Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.09.12
1839 0 Друкувати

Неделя тематических консультаций от ГНСУ для предприятий сферы машиностроения

   
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
   
   Особливості оподаткування підприємств у галузі машинобудування

   
   Платник податку:
   
   - податку на прибуток підприємств
   - податку на додану вартість
   - податку з доходів фізичних осіб
   - екологічного податку
   - збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
   - місцевих зборів (збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
   - плати за землю
   - збору за першу реєстрацію транспортного засобу
   - збору за користування радіочастотним ресурсом
   - плата за користування надрами
   - збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
   - туристичний збір
   - частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.
   
    Види діяльності за КВЕДами
   
   _27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелi
   _27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів та кабелі
   _27.90 Виробництво іншого електричного устаткуванн
   _28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарств
   _29.10 Виробництво автотранспортних засобі
   _30.11 Будування суден i плавучих конструкцi
   _30.20 Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого склад
   _30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткуванн
   _33.17 Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобi
   _45.31 Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобi
   _46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвл
   29.11.1 Виробництво двигунiв та турбi
   29.24.1 Виробництво інших машин та устаткування загального призначення 35.20.
   29.51.1 Виробництво машин та устаткування для металургі
   29.51.3 Ремонт i технiчне обслуговування машин та устатковання для металургi
   29.52.1 Виробництво машин та устаткування для добувної промисловост
   29.71.0 Виробництво електропобутових пристроїв Виробництво залiзничного рухомого склад
   31.62.1 Виробництво іншого електричного устаткування, не віднесеного до інших групуван
   31.10.1 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторі
   31.30.0 Виробництво ізольованого проводу та кабел
   33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальних приладі
   34.10.0 Виробництво автомобілі
   35.11.0 Будування та ремонт суде
   35.20.1 Виробництво залiзничного рухомого склад
   35.20.2 Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого склад
   35.30.0 Виробництво лiтальних апаратiв, включаючи космiчнi
   
   КВЕД ДК 009:2005 Виробництво електричних машин та устаткування. Виробництво медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників. Виробництво автомобілів, причепів та напівпричепів. Виробництво інших транспортних засобів
   КВЕД ДК 009:2010 Виробництво електричного устаткування. Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів. Виробництво інших транспортних засобів.
   
   Звітність
   
   - Декларація з податку на прибуток
   - Декларація з податку на додану вартість
   - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ)
   - Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднань
   - Податкова декларація екологічного податку
   - Податкова декларація збору за спеціальне використання поверхневих та підземних вод
   - Податкова декларація з плати за землю
   - Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належить резиденту України і знаходяться за її межами
   - Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)
   - Податкова декларація туристичного збору
   - Податковий розрахунок збору за користування радіочастотним ресурсом України
   - Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами
   - Розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
   - Звіт про суми податкових пільг.
   
   Податкові періоди
   
   Податковим періодом може бути:
   
   - календарний рік
   - календарне півріччя
   - календарні три квартали
   - календарний квартал
   - календарний місяць.
   
   Пільги
   
   14010394 - За нульовою ставкою оподатковуються операцiї з експорту товарiв (супутнiх послуг), якщо їх експорт пiдтверджений митною декларацiєю, оформленою вiдповiдно до вимог митного законодавств
   14010404 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання послуг iз здобуття вищої, середньої, професiйно-технiчної та дошкiльної освiти навчальними закладами, у тому числi навчання аспiрантiв i ..
   14010410 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання реабiлiтацiйних послуг iнвалiдам, дiтям-iнвалiдам, а також постачання путiвок на санаторно-курортне лiкування, оздоровлення та вiдпочинок ..
   14010465 - Тимчасово до 1 сiчня 2014 року вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються операцiї з постачання вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв
   11020245 - До iнших витрат звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), не пов'язаних безпосередньо з виробництвом та/або реалiзацiєю товарiв, виконанням робiт, наданням послуг, вiдносяться суми коштiв, ..
   11020250 - Сума коштiв або вартiсть майна, добровiльно перерахованi (переданi) органiзацiям роботодавцiв та їх об'єднанням, створеним вiдповiдно до закону з цього питання, у виглядi вступних, членських ..
   11020256 - Авансовий внесок, передбачений пiдпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разi виплати дивiдендiв: а) фiзичним особам; б) у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих платником податку, ..
   14010411 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з постачання послуг з утримання дiтей у дошкiльних навчально-виховних закладах, школах-iнтерната
   14010424 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з надання благодiйної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарiв/послуг благодiйним органiзацiям, утвореним i зареєстрованим вiдповiдно до законодавства, ..
   14010400 - За нульовою ставкою оподатковуються операцiї з постачання послуг з мiжнародних перевезень пасажирiв i багажу та вантажiв залiзничним, автомобiльним, морським i рiчковим та авiацiйним транспортом
   14010420 - Звiльняються вiд оподаткування операцiї з безкоштовної передачi рухомого складу однiєю залiзницею або пiдприємством залiзничного транспорту загального користування iншим залiзницям або пiдприємствам ...
   
   Перелік законодавчих актів, що регулюють діяльність
   
   Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI
   
   Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
   
   Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
   
   Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VІ
   
   Указ Президента України від 06.08.1993 №298/93 «Про Національну програму суднобудування в Україні»
   
   Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. №393/96-ВР
   
   Закон України № 2289–VІ «Про здійснення державних закупівель»
   
   Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-III «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
   
   Закон України від 23.09.1994р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»
   
   Закон України від 07.02.2002 №3023-III «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»
   
   Закон України "Про розвиток літакобудівної промисловості" від 12.07.2001р. № 2660-III (із змінами і доповненнями)
   
   Постанова КМУ від 10.10.10 № 1034 «Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених для виконання Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та компенсації підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу ставок за кредитами, наданими для реалізації інвестиційних проектів»
   
   Постанова КМУ від 18.07.06 № 516 «Про затвердження Державної програми розвитку машинобудування на 2006 - 2011 роки»;
   
   Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом автомобілів та автобусів, і порядку здійснення контролю за їх додержанням» від 02.07.2008р. № 596
   
   Постанова КМУ від 21.07.2010р. № 680 «Питання ввезення на митну територію України товарів суб’єктами літакобудування»
   
   Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. N 405 «Про затвердження переліку суб'єктів літакобудування, щодо яких запроваджуються тимчасові заходи державної підтримки»
   
   Постанова КМУ від 28.02.2011р. № 299 «Про затвердження Порядку використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 - 19 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств"
   
   Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №459 «Питання ввезення на митну територію України матеріалів, вузлів, агрегатів»
   
   Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.05.2009 №581-р «Про схвалення Стратегії розвитку суднобудування на період до 2020 року»
   
   Перелік наказів та листів ДПС України
   
   Довідники пільг станом на відповідну дату
   
   Лист ДПС України від 20.05.2011 №14136/7/15-3417 «Стосовно сплати земельного податку суб´єктами суднобудування»
   
   наказ ДПС України від 23.08.2012р. № 772
   
   лист ДПА України від 29.04.2011р. № 12295/7/15-0177з «Про оподаткування земель суб'єктів літакобудування
   
   
лист ДПА України від 10.03.2011р. № 4754/6/08-0015 «Щодо порядку оподаткування прибутку підприємств літакобудівної промисловості, отриманого від основної діяльності, а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості»
   
   
ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ

   
   
   Чи мають пільги з податку на прибуток підприємства машинобудування для агропромислового комплексу?
           Далі
   
    
   
   
За матеріалами ДПС України
Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам