Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


03.02.13
8466 20 Друкувати

Оформление страхового свидетельства об общеобязательном государственном социальном страховании

 

Який порядок оформлення свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування і яку відповідальність передбачено за невчасне подання документів, потрібних для його оформлення?

Відповідно до статті 8 Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, одержують єдине для всіх видів страхування свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далістрахове свідоцтво). Воно видається кожній особі, яка підлягає будь-якому виду соціального страхування, і є документом суворої звітності, що підтверджує право застрахованої особи на одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Порядок видачі та зразок страхового свідоцтва затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 року № 1306 (далі – Порядок № 1306).

Згідно з пунктом 17 Порядку № 1306 страхове свідоцтво пред'являється застрахованою особою під час:

одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;

укладення трудового договору (контракту);

укладення договору цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт та надання послуг;

прийняття на навчання тощо.

Оформляють страхові свідоцтва органи Пенсійного фонду України, які ведуть персоніфікований облік застрахованих осіб (п. 5 Порядку № 1306). Ця робота не потребує й не передбачає будь-яких додаткових платежів від роботодавців і застрахованих осіб. Отримання страхових свідоцтв не пов'язане з будь-якими договорами або полісами. Працівники підприємств, установ, організацій одержують страхові свідоцтва за основним місцем роботи.

Спершу відбувається обов'язкова реєстрація застрахованих осіб в органах Пенсійного фонду на підставі даних, що містяться в наданих роботодавцем анкетах застрахованих осіб. Бланки цих анкет отримує роботодавець в органах Пенсійного фонду за місцем обліку як платника єдиного соціального внеску. Зміст анкети, по суті, зведено до паспортних даних. Окрім ідентифікаційного номера, зазначається прізвище, ім'я, по батькові застрахованої особи, стать, дата і місце її народження, адреса постійного місця проживання, місце основної роботи й адреса та дані паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Заповнені застрахованими особами анкети, які після перевірки мають засвідчуватися підписом і печаткою роботодавця, передають до органу Пенсійного фонду за місцем обліку підприємства як платника єдиного соціального внеску.

Орган Пенсійного фонду протягом трьох тижнів з дня одержання анкети оформляє страхове свідоцтво або, якщо треба уточнити певні відомості, надсилає через роботодавця запит за формою, встановленою Пенсійним фондом. Застрахована особа не пізніше як за тиждень з дня одержання цього запиту уточнює відомості про себе (якщо треба, підтверджує їх документально), підписує запит і через роботодавця повертає його до відповідного органу Пенсійного фонду.

Страхові свідоцтва заповнює уповноважена посадова особа органу Пенсійного фонду, засвідчує підписом керівник цього органу (його заступник), відтак ставиться печатка.

 

 

Звернути увагу

У тексті страхового свідоцтва виправлення не допускаються. Оформлені органом пенсійного фонду страхові свідоцтва разом із супровідною відомістю, форму якої встановлює Пенсійний фонд, надсилають роботодавцеві, який зобов'язаний їх видати застрахованим особам під розписку в супровідній відомості. Страхове свідоцтво зберігається у застрахованої особи.


Оскільки у страховому свідоцтві не передбачено фотографії застрахованої особи, воно дійсне лише у разі подання паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Отже, якщо дані, зазначені у страховому свідоцтві, не відповідатимуть даним паспорта, у застрахованої особи можуть виникнути проблеми з отриманням матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, а саме:

відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров'я або смерті через нещасний випадок на виробництві та професійне захворювання, яке спричинило втрату працездатності;

отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, путівок на санаторно-курортне лікування;

отримання допомоги по безробіттю;

призначення пенсій за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника тощо.

Страхове свідоцтвоце ламінована картка, яка має номер і серію. При цьому номер страхового свідоцтва має збігатися з ідентифікаційним номером, наданим фізичній особі як платникові податків та інших обов'язкових платежів. Крім того, у свідоцтві відображено такі відомості про застраховану особу:

прізвище, ім'я, по батькові;

– дата і місце (країна, область, район, населений пункт) народження;

– стать (див. додаток).


Додаток

Лицьовий бік

Україна
СВІДОЦТВО
ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ
№ 1971908884

Прізвище: ХАРЧЕНКО
Ім'я: ВІТАЛІЙ
П
о батькові: ПЕТРОВИЧ
Дата і місце народження: 31.07.68 р., УКРАЇНА, ВОЛИНСЬКА,
КОВЕЛЬСЬКИЙ, КОЛОДЯЖНЕ

Стать: Чоловіча
Дата видачі свідоцтва: 09.08.2004
Ким видано свідоцтво: Пенсійним фондом України

(Підпис керівника або його заступника)

152421 2623 31964483


Зворотний бік

Свідоцтво зберігається у застрахованої особи.

Свідоцтво дійсне тільки у разі пред'явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

Страхове свідоцтво пред'являється застрахованою особою у разі одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, укладення трудового договору (контракту), договору цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт та надання послуг, під час прийому на навчання, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Застраховані особи зобов'язані в повному обсязі та у встановлені законодавством України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування строки сплачувати внески страховикам, повідомляти страховиків про обставини, що спричинюють зміни розміру матеріального забезпечення із загальнообов'язкового державного соціального страхування та порядку його надання (зміни стану непрацездатності, у складі сім'ї, звільнення з роботи, працевлаштування, виїзд за межі держави тощо). Сума вартості матеріального забезпечення та соціальних послуг, наданих застрахованій особі внаслідок зловживання або невиконання нею своїх обов'язків, стягується з цієї особи в судовому порядку.

Серія ААИ                № 981976Тому всі страхові свідоцтва, що містять помилки, слід замінити.


Звернути увагу

Відповідно до пунктів 11 і 12 Порядку № 1306 в разі виявлення в тексті страхового свідоцтва помилок застрахована особа через роботодавця має одержати в органі Пенсійного фонду лист-виправлення і занести до нього уточнені дані. На підставі листа-виправлення орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів оформляє нове страхове свідоцтво за тим самим номером і передає його роботодавцеві для видачі працівникові.


Якщо роботодавець не може видати застрахованій особі страхове свідоцтво у зв'язку з її відрядженням чи з інших причин, він самостійно перевіряє текст страхового свідоцтва, уточнює дані, якщо треба, та повертає органу Пенсійного фонду засвідчений лист-виправлення. Заповнені та засвідчені роботодавцем супровідні відомості та (якщо треба) листи-виправлення, а також страхові свідоцтва, не видані застрахованим особам через їх звільнення, повертаються органу Пенсійного фонду. Повернені страхові свідоцтва видаються застрахованим особам безпосередньо органом Пенсійного фонду після їхнього звернення.

Якщо відомості, що включаються до страхового свідоцтва, з часом зазнали змін, застрахована особа у місячний термін з дня настання змін зобов'язана через роботодавця подати до органу Пенсійного фонду заяву про обмін страхового свідоцтва разом із копіями документів, що підтверджують ці зміни. На підставі поданих документів орган Пенсійного фонду протягом двох тижнів оформляє нове страхове свідоцтво за тим самим номером.


Звернути увагу

У разі пошкодження або загублення страхового свідоцтва застрахованій особі у тому самому порядку, що й свідоцтво, видають його дублікат на підставі раніше поданих документів та особистої заяви, в якій викладено обставини пошкодження або загублення. У лівому верхньому кутку такого страхового свідоцтва ставлять штамп або пишуть чорним чорнилом: «Дублікат». Страхове свідоцтво або його дублікат видають безкоштовно.


Особи, які не працюють, але раніше працювали і сплачували страхові внески (збір) на обов'язкове соціальне страхування, проходять реєстрацію та одержують страхове свідоцтво в органах Пенсійного фонду за місцем проживання.

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (підприємці та інші особи, діяльність яких пов'язана з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності), особи, які добровільно сплачують страхові внески, а також громадяни України, які працюють за межами України й не застраховані в системі соціального страхування країни, де вони перебувають, подають анкету застрахованої особи до органів Пенсійного фонду за місцем постійного проживання самостійно. Видають їм страхові свідоцтва після пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, безпосередньо в органах Пенсійного фонду під розписку.

Стосовно відповідальності за невчасне подання документів, потрібних для оформлення страхових свідоцтв, то законодавством її не встановлено. Більше того, як зазначено в листі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 1 березня 2011 року № 01-16-345, відсутність страхового свідоцтва не може бути підставою для відмови в призначенні матеріального забезпечення застрахованій особі або відмови у фінансуванні страхувальника-роботодавця. Водночас у проекті Трудового кодексу України визначено новий перелік документів, які подаються під час прийняття на роботу, до якого включено страхове свідоцтво (п. 3 ч. 2 ст. 58). Крім того, без страхового свідоцтва практично неможливо запровадити медичне страхування. Передбачається, що робочі органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності укладатимуть договори з медичними закладами про надання послуг застрахованим особам. Ідентифікувати застраховану особу, якій надаватимуть медичні послуги, можна буде за допомогою страхового свідоцтва.

 

Ірина Єременко

Експерт з питань соціального страхування
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності


 

«Довідник кадровика», грудень 2012 р., № 12 (126)

 

За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Аноним
03.02.13 22:40

Орган Пенсійного фонду протягом трьох тижнів з дня одержання анкети оформляє страхове свідоцтво - ДВА ГОДА ОЖИДАЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ!!! Люди давно уволились, разыскиваем потом по всей Украине! Шутники от пенсионного фонда

Відповісти
 • Галка
03.02.13 22:47

А вообще: кому они нужны? Оформляла пенсию людям - никто о них даже не спросил. Дополнительная кормушка и только

Відповісти
 • Аноним
03.02.13 23:23

Объясните для чего страховое свидетельство?оформляла пенсию -не надо,в больнице лечимся за свои деньги???

Відповісти
 • новичок
03.02.13 23:25

Второй год получить не могу.....и где ваши три тижні?????

Відповісти
 • Аноним
04.02.13 00:04

ДВА ГОДА ОЖИДАЕМ КАЖДУЮ ПАРТИЮ!!! Это не срок,мы уже 5 лет ждем и ничего,не дождались до сих пор.

Відповісти
 • Vila
04.02.13 00:15

Пару месяцев назад получила свидетельство,которое датировано 2005 годом. Сколько не звонила--все нет и нет. А тут вдруг -фокус-покус-наконец готово! Не прошло и трех недель.:))))))

Відповісти
 • Аноним
04.02.13 00:20

я даже не знал что в течении трех недель выдают свидетельства. Так же ждем годами.

Відповісти
 • Тата бубух
04.02.13 00:20

В декабре подавала анкеты, в фонде сразу говорили: ожидайте не меньше года. А на вопрос: зачем оно надо? - отвечали: мы и сами не знаем. Во как! Времени своего жалко. Очень.

Відповісти
 • Ирина
04.02.13 00:27

Зачем вообще писать эту шутку про три недели?! Просто улыбнуться?

Відповісти
 • Галка
04.02.13 00:49

Ищите завод-изготовитель этого свидетельства и узнаете, зачем оно (сумасшедшие бюджетные средства) lo.ua/ukraine/gosudarstvo-esche-raz-kupilo-polmilliona-zagranpasportov-u-edaps-194952/ http://argumentua.com/stati/yanukovich-bessilen-pered-edaps-pakhnet-korruptsiei

Відповісти
 • Аленка
04.02.13 01:54

у нас в ЦЗ даже требуют...

Відповісти
 • Сигитариус
04.02.13 02:12

Аленке: А где это у Вас? Просто даже интересно, неужели где-то оно сейчас все-таки нужно.

Відповісти
 • Галка
04.02.13 02:25

Мне тоже интересно. Со времен введения этих удостоверений не было ни одного случая ни у одного работника, чтобы они потребовались

Відповісти
 • Евгения
04.02.13 03:49

Мы оказываетя еще и везунчики, ждали всего 9 месяцев

Відповісти
 • Наталия
04.02.13 05:44

какие 3 недели??? ровно год ждала, пока с киева прислали. с помощью этого свидетельства посмотрела все начисления по зп за все время работы

Відповісти
 • ирина
04.02.13 06:31

Мне,. наверное тоже повезло - один раз ждала 11 месяцев, второй раз на других сотрудников 1год и 3мес. А требовали у меня их всего 1 раз, когда соцстрах проверял, особое внимание уделялось больничным. Форма заявки на выплату по больничным листам предусматривает графу с номером страхового свидетельства, который естественно совпадает с налоговым кодом, но если Вы указали №, то предъявите и копию свидетельства - нет свидоцтва - неправильно заполнена заявка на выплату - неправильно получено финансирование. Мне здесь тоже повезло, у всех больных оказались эти свидоцтва, зато после проверки пришлось заказывать на остальных. А вообще, конечно МОРАЗМ !!!

Відповісти
 • Iren_sky
08.02.13 12:13

Мне видимо повезло больше всех, в 2010г. оформление заняло 6,5 мес., вместо 6 обещаных

Відповісти
 • Ирина
29.03.13 06:57

Наталия! Подскажите где можно блягодаря данному свидетельству посмотреть все начисления по зп за все время работы.

Відповісти
 • Аана
11.01.17 20:43

Вопрос. Написала на работе заявление на получение этой страховки будучи не замужем. Вышла замуж и через две недели получила этот пластик с девичьей фамилией. На работе сказали ничего не менять,а просто свидетельство о браке показывать,а по данной статье надо было в течении месяца подать заявление на замену. Уже как два года уволилась. И что делать? Надо менять пластик на новую фамилию и что мне светит,что так долго не меняла. Получила в 2013 году. Четыре года прошло.

Відповісти
 • Админ
11.01.17 21:08

Аана, это очень старая тема, пользователи сюда уже не заходят. Обратитесь в пенсионный фонд. Думаю, что никакой ответственности за незамену нет. Они сами его своевременно не делают, несколько лет бланков не было, и возможно они станут все недействительными и будут заменены на другие. У меня тоже на девичью фамилию, даже не собираюсь переживать по этому поводу.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам