразити продаж іноземної валюти, отриманої від експорту товарів?
   
    - Відповідно до пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу, у разі, коли іноземну валюту було отримано та продано в межах одного звітного періоду, то визначити її балансову вартість на дату звітного балансу неможливо. Тому в такому випадку до уваги приймається вартість валюти, визначена за офіційним курсом НБУ на дату здійснення операції. Крім того, у зв’язку із зміною валютного курсу на дату продажу валюти у порівнянні з курсом на дату її отримання необхідно визначити курсову різницю у порядку, викладеному у пп. 153.1.3 Податкового кодексу.
   
   Розглянемо умовний приклад: 12.03.12 було отримано іноземну валюту на суму 20 000 дол. США (курс НБУ – 798,7500 грн. за 100 дол. США) як виручку від експорту. 15.03.12 валюту було продано за гривні (курс НБУ – 798,6000 грн. за 100 дол. США) і доход від продажу становив 159 680 грн.
   
    Таким чином, у ситуації, що розглядається при здійсненні продажу валюти слід визначити різницю між доходом від її продажу та вартістю цієї валюти за курсом НБУ на дату такого продажу, а також визначити курсову різницю:
   
   - різниця між доходом від продажу валюти та її вартістю на дату здійснення операції (15.03.12) складає (– 40) грн. (159 680 грн. – 20 000 дол. США * 7,986). Оскільки отримана від’ємна різниця, то така сума включається до витрат підприємства;
   
   - курсова різниця складає (-30) грн. (20 000 дол. США * 7,986 - 20 000 дол. США * 7,9875). Оскільки також отримано від’ємну різницю (збиток), то її суму теж слід включити до витрат підприємства.
   
    - Чи перераховуються курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, що виникла до 01.04.2011?
   
    - Роз’яснення з цього питання викладено в Узагальнюючій податковій консультації щодо визначення курсових різниць по заборгованості в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року, затвердженій наказом ДПС України від 15.02.12 № 120. Так, курсові різниці за заборгованістю в іноземній валюті, що виникла до 1 квітня 2011 року та залишилась непогашеною на цю дату, перераховуються відповідно до пп. 153.1.3 п.153.1 ст.153 Податкового кодексу. При цьому, для цілей застосування відповідних норм Податкового кодексу балансова вартість такої заборгованості вперше визначається за курсом Національного банку України станом на 31 березня 2011 року.
   
    - Як в податковому обліку визначаються курсові різниці від перерахунку кредиту в іноземній валюті та процентів за кредитом?
   
   - На підставі положень пп. 153.1.3 п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу та П(С)БО № 21 в звітному (податковому) періоді, в якому отримано кредит, курсові різниці за сумою такого кредиту розраховуються між курсом іноземної валюти НБУ, що діяв на дату звітного балансу, та курсом НБУ на дату отримання кредиту. В наступному звітному періоді курсові різниці будуть розраховуватись між курсом НБУ на звітну дату балансу та курсом НБУ, що діяв на дату попереднього балансу, за умови, що кредит не було погашено. У звітному періоді погашення кредиту курсові різниці розраховуються між курсом НБУ на дату погашення кредиту та курсом НБУ на дату попереднього балансу. По процентах, сплачених за отриманим кредитом, курсові різниці розраховуються лише у разі виникнення заборгованості за такими процентами у порядку, наведеному вище. Курсові різниці від такого перерахунку відображаються у складі доходів/ витрат платника податку.
За матеріалами Управління взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у Донецькій області
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Л.В.
30.03.12 05:49

...

Відповісти
  • Елена
30.03.12 13:50

Хоть одно нормальное разьяснение по валюте.

Відповісти
  • Серг
30.03.12 15:31

Я так понял, что если курс НБУ 8,00грн/дол, а купили валюту по курсу 8,05 грн/дол, разницу можно отнести на прочие расходы и уменьшить налог на прибыль?

Відповісти
  • ГалинаО
31.03.12 05:15

А что нормального? процитировали ПКУ, непонятки остались. К сожаленю, курс НБУ на дату покупки валюти не формирует "балансовую вартість" валюти. Купили валюту 01 марта по курсу 8,05грн/дол. и тут же погасили ею кредит, т.е. на расч.счете валюти больше нет. Чему будет равна "балансовая вартість" валюти? - Кроксворд!!! Дата баланса 31 марта, а пересчитивать нечего! Разницу посчитать невозможно за отсутствием валюти на расч.счете на дату баланса и отнести на расходи нечего. А вот разница между курсом НБУ на день покупки и курсом покупки - в ПКУ не предусмотрена. Или я не права???

Відповісти
  • Аноним
31.03.12 10:44

это сатья для тех, кто на общей системе?а для единоналожников что-то подобное есть?

Відповісти
  • Марина
01.04.12 06:41

Полностью согласна с Галиной. У работающих по ВЭД бухгалтеров после этой статьи вопросы как были так и остались. Только "теоретикам"-законотворцам и их лизоблюдам-консультантам в ДПС все понятно! (Коллеги-бухгалтера, простите за резкость - НАКИПЕЛО!)

Відповісти
  • Ира
02.04.12 02:29

"""""А вот разница между курсом НБУ на день покупки и курсом покупки - в ПКУ не предусмотрена. Или я не права???"""""" В НКУ не предусмотрена, но по стандартам, это' курсовая на валютном счете, а она относится к расходам и в налоговом учете

Відповісти
  • Серг
02.04.12 14:15

мненния разделились, что говорит о непрофессиональных консультациях гни, казалось бы по очевидным вопросам, а кодексу уже год-можно было и разъяснить людям

Відповісти
  • Юрий
05.04.12 00:57

"а кодексу уже год-можно было и разъяснить людям" Разъяснить можно только одно: Кодекс в части валюты выписан "немножко по дебильному". Но когда разъясняют чиновники, они этого сказать не могут. Я на это не обращаю внимания! Просто исхожу из того, что налоговый и бухгалтерский учет в валюте совпадают. Оно так и есть!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам