Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.09.12
2327 3 Друкувати

Неделя тематических консультаций от ГНСУ для предприятий транспорта, связи и жилищно-коммунального комплекса

   
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

   
   
Особливості оподаткування підприємств транспорту, зв'язку та житлово-комунального комплексу
   

   Платник податку:
   
   - податку на прибуток підприємств;
   - податку на додану вартість;
   - податку з доходів фізичних осіб;
   - акцизного податку;
   - екологічного податку;
   - збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод;
   - місцевих зборів (збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
   - плати за землю;
   - збору за першу реєстрацію транспортного засобу;
   - збору за користування радіочастотним ресурсом;
   - плата за користування надрами;
   - збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
   - туристичний збір.
   
   Види діяльності за КВЕДами
   
   _33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
   _35.11 Виробництво електроенергiї
   _35.13 Розподiлення електроенергiї
   _35.14 Торгівля електроенергією
   _35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи
   _35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
   _36.00 Забір, очищення та постачання води
   _37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
   _49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
   _49.20 Вантажний залізничний транспорт
   _50.20 Вантажний морський транспорт
   _52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
   _52.22 Допомiжне обслуговування водного транспорту
   _52.24 Транспортне оброблення вантажiв
   _52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
   _61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку
   _61.20 Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку
   40.13.0 Розподiлення та постачання електроенергії
   40.22.0 Розподiлення та постачання газу
   40.30.0 Постачання пари та гарячої води
   41.00.00 Збирання, очищення та розподілення води
   60.10.1 Дiяльнiсть пасажирського залiзничного транспорту
   60.10.2 Діяльність вантажного залізничного транспорта
   60.21.2 Діяльність регулярного електротранспорта;
   61.10.1 Діяльність морського пасажирського транспорту
   61.10.2 Діяльність морського вантажного транспорту
   62.10.1 Авіаційні регулярні пасажирські перевезення
   62.10.2 Авiацiйнi регулярнi вантажнi перевезення
   62.20.1 Авiацiйнi нерегулярнi пасажирськi перевезення
   62.20.2 Авiацiйнi регулярнi вантажнi перевезення
   63.11.0 Транспортне оброблення вантажів
   63.21.1 Функцiонування iнфраструктури залiзничного транспорту
   63.22.0 Фукціонування інфраструктури водного транспорта
   63.23.0 Фукціонування інфраструктури авіаційного транспорта
   63.40.0 Організація перевезень вантажів
   64.11.0 Дiяльнiсть нацiональної пошти
   64.20.0 Дiяльнiсть зв'язку
   85.11.3 Дiяльнiсть санаторно-курортних закладiв
   
   КВЕД ДК 009:2005 Виробництво та розподілення електроенергії, газу пари та гарячої води. Збирання, очищення та розподілення води;
   КВЕД ДК 009:2010 Постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря. Забір, очищення та постачання води
   
   Звітність
   
   - Декларація з податку на прибуток;
   - Декларація з податку на додану вартість;
   - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ);
   - Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднань;
   - Декларація акцизного податку;
   - Податкова декларація екологічного податку;
   - Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод;
   - Податкова декларація з плати за землю;
   - Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами;
   - Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок);
   - Податкова декларація туристичного збору;
   - Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України;
   - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами;
   - Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
   - Звіт про суми податкових пільг.
   
   Податкові періоди
   
   Податковим періодом може бути:
   календарний рік;
   календарне півріччя;
   календарні три квартали;
   календарний квартал;
   календарний місяць;
   календарний день.
   
   Пільги
   
   11020245 - До iнших витрат звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, вiдносяться суми коштiв, ...
   14010400 - За нульовою ставкою оподатковуються операцiї з постачання послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв i багажу та вантажiв залiзничним, автомобiльним, морським i рiчковим та авiацiйним транспортом.
   14010404 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання послуг iз здобуття вищої, середньої, професiйно-технiчної та дошкiльної освiти навчальними закладами, у тому числi навчання аспiрантiв i ...
   14010410 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання реабiлiтацiйних послуг iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам, а також постачання путiвок на санаторно-курортне лiкування, оздоровлення та вiдпочинок ...
   14010417 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання послуг з перевезення пасажирiв мiським пасажирським транспортом (крiм таксi), тарифи на якi регулюються в установленому законом порядку, ...
   14010420 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з безкоштовної передачi рухомого складу однiєю залiзницею або пiдприємством залiзничного транспорту загального користування iншим залiзницям або пiдприємствам ...
   14010425 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї безоплатної передачi в державну власнiсть чи комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст або у їх спiльну власнiсть об'єктiв усiх форм
   14010435 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання (передплати) перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї та книжок (крiм видань еротичного характеру), учнiвських зошитiв, пiдручникiв
   14010443 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання послуг з перевезення (перемiщення) пасажирiв та вантажiв транзитом через митну територiю України, а також з постачання послуг, пов'язаних
   14010465 - Тимчасово до 1 сiчня 2014 року вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв.
   14010468 - Тимчасово до 1 сiчня 2014 року вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання деревини товарних позицiй 4401, 4403, 4404 згiдно з УКТ ЗЕД (крiм брикетiв та ...
   14010475 - Операцiї з вивезення в митному режимi експорту зернових культур товарних позицiй 1001 - 1008 згiдно з УКТ ЗЕД звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть. Норми цього пункту ...
   14010477 - Тимчасово з 1 липня 2011 року до 31 грудня 2012 року операцiї з постачання природного газу за кодом згiдно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (без урахування вартостi послуг з його транспортування, розподiлу
   11020244 - До iнших витрат звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, вiдносяться суми коштiв ...
   11020245 - До iнших витрат звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, вiдносяться суми коштiв, ...
   рiчковим та авiацiйним транспортом.
   11020255 - Якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентiв за пiдсумками податкового року є вiд'ємне значення, то сума такого вiд'ємного значення пiдлягає включенню ...
   11020256 - Авансовий внесок, передбачений пiдпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разi виплати дивiдендiв: а) фiзичним особам; б) у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих платником податку, ...
   13050010 - ВР АР Крим, обласнi, мiськi, селищнi та сiльськi Ради можуть можуть встановлювати пiльги щодо плати за землю: часткове звiльнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише …
   3050078 - Звiльняються вiд сплати земельного податку дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади України, якi знаходяться на балансi пiдприємств, установ та органiзацiй
   11020284 - Якщо протягом звiтного перiоду витрати на придбання кожного з окремих видiв цiнних паперiв, та iнших, нiж цiннi папери, корпоративних прав, понесенi (нарахованi) платником податку, перевищують ...
   14010394 - За нульовою ставкою оподатковуються операцiї з експорту товарiв (супутнiх послуг), якщо їх експорт пiдтверджений митною декларацiєю, оформленою вiдповiдно до вимог митного законодавства
   
   Додаткова інформація
   
   Порядок оподаткування ПДВ послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
   

   Підпунктом «е» п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків з постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
   
   Відповідно до пп.«а» пп.195.1.3 п.195.1 ст.195 ПКУ операції з постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.
   
   Для цілей цього підпункту перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.
   
   Відповідно до ст.9 Закону України від 1 липня 2004 року №1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність» із змінами і доповненнями перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні. Такими документами можуть бути:
   
   - авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);
   - міжнародна автомобільна накладна (CMR);
   - накладна СМГС (накладна УМВС);
   - коносамент (Bill of Lading);
   - накладна ЦІМ (CIM);
   - вантажна відомість (Cargo Manifest).
   
   Перелік законодавчих актів, що регулюють діяльність
   
   Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
   
   Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
   
   Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
   
   Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ
   
   Закону України від 01.07.2004р. №1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність»
   
   Закон України „Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005р. №2807-IV
   
   Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. №393/96-ВР
   
   Закон України № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»
   
   Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» вiд 10.01.2002 № 2918-III
   
   Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги»
   
   Закон України від 02.06.2005 р. № 2633-IV «Про теплопостачання»
   
   Закон України від 10.01.2002 р. № 2918-III «Про питну воду та питне водопостачання»
   
   Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
   
   Закон України від 06.07.95 р. №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
   
   Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. №637
   
   Постанова Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21.10.1995 р. № 848
   
   Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» від 28 січня 2002 року N 57
   
   Наказ Державного казначейства України Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 25 листопада 2008 року N 495
   
   Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» від 20 травня 2009 р. N 529
   
   Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» від 23 вересня 2003 року N 154
   
   Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» від 17 травня 2005 року N 76
   
   Постанова КМУ "Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах від 01.08.2006 р. №1045
   
   Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10.04.2006р. №105
   
   Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства "Порядок утримання кладовищ та інших місць поховань" від 19.11.2003р. № 193
   
   Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно" від 07.02.2002р. № 7/5
   
   Перелік наказів та листів ДПС України
   
   Наказ ДПС України від 06.07.2012р. №610
   
   Наказ ДПС України від 23.08.2012р. №772
   
   Довідники пільг станом на відповідну дату
   
   Лист ДПС України від 05.09.2011р. №23838/7/15-3417 «Про податок на додану вартість»
   
   Лист ДПС України від 08.06.2012р. №16100/7/15-3417-08 «Щодо податкового кредиту за операціями відповідно до п.187.10 ПК»
   
ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

Які первинні документи для врахування у складі витрат платника податку повинні підтверджувати використання придбаних для транспортних засобів, т.ч. орендованих, пально-мастильних матеріалів?
Далі
Чи оподатковується сума оплати за послуги з перевезення за договором транспортного експедирування, що сплачується юридичною особою – експедитором нерезиденту як фрахт у джерела виплати фрахту?
Далі
На підставі яких первинних документів платник податку на прибуток може врахувати витрати, пов’язані з перевезенням вантажів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні, якщо згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку України...
Далі
Який порядок оподаткування та виписки податкової накладної при постачанні експедитором замовнику інших робіт/послуг, які не пов’язані з виконанням договору транспортного експедирування та які придбані від імені і за рахунок такого замовника?
Далі
Який порядок оподаткування ПДВ операції з надання нерезидентом транспортно-експедиторських послуг замовнику – резиденту?
Далі
Як визначається база оподаткування ПДВ у експедитора, при наданні транспортно-експедиторських послуг?
Далі
На яку дату у експедитора виникають податкові зобов’язання з ПДВ при наданні транспортно-експедиторських послуг, що надаються в межах виконання договорів перевезення вантажів митною територією України?
Далі
Як визначається база оподаткування ПДВ у перевізника та інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, що надають послуги, які є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів...
Далі
На яку дату у перевізника та інших учасників транспортно-експедиторської діяльності, що надають послуги, які є допоміжними у транспортній діяльності, виникають податкові зобов’язання з ПДВ при наданні послуг, які є допоміжними у транспортній діяльності?
Далі
Який порядок оподаткування транспортно-експедиторських послуг, послуг перевезення чи інших допоміжних у транспортній діяльності послуг, що надаються нерезидентами України?
Далі
Який порядок оподаткування операції з транспортно-експедиторських послуг?
Далі
Як визначається місце постачання послуг з оренди транспортних засобів (залізничного, морського, річкового, автомобільного, авіаційного та трубопровідного)?
Далі
На яку дату визнаються доходи та витрати підприємствами житлово-комунального господарств (ЖКГ)?
Далі
 
За матеріалами ДПС України
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Аноним
14.09.12 04:10

Який порядок оподаткування операції з транспортно-експедиторських послуг? а это не открывается почему-то ...

Відповісти
  • Бу-Бух
14.09.12 04:32

Открывается. Просто смотрите ниже на странице

Відповісти
  • Arn
20.09.12 05:52

Які первинні документи для врахування у складі витрат платника податку повинні підтверджувати використання придбаних для транспортних засобів, т.ч. орендованих, пально-мастильних матеріалів? по-моему ответ устаревший.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам