Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


04.04.13
1463 0 Друкувати

Электронные проверки: понятие, порядок проведения и оформления результатов

Електронні перевірки: поняття, порядок проведення та оформлення результатів.


   20 листопада 2012 року прийнято Закон України № 5503-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів». Новацією даного закону є запровадження нового виду перевірок платників податку – електронної перевірки, що вступив в дію з 01 січня 2013 року.
   
   Визначенням даного поняття доповнено пункт 75.1.2 Податкового кодексу України. Відповідно документальна невиїзна позапланова електронна перевірка –це перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання з незначним ступенем ризику, до податкової служби за місцем обліку.
   
    При цьому відповідно до пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу України ризик, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
   
   Критерії розподілу ступеню ризику на даний час можна знайти лише в положеннях Методичних рекомендацій щодо складання плану – графіка проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, затверджених наказом ДПА України № 190 від 01.04.2011 року.
   
   Зокрема, до таких критеріїв віднесено наступне:
   
Для юридичних осіб (п.3.2.3 Методичних рекомендацій) Для фізичних осіб (п.3.4.1.3 Методичних рекомендацій)
1) сума сумнівної (безнадійної) заборгованості перевищує 10 відсотків суми витрат,що враховуються при визначені об’єкта оподаткування;
2) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану вартість;
3) адреса суб'єкта господарювання належить до адрес, які при державній реєстрації зазначаються як місцезнаходження багатьма юридичними особами;
4) збільшення суми податкового кредиту (ряд. 17 декларації з податку на додану вартість) звітною податкового періоду порівняно з сумою податкового кредиту попереднього звітного податкового періоду на 10 млн. грн. або більше ніж у 2 рази та задекларована сума усього податкового кредиту складає 1 млн. грн. і більше;
5) збільшення суми податкового кредиту (ряд. 17 декларації з податку на додану вартість) першого звітного податкового періоду більше або на рівні 50 відсотків суми статутного фонду для новоутвореного платника податку на додану вартість;
6) повторна реєстрація суб'єкта господарювання платником податку на додану вартість у разі анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість за ініціативою податкового органу; для суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки у сфері готівкового обігу, такі критерії:
7) перевищення (за даними суб'єкта господарювання) суми витрат за звітний період суми продажу на 10 відсотків;
8) значне відхилення сум виторгів господарського об'єкта порівняно з іншими господарськими об'єктами суб'єктів господарювання, які працюють на одній території, займаються однаковим видом діяльності і мають однакові умови отримання доходу;
9) негативна динаміка виторгів, тенденція до спаду, значне зменшення суми продажу порівняно з попередніми періодами;
10) перевищення суб'єктами господарювання граничного розміру річного обсягу розрахункових операцій з продажу товарів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року N 1336 "Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг";
11) подання звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій з відсутністю виторгів протягом останніх трьох звітних періоди;
12) проведення протягом місяця більше трьох ремонтів одного реєстратора розрахункових операцій, не пов'язаних з плановим технічним обслуговуванням.
1) несвоєчасне нарахування та сплата податку на додану вартість;
2) втратили право на податкові пільги;
3) подають податкові декларації з податку на додану вартість за звітний податковим період, складені з урахуванням податкових накладних, виписаних в іншому, ніж звітний, податковому періоді.
Особливу увагу необхідно приділити тим суб'єктам, які мають найбільшу кількість вказаних ризиків та можливість приховувати доходи.
   
   Також в Методичних рекомендаціях наведено періодичність проведення документальних планових перевірок відповідно до поділу платників на три ступені ризику: високий, середній та незначний.
   
   Платники податків які мають незначний ступінь ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки.
   
   Для проведення електронної перевірки платник податків повинен подати до податкового органу заяву та додаткову інформацію.
   
   Загальний формат та порядок подання такої інформації, а також форму вищезгаданої заяви встановлює Міністерство фінансів України. На сьогодні наявний лише проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення органом державної податкової служби про проведення такої перевірки».
   
   Відповідно до проекту заява подається керівником або представником платника податків (з наданням документального підтвердження повноважень такого представника) до органу ДПС за основним місцем реєстрації не пізніше як за 10 календарних днів до початку проведення електронної перевірки.
   
   Платником податків у заяві крім загальних облікових даних в обов’язковому порядку зазначається інформація про:
   
   - податкові періоди господарської діяльності, що підлягають електронній перевірці;
   
   - систему оподаткування, що застосовується платником податків;
   
   - перелік податків, які будуть перевірені під час проведення електронної перевірки (єдиний податок, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість);
   
   - ведення в електронному вигляді бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
   
   - ведення в електронному вигляді первинних документів, які підтверджують правомірність ведення бухгалтерського обліку;
   
   - надання платником податків разом із Заявою до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
   
   - спосіб надання документів до електронної перевірки (за допомогою каналу, яким передається електронна звітність, або електронного носія інформації).
   Заява та документи, передбачені підпунктом 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України, надаються до органу державної податкової служби:
   
   - листом з повідомленням про вручення та з описом вкладеного;
   
   - безпосередньо до органу ДПС;
   
   - в електронному вигляді за умови дотримання вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронний цифровий підпис" та Порядку. Документ вважається поданим лише після отримання з органів державної податкової служби України підписаного підтвердження.
   
    Електронна перевірка може бути проведена стосовно платника податків з незначним ступенем ризику, встановленим відповідно до пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу України, за визначені платником податків податкові періоди, за якими не проводились документальні перевірки, та у разі надання до органу державної податкової служби відповідних декларацій (розрахунків). Такий податковий період не може становити менше одного календарного року.
   
    Для проведення електронної перевірки платник податків разом із заявою забезпечує подання до органу державної податкової служби в електронній формі документів, які відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів (якщо такі документи створюються платником податків в електронній формі та зберігаються на машинних носіях інформації) з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб та у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
   
   За необхідності орган державної податкової служби, який проводить електронну перевірку, у випадках, передбачених Кодексом, має право отримати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).
   
   Рішення про проведення/не проведення електронної перевірки приймається керівником органу державної податкової служби, до якого платником податків подану Заяву, протягом 10 календарних днів з дня отримання такої Заяви
   
   Рішення про не проведення перевірки може бути прийнято органом державної податкової служби, якщо за результатами аналізу інформації встановлено такі обставини:
   
   - заяву подано з порушенням встановленої форми, в тому числі не заповнено (неправильно заповнено) необхідні дані, не підписано або не скріплено печаткою суб’єкта господарювання (у разі наявності);
   
   - платник належить до середнього або високого ступеня ризику;
   
   - облікові дані платника, що знаходяться в органах державної податкової служби, не відповідають даним, зазначеним у заяві;
   
   - період, який підлягає перевірці згідно з заявою, не відповідає базовому податковому (звітному) періоду або становить менше одного календарного року;
   
   - період, який підлягає перевірці згідно з заявою, вже охоплено документальною плановою або позаплановою перевіркою;
   
   - бухгалтерський облік (в електронному вигляді) ведеться з порушенням Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
   
   - ненадання платником податків разом із заявою до органу державної податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб документів, які відповідно до Податкового кодексу України пов'язані з обчисленням та сплатою податків і зборів, у форматі, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики;
   
   - інші аргументовані підстави, що не дають змоги провести електронну перевірку.
   
   Рішення про проведення/не проведення електронної перевірки надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня від дати прийняття такого рішення.
   
   Відповідно до п.86.11 статті 86 Податкового кодексу України за результатами електронної перевірки складається довідка у двох примірниках, що підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом трьох робочих днів з дня закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті,- протягом п'яти робочих днів).
   
   Довідка електронної перевірки після її реєстрації вручається особисто платнику податків або його законним представникам для ознайомлення та підписання протягом п'яти робочих днів з дня вручення.
   
   У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в довідці, складеній за результатами електронної перевірки, вони зобов'язані підписати таку довідку та мають право подати свої заперечення, які є невід'ємною частиною такої довідки, разом з підписаним примірником довідки.
   
   Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 податкового кодексу України для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Така відповідь є невід'ємною частиною довідки про проведення електронної перевірки. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що він зазначає у поданих запереченнях.
   
   Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків за результатами електронної перевірки виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації.
   
   При цьому пунктом 50.3 цієї статті встановлено, що у разі якщо платник податків не подає уточнюючий розрахунок протягом 20 робочих днів після дати складення довідки про проведення електронної перевірки, якою встановлено порушення податкового законодавства, відповідний контролюючий орган має право на проведення позапланової перевірки платника податків за відповідний період.
   
   Подання уточнюючого розрахунку здійснюється у загальному порядку, шляхом подання його як самостійного документу (зі сплатою штрафу 3% від суми недоплати та пені), або шляхом включення суми помилки до декларації звітного періоду (зі сплатою штрафу 5% від суми недоплати та пені).
   
   Згідно з пунктом 16 підрозділу 10 розділу XХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України електронні перевірки запроваджуватимуть поетапно. Їх проводитимуть стосовно платників податків:
   
   - які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності -з 1 січня 2014 р.;
   
   - суб’єктів господарювання мікро-, малого та середнього бізнесу - з 1 січня 2015 р.;
   
   - інших платників податків — з 1 січня 2016 р.
   
   Аналізуючи вище наведене можна побачити наявність певних переваг для платника податків при самостійному ініціюванні проведення позапланової електронної перевірки. Зокрема: за результатами відповідної перевірки не виносяться податкові повідомлення – рішення; платнику податків надається можливість самостійного уточнення податкових зобов’язань в результаті виявлення помилки після перевірки; відсутність штрафів (за винятком складання протоколу по адміністративне правопорушення); та можливість перевірки порядку ведення власного податкового обліку.
   
   
   Використані нормативно - правові акти:
   
   1. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями)
   2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та зборів» № 5503-VI від 20.11.2012 року.
   3. «Методичні рекомендації щодо складання плану – графіка проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання», затверджені наказом ДПА України № 495 від 23.08.2011 року.
   4. Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення органом державної податкової служби про проведення такої перевірки», опублікований на сайті ДПС України 29.03.2013 року.
   
   
   
   Аудиторська компанія «Престиж-Аудит»
   www.buh-audit.com
   044-229-10-51
Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
61794 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно