Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О внесении Изменений к приказу ГФС от 31.07.2014 N 22

О внесении Изменений к приказу ГФС от 31.07.2014 N 22   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   НАКАЗ
   
   від 11.11.2015 р. N 889
   
   Про внесення Змін до наказу ДФС від 31.07.2014 N 22

   На виконання пункту 9 Плану заходів ДФС з впровадження Концепції "Офіс аудиту ГУ ДФС у м. Києві", затвердженого наказом ДФС від 18.08.2015 N 620, щодо удосконалення порядку взаємодії структурних підрозділів, задіяних в реалізації зазначеної концепції, та з метою підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи, а також приведення у відповідність до Закону України від 17 липня 2015 року N 655-VIII "Про внесення змін до Податковою кодексу України щодо зменшення податкового тиску на платників податків" наказую:
   
   1. Внести Зміни до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 N 22, із змінами, внесеними наказом ДФС від 05.06.2015 N 397, згідно з додатком.
   
   2. Керівникам територіальних органів ДФС забезпечити дотримання вимог цього наказу.
   
   3. Керівнику ГУ ДФС у м. Києві у місячний термін затвердити порядок взаємодії структурних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві та територіальних органів ДФС м. Києва, задіяних в реалізації Концепції "Офіс аудиту ГУ ДФС у м. Києві", при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків.
   
   4. Координаційно-моніторинговому департаменту (Мокляк М. В.) забезпечити внесення до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України цього наказу відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 N 168.
   
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
   
   Голова
   
Р. М. Насіров

   
Додаток
   до наказу ДФС
   11.11.2015 N 889

   
Зміни
   до Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів перевірок платників податків, затверджених наказом ДФС від 31.07.2014 N 22, із змінами, внесеними наказом ДФС від 05.06.2015 N 397

   1. В абзаці третьому преамбули після слів "митної справи" доповнити словами "крім застосування зразків оформлення окремих форм документів та журналів у визначених випадках".
   
   2. У розділі I:
   
   2.1. у пункті 1.1:
   
   в абзаці четвертому слова "електронних сервісів та обліку платників" виключити;
   
   після абзацу сьомого доповнити абзацом такого змісту:
   
   "Формування координаційних робочих груп і взаємодія структурних підрозділів ГУ ДФС у м. Києві (в тому числі створених у зв'язку із впровадженням Концепції "Офіс аудиту ГУ ДФС у м. Києві") та підпорядкованих ГУ ДФС у м. Києві органів державної фіскальної служби при організації, проведенні та реалізації матеріалів документальних перевірок платників податків здійснюється з дотриманням порядку і термінів, визначених цими Методичними рекомендаціями, з урахуванням наявності відповідних структурних підрозділів у ГУ ДФС у м. Києві, а також підпорядкованих йому органах, та функцій, які за ними закріплені";
   
   2.2. у підпункті 1.2.1 пункту 1.2 після слів "із зазначенням" доповнити словами "найменування органу державної фіскальної служби, який прийняв рішення, та дати рішення, найменування та реквізитів", слова у дужках "(крім фактичних перевірок)" виключити, після слів "виду перевірки" доповнити словами "періоду діяльності, який буде перевірятися", після слів "оформлюється наказом" доповнити словами "який підписується керівником або його заступником та скріплюється печаткою";
   
   2.3. підпункт 1.2.1.1 підпункту 1.2.1 пункту 1.2 викласти в такій редакції:
   
   "1.2.1.1. Державної фіскальної служби України - для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників центрального та/або територіальних органів державної фіскальної служби.
   
   При цьому за письмовим дорученням (погодженням) Державної фіскальної служби України працівники Державної фіскальної служби України або її територіальних органів можуть залучатися до проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників, що проводяться за рішеннями керівників будь-яких інших органів державної фіскальної служби";
   
   2.4. підпункт 1.2.1 пункту 1.2 доповнити новим підпунктом 1.2.1.2 в такій редакції:
   
   "1.2.1.2. Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби України - Центрального офісу з обслуговування великих платників (далі - Центральний офіс) - для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників Центрального офісу та/або підпорядкованих йому спеціалізованих ДПІ, а за письмовим погодженням Державної фіскальної служби України - із залученням також працівників Державної фіскальної служби України та інших територіальних органів державної фіскальної служби.
   
   За письмовим дорученням керівника Центрального офісу, погодженим Державною фіскальною службою України, працівники Центрального офісу та/або підпорядкованих йому спеціалізованих ДПІ можуть залучатися до проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок, що проводяться іншими органами державної фіскальної служби".
   
   У зв'язку з цим підпункти 1.2.1.2, 1.2.1.3 підпункту 1.2.1 пункту 1.2 вважати відповідно підпунктами 1.2.1.3, 1.2.1.4;
   
   2.5. підпункт 1.2.1.4 доповнити абзацом такого змісту:
   
   "З метою дотримання цього пункту органи державної фіскальної служби вищого рівня повідомляють про прийняття рішення про проведення перевірки орган державної фіскальної служби, на обліку в якому перебуває платник податків, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення";
   
   2.6. в абзаці другому підпункту 1.3.1 пункту 1.3 слова "працівники якого здійснюють (очолюють) таку перевірку, і" виключити;
   
   2.7. в абзаці четвертому підпункту 1.3.2 пункту 1.3 слова "відповідний письмовий дозвіл Першого заступника, заступника Голови державної фіскальної служби України" замінити словами "відповідне письмове доручення (погодження) Державної фіскальної служби України", слово "наданий" замінити на слово "надані", слова "підпункту 1.2.1.1" замінити на "підпунктів 1.2.1.1 та 1.2.1.2" та "1.2.1.2" замінити на "1.2.1.3";
   
   2.8. у підпункті 1.4.2 пункту 1.4:
   
   в абзаці третьому слова "платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення (посадовій особі або законному (уповноваженому) представнику) під підпис" замінити словами "рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення під розписку платнику податків (посадовій особі або законному (уповноваженому) представнику)";
   
   доповнити новими абзацами такого змісту:
   
   "У випадках, коли під час виконання заходів щодо організації документальної невиїзної перевірки платник податків при отриманні ним повідомлення та копії наказу про її проведення надає до органу державної фіскальної служби обґрунтоване письмове звернення щодо проведення замість документальної невиїзної перевірки документальної виїзної перевірки, керівнику органу державної фіскальної служби доцільно розглянути питання щодо заміни виду перевірки.
   
   При розгляді цього питання беруться до уваги:
   
   зазначені у письмовому зверненні платника податків обґрунтування обставин, що унеможливлюють проведення невиїзної документальної перевірки, які можуть бути пов'язані, зокрема, із значною кількістю первинних документів, які необхідно надати до органу державної фіскальної служби для проведення перевірки, необхідністю вжиття контрольних заходів, які можливо здійснити лише при проведенні документальної виїзної перевірки (наприклад, зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності платника податків, тощо);
   
   відсутність обставин, які свідчать про неможливість заміни виду документальної перевірки, якими, наприклад, можуть бути відсутність практичної/технічної можливості проведення документальної перевірки за місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків, відмінний від загальновстановленого, в тому числі сезонний, графік роботи платника податків тощо.
   
   Про результати розгляду письмового звернення платнику податків надсилається (вручається) письмова відповідь у порядку, визначеному статтею 42 Кодексу.
   
   При цьому слід звернути увагу, що у разі зміни виду документальної перевірки (з невиїзної на виїзну) доцільно забезпечити скасування або внесення змін до раніше прийнятого рішення про проведення документальної невиїзної перевірки, а також дотримання порядку організації та умов допуску до проведення виїзної документальної перевірки, встановлених статтями 77, 78 та 81 Кодексу, зокрема, оформлення та надання (пред'явлення) платнику податків відповідних документів для проведення документальної виїзної перевірки.
   
   Слід відмітити, що норми пункту 77.4 статті 77 Кодексу не передбачають обов'язку контролюючого органу щодо повторного надсилання платнику податків повідомлення про проведення планової документальної перевірки у разі зміни її виду з невиїзної на виїзну.
   
   З метою дотримання вимог Кодексу та прав платників податків доцільно забезпечити завчасне надіслання (вручення) повідомлень про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки";
   
   2.9. у підпункті 1.4.3 пункту 1.4:
   
   назву викласти в такій редакції "Особливості організації та проведення документальних перевірок платників податків, які мають відокремлені підрозділи, або які переводяться на обслуговування з одного органу державної фіскальної служби до іншого";
   
   доповнити новими абзацами такого змісту:
   
   "При проведенні документальних перевірок платників податків, які у зв'язку із зміною місцезнаходження або місця проживання переводяться на обслуговування з одного органу державної фіскальної служби до іншого та перебувають одночасно за неосновним місцем обліку (як платник податків до закінчення поточного бюджетного періоду) у органі державної фіскальної служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) та за основним місцем обліку (як платник податків з наступного року) у органі державної фіскальної служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання), слід враховувати вимоги Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що формує державну фінансову політику, та інших відповідних розпорядчих документів Державної фіскальної служби України з цього питання.
   
   Зокрема, слід враховувати, що після зняття платника з основного місця обліку орган державної фіскальної служби за попереднім місцезнаходженням продовжує адмініструвати податки, збори у частині завершення процедур такого адміністрування, зокрема, до:
   
   закінчення документальної перевірки та узгодження сум грошових зобов'язань за її результатами, якщо перевірка була розпочата або призначена та орган державної фіскальної служби вже повідомив платника податків про її проведення;
   
   закінчення процедур судового оскарження сум грошових зобов'язань та інших справ адміністративного судочинства, крім випадків заміни такого органу державної фіскальної служби (як сторони або третьої особи в адміністративній справі) іншим контролюючим органом.
   
   У зв'язку з цим, у випадках, коли на час переводу на обслуговування з одного органу державної фіскальної служби до іншого було розпочато органом державної фіскальної служби за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) документальну перевірку або повідомлено платника податків про її проведення, зазначений орган забезпечує завершення цих контрольних заходів та узгодження їх результатів.
   
   Що стосується інших документальних перевірок таких платників податків (у тому числі перевірок, які проводяться у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією платника податків), то, враховуючи, що статтею 75 Кодексу визначено, зокрема, що документальна виїзна перевірка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, такі перевірки доцільно проводити органам державної фіскальної служби, за основним місцем обліку в якому перебуває платник податків.
   
   Проведення документальних перевірок на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Кодексу доцільно здійснювати органам державної фіскальної служби, визначеним у відповідному рішенні суду (слідчого судді) про призначення такої перевірки.
   
   Документальні перевірки платників податків з питань повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску органами державної фіскальної служби рекомендується проводити з урахуванням підпункту 168.4.6 пункту 168.4 статті 168 Кодексу";
   
   2.10. у пункті 1.5:
   
   назву викласти в такій редакції "Врегулювання проблемних питань в ході перевірки та діяльність постійних комісій із розгляду спірних питань";
   
   перед текстом пункту доповнити підпунктом 1.5.1 такого змісту:
   
   "1.5.1. З метою врахування наданих у встановленому порядку платником податків пояснень щодо встановлених під час перевірки порушень та врегулювання проблемних питань (у разі їх наявності) у межах термінів здійснення документальної перевірки рекомендується організовувати проведення робочих зустрічей з платником податків для обговорення встановлених під час перевірки порушень, пояснень платника податків, питань щодо повноти надання ним документів для перевірки та інших проблемних питань, у разі їх виникнення.
   
   При цьому з метою організації проведення робочої зустрічі з платником податків, такому платнику або його законному (уповноваженому) представнику рекомендується надавати письмову пропозицію із зазначенням дати, часу та місця її проведення. Доцільно проводити такі зустрічі не пізніше ніж за один робочий день (для великих платників податків - не пізніше ніж за три робочі дні) до закінчення терміну проведення перевірки.
   
   Робочі зустрічі рекомендується проводити за участі посадових осіб, які здійснюють (очолюють) перевірку (за необхідності - також працівників інших структурних підрозділів органу державної фіскальної служби), а також платника податків (посадових осіб або його законних (уповноважених) представників).
   
   За результатами робочої зустрічі рекомендується складати протокол, в якому зазначається дата проведення зустрічі, суть спірних питань, які обговорювались на робочій зустрічі, перелік документів, які надавались для розгляду, та їх зміст, результати обговорення та позиції посадових осіб органу державної фіскальної служби та платника податків, зауваження та пропозиції за результатами зустрічі";
   
   інший текст пункту 1.5 вважати підпунктом 1.5.2;
   
   у підпункті 1.5.2 слова "посадовими особами платника податків або його законними (уповноваженими) представниками" замінити словами "платником податків (посадовими особами або його законними (уповноваженими) представниками)";
   
   2.11. у підпункті 1.6.3 пункту 1.6:
   
   абзац перший та другий замінити абзацами такого змісту:
   
   "1.6.3. У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом матеріалів перевірки керівником (заступником керівника) органу державної фіскальної служби, працівники якого здійснювали (очолювали) перевірку, приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення, рішення, вимоги та рішення щодо єдиного внеску у встановленому законодавством порядку.
   
   Якщо податкові повідомлення-рішення, рішення, вимоги та рішення щодо єдиного внеску прийняті органом державної фіскальної служби, іншим ніж орган державної фіскальної служби, де на обліку перебуває платник податків, орган державної фіскальної служби забезпечує повідомлення протягом трьох робочих днів з дня прийняття органу державної фіскальної служби за місцем обліку (з урахуванням Порядку обліку платників податків і зборів та Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверджених нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що формує державну фінансову політику, та/або інших відповідних розпорядчих документів центрального органу державної фіскальної служби з цього питання) платника податків щодо прийнятих податкових повідомлень-рішень, рішення та необхідності вжиття заходів для своєчасного погашення визначених та узгоджених сум грошових зобов'язань, єдиного внеску";
   
   абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:
   
   "Реалізацію матеріалів перевірок, призначених відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Кодексу, доцільно здійснювати з урахуванням норм пункту 36 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.
   
   При цьому матеріали перевірки разом з висновками органу державної фіскальної служби супровідним листом не пізніше 3 робочих днів з дня, наступного за днем складання, передаються ініціатору перевірки";
   
   у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев'ятим;
   
   в абзаці шостому слова "з метою забезпечення подальшої реалізації органами державної фіскальної служби норм пункту 58.4 статті 58 Кодексу" виключити, слова "рішення суду або рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами після набрання ними законної сили" замінити словами "відповідного судового рішення, що набрало законної сили, або рішення про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами";
   
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
   
   "Підрозділ органу державної фіскальної служби, що проводить такі документальні перевірки, веде окремий облік матеріалів перевірок, по яких не прийнято податкові повідомлення-рішення з урахуванням норм пункту 36 підрозділу 10 розділу XX Кодексу та відповідно до Митного кодексу, в Журналі реєстрації перевірок, призначених за ініціативою правоохоронних та судових органів, за формою згідно з додатком 9 до Методичних рекомендацій. При цьому не пізніше останнього числа кожного кварталу доцільно здійснювати інвентаризацію таких матеріалів та за її результатами надсилати запити до ініціатора перевірок щодо стану розгляду справ та прийнятих за ними рішень".
   
   3. У розділі II:
   
   3.1. пункт 2.2 доповнити підпунктом 2.2.11 такого змісту:
   
   "З метою забезпечення ефективної організації проведення документальної перевірки, крім передбаченого діючими нормативно-правовими актами та затвердженого керівником (заступником керівника органу державної фіскальної служби) плану перевірки платника податків, посадовою особою структурного підрозділу, який очолює перевірку, можуть складатись робочі плани проведення перевірки. У таких робочих планах може визначатись здійснення контрольних заходів та інших дій посадовими особами органів державної фіскальної служби, передбачених законом (наприклад, надання довідок, службових записок, проведення зустрічних звірок, направлення запитів тощо), із визначенням відповідальних осіб та термінів виконання";
   
   3.2. підпункт 2.5.1 пункту 2.5 вкласти у такій редакції:
   
   "2.5.1. Якщо за наслідками перевірки зменшено до відшкодування суми податку на додану вартість або виявлено порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди або замаху на заподіяння шкоди є достатньою для притягнення до кримінальної відповідальності, підрозділ, який проводив перевірку, письмово повідомляє слідчий підрозділ і передає матеріали перевірки для прийняття рішення згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України (крім випадків, визначених пунктом 36 підрозділу 10 розділу XX Кодексу):
   
   на 10 робочий день з дня, наступного за днем отримання органом державної фіскальної служби інформації про вручення платнику податків податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень щодо єдиного внеску (у разі відсутності заяви або скарги платника податків щодо їх адміністративного оскарження);
   
   у разі оскарження в адміністративному порядку прийнятих за результатами перевірки податкових повідомлень-рішень, вимог та рішень щодо єдиного внеску не пізніше 5 робочих днів за днем закінчення процедури адміністративного оскарження".
   
   
   Директор Департаменту
   податкового та митного аудиту
   
Н. І. Рубан

Теги
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115853 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно