Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно предоставления разъяснений по заполнению ТТН во время осуществления перевозок автомобильными транспортными средствами

Относительно предоставления разъяснений по заполнению ТТН во время осуществления перевозок автомобильными транспортными средствами   
МlНlСТЕРСТВО lНФРАСТРУКТУРИ УКРАÏНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 11.03.2014 р. № 2455/25/10-14

   
   
    Мiнiстерством iнфрастуктури опрацьовано в межах компетенцiï iнформацiйний запит iнтернет-порталу Бухгалтер 911 вiд 27.02.2014 щодо надання роз´яснень стосовно заповнення товарно-транспортноï накладноï під час здiйснення перевезень автомобiльними транспортними засобами та повiдомляϵться наступне.
   
    Засади органiзацiï та дiяльностi автомобiльного транспорту визначено в Законi Украïни «Про автомобiльний транспорт» (далi – Закон).
   
    Частинами першою та другою статтi 47 глави 8 роздiлу III Закону визначено, що до внутрiшнiх перевезень вантажiв вiдносяться перевезення вантажiв мiж пунктами вiдправлення та призначення, розташованими в Украïнi, та комплекс допомiжних операцiй, пов´язаних з цими перевезеннями, а також технологiчнi перевезення вантажiв, що здiйснюються в межах одного виробничого об´ϵкта без виïзду на автомобiльнi дороги загального користування.
   
    До комплексу допомiжних опрацй, повя´заних iз внутрiшнiми перевезеннями вантажiв автомобiльним транспортом, належать: завантаження та розвантаження автомобiльних транспортних засобiв; перевантаження вантажiв на iнший вид транспорту чи транспортний засiб; сортування, пакування, обмiрювання та маркування вантажу; накопичення, формування або дроблення партiй вантажу; зберiгання вантажу; транспортно-експедицiйнi послуги.
   
    Вiдповдно до частини першоï та абзацу третього частини другоï статтi 48 глави 8 роздiлу III Закону зазначено, що автомобiльнi перевiзники, водiï повиннi мати i пред´являти особам, якi уповноваженi здiйснювати контроль на автомобiльному транспортi та у сферi безпеки дорожнього руху, документи, на пдставi яких виконують вантажнi перевезення.
   
    Документами для здiйснення внутрiшнiх перевезень вантажiв для водiя ϵ посвiдчення водiя вiдповiдноï категорiï, реϵстрацiйнi документи на транспортний засiб, товарно-транспортна накладна або iнший визначений законодавством документ на вантаж, iншi документи, передбаченi законодвавством.
   
    Одночасно, пунктом I Перелiку документiв, необхiдних для здiйснення перевезення вантажу у внутршньому сполученнi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украïни вiд 25.02.2009 № 207 (далi ̶ Перелiк), визначено документи, якi слiд мати водiю перевiзника для надання послуг з перевезення вантажу на договiрних умовах.
   
    Отже, вiдповiдно до Перелiку пiд час здiйснення вантажних перевезень автомобiльними транспортними засобами водiй, поряд з iншими документами, необхiдними для всiх видiв перевезень, у випадку надання послуг з перевезення вантажу на договiрних умовах повинен мати оформлену товарно-транспортну накладну.
   
    Слiд зазначити, що вiдповiдно до частини другоï статтi 15 Закону Украïни «Про центральнi органи виконавчоï влади» накази мiнiстерства, виданi в межах його повноважень, ϵ обовязковими до виконання центральними органами виконавчоï влади, ïх територiальними органами, мiсцевими державними адмiнiстрацiями, органами влади Автономноï республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприϵмствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.
   
    Правила перевезень вантажiв автомобiльним транспортом в Украïнi, затвердженi наказом Мiнiстерства юстицiï Украïни 20.02.98 за № 128/2568 (далi – Правила), визначають права, обов´язки i вiдповiдальнiсть власникiв автомобiльного транспорту – Перевiзниiкв та вантажовiдправникiв i вантажодержувачiв – Замовникiв.
   
    Вiдповiдно до глави I Правил:
   
    Договiр про перевезення вантажiв – двостороння угода мiж перевiзником, вантажовiдправником чи вантажоодержувачем, що ϵ юридичним документом, яким регламентуються обсяг, термiн та умови перевення вантажiв, права, обов´язки та вiдповiдальнiсть сторiн щодо ïх додержання;
   
    товарно-транспортна накладна – ϵдиний для всiх учасникiв траспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеральних цiнностей, облiку на шляху ïх перемiщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського облiку, а також для розрахункiв за перевезення вантажу та облiку виконаноï роботи.
   
    lнформуϵмо, що правила оформлення документiв на перевезення вантажiв викладенi у главі II Правил.
   
    Також Правилами визначено випадки, у яких до товарно-транспортноï накладноï заносяться додатковi вiдомостi, крiм тих, що встановленi затвердженою формою.
   
    Окремо слiд зазначити, що вимоги стосовно вiднесення товарно-транспортних накладних до документiв сувороï звiтностi Правилами не встановлюються.
   
    Додатково повiдомлямо, що для деяких видiв вантажiв пiд час ïх перевезення автомобiльним транспортом встановленi спецiалзованi форми товарно-транспортних накладних, затвердженi вiдповiдними наказами уповноважених органiв виконавчоï влади.
   
    Тобто, при перевезеннi вiдповiдно до укладеного договору вантажiв, до яких вимоги до використування спецiалiзованих форм товарно-транспортних накладних використовуϵться форма, затверджена Правилами, в частинi наявностi та заповнення всiх визначених реквiзитiв.
   
    Стосовно питання можливостi заповнення форми вiд руки, а частково – друкованим способом.
   
    Вимоги стосовно заповнення товарно-транспортних накладних лише друкованим або iншим способом Правилами не встановлюються.
   
    Стосовно питання проставлення печатки перевiзника.
   
    Вiдповдно до пункту 11.5 глави 11 Правил пiсля прийняття вантажу згiдно з товарно-транспортною накладною водiй (експедитор) пiдписуϵ всi iï екземпляри.
   
    Вимоги стосовно засвiдчення Перевiзником товарно-транспортноï накладноï Правилами не встановлюються.
   
    Також повiдомляϵмо, що правила приймання вантажiв для перевезення викладенi у главi 10 Правил.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Вiдомостi про вантаж» у випадку вiдсутностi можливостi зазначити всi найменування вантажiв.
   
    Пунктом 11.7 глави 11 Правил визначено, що у тих випадках, коли в товарно-транспортнiй накладнiй немаϵ можливостi перерахувати всi найменування вантажу, пiдготовленого для перевезення, до такоï накладноï Замовник додаϵ документ довiльної форми з обов´язковим зазначенням вiдомостей про вантаж (графи 1 – 10 товарно-транспортноï накладноï).
   
    У цих випадках в товарно-транспортнiй накладнiй зазначаϵться, що до неï додаϵться як товарний роздiл документ, без якого товарно-транспортна накладна вважаϵться недiйсною i не може використовуватись для розрахункiв з Замовником.
   
    Стосовно питання визначення маси вантажу, який відвантажуϵться насипом.
   
    Порядок визначення ваги вантажiв наведений у главi 6 Правил. Так, пунктом 6.2 глави 6 Правил передбачено, що визначення маси вантажу провадиться технічними засобами Замовника.
   
    Вiдповдно до вимог пункту 6.6 глави 6 Правил маса насипних навалочних вантажiв, а також харчових наливних вантажiв, якi перевозять в автомобiлях-цистернах, визначаϵться, головним чином, автомобiльними вагами.
   
    Також, Правилами визначенi особливостi визначення маси вантажiв в залежностi вiд виду продукцiï, що перевозиться.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Переадресування вантажу».
   
    Пунктом 11.4 глави 11 Правил визначено, що товарно-транспортну накладну на перевезення ванатжiв автомобiльним транспортом Замовник (вантажовiдправник) повинен виписувати в кiлькостi не менше чотирьох екземплярiв. Замовник (вантажовiдравник) засвiдчуϵ всi екземпляри товарно-транспортноï накладно пiдписом i при необхiдностi печаткою (штампом).
   
    Також пунктом 11.6 глави 11 Правил встановлено, що перший екземпляр товарно-транспортноï накладноï залишаться у Замовника (вантажовiдправника), другий – передаϵться водiϵм (експедитором) вантажоодержувачу, третiй i четвертий екземпляри, засвiдчени пiдписом вантажоодержувача (у раз потреби й печаткою або штампом), передаϵться Перевiзнику.
   
    Пунктом 13.11 глави 13 Правил визначено, що якщо вантажоодержувач не може прийняти вантаж вiд Перевізника, iнший пункт призначення та умови доставки вантажу визначаються за погодженням з вантажовiдправником.
   
    Слiд зазначити, що пунктом 13.12 глави 13 Правил передбачено, що якщо Перевiзник не одержав вiд вантажовiдправника вiдомостей про змiну пункту призначення вантажу або не згоден з новими умовами доставки вантажу, вiн зобовязаний повернути вантаж вантажовiдправнику. Вартiсть перевезення вантажу при його поверненнi сплачує Замовник.
   
    Тобто, у товарно-транспортнiй накладнiй реквiзит «Переадресування вантажу» на етапi iï виписування Замовником (вантажовiдправником) вiдповдно до пункту 11.4 глави 11 Правил не заповнюϵться. Реквiзит «Переадресування вантажу» заповнюϵться вантажоодержувачем пiд час приймання вантажу. У випадку виникнення необхiдностi переадресування вантажу зазначений реквiзит заповнюϵться iз дотриманням вимог пункту 13.11 глави 13 Правил.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Вид перевезень».
   
    Реквiзит «Вид перевезень» у товарно-транспортнiй накладнiй передбачаϵ зазначення виду роботи перевiзника за вiдрядним тарифом, за погодинним тарифом, за покiлометровим тарифом, централiзованi перевезення тощо.
   
    Стосовно питання заповнення реквiзиту «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевзником».
   
    Вiдповiдно до глави I Правил транспортна послуга – перевезення вантажiв та комплекс допомiжних операцiй, що пов´язанi з доставкою вантажiв автомобiльним транспортом.
   
    Пунктом 14.1 глави 14 Правил визначено, що форма i порядок розрахункiв, а також випадки змiни розмiру оплати за перевезення вантажiв i надання iнших послуг, пов´язаних з цим, визначаються Перевiзником з вантажовiдправником або вантажоодержувачем – Замовником при укладеннi ними Договору на перевезення вантажiв.
   
    Послуги, якi можуть додатково надаватись Перевiзником вiдповiдно до укладеного договору, зокрема, зазначенi у пунктi 8.7, глави 8, пунктi 10.10 глави 10, пунктi 13.10 глави 13, пунктi 17.17 глави 17, пунктi 18.10 глави18 Правил.
   
    Враховуючи викладене, у реквiзитi «Транспортнi послуги, якi надаються автомобiльним перевiзником» зазначаються види операцiй та послуг, пов´язанi з перевезенням вантажiв, якi Перевiзник виконуϵ для Замовника вiдповiдно до укладеного договору на перевезення вантажiв.
   
    Окремо слiд зазначити, що Правила не регламентують перевезення небезпечних, великовагових, великогабаритних вантажiв, пошти та перевезення вантажiв у мiжнародному сполученнi, оскiльки такi перевезення мають своï особливостi, що стосуються виконання комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та його документального оформлення, а також узгодження таких правил iз вiдповiдними компетентними установами.
   
    Перший заступник Мiнiстра
К.О. Єфименко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
7034 8
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам