Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О таможенных формальностях при перемещении товаров через границы свободной экономической зоны "Крым"

О таможенных формальностях при перемещении товаров через границы свободной экономической зоны "Крым"   
ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 26.09.2014 р. N 5626/7/99-99-24-01-06-17
   
Керiвникам митниць
   Департаменту розвитку IТ

   
Про митнi формальностi при перемiщеннi товарiв через межi вiльної економiчної зони "Крим"

    Iнформуємо, що Законом України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" вiд 12.08.2014 N 1636-VII запроваджується вiльна економiчна зона "Крим", функцiонування якої на перiод тимчасової окупацiї здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених роздiлом II "Перехiднi положення" зазначеного Закону (далi - Закон N 1636-VII).
   
    Закон N 1636-VII опублiкований 26.09.2014 у виданнi "Голос України" N 184 (5934) та згiдно з пунктом 1 Роздiлу III "Прикiнцевi положення" цього Закону набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.
   
    У зв'язку з цим, iнформуємо про особливостi здiйснення митних формальностей, пов'язаних з перемiщенням товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення через адмiнiстративний кордон вiльної економiчної зони "Крим" (далi - ВЕЗ "Крим"), а саме:
   
    1. При перемiщеннi українських товарiв з iншої територiї України на територiю ВЕЗ "Крим" для помiщення їх у митний режим вiльної митної зони застосовується митна декларацiя типу "ЕК 24 ХХ", де ХХ - вiдповiдний лiтерний код типу декларацiї згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй, затвердженим наказом Мiнфiну вiд 20.09.2012 N 1011 та додатком 3 до цього листа.
   
    При цьому заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, В, 49, 54 МД, зокрема:
   
    графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 54 МД заповнюються вiдповiдно до Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 N 651, зареєстрованого в Мiн'юстi 14.08.2012 за N 1372/21684 (далi - Порядок N 651);
   
    у графi 8 МД вiдомостi про осiб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00";
   
    у графi 11 МД зазначається лiтерний код "UA";
   
    у графi 29 МД зазначається код контрольного пункту в'їзду - виїзду вiдповiдно до додатку 1 до цього листа;
   
    графи 47, В МД заповнюється у разi сплати вивiзного мита та/або сплати плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування органiв доходiв i зборiв або поза робочим часом, установленим для органiв доходiв i зборiв, за МД;
   
    у графi 49 МД зазначається "7/VMZ/1636/С/00".
   
    2. При перемiщеннi iноземних товарiв через iншу територiю України з подальшим їх ввезенням на територiю ВЕЗ "Крим" застосовуються:
   
    для доставки iноземних товарiв у зону дiяльностi Херсонської або Запорiзької митниць - МД типу "IМ 24 ЕЕ" (якщо декларантом цих товарiв є резидент України iз мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на iншiй територiї України), "ТР 81 AA" або документи, що використовуються для декларування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим транзиту вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України (у встановлених законодавством випадках - за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв). У разi використання МД типу "IМ 24 ЕЕ" заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, В, 49, 52, 54 МД, зокрема:
   
    графи 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 15, 15а, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, В, 52, 54 МД заповнюються вiдповiдно до Порядку N 651;
   
    у графi 8 МД вiдомостi про осiб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00";
   
    у графi 9 МД зазначаються вiдомостi про особу - резидента України iз мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на iншiй територiї України, що є стороною зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким товари ввозяться на iншу територiю України з подальшим ввезенням на територiю ВЕЗ "Крим";
   
    у графi 49 МД зазначається "7/VMZ/1636/С/00".
   
    для помiщення iноземних товарiв у митний режим вiльної митної зони - вiдповiдно МД типу "IМ 24 ДЕ" або "IМ 24 АА". При цьому заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, В, 49, 54 МД, зокрема:
   
    графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 54 МД заповнюються вiдповiдно до Порядку N 651;
   
    у графi 8 МД вiдомостi про осiб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00";
   
    у графi 29 МД зазначається код контрольного пункту в'їзду - виїзду вiдповiдно до додатку 1 до цього листа;
   
    у графi 33 МД зазначається код товару згiдно з УКТ ЗЕД на рiвнi шести знакiв;
   
    у першому пiдроздiлi графи 37 МД зазначається "2400" або "2481" вiдповiдно;
   
    графи 47, В МД заповнюються у разi сплати плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування органiв доходiв i зборiв або поза робочим часом, установленим для органiв доходiв i зборiв, за МД;
   
    у графi 49 МД зазначається "7/VMZ/1636/С/00".
   
    3. При перемiщеннi товарiв з територiї ВЕЗ "Крим" на iншу територiю України застосовуються типи митних декларацiй з урахуванням митного режиму, дозволеного Митним кодексом України, в який помiщуються товари.
   
    При цьому, якщо митне оформлення товарiв у вiдповiдний митний режим (крiм внутрiшнього транзиту) проводиться не Херсонською чи Запорiзькою а iншою митницею, то доставка товарiв до такої iншої митницi оформлення здiйснюється за МД типу "ТР 81 AA" або документом, що використовується для декларування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим транзиту вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України (у встановлених законодавством випадках - за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв).
   
    Наприклад, для випуску у вiльний обiг на iншiй територiї України товарiв з територiї ВЕЗ "Крим" застосовується МД типу "IМ 40 ХХ", де ХХ - вiдповiдний лiтерний код типу декларацiї згiдно з Класифiкатором типiв декларацiй та додатком 3 до цього листа (крiм ЕА, ЕЕ та ДЕ). При цьому заповнюються графи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 49, 52, 54 МД, зокрема:
   
    графи 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, В, 48, 52, 54 МД заповнюються вiдповiдно до Порядку N 651;
   
    у графi 2 МД вiдомостi про осiб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00";
   
    у графi 29 МД зазначається код контрольного пункту в'їзду - виїзду вiдповiдно до додатку 1 до цього листа;
   
    у графi 36 МД зазначаються коди звiльнень зi сплати митних платежiв згiдно з Класифiкатором звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженим наказом Мiнфiну вiд 20.09.2012 N 1011, або iншi вiдповiднi коди звiльнень, передбачених Законом N 1636-VII, згiдно з додатком 2 до цього листа.
   
    у першому пiдроздiлi графи 37 МД зазначається "4024" (в тому числi якщо випуск у вiльний обiг здiйснюється пiсля доставки до митницi оформлення внутрiшнiм транзитом);
   
    у графi 40 МД зазначаються, за наявностi, вiдомостi про митну декларацiю, за якою здiйснювалось помiщення товарiв в режим вiльної митної зони;
   
    у графi 44 МД зазначаються, за наявностi, вiдомостi про документ, за яким здiйснювалось перемiщення товарiв внутрiшнiм транзитом;
   
    у графi 49 МД зазначається "7/VMZ/1636/С/00".
   
    4. При перемiщеннi товарiв з територiї ВЕЗ "Крим" iншою територiєю України з подальшим їх вивезенням за межi iншої територiї України (у тому числi товарiв українського походження з урахуванням положень пункту 12.4 статтi 12 Закону N 1636-VII), застосовується МД типу "ЕК 11 АА" (у встановлених законодавством випадках - за умови обов'язкового надання митним органам забезпечення сплати митних платежiв).
   
    При цьому заповнюються такi графи МД: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, В, 49, 50, 52, 54, зокрема:
   
    графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 54 МД заповнюються вiдповiдно до Порядку N 651;
   
    у графi 2 МД вiдомостi про осiб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00";
   
    у графi 9 МД вiдомостi про осiб вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00", при цьому:
   
    при декларуваннi товарiв українського походження зазначаються вiдомостi про особу, якою отримано сертифiкат про походження товарiв з України;
   
    для iнших товарiв зазначаються вiдомостi про особу, зазначену у графi 2 МД;
   
    у першому пiдроздiлi графи 37 МД зазначається "1124";
   
    у графi 40 МД зазначаються, за наявностi, вiдомостi про митну декларацiю, за якою здiйснювалось помiщення товарiв в режим вiльної митної зони;
   
    графи 47, В МД заповнюється у разi сплати плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування органiв доходiв i зборiв або поза робочим часом, установленим для органiв доходiв i зборiв, за МД та/або необхiдностi застосування заходiв забезпечення сплати митних платежiв;
   
    у графi 49 МД зазначається "7/VMZ/1636/С/00";
   
    у графi 50 МД, у разi якщо перевiзником є особа iз мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на територiї ВЕЗ "Крим", вiдомостi про таку особу вказуються у порядку, встановленому для нерезидентiв, в якостi коду альфа-2 країни мiсцезнаходження зазначається "00".
   
    5. Митний контроль та оформлення товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi через межi ВЕЗ "Крим", здiйснюється згiдно з положеннями вiдповiдних порядкiв, затверджених наказом Мiнфiну вiд 30.05.2012 N 629.
   
    При цьому митне оформлення вказаних товарiв до початку функцiонування та нормативного врегулювання сфери дiяльностi Енергетичної митницi ДФС України здiйснюється посадовими особами Київської мiжрегiональної митницi, а фактичний контроль - посадовими особами Херсонської та Запорiзької митниць у на вiдповiдних пунктах вимiру.
   
    В рамках здiйснення фактичного контролю Херсонськiй та Запорiзькiй митницям визначити та узгодити з Київською мiжрегiональною митницею перелiк мiсць митного контролю товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi через межi ВЕЗ "Крим" та забезпечити фiксування показникiв вiдповiдних приладiв облiку на дату набрання чинностi Законом N 1636-VII.
   
    6. Митний режим iноземних товарiв, декларантом яких є резидент України iз мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) на iншiй територiї України та якi на дату набрання чинностi Законом N 1636-VII знаходяться на територiї ВЕЗ "Крим", вiдповiдно до статтi 71 Митного кодексу України та положень Закону N 1636-VII може бути змiнений на митний режим вiльної митної зони в установленому порядку.
   
    7. Додатково звертаємо увагу, що:
   
    7.1. митне оформлення товарiв, зазначених у пунктi 1 цього листа, здiйснюється у вiдповiдних пiдроздiлах митного оформлення Херсонської та Запорiзької митниць;
   
    7.2. митне оформлення товарiв, зазначених у пунктi 2 цього листа, здiйснюється:
   
    1) в митний режим транзиту - в пунктi ввезення (пропуску) на iншу територiю України;
   
    2) в митний режим вiльної митної зони - у вiдповiдних пiдроздiлах митного оформлення Херсонської та Запорiзької митниць;
   
    7.3. митне оформлення товарiв, зазначених у пунктi 3 цього листа, може здiйснюватися:
   
    1) у вiдповiдних пiдроздiлах митного оформлення Херсонської та Запорiзької митниць або
   
    2) в будь-якому органi доходiв i зборiв на iншiй територiї України пiсля доставки до такого органу за МД типу "ТР 81 AA" або документом, що використовується для декларування товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення у митний режим транзиту вiдповiдно до статтi 94 Митного кодексу України;
   
    7.4. митне оформлення товарiв, зазначених у пунктi 4 цього листа, здiйснюється у вiдповiдних пiдроздiлах митного оформлення Херсонської та Запорiзької митниць.
   
    8. Також для використання в роботi направляємо таблицi з виключним перелiком можливих комбiнацiй кодiв митних режимiв та лiтерних кодiв типiв митних декларацiй в залежностi вiд напрямку перемiщення (додаток 3).
   
    Додаток 1 до листа Державної митної служби України вiд 26.09.2012 N 11.1/1.2-12.2/10785-ЕП та додаток 1 до листа Державної митної служби України вiд 18.12.2012 N 11.1/1.2-12.2/14120-ЕП визнати такими, що втратили чиннiсть.
   
    9. Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.
   
   Заступник Голови
А.В.Макаренко

   
   
Додаток 1
   до листа Державної фiскальної служби України
   вiд 26.09.2014 N 5626/7/99-99-24-01-06-17

   
Щодо кодiв контрольних пунктiв в'їзду - виїзду

   
Митниця Вид транспорту Умовна назва контрольного пункту в'їзду-виїзду Мiсцезнаходження Код контрольного пункту в'їзду-виїзду
Запорiзька залiзничний Мелiтополь зал. станцiя "Мелiтополь" Приднiпровської зал. 112070300 (920)
Херсонська автомобiльний Чонгар (Салькове) мiжнародна автомобiльна дорога М-18 "Харкiв - Сiмферополь - Алушта - Ялта" (європейський маршрут Е105) 508010500 (910)
Херсонська залiзничний Новоолексiївка зал. станцiя "Новоолексiївка" Приднiпровської зал. 508010600 (920)
Херсонська автомобiльний Ставки (Каланчак) мiжнародна автомобiльна дорога М-17 "Херсон - Джанкой - Феодосiя - Керч" (європейський маршрут Е97) 508030700 (910)
Херсонська автомобiльний Каїрка (Чаплинка) територiальна автомобiльна дорога Т-22-02 "Нова Каховка - Армянськ" 508030800 (910)
Херсонська залiзничний Вадим зал. станцiя "Вадим" Одеської зал. 508030900 (920)
Херсонська залiзничний Херсон зал. станцiя "Херсон" Одеської зал. 508041000 (920)
   
   
Додаток 2
   до листа Державної фiскальної служби України
   вiд 26.09.2014 N 5626/7/99-99-24-01-06-17

   
Щодо кодiв звiльнень зi сплати митних платежiв

    До внесення змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй", при митному оформленнi слiд застосовувати наступнi коди звiльнень, передбачених Законом України "Про створення вiльної економiчної зони "Крим" та про особливостi здiйснення економiчної дiяльностi на тимчасово окупованiй територiї України" вiд 12.08.2014 N 1636-VII:
   
    "165" - по сплатi будь-якого мита, передбаченого Главою 42 Митного кодексу України щодо товарiв, якi були виробленi, достатньо переробленi або ввезенi на митну територiю України та випущенi для вiльного обiгу на тимчасово окупованiй територiї України (пiдпункти 6.4 та 6.6 статтi 6 Закону N 1636-VII);
   
    "166" - по сплатi мита, визначеного статтею 271 Митного кодексу України, акцизного податку та податку на додану вартiсть щодо основних засобiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що належать юридичним особам, якi переносять мiсце своєї дiяльностi з тимчасово окупованої територiї на iншу територiю України та вивозяться для подальшого використання у господарськiй дiяльностi, за умови, що такi основнi засоби перебували на балансi пiдприємства станом на 1 сiчня 2014 року у вiльному обiгу на територiї України (пiдпункт "б" пункту 15.1 статтi 15 Закону N 1636-VII).
   
   
   
Додаток 3
   до листа Державної фiскальної служби України
   вiд 26.09.2014 N 5626/7/99-99-24-01-06-17

   
Таблицi виключних комбiнацiй кодiв митних режимiв та лiтерних кодiв типiв митних декларацiй в залежностi вiд напрямку перемiщення
   (версiя 3 станом на 26.09.2014)

   
Додаток 3 втратив чиннiсть з 11.06.2015 р. на підставі листа ДФСУ від 10.06.2015 р. N 20635/7/99-99-24-02-02-17
   
   
   

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам