Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


02.09.19
22020 14 Друкувати

Перевірки Держпраці за новим порядком: у будь-який час і без попередження

Постановою від 21 серпня 2019 р. № 823 Урядом прийнято рішення щодо запобігання використанню незадекларованої праці в Україні.

Метою прийняття постанови є забезпечення ефективної реалізації посадовими особами Державної служби України з питань праці, її територіальних органів та виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад своїх повноважень щодо здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Постановою затверджено:

 • Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
 • Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю передбачено, що інспекційні відвідування проводяться з таких підстав:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел;

4) за рішенням суду;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

6) за інформацією:

Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати;

ДПС та її територіальних органів про:

 • невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
 • факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;
 • факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

 • роботодавців, які нараховують заробітну плату 30 і більше відсоткам працівників менше мінімальної;
 •  роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;
 • роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;
 • фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
 • роботодавців, в яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці, що завершився;
 • роботодавців, в яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;
 • роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;
 • роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

7) за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених у ході здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю;

8) за дорученням Прем’єр-міністра України;

9) за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

10) за запитом народного депутата;

11) у разі невиконання вимог припису.

Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі.

Про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин інспектор праці може не повідомляти об’єкт відвідування, якщо вважає, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню.

Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів.

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно без попереднього повідомлення мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин за наявності вищеперелічених підстав, о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими документами, ведення яких передбачено законодавством про працю та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування, у тому числі з питань виявлення неоформлених трудових відносин, засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та матеріали, необхідні для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

 • перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;
 • одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;
 • не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:
       відсутності службового посвідчення;
       якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено рішення Мінсоцполітики про затвердження форми акта інспекційного відвідування;
 • фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки.

У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених цим Порядком), відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість проведення перевірки.

У разі відсутності/ненадання документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, об’єкту відвідування надсилається копія акта про неможливість проведення інспекційного відвідування та письмова вимога із зазначенням строку поновлення та/або надання документів. На час виконання такої вимоги строк проведення перевірки зупиняється.

За результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) (далі — акт), і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю — припис щодо їх усунення.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування.

У разі виконання припису в установлений у ньому строк заходи до притягнення об’єкта відвідування до відповідальності не вживаються.

За використання праці неоформлених працівників штрафні санкції накладаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень.


Порядком здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю передбачено, що державний нагляд здійснюють посадові особи Держпраці, що підтверджується службовим посвідченням такої посадової особи.

Виїзні перевірки проводяться ідповідно до індивідуального графіка, що затверджується керівником або заступником керівника Держпраці чи її територіального органу згідно з планом роботи Держпраці та її територіального органу на відповідний період.

Про проведення виїзної перевірки уповноважена посадова особа повідомляє об’єкту нагляду не пізніше ніж за п’ять робочих днів до її початку.

Строк проведення виїзної перевірки не може перевищувати п’яти робочих днів та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений керівником або заступником керівника Держпраці чи її територіального органу до 10 робочих днів.

Уповноваженій посадовій особі на час проведення виїзної перевірки надається робоче місце з правом користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час виїзної перевірки, оформлення матеріалів виїзної перевірки, спілкування з посадовими особами об’єкта нагляду (у разі необхідності одержання пояснень).

У разі виявлення порушення та/або недоліків під час здійснення об’єктами нагляду контрольних повноважень уповноважені посадові особи мають право:

1) вносити керівнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу;

2) ініціювати притягнення посадових осіб об’єкта нагляду до відповідальності за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;

У разі створення об’єктом нагляду перешкод у діяльності уповноваженої посадової особи (відмова у допуску до проведення виїзної перевірки, ненадання інформації, необхідної для здійснення державного нагляду, перешкода в реалізації інших прав, передбачених цим Порядком), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, складається акт про неможливість складення висновку, який підписується керівником об’єкта відвідування або уповноваженою ним посадовою особою.

За результатами здійснення державного нагляду складається висновок. У разі виявлення порушень законодавства про працю та/або недоліків під час здійснення контрольних повноважень також складається вимога.

У вимозі зазначається строк для усунення виявлених порушень та/або недоліків під час здійснення контрольних повноважень, причин і умов, які до них призвели, вчинення дій, спрямованих на ефективне здійснення контрольних повноважень. У разі встановлення строку виконання вимоги більше ніж три місяці в ній визначається графік та заплановані заходи щодо її виконання з відповідним інформуванням уповноваженої посадової особи згідно з визначеною у вимозі періодичністю.

У разі наявності порушень вимог законодавства про працю, зафіксованих висновком, після розгляду зауважень об’єкта нагляду (у разі їх надходження) уповноважена посадова особа проводить аналіз зібраних матеріалів, за результатами якого вносить вимогу та/або вживає заходів до ініціювання притягнення до відповідальності посадової особи за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень.

 

Коментарі
 • Владимир
02.09.19 09:15

Підстава для перевірки - "інформація з інших джерел" і далі можна не читати. Якщо раніше вони в направленні тупо посилались на пунк з підставою, то тепер або допуск або недопуск і 400 штрафу. От тільки, що робити, коли повноважних представників не буде на тому місці куди вони прийдуть і вони не зможуть за пів години прибути? Я гадаю, що вони офорлять недопуск і на цьому все.

Відповісти
 • Тиса
02.09.19 10:33

Владимир, такі випадки треба було відразу виписувати!

Відповісти
 • Владимир
02.09.19 11:27

Тиса, у якому розумінні виписувати?
У реєстрі судових рішень ПОВНО таких випадків. Що і куди треба виписувати?

Відповісти
 • Валентина
02.09.19 09:48

у меня такое впечатление только штрафовать и умеют,ето у них здорово получается,а если дать консультацию тут по тяжелее

Відповісти
 • Владимир
02.09.19 11:34

Валентина, і от нашо Вам та консультація?
Наприклад: подано запит на консультації чи не є аутстафінг - різновидом порушення до Держпраці. Отримано мною відповідь з Держпраці: Аутстафінг не пердбачено КЗОТ, а тому і консультувати ми не можемо! І який висновок? Гадаєте, що в діяльності можна використовувати аутстафінг? А от реєстр судових рішень має низку прикладів, що за утстафінг штрафують на 120 тис., при цьому неважливо, чи аутстафер сплатив податки чи ні. Постанова на 120 буде гарантовно. У мене таких прикладів тьма, а розгадка одна. У Держпраці одні консультують, інші штрафують, а ще інші судяться за штрафи і у всіх є свої показники в роботі у консультантів надати відповідь в строк, у інспекторів накать на максимум актів, у юристів зтягнути штраф через суд. А все інше - красиві слова ціна яким 3 копійки.

Відповісти
 • Перекатиполе
02.09.19 10:04

Решения чиновников, принятые уволенными чиновниками, надо перепроверить и при их корыстности - отменить.

Відповісти
 • Тиса
02.09.19 10:34

Перекатиполе, не корысти ради, а токмо волею пославшего мя отца...

Відповісти
 • Ігор
02.09.19 10:36

А от ігрові, які не кришує луценко та подібні, вони не помітять знов - їх_ніде_нема. 

Відповісти
 • Светлана
02.09.19 11:11

ну почему не сделать один-единственный проект, написать ВСЕ НА ВЫХОД и последний пусть выключит свет на вокзале!?Достала эта злобная ненька

Відповісти
 • Джур
02.09.19 11:45

А мне понравился пункт о праве фиксации на видео проверки. То есть...инспектор тайно хочет пообщаться "наодинці"... а мы ту хопа!!! имеем право видео снимать)))))

Відповісти
 • Владимир
02.09.19 12:25

Джур, право то мы имеем, НО. В случае если на нас нароют при этом штрафов меньше 400 тыс, то подобные действия скорее всего сочтут как препятствие со штрафом в 400 тыс. Накатают постанову и иди судись и доказывай, что съемка в момент приватной беседы - это не препятствие

Відповісти
 • Ольга
04.09.19 09:57

Вот придет такая тройка Швондеров в 2 часа ночи в квартиру к ФОПу (адрес его регистрации и осуществления деятельности). Скажут, что у них есть информация, что по ночам на ФОПа работает неоформленный бухгалтер. Поставит всю сонную семью в пижамах под стенку. Признавайтесь, что это за неоформленные люди по адресу вашей регистрации. А если жена вам днем борщ варила по адресу вашей регистрации, то это 100% неоформленные трудовые отношения. Она же на вас работала. Да здравствует Булгаков! Классика не умирает.

Відповісти
 • Елена
09.09.19 09:58

Ужас. Напоминает облавы НКВД в 39 году. Ну, что наелись уже "реформ" Зе??? Или дальше в розовых очках сидите

Відповісти
 • Елена
09.09.19 09:59

Рекомендую посмотреть их новый законопроект, которым они ужесточают штрафы по нку

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
117831 324
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно