Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.02.12
10826 112 Друкувати

Годовая финансовая отчетность субъекта малого предпринимательства

   Підготовлено експертами Компанії «Дінай», www.dinai.com
   
   В цій статті ми поговоримо про те, на кого поширюються вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва" у редакції наказу Мінфіну України N 25 від 24.01.2011 р., а також дамо поради із заповнення фінансового звіту.
   
   Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (ф. N 1-м та ф. N 2-м) складають:
   
   1. Суб'єкти малого підприємництва – юридичні особи (далі - СМП), які визнані такими відповідно до законодавства (п. 2 розд. І П(С)БО 25).
   Згідно із Законом України N 2063-III від 19.10.2000 р. до СМП відносяться такі юридичні особи, що відповідають наступним критеріям:
   - середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб;
   - обсяг річного валового доходу не перевищує 70 млн. грн.
   
   Своїм спільним листом Мінфін та Державний комітет статистики України N 31-08410-06-5/9545, N 04/4-7/214 від 12.04.2011 р. (далі – лист N 31-08410-06-5/9545) практично зобов’язують таких СМП складати звітність за ф. N 1-м та ф. N 2-м:
   "Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які не відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва (форми NN 1-м та 2-м), щокварталу".
   Нагадаємо, що п. 154.6 ПКУ присвячений тим платникам податку на прибуток, для яких на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року застосовується ставка 0 відсотків, та які відповідають одному з критеріїв, що названі в даному пункті ПКУ.
   Хоча раніше Мінфін не був такий категоричний і дозволяв застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності поряд з діючою загальною системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб’єкта малого підприємництва (лист N 31-20080-2-6/8885 від 08.12.2005 р.).
   
   Разом з тим п. 2 розд. І П(С)БО 25 називає ті господарські одиниці, на які норми П(С)БО 25 не поширюються, а саме:
   - довірчі товариства;
   - страхові компанії;
   - банки;
   - ломбарди;
   - інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;
   - суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів;
   - суб’єкти підприємницької діяльності, у статутному капіталі яких частка вкладів, що належить юридичним особам – засновникам та учасникам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, перевищує 25%.
   
   2. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (п. 2 розд. І П(С)БО 25).
   
   Довідка. Представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності - установа або особа, яка представляє інтереси іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні і має на це належним чином оформлені відповідні повноваження (ст. 1 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" N 959-XII від 16.04.91 р.).
   
   Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (ф. N 1-мс та ф. N 2-мс) складають:
   
   1. СМП - юридичні особи, що відповідають критеріям п. 154.6 ПКУ, та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів.
   Знову ж таки, той самий лист N 31-08410-06-5/9545 не дає і цим СМП права вибору форм звітності:
   "суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, зобов’язані складати та подавати до відповідних органів фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва (форми NN 1-мс та 2-мс), один раз на рік.".
   Такий самий висновок можна зробити із п. 44.2 ПКУ:
   "Платники податку на прибуток підприємств, прибуток яких оподатковується за ставкою нуль відсотків, і які відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 цього Кодексу, та платники єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Міністерством фінансів України".
   
   2. Платники єдиного податку, які відповідають критеріям пп. 4 п. 291.4 ПКУ (юрособи – "єдинники" 4 групи).
   Відповідні зміни унесені до П(С)БО 25, але вони запрацювали тільки з 10.01.2012 р. (дата набрання чинності наказом Мінфіну України N 1591 від 09.12.2011 р.).А значить юрособи-єдинники зможуть користуватись правом складати скорочений звіт лише починаючи з І кварталу 2012 року і в наступних звітних кварталах (лист Мінфіну N 31-08410-06-5/607 від 11.01.2012 р.). А за 2011 рік вони можуть звітувати за загальними формами, або ф. N 1-м та ф. N 2-м, за умови попадання до когорти СМП.
   
   Зверніть увагу! Новостворені підприємства та підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік відповідають критеріям, наведеним у п. 2 розд. І П(С)БО 25, застосовують це П(С)БО 25 у поточному (звітному) році. Якщо підприємство за результатами діяльності протягом року втратило ознаки відповідності критеріям, наведеним у п. 2 розд. І П(С)БО 25, то фінансовий звіт таким підприємством складається за звітний період, у якому це відбулось, і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до П(С)БО за загальними формами (п 3 розд. І П(С)БО 25).
   
   Пропонуємо до вашої уваги таблицю-підказку по заповненню Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (ф. N 1-м та ф. N 2-м)
   
   
Баланс ф. N 1-м

   
Актив
Код рядка
 
I. Необоротні активи    
Незавершені капітальні інвестиції 020 Д-т рахунку 15
Основні засоби:    
залишкова вартість 030 (ряд. 31- ряд. 32) + Д-т рахунку 100 (інвестиційна нерухомість, що обліковується за справедливою вартістю)
первісна вартість 031 Д-т рахунків 10, 11, 12 – Д-т рахунку 100
знос 032 К-т субрахунків 131, 132, 133, 135
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 Д-т субрахунків 161, 163, 165 (ті субрахунки, що використовуються для обліку довгострокових біологічних активів за справедливою вартістю) + (ряд. 036- ряд. 037)
первісна вартість 036 Д-т субрахунків 162, 164, 166 (ті субрахунки, що використовуються для обліку довгострокових біологічних активів за первісною вартістю)
накопичена амортизація 037 К-т субрахунку 134
Довгострокові фінансові інвестиції 040 Д-т рахунку 14
Інші необоротні активи 070 Д-т рахунків 18, 19 При переході підприємств на застосування цього П(с) БО 25 до цієї статті на початок звітного року також включаються дані, наведені у статті "Відстрочені податкові активи" (рядок 060) Балансу (форма N 1) на кінець попереднього року.
Усього за розділом I 080 ряд. 020 + ряд. 030 + ряд. 035 + ряд. 040 + ряд. 070
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 Д-т рахунків 20, 22, 23, 25
Поточні біологічні активи 110 Д-т рахунку 21
Готова продукція 130 Д-т рахунків 26, 27, 28 (крім необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу)
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 ряд. 161 – ряд. 162
первісна вартість 161 Д-т рахунків 34, 36
резерв сумнівних боргів 162 К-т рахунку 38
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 170 Д-т субрахунків 378, 641, 642, 651, 652
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 Д-т рахунків 37 (крім субрахунку 378) 66, 63, 68 та Д-т субрахунків 654, 655
Поточні фінансові інвестиції 220 Д-т субрахунку 352
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 Д-т субрахунків 301, 311, 313, 333, 351 (нацвалюті)
у тому числі в касі 231 Д-т субрахунку 301
в іноземній валюті 240 Д-т субрахунків 302, 312, 314, 334, 351 (іноземній валюті)
Інші оборотні активи 250 Д-т субрахунків 331, 332, 643, 644
Усього за розділом II 260 ряд. 100 + ряд. 110 + ряд. 130 + ряд. 160 + ряд. 170 + ряд. 210+ ряд. 220 + ряд. 230 + ряд. 240 + ряд. 250
III. Витрати майбутніх періодів 270 Д-т рахунку 39
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 Д-т субрахунку 286
Баланс 280 ряд. 080 + ряд. 260 + ряд. 270 + ряд. 275
Пасив
Код рядка
 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 К-т рахунку 40
Додатковий капітал 320 К-т рахунків 41, 42
Резервний капітал 340 К-т рахунку 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 К-т субрахунку 441 або Д-т субрахунку 442 У першому місяці року переходу на застосування цього П(с)БО сальдо рахунків 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов’язання" підлягає згортанню взаємною кореспонденцією цих рахунків із відображенням різниці на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Неоплачений капітал 360 Д-т рахунків 45, 46
Усього за розділом I 380 ряд. 300 + ряд. 320 + ряд. 340 +/- ряд. 350 – ряд. 360
II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 К-т рахунків 47, 48
III. Довгострокові зобов’язання 480 К-т рахунків 50, 51, 52, 53, 55
IV. Поточні зобов’язання    
Короткострокові кредити банків 500 К-т рахунку 60, субрахунку 684 (у частині нарахованих процентів), 31 (овердрафт)
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 К-т рахунку 61
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 К-т рахунків 62, 63
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
з бюджетом 550 К-т субрахунків 641, 642
зі страхування 570 К-т рахунку 65
з оплати праці* 580 К-т рахунку 66
  605 К-т субрахунку 680
Інші поточні зобов’язання 610 К-т рахунків 67, 68 (крім 680 і 684 в частині нарахування відсотків) та субрахунків 372, 378, 643, 644
Усього за розділом IV 620 ряд. 500 + ряд. 510 + ряд. 530 + ряд. 550 + ряд. 570 + ряд. 580 + ряд. 605 + ряд. 610
V. Доходи майбутніх періодів 630 К-т рахунків 69
Баланс 640 ряд. 380 + ряд. 430 + ряд. 480 + ряд. 620 + ряд. 630

* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці (665)
К-т субрахунків 661, 662 у частині простроченої заборгованості

Звіт про фінансові результати ф. N 1-м

Стаття
Код рядка
 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 Кредитовий оборот субрахунків 701, 702, 703
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 Д-т субрахунків 701, 702, 703 з К-том субрахунків 641, 642, 643, 651 Д-т субрахунку 791 – К-т субрахунку 704
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 ряд. 010 – ряд. 020
Інші операційні доходи 040 Д-т рахунку 71 – К-т рахунку 791
Інші доходи 050 Д-т рахунків 72, 73 – К-т субрахунку 792 Д-т рахунку 74 – К-т субрахунку 793 Д-т рахунку 75 – К-т субрахунку 794
Разом чисті доходи 070 ряд. 030 + ряд. 040 + ряд. 050
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 Д-т рахунку 791 - К-т субрахунків 901, 902, 903
Інші операційні витрати 090 Д-т субрахунку 791 – К-т рахунків 92, 93, 94
у тому числі: 091 Д-т рахунку 92 – К-т субрахунку 641
  092  
Інші витрати 100 Д-т субрахунку 792 – К-т рахунків 95, 96 Д-т субрахунку 793– К-т рахунку 97 Д-т субрахунку 794– К-т рахунку 99
Разом витрати 120 ряд. 080 + ряд. 090 + ряд. 100
Фінансовий результат до оподаткування 130 ряд. 070 – ряд. 120
Податок на прибуток 140 Д-т субрахунків 981, 982 – К-т субрахунку 641
Чистий прибуток (збиток) 150 ряд. 130 – ряд. 140
Забезпечення матеріального заохочення 160 Кредитовий оборот по субрахунку 477
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 Кредитовий оборот субрахунку 710
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 Дебетовий оборот субрахунку 940

   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу Компанії "Дінай"
   
Рубрика:
Коментарі
 • Ой
07.02.12 21:41

Спасибо, что вспомнили 8 февраля! А вообще-то очень "рано" Вы опубликовали, нужно было-бы 10 февраля!

Відповісти
 • Татьяна бух
07.02.12 21:57

Подскажите, пожалуйста, если я малое предприятие, вид деятельности строительство, численность в год до 20 человек, объем до 10 млн.грн. Как я должна отчитываться в статистику 1 раз в год или ежеквартально?

Відповісти
 • Цвет
07.02.12 22:03

В статистику- ежеквартально, в налоговую- раз в год

Відповісти
 • Ирина
07.02.12 22:07

Так вовремя!!!! завтра последний день сдачи отчёта)))))))))

Відповісти
 • Альона
07.02.12 22:28

фінансовий звіт суб єкта малого підприємництва не приймається помилка "не вірний формат дати "31 грудня"". пробували послати у форматі " 31.12", відповідь таж. Користуюсь ОПЗ з останнім оновленням. Підкажіть, що можна зробити.

Відповісти
 • Анка
07.02.12 22:31

для татьяна бух - мы такое же малое строительство, я отчитываюсь по полугодию и год... это надо спросить в своей статистике....

Відповісти
 • Альона
07.02.12 22:31

розмовляла з податківцями, кажуть приносьте, здавайте особисто

Відповісти
 • Ольга
07.02.12 22:40

Підскажіть, будь-ласка, громадські організації (неприбуткові), здають цей звіт?

Відповісти
 • Аноним
07.02.12 22:44

для Альона в первой ячейке пишите без точек 31122011 в ячейке год 2011, а вверху где коды в ячейке дата 01.02.2012

Відповісти
 • Zlodey
07.02.12 23:09

Подскажите пожалуйста, юрлицо на едином налоге сдает баланс в налоговую?

Відповісти
 • Галина
07.02.12 23:13

Злодею- Единщики не сдают

Відповісти
 • Тамара
07.02.12 23:15

Zlodey Нет не сдает

Відповісти
 • Zlodey
07.02.12 23:15

Галина, спасибо Вам большое!

Відповісти
 • kоk
07.02.12 23:19

подскажите пожалуйста, частное предприятие - плательщик на прибыль на общих основаниях, должен сдавать отчетность вообще?

Відповісти
 • Гость
07.02.12 23:19

Ольге: если ваша неприбыльная организация является филиалом, то не сдают.

Відповісти
 • Гость
07.02.12 23:21

kоkу: обязательно нужно сдавать отчетность, а то штрафы не меряны!

Відповісти
 • Татьяна
07.02.12 23:23

"31 декабря" и "31.12" не подходит, нужно без точек "3112" и в шапке баланса нужно выставить 31122011

Відповісти
 • Лена
07.02.12 23:28

подскажите - баланс в налоговую нужно нести в гривнах или в тысячах?

Відповісти
 • Светлана
07.02.12 23:30

для kok Приватне підприємство на загальній си-мі оподаткування здає звітність .як у податкову. так і в органи статистики, завтра останній день подачі звітності( в статистику баланс або фінансовий звіт малого під-ва, в податкову -декларація на прибуток) .Якщо під-во не займалось діяльністю протягом звітного періоду-звітність здається з прочерками. За неподачу-штраф

Відповісти
 • Светлана
07.02.12 23:33

Для Лени Бананс складається в тисячах, з одним десятковим знаком н-д 10,1 (10550грн)

Відповісти
 • Аноним
07.02.12 23:47

В тысячах с одним десятичным - это в статистику. В налоговую - просто в тысячах, без знаков после запятой.

Відповісти
 • ФУ
07.02.12 23:55

Я сдала в налоговую в тыс. с одним десятичным знаком.

Відповісти
 • ФУ
07.02.12 23:57

В стандарте 25 написано, что Фин.отчетность заполняется в тыс. с одним десятичным знаком после запятой. Где написано, что в налоговую надо сдавать по другому?

Відповісти
 • Светлана
07.02.12 23:57

В ДПІ подаємо копію балансу який ми подали в статистику. Можливо у кожної ДПІ свої правила

Відповісти
 • Луганск
08.02.12 00:09

Плохо распечатыветса подсказка. + нету нигде 91 счета

Відповісти
 • Лелик для Луганск
08.02.12 00:13

91 в итоге проходит в составе себестоимости - 080 (полностью или частично при неполной реализации)

Відповісти
 • Татьяна_315
08.02.12 00:20

для Ольги ,мы общественная(неприбыльная),я отчет сдала в статистику(Тургеньевская,тому же инспектору,что принимает по общественным(годовой)-приняли.Налоговая отвечает-отчеты все те ,что для неприбыльных.

Відповісти
 • Народ
08.02.12 00:37

Мне в налоговой ответили, что неприбыльная организация сдает обычную фин отчетность, так как не является субъектом малого предпринимательства

Відповісти
 • Аноним
08.02.12 00:41

ОПЗ формирует отчет без десят.знаков,а просто в тисячах. Как быть? Нести в бумажном виде?

Відповісти
 • Яся
08.02.12 00:47

Я сдавала по электронке, оно в целых и принимает в налоговую.

Відповісти
 • Аня
08.02.12 00:48

да, на 911 статья только сегодня, а в Динай-Гроссбухе я ее еще в понедельник видела, как раз, когда этот отчет заполняла

Відповісти
 • тала
08.02.12 00:54

А кто слышал, правда ли, что баланс надо еще и Держреестратору нести...? Соломенский р-н.статистика говорит....

Відповісти
 • Галка
08.02.12 00:57

Баланс давно уже к госрегистратору носим (с тех пор, как для ООО в законе приписали, что в случае убыточности предприятия больше активов, уставного фонда ООО могут закрыть)

Відповісти
 • Ника
08.02.12 00:59

Тала! разве для Вас это новость? До 1 июня нужно сдать баланс Госрегистратору

Відповісти
 • Аля
08.02.12 00:59

для неприбыльных Согласно п.п. 133.1.4 п. 133.1 ст. 133 НКУ неприбыльные учреждения и организации в случае получения прибыли от неосновной деятельности и/или доходов, подлежащих налогообложению в соответствии с разделом III «Налог на прибыль предприятий» являются плательщиками налога на прибыль. Учитывая указанное, неприбыльные учреждения и организации в случае получения прибыли от неосновной деятельности и/или доходов, подлежащей налогообложению в соответствии с разделом III «Налог на прибыль предприятий», начиная с отчетного периода — I квартал 2011 года — с Отчетом об использовании средств неприбыльными учреждениями и организациями должны представлять квартальную (малые предприятия — годовую) финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для подачи налогового отчета.

Відповісти
 • тала
08.02.12 01:12

хорошо что до 1 июня, спасибо...тов только годик, поэтому не сдавали...

Відповісти
 • Татьяна бух
08.02.12 01:42

У нас каждая налоговая - отдельное государство, у каждой свои законы и правила. В одной принимают в целых, в другой с одним знаком после запятой. Бардак.

Відповісти
 • Олена
08.02.12 01:44

Відповідно до "Закону про бухгалтерський облік", згідно зі ст. 14.п.3. - «підприємства (крім бюджетних установ) зобов’язані подавати (надсилати рекомендованим листом) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, фінансову звітність про господарську діяльність у складі балансу і звіту про річні фінансові результати».

Відповісти
 • Королева в пальто
08.02.12 03:10

Кто - нибудь отправлял сегодня отчеты в налоговую ? Уже часа полтора жду квитанций , пока пришло только "повідомлення" о доставке в почт.ящик ДПАУ ...

Відповісти
 • Ольга
08.02.12 03:29

Говорят, что нужно еще письмо написать, что ты сдаешь финотчетность. Это в Днепровской г. Киева. Подскажите, а что писать в этом письме. Да и вообще, зачем это надо.

Відповісти
 • Елена
08.02.12 04:01

Я тоже сдавала бланс по электронке без запятых, в налоговой сказали в тысячах , конечно бред , а про дату я вообще молчу, причем тетечка в налоговой на вопрос как правильно написать дату сказала что я спрашиваю уже 200-я, как будто я писала эту программу и япридумала что в шапке указывать 31122011 2011

Відповісти
 • *****
08.02.12 04:22

Девочки , у меня не принимают баланс говорят что вышла новая форма где указываются - по каким стандартам работает предприятие по международным или нашим,, никто не знает где бланк взять?

Відповісти
 • *****
08.02.12 04:23

ни в Медоке ни ОПЗ ничего такого нет, что теперь делать не знаю

Відповісти
 • Аноним
08.02.12 04:24

Королева в пальто 08.02.2012 14:10:49 Кто - нибудь отправлял сегодня отчеты в налоговую ? Уже часа полтора жду квитанций , пока пришло только "повідомлення" о доставке в почт.ящик ДПАУ ... Мне тоже пришло только "повідомлення" ... Причём я отправила по электронка один раз отчет для малого предприятия, а получила два повідомлення с одним и тем же текстом, с разницей в четыре минуты... А квитанций нет вообще... Звоню в свою налоговую, но там трубку не берут... Вот такие дела, невеселые:(

Відповісти
 • надя
08.02.12 04:36

Так что фин.отчет нужно сдавать в налоговую всем-даже неприбыльным ЖСК?

Відповісти
 • !!!
08.02.12 04:38

***** 08.02.2012 15:22:11 Девочки , у меня не принимают баланс говорят что вышла новая форма где указываются - по каким стандартам работает предприятие по международным или нашим,, никто не знает где бланк взять? [Форма наведена з урахуванням змін, передбачених наказами Міністерства фінансів України N 1125 від 25.09.2009 р., N 372 від 18.03.2011 р., N 1204 від 26.09.2011 р., N 1591 від 09.12.2011 р.] Эта форма вводится в действие с 1 кв.2012 года. за 2011 год нужно сдавать по старому.

Відповісти
 • Катя
08.02.12 04:40

Вы правы я уже 4 раз отправляю по вине неправильной даты! Почему не обьяснить нам, как написать эту дату.Написала как вы сказали ,посмотрим что получится!

Відповісти
 • Аня
08.02.12 04:44

НА:"Девочки , у меня не принимают баланс говорят что вышла новая форма где указываются - по каким стандартам работает предприятие по международным или нашим,, никто не знает где бланк взять? ***** 08.02.2012 15:23:16 ни в Медоке ни ОПЗ ничего такого нет, что теперь делать не знаю" У меня в Динай Гроссбух уже есть эти бланки. Только там было разъяснение, что по ним отчитываться нужно за 1 квартал, а пока по старым

Відповісти
 • :)))
08.02.12 04:45

Ув. Галка, а где про это можно почитать ( в смысле про закрытие ООО.....)??

Відповісти
 • Татьяна
08.02.12 04:47

Да, я тоже видела такую инфу у них на сайте http://www.dinai.com/open_review.php?id=202051451

Відповісти
 • !!!
08.02.12 04:49

***** 08.02.2012 15:23:16 ни в Медоке ни ОПЗ ничего такого нет, что теперь делать не знаю ЕГО НЕТ, т.к. изменения не вступили в силу. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку N 1591, 09.12.2011, Наказ, Міністерство фінансів України 6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. ОПУБЛІКОВАНО: Офіційний Вісник України 2012, 102 від 10.01.2012, ст. 3777

Відповісти
 • !!!
08.02.12 04:53

Міністерством фінансів України видано наказ від 09.12.2011 р. N 1591 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку", яким на виконання Закону України від 12.05.2011 р. N 3332-VI "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" вносяться зміни з метою забезпечення застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. Цей наказ набирає чинності з 10.01.2012 р. Ураховуючи зазначене, фінансова звітність за 2011 рік складається за формами, встановленими Міністерством фінансів України та чинними на звітну дату 31.12.2011 р., починаючи із звітностіза I квартал 2012 року і в наступних звітних періодах - за формами із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591. Текст зазначеного наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua).

Відповісти
 • 123
08.02.12 05:02

В письме Министерства финансов Украины от 11.01.2012 г. № 31-08410-06-5/607 сообщается, что приказом указанного министерства от 09.12.2011 г. № 1591 в некоторые нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету вносятся изменения с целью обеспечения применения международных стандартов финансовой отчетности. Этот приказ вступил в силу с 10.01.2012 г. В связи с этим финансовая отчетность за 2011 год составляется по формам, установленным Минфином Украины и действующим на отчетную дату 31.12.2011 г., а начиная с отчетности за I квартал 2012 года и в последующих отчетных периодах — по формам с изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 г. № 1591.

Відповісти
 • Ната
08.02.12 05:04

Народ, а возможно будет уточнить баланс для налоговой в последующем времени, если вдруг обнаружишь ошибку?

Відповісти
 • наталья
08.02.12 05:33

Подскажите, пожалуйста, может у кого была проводка по основным средстам, которые приобретались за счет прибыли? Не знаю как составить , чтобы уменьшить прибыль. ПОМОГИТЕ!!!!!!!

Відповісти
 • Ольга
08.02.12 05:38

Королеве в пальто: те же яйца, только в профиль. Пришли только "повідомлення". Отправила также финзвит малого предприятия, пришло : Блок даних. Невірний підпис - сертифікат відсутній в базі сертифікатів.... Эт что, сервер статистики уже положили?

Відповісти
 • Ольга
08.02.12 05:50

Люди, я сейчас опупею! Так в теперяшнем звіті про фінрезультати для СМП должны быть строки: 201, 202???

Відповісти
 • Наталья
08.02.12 06:04

А хто знає чи здають фінзвіт в податкову ОСББ. Доход =видаткам, баланс пустий.

Відповісти
 • Мартиничка
08.02.12 06:55

Даже если нет деятельности и баланс пустой, сдавать надо, так сказали в налоговой, хотя их сам черт не разберет: в Днепровской принимают фин.отчет без отметки статистики, только с мокрой печатью предприятия, а в Киево-Святошинской - обязательно через статистику. Голова пухнет от этих нововведений.

Відповісти
 • Ольга
08.02.12 06:56

Для Ольги. Сегодня сдала в налоговую, статистику -строка 202 есть точно

Відповісти
 • Ольга
08.02.12 06:58

А на счет квитанций -что отправила утром, квитанции получила, а в обед -только "повідомлення". Думаю квитанции появятся завтра утром

Відповісти
 • Галка
08.02.12 07:13

Для :))) Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю 4. Важливе нововведення міститься у ч. 4 статті, що коментується. Вона вста­новлює залежність розміру статутного капіталу від суми чистих активів, які має товариство з обмеженою відповідальністю та забезпечує таким чином гарантую­чу функцію статутного капіталу. Через регулювання розміру статутного капіталу фактично встановлюється його відповідність фактичному розміру чистих активів. Якщо за результатами діяльності за черговий фінансовий рік (за винятком пер­шого) чисті активи товариства стають меншими розміру визначеного статутного капіталу, товариство зобов'язане провести відповідне зменшення статутного ка­піталу, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо ж чисті активи стали меншими від зазначеного законом мінімального роз­міру статутного капіталу, товариство повинно бути ліквідовано.

Відповісти
 • Галка
08.02.12 07:18

Для :))) Давно это прочитала. Знаю, что и мезанизмов ликвидации не предусмотрено, но на всякий случай не показываю убытки в балансе, показываю незавершенку на конец года

Відповісти
 • Галка
08.02.12 07:21

Королева: в аналогичной ситуации пошла ножками в налоговую. Телефоны не работают (сказали, что авария на линии, но что-то я сомневаюсь), сдала в бумажном виде, сказала, что они со своей электронной отчетностью задолбали, пусть программу отладят. Приняли бессловесно.

Відповісти
 • Королева в пальто - Галка
08.02.12 09:49

Вот и я так решила , если к утру квитанции не придут , пойду , как вы очароватпельно выразились , ножками в налоговую сдавать на бумаге и мать их перетрях .

Відповісти
 • Ирэн
08.02.12 09:56

Если бы так просто. Муж сегодня "пытался" сдать " 1 ДФ", в налоговой тьма-тьмущая. Завтра попытается снова. Все сейчас сдают, кто что.Наверное, Королева, пытаться снова и снова отправить отчет в электронке или "убить" завтра день в очереди, в ГНИ.

Відповісти
 • Марика
08.02.12 10:05

Если я сдаю звит СМП, в налоговую что подавать в таком случае? его же?

Відповісти
 • ГБ - Нате
08.02.12 10:07

В форме фин.отчетности для налговой в Медке есть как и во всех налоговых отчетах разделы "Звитна, нова звитна и уточнююча". Так что думаю ошибки таким образом и исправите.

Відповісти
 • ГБ
08.02.12 10:14

Подскажите, пожалуйста, у кого отчетность по ф. №1,2,3,4,5, как вы в налоговую сдали Примитки по ф.№5, их в Медке нет. Налоговая, зараза, на телефоны не отвечает.

Відповісти
 • Ната
08.02.12 12:39

-ГБ спасибо

Відповісти
 • Юлия
08.02.12 22:45

пожалуйста подскажите кто знает как войти на эл. ящик бухгалтер 911 на ukr.net?

Відповісти
 • *****
09.02.12 01:27

Утром пришла квитанция что отчет непринят, пришлось топать ножками , и выслушивать гадости от инспектора которого мы - бухгалтера задолбали. пришлось молчать в тряпочку что бы отчет принял. УУУУ пришла злая оторвалась на диреке. Теперь он думает где деньги взять что бы лицензию купить.

Відповісти
 • Галка
09.02.12 01:29

Королева! Как дела?

Відповісти
 • *********
09.02.12 01:44

У меня отчет тоже не принят, "форма не приймається в періоді Рік", нужно поставить 4 квартал

Відповісти
 • Ната
09.02.12 01:47

Скажите если у меня в балансе убыток, а в декларации по прибыли как бы прибыль, вопрос мне что рисованную под прибыль делать финотчетность?

Відповісти
 • Ната
09.02.12 01:48

или они принимают в гни не сверяя?

Відповісти
 • Галка
09.02.12 02:04

Вопрос в том: для чего им баланс. Вроде бы они приблизили налоговый учет по прибыли к бухгалтерскому и могут захотеть сверять два вида отчетности. Но! Как же их налоговая нагрузка?И вообще есть причины для расхожэдений. Не знаю, надо посмотреть по итогам первого квартала, как они будут эти вопросы "утрясать".

Відповісти
 • Лада
09.02.12 02:07

СПАСИБО огромное за подсказку по поводу даты, уже замучилась с 7 числа отправляю баланс со всевозможными датами и словами и цифрами и с точками и без, дозвониться в налоговую не возможно, благодаря этому сайту на 8 раз пришла квитанция о принятии баланса

Відповісти
 • Влада
09.02.12 02:09

За 2011 год налоговикам пока не чего сверять ( фин и налог отчетность) Сдаю в Фин.отчетности огромный убыток, а в налог. отчетности прибыль. Когда будут проверять по выездной проверке, поймут, что Прибыль я только рисую. А принять обязаны Убыточные балансы!!!

Відповісти
 • Мож кто знает
09.02.12 02:28

В статистику в Медке - баланс и ф.2 - в тыс. с одним десятичным, а в налоговую - только в тысячах. Это че .... Так надыть.... или должно быть одинаково

Відповісти
 • Натали
09.02.12 02:29

Для Юлии, ящик бухгалтер 911 на ukr.net - заблокирован. Безвозвратно.

Відповісти
 • Мож кто знает
09.02.12 02:32

Для Юлии, ящик бухгалтер 911 на ukr.net - заблокирован. Безвозвратно. ........ Таки забежала крыса в наши владения....

Відповісти
 • Мож кто знает
09.02.12 02:33

И все таки... В статистику в Медке - баланс и ф.2 - в тыс. с одним десятичным, а в налоговую - только в тысячах. Это че .... Так надыть.... или должно быть одинаково?

Відповісти
 • Ларочка
09.02.12 02:37

Я тоже с 7 числа отправляю баланс, какие только даты не ставила, ничего. 2 квитанция приходит, что не принято и не сохранено из-за ошибки в дате. Связалась с разработчиками АРТ-отчётности, ответили что 1). Баланс на 31122011 2011 р.2). Звіт про фінансові результати на Рік 2011 р. (Телефонно-справочный центр ООО "Арт-мастер"). А теперь сервер перегружен нет ни одной квитанции. На всякий случай подготовила письмо в налогову, если до 16 не придут нужно отвезти самой.

Відповісти
 • Ната
09.02.12 02:38

Влада 09.02.2012 13:09:07 За 2011 год налоговикам пока не чего сверять ( фин и налог отчетность) Сдаю в Фин.отчетности огромный убыток, а в налог. отчетности прибыль. Когда будут проверять по выездной проверке, поймут, что Прибыль я только рисую. А принять обязаны Убыточные балансы!!! А не возникнет ли потом ситуации, когда вроде и квитанция есть о принятии, а потом по почте придет письмо счастья, что ваши показатели отличаются между финотчетностью и прибылью, по сему декларация по прибыли принята до видома

Відповісти
 • Галка
09.02.12 02:49

Ну да, первый квартал работали по-другому, вот и никак не воспадет прибыль с балансом при всем желании.

Відповісти
 • *****
09.02.12 02:53

У меня инспектор кричал что у них в ОПЗ все очень хорошо получается и затягивается в бест звит , у меня лично не получилось объяснить он мне так и смог как правильно затягивать что бы красиво получилось. Оне сегодня в инспекции какие все нервенные . А насчет различия между прибылью и балансом так лучше написать письмо в котором все красиво расписать об имидже предприятия. Это письмо где то в обсуждениях вывешено. В моей родной инспекции росто обалдели от такой наглости но ничего поделать не смогли письмо зарегистрировали.

Відповісти
 • Галка
09.02.12 02:55

Честно говоря, не удивлюсь, если они потребуют объяснительную о причине расхождения. Давайте в этом случае все напишем, что причина - выполнение требований о налоговой нагрузке.

Відповісти
 • Королева в пальто - Галка
09.02.12 02:56

УРА !!! Получила квитанции !!! Умиляет , однако , скорость работы сервера - отправила отчеты вчера в 12-20 дня . В налоговую по месту регистрации они попали , согласно квитанции № 2 , аж в 8-59 сегодня !!! С ума сойти ...

Відповісти
 • Галка
09.02.12 03:00

Тем ярче радость :)

Відповісти
 • Галка
09.02.12 03:00

Поздравляю. Все хорошо, что хорошо кончается

Відповісти
 • Королева в пальто - Галка
09.02.12 03:06

Спасибочки ! Вас поздравляю взаимно с окончанием годового отчета !

Відповісти
 • Новый гость
09.02.12 03:33

Люди! Помогите!!! Делаю баланс в ОПЗ -есть деситичный знак, импортирую в Арт-звит-он исчезает. Арт-мастер говорит, что такая форма -налоговая принимает, а у меня квитанции с текстом: ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки: - Поле 'чиста реалiзацiйна вартiсть(на поч.зв.року)'. Числові дані, 0 знаків після коми. - Поле 'чиста реалiзацiйна вартiсть(на кiн.пер.)'. Числові дані, 0 знаків після коми. - Поле 'первiсна вартiсть(на поч.зв.року)'. Числові дані, 0 знаків після коми. и т.д и т.д................................... И ещё- дата в формате-31122011(там где коды), над самим балансом-31122011 2011, там где финрезультаты-рік 2011????????????? -

Відповісти
 • Марика - Новый гость
09.02.12 03:40

ответ налоговой: В статистику с одним десятичным знаком, нам - в тысячах. Многие говорят, что вручную налоговая принимала и с десятичным знаком... Но правила, видимо, в каждом районе как обычно разные

Відповісти
 • Ната
09.02.12 03:56

подскажите, если в балансе 49,0 то для налоговой ставим 49000. спасибо

Відповісти
 • Королева в пальто - Ната
09.02.12 04:08

Для налоговой пишете просто 49 . Без "ноль десятых" . Если в балансе , например , 48,8 , то для налоговой - 48 . И так далее . Если у вас ОПЗ , можете просто перенести из баланса все как есть , оно само округляет .

Відповісти
 • Королева в пальто - Ната
09.02.12 04:10

Прошу прощения , ошибочка вышла - правильно "Если в балансе , например , 48,8 , то для налоговой - 49."

Відповісти
 • Натали
09.02.12 04:59

Мож кто знает 09.02.2012 13:32:22 Для Юлии, ящик бухгалтер 911 на ukr.net - заблокирован. Безвозвратно. ........ Таки забежала крыса в наши владения.... Ящик заблокировала администрация сайта.

Відповісти
 • Ната
09.02.12 05:06

Девчонки помогите в медке найти баланс и финрезультат малого предп-тия номер из кто нить напишите плиз!!!!!!!!!!!!

Відповісти
 • Ната
09.02.12 05:08

Ната 09.02.2012 16:06:01 Девчонки помогите в медке найти баланс и финрезультат малого предп-тия номер из кто нить напишите плиз!!!!!!!!!!!! чтоб в налоговую по электронке сдать

Відповісти
 • Влада
09.02.12 05:13

Нате ....................А не возникнет ли потом ситуации, когда вроде и квитанция есть о принятии, а потом по почте придет письмо счастья, что ваши показатели отличаются между финотчетностью и прибылью, по сему декларация по прибыли принята до видома Так я им уточню и снииму всю прибыль ... (убыток ведь уточненкой не отразишь) И что они со своими показателями будут делать. Пусть читают налоговый кодекс..... совпаденей налогового и бух учета не будет ни когда.

Відповісти
 • Влада
09.02.12 05:15

Ната 09.02.2012 16:06:01 Девчонки помогите в медке найти баланс и финрезультат малого предп-тия номер из кто нить напишите плиз!!!!!!!!!!!! чтоб в налоговую по электронке сдать В разделе Налоговая отчетность - Фин.отчетность - номер кода начинается на J - для налоговиков (номер кода отчета на S - для статистики)

Відповісти
 • Ната
09.02.12 05:34

усе нашла спасибки всем

Відповісти
 • ЛОРА
09.02.12 10:22

Для Влады, прибыль сдали за 2 - 4 квартал 2011г, а фин.отчетность за год 2011, показатели никак не совпадут и прибыль разная

Відповісти
 • Аноним
09.02.12 12:21

Ирина: Коллеги, подскажите, если 9.02.2012 не получила уведомления о принятии фин.отчетности, и квитанций- отчет считается непринятым? Какие штрафы за неподачу, кто знает?

Відповісти
 • Галка
09.02.12 22:24

Ирина! Звоните в налоговую об отсутствии квитанций

Відповісти
 • Аноним
09.02.12 22:25

А если нет движения прибыль сдали пустую фин. отчетность надо здавать?

Відповісти
 • Галка
09.02.12 23:27

А почему нет, если в НКУ написано?

Відповісти
 • ГБ
10.02.12 02:58

Подскажите, кто знает. Предыдущий бухгалтер полную фин.отчетность с каждым кварталом не подавала. Налоговая в течении 5дней (если по электронке сдавались) должна прислать письмо об отказе в принятии, писем не было. Какие санкции за неподачу фин.отчетности: признание "до видома" или штраф за неподачу. Устала, уже не въезжаю, мы проскочили или кара все-таки настигнет?

Відповісти
 • Галка
11.02.12 00:37

Вот что вычитала у юристов: Анализируя формулировку п.46.2 ст.46 НКУ, необходимо обратить внимание на то, что финансовая отчетность только представляется одновременно с налоговой декларацией, но при этом она не названа налоговой отчетностью. Следовательно, те штрафные санкции, которые предусмотрены в главе 11 раздела II НКУ для нарушений, связанных с налоговой отчетностью, к финансовой отчетности применяться не должны. Единственное нарушение, за которое предусмотрена ответственность, это — необеспечение налогоплательщиком хранения первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической отчетности в течение установленных п.44.3 ст.44 НКУ 1095 дней. За такое нарушение может быть применен штраф: сначала 510 грн., а при повторном нарушении в течение года — 1020 грн. За непредставление финансовой отчетности налоговым органам в НКУ штраф не предусмотрен. Опытные налогоплательщики уже сейчас предсказывают, что налоговики будут пытаться не принимать декларацию по налогу на прибыль без финансовой отчетности. Однако прием налоговой декларации — обязанность органа ГНС (п.49.8 ст.49 НКУ), а среди законных оснований для отказа в приеме декларации нет такого основания как непредставление финансовой отчетности. В то же время штраф за непредставление финансовой отчетности (без уточнения, кому именно она не представлена) предусмотрен ст.1642 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание за такое нарушение — штраф в размере от 8 (136 грн.) до 15 (255 грн.), а при повторном нарушении — от 10 (170 грн.) до 20 (340 грн.) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Відповісти
 • Галка
11.02.12 00:38

А у Вас - крупное предприятие? Пункт 46.2 ст.46 НКУ Плательщик налога на прибыль представляет вместе с соответствующей налоговой декларацией квартальную или годовую финансовую отчетность (кроме малых предприятий) в порядке, предусмотренном для представления налоговой декларации. Плательщики налога на прибыль, малые предприятия5, отнесенные к таковым в соответствии с Хозяйственным кодексом Украины, представляют вместе с годовой налоговой декларацией годовую финансовую отчетность в порядке, предусмотренном для представления налоговой декларации.

Відповісти
 • ГБ - Галке
13.02.12 04:55

Спасибо, я тоже штрафов в лобовую не нашла, но знаю, что перевернут все что угодно, вот и волнуюсь. Апредприятие в разряд крупных попало по численности, у нас было 55чел. В статистику сдавали ф.№1 и ф.2 по квартально и все 5 форм за год. Причем в медке ф.5 не было, отослали в ГНИ без нее, все принято.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам