Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • О рассмотрении тендерных предложений участников процедур закупок, ожидаемая стоимость которых превышает стоимостные пределы, установленные в части четвертой статьи 10 Закона

О рассмотрении тендерных предложений участников процедур закупок, ожидаемая стоимость которых превышает стоимостные пределы, установленные в части четвертой статьи 10 Закона   
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.08.2016 р. № 3302-06/24704-06
   
   Щодо розгляду тендерних пропозицій учасників процедур закупівель, очікувана вартість яких перевищує вартісні межі, встановлені в частині четвертій статті 10 Закону

   
   
   
Органам державної влади,
   органам місцевого самоврядування, установам,
   організаціям, підприємствам та іншим суб’єктам
   сфери публічних закупівель

   
   
   Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України у зв’язку з введенням в дiю Закону України «Про публiчнi закупiвлi» вiд 25.12.2015 № 922-VIII (далi — Закон) з 1 серпня 2016 року для всiх замовникiв та на численнi звернення суб’єктiв сфери публiчних закупiвель щодо розгляду та оцiнки тендерних пропозицiй учасникiв повiдомляє.
   
   Закон установлює правовi та економiчнi засади здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб держави та територiальної громади.
   
   Вiдповiдно до частини першої статтi 10 Закону оголошення про проведення процедури закупiвлi та тендерну документацiю замовник оприлюднює на веб-порталi Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом та Законом.
   
   У свою чергу, згiдно з частиною четвертою статтi 10 Закону оголошення про проведення процедури закупiвлi у строки, встановленi у частинi першiй статтi 10 Закону, обов’язково додатково оприлюднюються на веб-порталi Уповноваженого органу англiйською мовою, якщо очiкувана вартiсть закупiвлi перевищує суму, еквiвалентну: для товарiв i послуг — 133 тисячам євро; для робiт — 5150 тисячам євро.
   
   Разом з тим Закон мiстить рiзнi алгоритми здiйснення розгляду та оцiнки тендерних пропозицiй на вiдповiднiсть вимогам тендерної документацiї у залежностi вiд очiкуваної вартостi закупiвлi.
   
   Вiдповiдно до статтi 25 Закону тендерна пропозицiя подається в електронному виглядi через електронну систему закупiвель. Документ з тендерною пропозицiєю подається в електронному виглядi шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається iнформацiя про цiну, iншi критерiї оцiнки (у разi їх встановлення замовником), iнформацiя вiд учасника про його вiдповiднiсть квалiфiкацiйним (квалiфiкацiйному) критерiям, вимогам, визначеним у статтi 17 Закону i в тендернiй документацiї, та завантаження необхiдних документiв, що вимагаються замовником у тендернiй документацiї.
   
   При цьому подання учасниками документiв, що вимагаються замовником у тендернiй документацiї, у паперовiй формi Законом не передбачено.
   
   Виходячи зi змiсту частин третьої та п’ятої статтi 25 Закону, учасник має право подавати тендерну пропозицiю, вносити до неї змiни або вiдкликати свою тендерну пропозицiю лише до закiнчення строку подання тендерних пропозицiй. Змiни до тендерної пропозицiї, якi отриманi пiсля закiнчення строку подання тендерних пропозицiй, електронною системою закупiвель не враховуються.
   
   Вiдповiдно до частини шостої статтi 28 Закону за результатами розгляду та оцiнки тендерної пропозицiї замовник визначає переможця та приймає рiшення про намiр укласти договiр згiдно з цим Законом.
   
   У свою чергу, виходячи зi змiсту абзацу другого частини п’ятої статтi 28 Закону, за результатами розгляду тендерних пропозицiй учасникiв складається протокол розгляду тендерних пропозицiй за формою, встановленою Уповноваженим органом. Пiсля оприлюднення зазначеного протоколу електронною системою закупiвель автоматично розсилаються повiдомлення всiм учасникам тендеру та оприлюднюється перелiк учасникiв, тендернi пропозицiї яких не вiдхиленi згiдно з Законом.
   
   При цьому згiдно iз частиною першою статтi 28 Закону оцiнка тендерних пропозицiй проводиться автоматично електронною системою на основi критерiїв i методики оцiнки зазначених замовником у тендернiй документацiї, та шляхом застосування електронного аукцiону.
   
   Таким чином, оскiльки у разi здiйснення закупiвлi, очiкувана вартiсть якої перевищує 133 тисячi євро для товарiв i послуг та 5150 тисяч євро для робiт, до оцiнки допускаються лише тендернi пропозицiї учасникiв, якi не було вiдхилено згiдно з Законом, здiйснення розгляду тендерних пропозицiй на вiдповiднiсть вимогам тендерної документацiї передує проведенню електронного аукцiону.
   
   Водночас пiдстави для вiдмiни торгiв визначенi частиною першою статтi 31 Закону.
   
   При цьому, виходячи зi змiсту статтi 11 Закону, рiшення приймаються тендерним комiтетом або уповноваженою особою та оформлюються протоколом.
   
   Одночасно зазначаємо, що листи Мiнiстерств не встановлюють норм права, носять виключно рекомендацiйний та iнформативний характер.
   
   
   Директор департаменту регулювання
   державних закупiвель Мiнiстерства
   економiчного розвитку i торгiвлi України
О. Стародубцев

   
   

фото автора У фокусі
Дмитро Костюк Звіт з ЄСВ ФОП – 2020: приклад заповнення...
218606 242
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд