Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків (наказ Мінфіну від 12.07.2022 р. № 196)

Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків (наказ Мінфіну від 12.07.2022 р. № 196)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2022

м. Київ

№ 196

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 липня 2022 р. за N 842/38178

Про затвердження змін до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків

Відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року N 1914-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень", статті 59 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року N 610, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 року за N 902/30770, що додаються.

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Державній податковій службі України забезпечити розробку програмного забезпечення відповідно до цього наказу протягом шести місяців з дня набрання ним чинності.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

Тетяна КІРІЄНКО

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
12 липня 2022 року N 196

Зміни
до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків

1. Пункт 3 розділу II викласти в такій редакції:

"3. Протягом періоду оскарження платником податків відповідно до статті 56 Кодексу суми грошових зобов'язань, визначених податковим органом відповідно до Кодексу та інших законодавчих актів, податкова вимога з податку, що оскаржується, не формується та не надсилається, а сума такого грошового зобов'язання вважається неузгодженою.".

2. У розділі III:

у пункті 1 після слів "податкові вимоги" доповнити словами "разом з детальним розрахунком суми податкового боргу";

у першому реченні пункту 2 слово "Сформована" виключити, а слова "податкова вимога" замінити словами "Податкова вимога не формується та";

пункт 3 доповнити новим абзацом такого змісту:

"До податкової вимоги додається детальний розрахунок суми податкового боргу.";

у пункті 5 після слів та цифри "додатку 1 до цього Порядку" доповнити словами та символами "(форма "Ю")", а після слів та цифри "додатку 2 до цього Порядку" доповнити словами та символами "(форма "Ф").".

3. У розділі IV:

у пункті 1 після слів "Податкова вимога" доповнити словами "разом з детальним розрахунком суми податкового боргу";

в абзаці другому пункту 5 після слів "податкового органу та" доповнити словами "не пізніше наступного робочого дня".

4. У пункті 2 розділу V:

в абзаці другому слова та символ "повідомленням про вручення -" замінити словами та символами "повідомленням про вручення / особистого вручення платнику податків (його законному чи уповноваженому представникові) - другий примірник такої вимоги та";

в абзаці третьому після слова "змінюється" доповнити словами та символом "податковим органом та/або", а після слова "рішення" доповнити словами та символом "податкового органу та/або";

в абзаці п'ятому слова "визнання податкового боргу безнадійним" замінити словами "списання безнадійного податкового боргу";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі направлення платнику податків податкової вимоги в електронний кабінет до реєстру вимог автоматично вноситься інформація про її доставку в електронний кабінет з квитанції про доставку, а паперова копія вимоги та квитанції друкується та долучається до справи платника податків.".

5. У розділі VI:

після пункту 1 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Інформація про відкликання податкової вимоги вноситься податковим керуючим до реєстру податкових вимог.".

У зв'язку з цим пункт 2 вважати відповідно пунктом 3.

6. Додатки 1 та 2 до цього Порядку викласти у новій редакції, що додається.

 

Директор Департаменту
податкової політики

Віктор ОВЧАРЕНКО

 

Додаток 1
до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків
(пункт 5 розділу III)

 

Форма "Ю"

ПОДАТКОВА ВИМОГА

від "___" ____________ 20__ року N _________

_____________________________________________________________________________________
(найменування податкового органу та його місцезнаходження)

повідомляє керівника

__________________________________
(податковий номер платника податків)

_____________________________________________
(найменування платника податків)

__________________________________
(податковий номер юридичної особи1)

_____________________________________________
(найменування юридичної особи1)

_____________________________________________________________________________________
(податкова адреса юридичної особи)

про те, що станом на "___" ____________ 20__ року сума його податкового боргу становить ________ гривень.

Детальний розрахунок суми податкового боргу додається.

Керуючись статтею 59 глави 4 розділу II Податкового кодексу України,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                        (найменування податкового органу)

1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що у платника податків виник податковий борг та починаючи з "___" ____________ 20__ року на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності в майбутньому, розповсюджується право податкової застави, а на суму податкового боргу нараховується пеня та застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), визначені Податковим кодексом України. Податковим органом буде здійснено опис майна в податкову заставу.

2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового боргу.

3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України заходи стягнення податкового боргу.

4. ПОВІДОМЛЯЄ, що публічні торги з продажу майна, яке перебуває у податковій заставі, можуть бути проведені не раніше, ніж через 30 календарних днів з дня надсилання (вручення) цієї податкової вимоги.

Виконавець:

_________________________________________________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)

Керівник (заступник керівника або
його уповноважена особа)

 

 

____________________________________
(найменування податкового органу)

____________
(підпис)

____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

М. П. (за наявності)

 

 

Податкову вимогу отримав:

 

 

____________________________________
(посада)

____________
(підпис)

_____________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

_____________________________________
(дата вручення2)

 

 

____________
1 Заповнюється у разі, якщо податковий борг обліковується у відокремленого підрозділу юридичної особи / уповноваженої особи за договорами про спільну діяльність / управителя майна за договором управління майном.

2 У разі надіслання податкової вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.

Детальний розрахунок суми податкового боргу до податкової вимоги

_____________________________________________________________________________________
(найменування податкового органу)

від "___" ____________ 20__ року N _________

до ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                   (найменування платника податків)                                                                                 (податковий номер платника податків)

N з/п

Код за КАТОТТГ*

Код класифікації доходів бюджету

Назва податку, збору

Податковий борг, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'язання

штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

пеня

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

____________
* Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3).

 

Додаток 2
до Порядку направлення податковими органами податкових вимог платникам податків
(пункт 5 розділу III)

 

Форма "Ф"

ПОДАТКОВА ВИМОГА

від "___" ____________ 20__ року N _______

_____________________________________________________________________________________
(найменування податкового органу та його місцезнаходження)

повідомляє гр._________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків)

_____________________________________________________________________________________
                      (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта1)
_____________________________________________________________________________________
                                     (місце проживання або останнього відомого місця перебування платника податків)

про наявність у нього станом на "___" ____________ 20__ року податкового боргу у сумі _________ гривень.

Детальний розрахунок суми податкового боргу додається.

Керуючись статтею 59 глави 4 розділу II Податкового кодексу України,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування податкового органу)

1. ПОПЕРЕДЖАЄ, що у платника податків виник податковий борг та починаючи з "___" ____________ 20__ року на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності в майбутньому, розповсюджується право податкової застави, а на суму податкового боргу нараховуються пеня та застосовуються штрафні (фінансові) санкції (штрафи), визначені Податковим кодексом України. Податковим органом буде здійснено опис майна в податкову заставу.

2. ВИМАГАЄ терміново сплатити суму податкового боргу.

3. ЗАСТЕРІГАЄ, що у разі несплати суми податкового боргу до платника податків будуть застосовані передбачені Податковим кодексом України заходи стягнення податкового боргу.

Виконавець:

_________________________________________________________________________
(власне ім'я та прізвище, тел.)

Керівник (заступник керівника або
його уповноважена особа)

 

 

____________________________________
(найменування податкового органу)

____________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

М. П. (за наявності)

 

 

Податкову вимогу отримав:

 

 

____________________________________
(посада)

____________
(підпис)

_________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

___________________________________
(дата2)

 

 

____________
1 Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті;

2 У разі надіслання податкової вимоги листом з повідомленням про вручення проставляється дата вручення, вказана в повідомленні про вручення, або дата, наведена в поштовому повідомленні про вручення, із зазначенням причин невручення, а у разі надіслання документа засобами електронного зв'язку у порядку, передбаченому пунктом 42.4 статті 42 глави 1 розділу II Податкового кодексу України, - дата вручення, вказана у квитанції про доставку.

Детальний розрахунок суми податкового боргу до податкової вимоги

_____________________________________________________________________________________
(найменування податкового органу)

від "___" ____________ 20__ року N _________

до ________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податків)                                                            (податковий номер платника податків)*

N з/п

Код за КАТОТТГ**

Код класифікації доходів бюджету

Назва податку, збору

Податковий борг, грн

усього

у тому числі

податкове зобов'язання

штрафні (фінансові) санкції (штрафи)

пеня

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

..

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

 

 

 

 

____________
* Серія (за наявності) та номер паспорта для фізичних осіб - платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта.

** Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад затверджений наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290 (в редакції наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 12 січня 2021 року N 3).

фото автора У фокусі
Ігор Хмелевський Торгуєте алкоголем (у т.ч. пивом)? Викиньте свої РРО і купіть нові!...
4274 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам