Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, липень, 2016/№31
Друкувати

Якщо працівник просить трудовий договір і посадову інструкцію

Ушакова Лілія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Ситуація: підприємство хоче прийняти на роботу цінного спеціаліста. Але він просить укласти з ним письмовий трудовий договір і ознайомити з посадовою інструкцією. Раніше такі документи на підприємстві не створювалися. Що слід зазначити в них, щоб не вскочити в халепу? Розбираємося!
оформлення трудових відносин

Трудовий договір

За загальним правилом трудовий договір можна укладати як у письмовій, так і в усній формі (але в будь-якому випадку потрібен наказ про прийняття). Водночас роботодавець зобов’язаний укласти трудовий договір у письмовій формі, якщо працівник його про це просить. Це прямо прописано у ст. 24 КЗпП. У нас якраз така ситуація.

Складаючи трудовий договір, дотримуйтеся таких правил.

Звертаємо увагу: умови трудового договору, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством і колективним договором, вважаються недійсними (ст. 9 КЗпП).

Правило 1. Трудовий договір розробляйте з урахуванням КЗпП.

Правило 2. На етапі погодження умов трудового договору обговоріть з фізособою, яка працевлаштовується, додаткові умови щодо:

— встановлення індивідуального режиму роботи. Так, наприклад, на прохання працівника йому можуть бути встановлені інші, ніж по підприємству в цілому, час початку та закінчення робочого дня, тривалість робочого дня і робочого тижня тощо;

— випробування при прийнятті на роботу;

— матеріальної відповідальності працівника;

— нерозголошення комерційної таємниці тощо.

Трудовий договір може містити такі розділи.

1. Загальні положення. Тут ви зазначте місце роботи (об’єкт, ділянка, цех, структурний підрозділ) працівника; найменування роботи, професії чи посади, трудові функції, які виконуватиме працівник (визначаються посадовою інструкцією).

2. Строк дії трудового договору. Як правило, з працівниками укладають безстрокові трудові договори. Водночас якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання або інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами, допускається укладення строкового трудового договору.

Трудовий договір може бути укладено (ст. 23 КЗпП): 1) на невизначений строк (безстроковий трудовий договір); 2) на визначений строк, установлений за погодженням сторін; 3) на час виконання певної роботи.

3. Строк випробування. Детально про те, як установити строк випробування працівнику, не порушивши чинне законодавство, ми розповідали в журналі «Бухгалтер 911», 2016, № 29, с. 22.

4. Права та обов’язки сторін. Наприклад, зазначаєте, що:

— працівник має право на надання роботи, обумовленої трудовим договором; робоче місце, що відповідає нормативним вимогам з охорони праці; своєчасну і в повному обсязі виплату зарплати відповідно до своєї кваліфікації, складності праці, кількості та якості виконаної роботи; відпочинок, що забезпечується наданням щотижневих вихідних днів, святкових і неробочих днів, оплачуваних щорічних відпусток; повну та достовірну інформацію про умови праці та вимоги охорони праці на робочому місці тощо;

— працівник зобов’язується сумлінно виконувати роботу, передбачену трудовим договором, завданнями роботодавця та посадовою інструкцією; дотримувати Правил внутрішнього трудового розпорядку; виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-епідеміологічної безпеки; дбайливо ставитися до майна роботодавця тощо;

— роботодавець має право заохочувати працівника за добросовісну ефективну працю; вимагати від працівника виконання ним трудових обов’язків і дбайливого ставлення до майна роботодавця, дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, техніки безпеки праці, правил протипожежної та санітарної безпеки; притягувати працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством України;

— роботодавець зобов’язується дотримувати трудового законодавства та інших нормативно-правових актів, що містять норми трудового права, локальних нормативних актів, умов колективного договору і цього трудового договору; надавати працівнику роботу, визначену трудовим договором; забезпечувати працівнику безпечні умови праці, що відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці; забезпечувати працівника всіма засобами, необхідними для виконання ним своїх трудових обов’язків; забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати тощо.

5. Режим праці та відпочинку. Зазначаєте тривалість робочого тижня, дні, що є вихідними для працівника, час початку та закінчення роботи, час перерв у роботі.

Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

6. Умови оплати праці. Проставляєте розмір посадового окладу (тарифної ставки, відрядних розцінок). Зазначаєте, які надбавки, доплати, преміальні виплачуватимуться працівнику. Строки виплати зарплати.

7. Гарантії та компенсації. Тут можна прописати, що на працівника повністю поширюються пільги та гарантії, установлені законодавством України, установчими документами підприємства та колективним договором.

8. Відповідальність сторін, вирішення спорів.

Зазначаєте відповідальність сторін у разі невиконання або неналежного виконання сторонами обов’язків, передбачених трудовим договором, а також порядок урегулювання спорів.

9. Зміна, припинення та розірвання трудового договору.

10. Інші умови. Тут можна, наприклад, прописати норму про нерозголошення умов трудового договору без взаємної згоди.

11. Адреси та реквізити сторін. Що тут зазначати, зрозуміло з назви розділу.

Посадові (робочі) інструкції

Посадова (робоча) інструкція — це документ, що встановлює основні завдання, обов’язки, права та відповідальність працівників підприємства у процесі здійснення ними своєї діяльності.

Посадові (робочі) інструкції регламентують повсякденну діяльність працівників підприємства та їх правове положення з урахуванням посади (виконуваної роботи), права та повноваження, відповідальність за невиконання завдань та обов’язків.

Посадові інструкції розробляють за кожною посадою, передбаченою у штатному розписі підприємства, для таких професійних груп працівників: керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення, основні завдання, обов’язки, права та відповідальність яких визначені у Статуті підприємства або в Положенні про структурний підрозділ.

Для робітників розробляють робочі інструкції.

Посадові (робочі) інструкції після їх затвердження керівником підприємства доводять до відома працівника під підпис.

При складанні посадових (робочих) інструкцій дотримуйтеся таких правил.

Розділ 1 випуску 1 Довідника допоможе вам скласти посадові інструкції для керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців. На підставі розд. 2 випуску 1 Довідника розробляйте робочі інструкції для представників робочих професій.

Правило 1. Розробляйте інструкції на підставі Довідника*.

* Випуск 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Правило 2. Посадові інструкції не повинні включати умови, що обмежують права та соціальні гарантії працівників, надані їм трудовим законодавством. Якщо до законодавства вносяться зміни, що зачіпають положення інструкції, вона має бути приведена у відповідність до законодавства.

Правило 3. Інструкція працівника за конкретною посадою повинна враховувати специфіку виконуваних ним трудових функцій. Тобто вона повинна ґрунтуватися на конкретних завданнях та обов’язках, функціях і правах, відповідальності працівника, у тому числі що стосуються охорони праці, безпечного ведення робіт та екологічної безпеки, з необхідними роз’ясненнями.

Як правило, текст посадової інструкції включає 7 розділів (див. п. 6 Загальних положень розд. 1 випуску 1 Довідника). Перелічимо їх.

1. «Загальні положення». У цьому розділі зазвичай відображають: основні відомості про посаду; сферу діяльності працівника; найменування підрозділу, в якому працює працівник; порядок призначення на посаду та звільнення з посади; безпосередню підлеглість; кваліфікаційні критерії, що визначають ознаки спеціальності та спеціалізації; наявність підлеглих; перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується працівник; порядок заміщення інших працівників на період їх тимчасової відсутності, а також хто заміщає самого працівника.

2. «Завдання та обов’язки». У цьому розділі розкривають зміст діяльності працівника, визначають самостійну ділянку роботи, перелік видів робіт, з яких складаються виконувані функції.

Завдання та обов’язки працівника повинні відповідати завданням і функціям підрозділу, закріпленим у Положенні про структурний підрозділ, і вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної посади за Довідником.

3. «Права». Тут наводять делеговані працівнику повноваження, за допомогою яких забезпечується виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

4. «Відповідальність». Розділ містить показники оцінки праці працівника і межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт.

Показниками оцінки роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків.

Наприклад, у розділі «Відповідальність» можна зазначити, що працівник несе відповідальність за невиконання або неякісне виконання посадових обов’язків.

5. «Повинен знати». У цьому розділі перелічують вимоги до спеціальних знань, а також знання законодавчих актів і нормативних документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

6. «Кваліфікаційні вимоги». Цей розділ визначає рівень освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатніх для повного та якісного виконання робіт на посаді.

7. «Відносини (зв’язки) за посадою». У цьому розділі визначають коло основних взаємозв’язків працівника із співробітниками свого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, з якими працівник має службові відносини, строки отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження і затвердження відповідних документів тощо.

Майте на увазі: у посадовій інструкції, що розробляється вами, не обов’язково мають бути присутніми всі перелічені розділи.

Тепер про зміст робочих інструкцій. Зазвичай вони складаються з 5 розділів (див. п. 6 Загальних положень розд. 2 випуску 1 Довідника).

1. «Завдання та обов’язки». Тут розкривають зміст робіт, які повинен виконувати працівник, а також наводять характеристику робочого місця.

2. «Права». У цьому розділі визначають делеговані працівнику повноваження, за допомогою яких він повинен забезпечувати у процесі своєї роботи виконання покладених на нього завдань та обов’язків.

3. «Відповідальність». Цей розділ містить показники особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт, а також за невжиття належних заходів у межах своїх обов’язків.

4. «Повинен знати». Тут відображають вимоги до спеціальних знань, умінь, майстерності робітника, викликані реальними умовами виробництва (сфери послуг), особливостями обладнання, матеріалів, інструментів, що використовуються для виконання робіт.

5. «Кваліфікаційні вимоги». Цей розділ містить норми, що стосуються професійної освіти і досвіду, достатніх для повного та якісного виконання робіт за професією.

За необхідності робоча інструкція може бути доповнена розділами «Загальні положення», «Приклади робіт», «Відносини (зв’язки) за професією».

Посадові (робочі) інструкції оформляйте у двох примірниках. Один зберігатиметься в роботодавця (наприклад, у відділі кадрів підприємства), а другий передайте працівнику.

У разі перерозподілу обов’язків між працівниками до посадових (робочих) інструкцій можуть бути внесені зміни чи доповнення. Це відбувається на підставі наказу керівника підприємства та з відома працівника.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам