Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (наказ Мінфіну від 10.06.2020 р. № 283)

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (наказ Мінфіну від 10.06.2020 р. № 283)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2020 р.

м. Київ

283

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2020 р. за N 758/35041

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до статей 4 - 8, 13, 20, 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року N 449, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за N 508/26953 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 травня 2018 року N 469), що додаються.

2. Департаменту податкової політики та нагляду за фіскальними органами в установленому порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

Міністр

С. Марченко

ПОГОДЖЕНО:

 

Міністр соціальної політики України

М. Лазебна

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

О. Вискуб

Голова Державної
податкової служби України

О. Любченко

Голова Державної
казначейської служби України

Т. Слюз

Голова правління

Пенсійного фонду України

Є. Капінус

Голова СПО об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

В. о. директора Фонду
соціального страхування України

С. Нестеров

Президент Громадської
організації "Спілка орендарів і
підприємців України",
Заслужений економіст України

В. Хмільовський

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

Р. Іллічов

Директор Державного
центру зайнятості

О. Макогон

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
10 червня 2020 року N 283

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 серпня 2020 р. за N 758/35041

 

 

 

 

 

Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

1. У розділі II:

1) у пункті 1:

в абзаці п'ятому підпункту 1 слова "дипломатичні представництва і консульські установи України," виключити;

абзац сьомий підпункту 2 викласти у такій редакції:

"одному з непрацюючих працездатних батьків, усиновителям, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;";

доповнити пункт новим підпунктом 7 такого змісту:

"7) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, - за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.";

2) у пункті 3 після цифри "2" доповнити цифрою ", 7".

2. У розділі III:

1) пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Для підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, в яких працюють особи з інвалідністю, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону в розмірі 8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги з тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для працюючих осіб з інвалідністю.";

2) у пункті 9:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"заробітної плати (доходу) працівника з інвалідністю, який працює на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи - підприємця, у тому числі тієї, яка обрала спрощену систему оподаткування, де застосовується ставка 8,41 відсотка;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Також зазначена норма не застосовується під час нарахування єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.";

3) після пункту 11 доповнити новим пунктом 12 такого змісту:

"12. Для платників, зазначених у підпункті 7 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, єдиний внесок для непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, встановлюється в розмірі 22 відсотків на суми мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, що діє на день нарахування. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У разі коли період, за який нараховується єдиний внесок, становить менш як один календарний місяць, єдиний внесок розраховується у розмірі, пропорційному до кількості календарних днів місяця, за який сплачується такий внесок.".

У зв'язку із цим пункти 12 - 15 вважати відповідно пунктами 13 - 16.

3. У розділі IV:

1) у підпункті 1 пункту 2:

в абзаці першому слова "органах Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства)" замінити словами "Державній казначейській службі України (далі - Казначейство)";

в абзаці третьому слова "Державній казначейській службі України (далі - Казначейство)" замінити словом "Казначействі";

2) абзац другий підпункту 2 пункту 4 виключити;

3) підпункт 2 пункту 6 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Платники, які отримують додаткову фінансову підтримку відповідно до статті 131 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України", сплачують єдиний внесок з урахуванням положень Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року N 565.".

З 01 січня 2020 року у разі, коли за підсумками звітного року не надано доплату у повному обсязі, орган доходів і зборів відповідно до абзацу четвертого частини четвертої статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" протягом п'яти робочих днів інформує про це платників, визначених підпунктом 6 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, які є отримувачами додаткової фінансової підтримки, повідомленням-розрахунком за формою згідно з додатком 2 до цієї Інструкції, в якому зазначається розрахунок суми такої недоплати, яка підлягала доплаті за календарний рік.";

4) після пункту 7 доповнити розділ новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Обчислення та сплата єдиного внеску платниками, зазначеними в підпункті 7 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, за непрацюючого іншого з подружжя, який направляється за кордон разом з працівником дипломатичної служби за місцем довготермінового відрядження такого працівника, здійснюється відповідно до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року N 164.

У зв'язку з цим пункти 8 - 13 вважати відповідно пунктами 9 - 14;

5) у пункті 14:

в абзаці першому підпункту 1 слова "до дня державної реєстрації припинення" замінити словами "до місяця, в якому здійснено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності включно.";

в абзаці першому підпункту 2 після слова та цифри "у підпунктах 4, 6" замінити словами та цифрою "у підпункті 4", слова "до дня надходження до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску" замінити словами "до місяця, в якому особою припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників";

доповнити пункт новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) для платників, зазначених у підпункті 6 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, останнім періодом, за який необхідно обчислити та сплатити єдиний внесок, буде період з дня, наступного за днем закінчення попереднього звітного періоду до місяця, в якому платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільненого від сплати єдиного внеску, відповідно до частини четвертої статті 4 Закону включно.

Єдиний внесок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання звіту із зазначенням типу форми "ліквідаційна".".

4. У розділі VI:

1) у пункті 3:

в абзаці п'ятому цифри "10" замінити цифрами "15";

в абзаці восьмому слова та цифри "у підпунктах 1, 2" замінити словами та цифрами "у підпунктах 1 - 7", а цифри "10" замінити цифрами "20";

абзац дев'ятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

2) в абзаці десятому пункту 5 слова "органах Казначейства" замінити словом "Казначействі";

3) у пункті 13 після слів "визначеними" доповнити словами та цифрами "абзацом другим частини четвертої статті 25 та".

5. У розділі VII:

1) у пункті 2:

абзац перший викласти у новій редакції:

"2. Згідно з частиною одинадцятою статті 25 Закону до платників, визначених підпунктами 1 - 4, 6 та 7 пункту 1 розділу II цієї Інструкції, органи доходів і зборів застосовують штрафні санкції в таких розмірах:";

в абзаці п'ятому підпункту 2 після слів "за зазначені періоди" доповнити словами "(при цьому недоїмка за кожен такий період повинна бути повністю сплачена (погашена))";

в абзаці шостому підпункту 2 після цифри "2" доповнити словом і цифрою "та 7";

2) у пункті 15 після слова "визначеними" доповнити словами та цифрами "абзацом другим частини четвертої статті 25 та".

6. Додаток 2 викласти у новій редакції, що додається.

7. У додатках 4 - 7 слово "МФО" виключити.

8. У додатках 6 та 7 слова "відповідному органі Казначейства" замінити словом "Казначействі".

9. У додатках 11 - 18 слова "код банку," виключити.

Директор Департаменту
податкової політики та нагляду
за фіскальними органами

Л. Максименко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
55494 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти