Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість (наказ Мінфіну від 21.10.2021 р. № 555)

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість (наказ Мінфіну від 21.10.2021 р. № 555)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2021

м. Київ

№ 555

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2021 р. за N 1477/37099

Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість

Відповідно до пункту 2081.8 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість;

форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;

Порядок заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2022 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Євген ОЛЕЙНІКОВ

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

 

01

СПРОЩЕНА ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ
З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

_______________________________________________________
SIMPLIFIED TAX RETURN ON VAT

011

   Звітна  
Reporting

012

 Звітна нова  
Reporting new

02

Звітний (податковий) період, за який подається декларація    
Reporting (tax) period for which the return is submitted

 

 

 
 

 

 

 

 

       (рік)/(year)

 
 

 

(квартал)/(quarter)

03

Найменування особи-нерезидента
_________________________________
Name of non-resident

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 

 

(найменування особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість) / (name of a non-resident registered as a VAT payer)

04

Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку
Individual tax number of a non-resident registered as a taxpayer

 
 

05

Іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок*
____________________________________________________________
Foreign currency (euro or US dollar) in which the tax is paid*

051

 

        Євро      
         euro

052

 

Долар США
US dollar

I. Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період / I. Calculation of tax liabilities for the reporting (tax) period

Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)**
_________________________________________________________________________
Contract value of electronic services (excluding VAT)**

 

Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету**
_________________________________________________________________________
Amount of VAT payable to the budget**

 

______________________________________________________________________________________
____________
* - Іноземна валюта (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / * - Foreign currency (euro or US dollar) chosen by the taxpayer at registration in which the tax is paid

** - Загальна сума (договірна вартість) постачання послуг і сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначаються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / ** - Total amount (contract value) of services and the amount of VAT payable to the budget are determined in the foreign currency (euro or US dollar), which is chosen by the taxpayer during the registration and in which the tax is paid

 

Відмітка про подання декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником податку на додану вартість / Mark on submission of the return for the last reporting (tax) period in case of cancellation of VAT payer registration

Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у цій декларації, своєчасне подання декларації та сплату податку, визначену відповідно до пункту 2081.10 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України. / A non-resident registered as a taxpayer in accordance with paragraph 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine is responsible for the completeness and accuracy of the data specified in this return, timely submission of the return and payment of tax determined in accordance with paragraph 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Спрощена податкова декларація підлягає камеральній спеціальній перевірці відповідно до пункту 2081.11 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України. / The simplified tax return is subject to desk audit, in accordance with paragraph 2081.11 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Дата складання / Date of compilation

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податкової політики
Director of the Tax Policy Department

Лариса МАКСИМЕНКО
Larysa MAKSYMENKO

 

01

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок
_________________________________________________________________________________
Clarifying calculation of tax liabilities with VAT to the simplified tax return in connection with the correction of self-identified errors

02

Звітний (податковий) період, за який вносяться зміни до показників декларації
Reporting (tax) period for which changes are made to the indicators of the return

 

 

 
 

 

 

 

 

(рік)/(year)

 
 

 

(квартал)/(quarter)

03

Найменування особи-нерезидента
_________________________________
Name of non-resident

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 

 

(найменування особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку на додану вартість) / (name of a non-resident registered as a VAT payer)

04 

Індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку
Individual tax number of a non-resident registered as a taxpayer

 

05

Іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок*
_____________________________________________________________
Foreign currency (euro or US dollar) in which the tax is paid*

051

___Євро___
euro

052

_Долар США_
US dollar

I. Розрахунок уточнених податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок /
I. Calculation of adjusted tax liabilities in connection with the correction of self-identified errors

Рядки декларації / Rows of the return

задекларований показник у декларації

уточнений показник

різниця
(+/-)

declared indicator in the return

corrected indicator

difference

1

2

3

4

Договірна вартість постачання електронних послуг
(без податку на додану вартість)**
________________________________________________
Contract value of electronic services
(excluding VAT)**

 

 

 

Сума податку на додану вартість**
________________________________________________
Amount of VAT**

 

 

 

____________
* - Іноземна валюта (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / * - Foreign currency (euro or US dollar), which is chosen by a taxpayer during the registration and in which the tax is paid.

** - Загальна сума (договірна вартість) постачання послуг і сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, визначаються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок / ** - Total amount (contract value) of services and the amount of VAT payable to the budget are determined in the foreign currency (euro or US dollar), which is chosen by a taxpayer during registration and in which the tax is payed.

Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України, несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у цьому уточнюючому розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, своєчасну сплату податку, визначену відповідно до пункту 2081.10 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України. / A non-resident person registered as a taxpayer in accordance with paragraph 2081.2 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine is responsible for the completeness and accuracy of the data specified in this clarifying calculation of value added tax liabilities to the simplified tax return in connection with the correction of self-identified errors, timely payment of tax, determined in accordance with paragraph 2081.10 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Спрощена податкова декларація / уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок підлягає камеральній спеціальній перевірці, відповідно пункту 2081.11 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України. / Simplified tax return / clarifying calculation of VAT liabilities to the simplified tax return connected with the correction of self-identified errors is subject to desk audit, in accordance with paragraph 2081.11 of Article 2081 of Section V of the Tax Code of Ukraine.

Дата складання / Date of compilation

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податкової політики
Director of the Tax Policy Department

Лариса МАКСИМЕНКО
Larysa MAKSYMENKO

 

ПОРЯДОК
заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості заповнення і подання спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість (далі - податкова звітність), дія якого поширюється на осіб-нерезидентів, зареєстрованих як платники податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Подання спрощеної податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) передбачено абзацом третім пункту 49.2 статті 49 розділу II та пунктом 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу.

3. Подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу) особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації, передбачено підпунктом 2081.8.1 пункту 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу.

4. До спрощеної податкової звітності з податку на додану вартість належить:

спрощена податкова декларація з податку на додану вартість;

уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

5. Податкову звітність подає особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги, визначені підпунктом 14.1.565 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, місце постачання яких розташоване на митній території України, шляхом електронної ідентифікації.

II. Звітний (податковий) період та строки подання декларації

1. Звітний (податковий) період дорівнює одному календарному кварталу.

Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, в якому анульовано реєстрацію особи-нерезидента як платника податку на додану вартість, та закінчується днем анулювання реєстрації особи нерезидента як платника податку на додану вартість.

2. Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, складає і подає декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, незалежно від того, чи здійснювалося нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

III. Порядок оформлення та подання податкової звітності

1. Декларація подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, або представником нерезидента, якого електронно дистанційно ідентифіковано, у визначений у пункті 2 розділу II цього Порядку строк за формою, затвердженою на дату подання.

2. Декларація та уточнюючий розрахунок до неї заповнюються державною або англійською мовою.

3. Форми декларації та уточнюючого розрахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

4. Усі показники у податковій звітності проставляються в іноземній валюті (євро або долар США), яку обрано при реєстрації платником податку та в якій сплачується податок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

5. Особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій звітності.

У рядках розділу I податкової звітності, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються.

6. Податкове зобов'язання, самостійно визначене особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, вважається узгодженим з дня подання декларації до контролюючого органу і не може бути оскаржене платником податку в адміністративному або судовому порядку.

7. Після подання декларації за звітний (податковий) період особа-нерезидент, зареєстрована як платник податку на додану вартість, має право до закінчення граничного терміну подання декларації за такий саме період подати звітну нову декларацію з виправленими показниками.

IV. Порядок заповнення декларації

1. Декларація складається із вступної частини, службових полів та одного розділу.

2. Вступна частина.

У полі для відміток про тип декларації (рядки 011, 012) у четвертій колонці проставляється позначка "х" у рядку поля, яке відповідає типу декларації (звітна або звітна нова). Третя колонка поля містить код типу декларації, п'ята - назву типу декларації.

Звітна нова декларація - декларація з виправленими показниками, яка подається особою-нерезидентом, зареєстрованою як платник податку на додану вартість, після подання декларації за звітний (податковий) період до закінчення граничного терміну подання декларації за такий саме період.

У рядку 02 декларації вказується звітний (податковий) період, за який подається декларація, заповнюється у такій послідовності: рік (чотири цифри), квартал (одна цифра).

У рядку 03 декларації вказується найменування особи-нерезидента, зареєстрованої платником податку на додану вартість.

У рядку 04 декларації вказується індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку.

У рядку 05 декларації вказується іноземна валюта (євро або долар США), в якій декларується та сплачується податок.

У полі для відміток про вид іноземної валюти (євро або долар США) у четвертій колонці проставляється позначка "х" у рядку поля, яке відповідає виду іноземної валюти. Третя колонка поля містить код виду іноземної валюти (051, 052), п'ята - назву виду іноземної валюти (євро, долар США).

3. Розділ I "Розрахунок податкових зобов'язань за звітний (податковий) період":

1) у другій колонці рядка "Договірна вартість постачання електронних послуг (без податку на додану вартість)**" декларації вказується загальна сума (договірна вартість) постачання електронних послуг (без податку на додану вартість) в іноземній валюті (євро або долар США);

2) у другій колонці рядка "Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету**" декларації зазначається сума податку на додану вартість (20 відсотків від бази оподаткування), нарахована за операціями з постачання електронних послуг в іноземній валюті (євро або долар США), яка підлягає сплаті до бюджету.

Сума договірної вартості постачання електронних послуг та податку на додану вартість зазначається в тій іноземній валюті (євро або долар США), інформацію про яку особа-нерезидент зазначила у заяві про реєстрацію як платника податку, поданій відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, та у четвертій колонці (рядків 051, 052) рядку 5 декларації.

База оподаткування операцій з постачання електронних послуг особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, визначається виходячи з вартості таких послуг.

4. Сума податкового зобов'язання, зазначена особою-нерезидентом, зареєстрованою платником податку на додану вартість відповідно до пункту 2081.2 статті 2081 розділу V Кодексу, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого пунктом 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу для подання декларації, на валютний рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, в уповноваженому банку.

Реквізити такого валютного рахунку розміщуються на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

5. У спеціальному полі "Відмітка про подання декларації за останній звітний (податковий) період у разі анулювання реєстрації платником ПДВ" декларації проставляється позначка "х" у разі подання декларації за останній звітний (податковий) період особою-нерезидентом, реєстрацію платником податку на додану вартість якої анульовано у такому періоді.

Подання декларації за останній звітний (податковий) період та сплата податкового зобов'язання, зазначеного у такій декларації, здійснюється у порядку та строки, визначені статтею 2081 розділу V Кодексу.

6. Дата складання податкової звітності заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри).

V. Порядок заповнення уточнюючого розрахунку

1. Уточнюючий розрахунок може бути поданий у випадку, передбаченому абзацом сьомим підпункту 2081.8.1 пункту 2081.8 статті 2081 розділу V Кодексу, з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 розділу II Кодексу, за формою, затвердженою на дату подання уточнюючого розрахунку.

2. Уточнюючий розрахунок складається із вступної частини, службових полів та одного розділу.

3. Вступна частина.

У рядку 02 уточнюючого розрахунку звітний (податковий) період, за який вносяться зміни до показників декларації, заповнюється у такій послідовності: рік (чотири цифри), квартал (одна цифра).

У рядку 03 уточнюючого розрахунку вказується найменування особи-нерезидента, зареєстрованої платником податку на додану вартість.

У рядку 04 уточнюючого розрахунку вказується індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку.

У рядку 05 уточнюючого розрахунку вказується іноземна валюта (євро або долар США), в якій сплачується податок та яку зазначено у декларації звітного (податкового) періоду, за який вносяться зміни.

У полі для відміток про вид іноземної валюти (євро або долар США) у четвертій колонці проставляється позначка "х" у рядку поля, яке відповідає виду іноземної валюти. Третя колонка поля містить код виду іноземної валюти (051, 052), п'ята - назву виду іноземної валюти (євро, долар США).

4. Розділ I "Розрахунок уточнених податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок":

1) у другій колонці уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники декларації звітного періоду, що виправляється. У разі якщо до декларації за такий звітний період раніше вносились зміни, у другій колонці відображаються відповідні показники третьої колонки останнього уточнюючого розрахунку, який подавався до декларації звітного (податкового) періоду, що виправляється;

2) у третій колонці уточнюючого розрахунку відображаються відповідні показники з урахуванням виправлення;

3) у четвертій колонці уточнюючого розрахунку відображається різниця суми помилки (графа 3 - графа 2).

5. Сума податкового зобов'язання, зазначена особою-нерезидентом в уточнюючому розрахунку, підлягає сплаті протягом 30 календарних днів, що настають за днем подання такого уточнюючого розрахунку, а сума надміру сплаченого податку, зазначена особою-нерезидентом в уточнюючому розрахунку, автоматично зараховується у рахунок сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість наступних звітних (податкових) періодів і не може бути повернута на рахунок особи-нерезидента.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Лариса МАКСИМЕНКО

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам