Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.12.19
23685 19 Друкувати

Трудові перевірки будуть здійснюватися за новим порядком

Мінекономрозвитку оприлюднило проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю». 

Проектом постанови передбачається, зокрема, внести зміни до чинної редакції Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, шляхом запровадження нових механізмів здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю, зменшення тиску на роботодавців та забезпечення додержання законодавства про працю.

Згідно з проектом документу, підставами для здійснення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин будуть:

1) звернення працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) звернення фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) рішення суду;

4) рішення керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань, прийняте за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, у тому числі на підставі інформації::

посадових осіб органів державного нагляду (контролю), правоохоронних органів про виявлені в ході виконання ними повноважень ознак порушення законодавства про працю щодо неоформлення та/або порушення порядку оформлення трудових відносин;

ДПС та її територіальних органів про:

- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень;

факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом, як суб’єкта господарювання;

Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

- роботодавців, в яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

- роботодавців, в яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

- фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

- роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів;

- роботодавців із чисельністю 20 і більше працівників, в яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників;

5) доручення Прем’єр-міністра України;

6) звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

7) запит народного депутата;

8) невиконання вимог припису інспектора праці.

Тривалість інспекційного відвідування не може перевищувати 10 робочих днів.

Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно мають право:

1) під час проведення інспекційних відвідувань за наявності вищезазначених підстав, без попереднього повідомлення о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, в яких використовується наймана праця;

2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію/відомості з питань, які є предметом інспекційного відвідування з метою перевірки їх відповідності нормам законодавства та отримувати завірені об’єктом відвідування їх копії або витяги;

3) наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення;

4) за наявності ознак кримінального правопорушення та/або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

5) на надання робочого місця з можливістю ведення конфіденційної розмови з працівниками щодо предмета інспекційного відвідування;

6) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

7) отримувати від органів державної влади, об’єктів відвідування інформацію та матеріали, необхідні для проведення інспекційного відвідування.

Вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів та/або їх копій або витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

Інспекторам праці забороняється:

1) виступати посередниками, арбітрами чи експертами під час розгляду індивідуальних або колективних трудових спорів;

2) підміняти працівників об’єкта відвідування під час проведення розрахунків або перерахунків розмірів належних працівникам коштів, готувати висновки про відповідність або невідповідність нормативних актів об’єкта відвідування вимогам нормативно-правових актів з метою їх подальшої передачі працівникам (у тому числі звільненим), іншим особам чи органам;

3) проводити інспекційні відвідування з метою отримання від об’єкта відвідування будь-яких документів або їх копій для подальшої передачі іншим особам;

4) розглядати та перевіряти питання, яке є предметом розгляду в суді або щодо якого набрало законної сили рішення суду, перевіряти своєчасність, правильність і повноту виконання рішень суду;

5) розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію чи інформацію про виробничі процеси, з якими вони могли ознайомитися під час виконання своїх посадових обов’язків, крім випадків, передбачених законом, у тому числі протягом трьох років після звільнення з посади;

6) розголошувати джерело будь-якої скарги, доведеної до їх відома, на недоліки або порушення і повідомляти об’єкту відвідування або його представнику про те, що відвідування було проведено у зв’язку з отриманням такої скарги;

7) вилучати в об’єктів відвідування оригінали їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютери та їх частини;

8) проводити інспекційне відвідування понад строки, визначені Порядком.

Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право:

1) перевіряти в інспектора праці наявність службового посвідчення;

2) одержувати копію направлення на проведення інспекційного відвідування;

3) не допускати до проведення інспекційного відвідування у разі:

відсутності службового посвідчення;

якщо на офіційному веб-сайті Держпраці не оприлюднено уніфікованої форми акта інспекційного відвідування;

4) вимагати припинення інспекційного відвідування у разі перевищення визначеного максимального строку здійснення такого заходу;

5) подавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження до акта;

6) вимагати від інспектора праці внесення запису про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису об’єктом відвідування або уповноваженою ним посадовою особою;

7) перед підписанням акта інспекційного відвідування бути поінформованим про свої права та обов’язки;

8) вимагати від інспектора праці додержання вимог законодавства;

9) вимагати нерозголошення комерційної таємниці або конфіденційної інформації об’єкта відвідування;

10) оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії інспектора праці;

11) отримувати консультативну допомогу від інспектора праці з метою запобігання порушенням під час проведення інспекційних відвідувань;

12) фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки;

13) вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною інформацією об’єкта відвідування;

14)   оскаржувати відповідно до пункту 26 цього Порядку припис та / або вимогу інспектора праці.

У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання на письмову вимогу інспектора праці інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 10 цього Порядку), відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працюскладається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування.

За результатами інспекційного відвідування складаються акт інспекційного відвідування, і в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю - припис щодо їх усунення та попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю.

Якщо об’єкт відвідування не погоджується з викладеною в акті інформацією, акт підписується із зауваженнями, які є його невід’ємною частиною.

Припис є обов’язковою для виконання у визначені строки письмовою вимогою інспектора праці про усунення об’єктом відвідування порушень вимог законодавства про працю, виявлених під час інспекційного відвідування.

Стан виконання припису перевіряється після закінчення зазначеного в ньому строку виконання. Якщо об’єкт відвідування не надав відповіді або надав її в обсязі, недостатньому для підтвердження факту виконання припису, проводиться інспекційне відвідування.

Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування.

За матеріалами Мінекономіки

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Шурик
04.12.19 01:26

"У сильного всегда бессильный виноват: ***... Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Відповісти
 • Гамма5
09.12.19 11:21

Шурик, а кто вам мешает перейти в категорию сильных!!!!

Відповісти
 • Del.Fin
04.12.19 03:58

И чем же предлагаемый Порядок отличается от действующего?
Хотя, "действующий" - звучит громко, т.к. де-юре он не рабочий, поскольку не утверждены Минсоцполитики формы актов (п. 4 Порядка 823). Но это не мешает трудовикам проводить инспекционные посещения и рисовать штрафы.
Трудовики подделывают старые формы (утверждённые приказом Минсоцполитики в 2017 г.), внося туда реквизиты Порядка 823.

Відповісти
 • Оксана
04.12.19 09:14

А то, что писали на счет изменения штрафов и что будут первый раз предупреждать? Эта норма действует сейчас или еще нет?

Відповісти
 • Елена
05.12.19 12:07

Оксана, тоже еще пока проект... 

Відповісти
 • Ігор
04.12.19 10:24

1. «відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням» -  це мабуть єдиний документ, який обмежує права та свободи відповідального працівника. Про свободу пересування чули? Чи всіх у концтаборизм або до його наступника: Хрякоазаровських Регіонів?


2. «відсутності документів, …складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування.» - правильно не повне отримання інформації, а так, навмисно створений корупційний ризик.


Взагалі – імітація обговорення. Приймуть, як самі написали.

Відповісти
 • Наталья
04.12.19 10:40

Для Оксаны.
Эта норма действует. Но они ей спекулируют. (из личного опыта) За хорошую взятку вместо штрафа вам дадут "припис". Вот и все, вот и все ))

Відповісти
 • Гамма5
09.12.19 11:26

Наталья, а зачем провоцируете инспекторов... ведите кадровый учет правильно и все норм...если будут уж придираться к мелочам типа не так сформулировали, то вот тут как раз может быть "припис"...и все с указанием на неправильность формулировки, но доказать что это привело к неверной уплате налогов им уже будет сложно, если налоги все же платятся

Відповісти
 • Елена
05.12.19 12:09

Наталья, Вы ошибаетесь, это осталось законопроектом... А взятка работала, работает, и будет работать... Все остально слова...

Відповісти
 • Гамма5
09.12.19 11:28

Елена, будет ли работать взятка опять же зависит от вас- не давайте и не провоцируйте и не надо будет платить взяток НО надо всем своим ведением дел доказать, что у вас все верно, у может с небольшими неточностями которые принципиально не влияют на начисление и уплату налогов

Відповісти
 • Оксана
04.12.19 15:56

Наталья, я имею ввиду, был новый проект про то, что для единщиков например все нарушения, даже неоформленное трудоустройство дают это припис про усунення. Вот мне интересно, это принято уже или еще нет? А так зачем давать взятку, если по закону не имеют права налагать штрафы?

Відповісти
 • Ирина
04.12.19 11:40

відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю"- где найти полный т. е исчерпывающий перечень? Законодавство про працю-это КЗоТ или еще куча мала инструкций и т.п.?

Відповісти
 • Гамма5
09.12.19 11:30

Ирина, да вот тут прокол с их стороны- все должно быть упрощено до максимума и четко сформулировано иначе, при нечетком формулировании или разночтении в разных источниках правда будет на вашей стороне

Відповісти
 • *
04.12.19 12:33

а как же страна в стмартфоне? Зачем маленькому предприятию килограмм бумаг? Кого волнуют, например, правила внутреннего трудового распорядка или коллективный договор, если на предприятии три калеки? Или график отпусков, штатное расписание напечатанные на бумаге. Это все атрибуты управления кадрами на больших предприятиях. Но если работают 10 чел в офисе, и столько же в цехе, никому эта макулатура не нужна. Никто по факту не придерживается регламента, и чаще всего в таких коллективах работники не обижены. Даже если могут опоздать на полдня. 

Відповісти
 • Оксана
04.12.19 15:57

*, за смартфон еще не придумали как штрафовать)

Відповісти
 • Ігор
04.12.19 16:07

Счета ГФС ежедневно блокируются судебными исками – НефьодовСчета ГФС ежедневно блокируются судебными исками, ... Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"."За последние три месяца было только два дня, когда ГФС могла что-то оплатить, потому что ее счета ежедневно блокируются разными судебными исками. Поэтому у нас возникла проблема с оплатой последнего транша, но только по техническим причинам. Мы каждый день подаем платежки в Госказначейство. Но все будет хорошо", - сказал Нефьодов.
"Мы боремся в судах, чтобы разблокировать счета", - добавил он.
При этом Нефьодов подчеркнул, что в таких условиях проблемы с оплатой касаются оплаты любых счетов. "Это не только проблема по сканерам, это касается любых оплат, кроме защищенных статей, как зарплата, например. Да, грустная ситуация, но это одна из причин, почему ГФС ликвидируется", - отметил глава Гостаможенной службы. - тобто так фіскальня уникає відповідальності та відшкодування шкоди.

Відповісти
 • АНЖЕЛІКА
05.12.19 12:18

знаю из собственного опыта как проводятся эти проверки ..Если по отношению к Вам нарушено законодательство ...напишут обращаться ...в суд .Если по отношению к другим.,то ответ: по отношению к вам не нарушено...У нас ГУ Гоструда  Херсонской области так отвечает..Вообщем "крутят " тем порядком как хотят..

Відповісти
 • Сергій
09.12.19 09:50

"- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;"
Здорово придумали! Значит, если малым штатом на предприятии налажено эффективное производство - это вызывает подозрение!
То ли дело как в совке, в каком-нибудь ГосНИИ в рабочее время в домино играть... Или в статуправлении служебные романы заводить...   

Відповісти
 • Тима
17.01.20 13:30

Уже принят этот порядок?

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам