Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень (наказ Мін’юсту від 02.08.2018 р. № 2522/5)

Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень (наказ Мін’юсту від 02.08.2018 р. № 2522/5)

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.08.2018

м. Київ

№ 2522/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2018 р. за N 901/32353

Про затвердження Змін до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 228,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року N 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за N 489/20802, що додаються.

2. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Лур'є С. С.) разом з Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Воробйов О. В.) у тримісячний термін з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Глущенко С. В.

 

Заступник Міністра
з питань державної реєстрації

О. Сукманова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
02 серпня 2018 року N 2522/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
03 серпня 2018 р. за N 901/32353

ЗМІНИ
до Інструкції з організації примусового виконання рішень

1. У пункті 3 розділу II слова "встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною," виключити.

2. Пункт 8 розділу III викласти в такій редакції:

"8. Стягнення виконавчого збору здійснюється у порядку, визначеному статтею 27 Закону.

Про стягнення з боржника виконавчого збору та його розмір державний виконавець зазначає у постанові про відкриття виконавчого провадження.

Виконавчий збір стягується з боржника на підставі постанови про стягнення виконавчого збору, у якій зазначаються розмір та порядок стягнення нарахованого виконавчого збору.

Постанову про стягнення виконавчого збору державний виконавець виносить одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження (крім виконавчих документів про стягнення аліментів) та не пізніше наступного робочого дня після її винесення надсилає сторонам виконавчого провадження.

Якщо рішення про стягнення коштів було виконано боржником частково до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, виконавчий збір стягується із суми, яку не було сплачено боржником до відкриття виконавчого провадження.

За виконавчим документом про стягнення аліментів у разі, якщо розмір заборгованості боржника перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, державний виконавець зобов'язаний нарахувати виконавчий збір із суми заборгованості зі сплати аліментів.

Розрахунок нарахування виконавчого збору (додаток 17) обчислюється державним виконавцем в автоматизованій системі виконавчого провадження та долучається до матеріалів виконавчого провадження.

Виконавчий збір нараховується із суми заборгованості, визначеної у розрахунку заборгованості зі сплати аліментів.

Надалі у разі прострочення боржником щомісячного аліментного платежу нарахування виконавчого збору здійснюється державним виконавцем щомісяця.

Не пізніше наступного робочого дня з дня погашення у повному обсязі заборгованості зі сплати аліментів, повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених пунктами 1, 4 частини першої статті 37 Закону, закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 7, 9, 14 частини першої статті 39 Закону, державний виконавець на підставі розрахунку нарахування виконавчого збору виносить постанову про стягнення виконавчого збору.

Виконання постанови про стягнення виконавчого збору здійснюється за рахунок стягнутих з боржника коштів за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів.

У разі повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених пунктами 1, 3, 4, 6 частини першої статті 37 Закону, закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 6, 7, 9 (крім випадку, передбаченого частиною дев'ятою статті 27 Закону), 11, 14 і 15 частини першої статті 39 Закону, якщо виконавчий збір не стягнуто, постанова про стягнення виконавчого збору не пізніше наступного робочого дня з дня повернення виконавчого документа (закінчення виконавчого провадження) реєструється в автоматизованій системі виконавчого провадження як виконавчий документ та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом та цією Інструкцією.

Державний виконавець зобов'язаний відкрити виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження.

Про розмір стягнутого виконавчого збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.".

3. Пункт 1 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадку, передбаченому абзацом третім пункту 13 розділу IX цієї Інструкції, приватний виконавець не пізніше наступного робочого дня після закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа виносить постанову про передачу виконавчого документа відповідному органу державної виконавчої служби із врахуванням вимог статті 24 Закону.".

4. У розділі VII:

1) у пункті 11:

в абзаці першому слова "не пізніше наступного робочого дня" замінити словом "невідкладно";

в абзаці другому слова "не пізніше наступного робочого дня" виключити, після слів "відповідальна особа" доповнити словом "невідкладно";

2) у пункті 13:

в абзаці другому слова "не пізніше ніж протягом трьох робочих днів від дня" замінити словами "невідкладно після";

в абзаці четвертому слова "не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня" замінити словами "невідкладно після";

абзац шостий після слів "кошти стягувачу" доповнити словами "- фізичній особі не пізніше наступного робочого дня з дня надходження таких коштів, стягувачу - юридичній особі";

3) абзац перший пункту 15 після слів "провадження виконавець" доповнити словом "невідкладно";

4) абзац другий пункту 16 після слів "не пізніше наступного" доповнити словом "робочого".

5. У розділі IX:

1) пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Якщо рішенням про встановлення побачення з дитиною не визначено час та (або) місце побачення стягувача з дитиною, державний виконавець викликає сторони виконавчого провадження з метою визначення часу та (або) місця такого побачення шляхом надіслання викликів одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження.

Сторона виконавчого провадження у разі неможливості з'явитися на призначений час письмово повідомляє про це державного виконавця шляхом подання заяви (клопотання), в якій (якому) зазначає про зручні для неї час та (або) місце проведення побачення стягувача з дитиною.

Державний виконавець визначає час та (або) місце побачення стягувача з дитиною, враховуючи позицію сторін виконавчого провадження та інтереси дитини, шляхом винесення постанови про визначення часу та (або) місця побачення стягувача з дитиною.

Якщо сторона виконавчого провадження не з'явилася у визначений у виклиці час до державного виконавця та письмово не повідомила державного виконавця про зручні для неї час та (або) місце проведення побачення стягувача з дитиною, державний виконавець визначає час та (або) місце такого побачення без врахування позиції відповідної сторони виконавчого провадження.";

2) доповнити розділ після пункту 5 новими пунктами 6 - 11 такого змісту:

"6. При виконанні рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною державний виконавець за потреби залучає органи опіки та піклування.

7. За наявності обставин, що перешкоджають проведенню побачення стягувача з дитиною, державний виконавець відкладає проведення виконавчих дій в порядку, визначеному статтею 32 Закону.

8. Державний виконавець здійснює перевірку виконання боржником рішення про встановлення побачення з дитиною у час та місці побачення стягувача з дитиною, визначені рішенням або державним виконавцем.

9. У разі невиконання без поважних причин боржником рішення про встановлення побачення з дитиною державний виконавець здійснює заходи примусового виконання рішення, передбачені частиною третьою статті 641 Закону.

У разі повторного невиконання без поважних причин боржником рішення про встановлення побачення з дитиною державний виконавець здійснює заходи примусового виконання рішення, передбачені частиною четвертою статті 641 Закону.

При кожному наступному невиконанні боржником зазначеного рішення державний виконавець виносить постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі, визначеному частиною четвертою статті 641 Закону.

10. У разі виконання боржником рішення виконавець складає акт, що підписується сторонами виконавчого провадження, та виносить постанову про закінчення виконавчого провадження відповідно до пункту 9 частини першої статті 39 Закону.

11. Якщо після закінчення виконавчого провадження з виконання рішення про встановлення побачення з дитиною з підстави, передбаченої пунктом 9 статті 39 Закону, до державного виконавця надійшла заява про відновлення виконавчого провадження у зв'язку із перешкоджанням боржником побаченню стягувача з дитиною, державний виконавець виносить постанову про відновлення виконавчого провадження.

Постанова про відновлення виконавчого провадження надсилається сторонам виконавчого провадженням та до суду, який видав виконавчий документ.

Після пред'явлення виконавчого документа до виконання державний виконавець повторно здійснює заходи, передбачені статтею 641 Закону.".

У зв'язку з цим пункти 6, 7 вважати відповідно пунктами 12, 13;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

"13. При виконанні рішення немайнового характеру у разі, якщо боржник самостійно не сплачує виконавчий збір, витрати виконавчого провадження та накладені на нього штрафи, у передбачених Законом випадках виконавець примусово стягує виконавчий збір, витрати виконавчого провадження та накладені на боржника штрафи одночасно із виконанням такого рішення. У разі повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених пунктами 1, 4 частини першої статті 37 Закону, закінчення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 (крім випадку, передбаченого частиною дев'ятою статті 27 Закону), 11 частини першої статті 39 Закону, якщо штрафи, накладені на боржника, не стягнуто, постанова про накладення штрафу не пізніше наступного робочого дня з дня повернення виконавчого документа (закінчення виконавчого провадження) реєструється в автоматизованій системі виконавчого провадження як виконавчий документ та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом та цією Інструкцією.

Державний виконавець зобов'язаний відкрити виконавче провадження за постановою про накладення штрафу не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження.

Приватний виконавець зобов'язаний передати постанову про накладення штрафу до відповідного органу державної виконавчої служби у порядку, визначеному розділом V цієї Інструкції, не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження.

Якщо після завершення виконавчого провадження за рішенням немайнового характеру виконавчий збір, витрати виконавчого провадження не стягнуто, виконавець вживає заходів щодо їх подальшого виконання у порядку, визначеному пунктом 8 розділу III та пунктом 2 розділу VI цієї Інструкції.".

6. У пункті 8 розділу X слово "щокварталу" замінити словом "щомісяця".

7. У пункті 1 розділу XIII:

1) в абзаці першому:

слова "який розглядав справу як суд першої інстанції" замінити словами "за місцем виконання відповідного рішення";

слова ", який відкрив відповідне виконавче провадження" виключити;

2) в абзаці другому слова "заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців" замінити словами "обставин, передбачених абзацом першим або шостим частини дев'ятої статті 71 Закону".

8. В абзаці першому пункту 4 розділу XIV слова "У разі наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців" замінити словами "У разі наявності в діях боржника ознак адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1831 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

9. У розділі XVI:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Одночасно з постановою про відкриття виконавчого провадження державний виконавець направляє стягувачу роз'яснення положень статті 1831 Кодексу України про адміністративні правопорушення, частини п'ятої статті 157 Сімейного кодексу України та частини дев'ятої статті 71 Закону та повідомляє, що стягувач має право надати підтвердний документ у разі, якщо аліменти стягуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги.";

2) в абзацах дев'ятому, десятому пункту 4 слово "трирічного" замінити словом "десятирічного";

3) абзаци перший, другий пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, яка утворилася з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання та сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за чотири місяці (у випадках, визначених абзацом шостим частини дев'ятої статті 71 Закону, - три місяці), державний виконавець виносить вмотивовані постанови, передбачені пунктами 1 - 4 частини дев'ятої статті 71 Закону, які виготовляються за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження. Виготовлення таких постанов не в автоматизованій системі виконавчого провадження забороняється.

Постанова оформлюється відповідно до вимог пункту 7 розділу I цієї Інструкції та містить відомості про дату пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання та розмір суми заборгованості, яка утворилася після пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.";

4) у пункті 7:

абзац перший викласти в такій редакції:

"7. У разі надходження до органу державної виконавчої служби, приватного виконавця заяви стягувача про видачу довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів орган державної виконавчої служби, приватний виконавець протягом трьох робочих днів видають стягувачу довідку про наявність заборгованості зі сплати аліментів (далі - довідка) (додаток 16), яка скріплюється печаткою органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.";

в абзаці третьому:

слова "шість місяців" замінити словами "три місяці";

після слів "державної виконавчої служби" доповнити словами ", приватний виконавець";

5) доповнити розділ після пункту 7 новим пунктом 8 такого змісту:

"8. Виконавець накладає на боржника штраф у розмірі та у випадках, визначених частиною чотирнадцятою статті 71 Закону.

Постанова про накладення штрафу оформлюється відповідно до вимог пункту 7 розділу I цієї Інструкції та містить відомості про розмір заборгованості, яка утворилася з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, та суму штрафу.

Постанова про накладення штрафу не пізніше наступного робочого дня після її винесення надсилається сторонам виконавчого провадження.

Суми штрафів стягуються виконавцем з боржника після погашення заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі.

Якщо після закінчення виконавчого провадження з виконання рішення про стягнення аліментів з підстав, передбачених пунктами 7, 9 статті 39 Закону, суми штрафів не стягнуто, постанова про накладення штрафу не пізніше наступного робочого дня з дня закінчення виконавчого провадження реєструється в автоматизованій системі виконавчого провадження як виконавчий документ та підлягає виконанню в порядку, передбаченому Законом та цією Інструкцією.

Державний виконавець зобов'язаний відкрити виконавче провадження за постановою про стягнення виконавчого збору не пізніше наступного робочого дня з дня її реєстрації в автоматизованій системі виконавчого провадження.".

У зв'язку з цим пункти 8, 9 вважати відповідно пунктами 9, 10.

10. Додаток 16 до Інструкції викласти в новій редакції, що додається.

11. Доповнити Інструкцію новим додатком 17, що додається.

 

Директор Департаменту з
питань правосуддя та
національної безпеки

О. М. Олійник

 

Додаток 16
до Інструкції з організації примусового виконання рішень
(пункт 7 розділу XVI)

"___" ____________ 20__ року
                   (дата видачі)

 

 

ДОВІДКА
про наявність заборгованості зі сплати аліментів

Видана ______________________________________________________________________________
                                         (найменування органу державної виконавчої служби, П. І. Б. приватного виконавця)
гр. ______________________________________, __________ р. н., який (яка) проживає за адресою:
                         (прізвище, ім'я, по батькові стягувача)
_________________________________________________________, про те, що згідно з матеріалами виконавчого провадження N _____________________, відкритого _______________, про виконання
                                                                      (N згідно з автоматизованою                                    (дд.мм.рррр)
                                                            системою виконавчого провадження)
_____________________________________________________________________________________
                                                       (назва, реквізити та резолютивна частина виконавчого документа)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
що пред'явлено до примусового виконання ______________________________________, станом на
                                                                                                                                          (дд.мм.рррр)
___________________________________ наявна заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір
                               (дд.мм.рррр)
якої перевищує суму відповідних платежів за _______________________________________________
                                                                                                                                                            (кількість місяців)
з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання та становить __________ грн ____ коп.

Довідку видано для пред'явлення за місцем вимоги.

Довідка дійсна протягом одного місяця з дня її видачі.

_________________
             (посада)

__________
(підпис)

М. П.

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 17
до Інструкції з організації примусового виконання рішень
(пункт 8 розділу III)

Розрахунок нарахування виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця)

Місяць/рік

Сукупний розмір заборгованості зі сплати аліментів / розмір простроченого щомісячного аліментного платежу

Сума нарахованого(ої) виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця)

Сукупний розмір нарахованого(ої) виконавчого збору (основної винагороди приватного виконавця)

1

2

3

4

 

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113137 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно