Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.04.12
11796 10 Друкувати

Финотчетность по МСФО в Украине

   Коли Законом України від 12.05.2011 р. № 3332-VI було заявлено про перехід учасників фінансового ринку України на міжнародні стандарти фінансової звітності з 2012 року, у багатьох підприємців виникли питання щодо механізму впровадження МСФЗ. Але понад півроку від державних органів не було з цього приводу жодної звістки. Приватні ж консультанти висловлювали найрізноманітніші думки. Більшість схилялася до того, що вже за 2011 рік звітність слід готувати за міжнародними стандартами. І лише наприкінці 2011 року ситуація стала більш зрозумілою.
   
   Основні строки та терміни
   
   Першою ластівкою стала постанова КМУ від 30.11.2011 р. № 1223. У ній зазначалося, що публічні акціонерні товариства, банки та страховики мають складати фінансову та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) починаючи з 1 січня 2012 року, а інші учасники фінансового ринку – з 2013 або 2014 року.
   
   За 2011 рік звітність складаємо лише за П(С)БО
   
   Слідом за цією постановою був виданий спільний лист Нацбанку, Мінфіну та Держкомстату від 07.12.2011 р., в якому уточнювалося, що за 2011 рік фінансова звітність готується лише за П(С)БО, а міжнародні стандарти застосовуватимуться починаючи зі звітності за I квартал 2012 року. Додатково у листі були зазначені такі нюанси складання звітності за міжнародними стандартами:
   
   – при першому складанні звітності за МСФЗ слід керуватися IFRS 1 «Перша звітність за МСФЗ»;
   – якщо підприємство готувало міжнародну звітність раніше, відповідний IFRS 1 з послабленнями окремих вимог не застосовується;
   – при складанні звітності за 2012 рік підприємство може обрати дату переходу на МСФЗ – або 1 січня 2011 року (як того вимагає п. 21 IFRS 1), або 1 січня 2012 року (дозволяється п. 22 IFRS 1 як виняток);
   – якщо дата переходу – 1 січня 2011 року, то до першої річної звітності слід включити балансові звіти на 01.01.2011, на 31.12.2011 р. та на 31.12.2012 р., а звіти про фінансові результати – за 2011 та 2012 роки;
   – якщо дата переходу 1 січня 2012 року, то подаються балансові звіти лише на 01.01.2012 р. та на 31.12.2012 р., а порівняльна інформація про прибутки та збитки за 2011 рік не наводиться, хоча це й суперечить п. 21 та 22 IFRS 1;
   – різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу;
   – підприємство розкриває інформацію про те, як впливає перехід на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає IFRS 1.
   
   Підприємство може перейти на МСФЗ або з 1 січня 2011 року, або з 1 січня 2012 року
   
   
Новий План рахунків та інші нововведення

   
   На відміну від України, в світовій практиці не використовуються регламентовані форми фінансової звітності та план рахунків. В Україні зазначені документи затверджує Мінфін. До речі, нещодавно він послабив свою жорстку регуляторну місію, видавши наказ «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 09.12.2011 р. № 1591. Серед найістотніших змін, які були внесені цим наказом, – затвердження нового плану рахунків та форм фінансової звітності, у тому числі за міжнародними стандартами.
   
   Чинний в Україні План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у редакції, затвердженій наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1591, більше не містить субрахунків, але він є обов'язковим для застосування навіть тими підприємствами, які застосовують МСФЗ з 2012 року.
   
   Слід розробити такий робочий план рахунків, який допоможе оперативно скласти звітність за МСФЗ
   
   Втім робочий план рахунків конкретного підприємства повинен бути більш детальним та наближеним до специфіки його діяльності. Слід пам'ятати про мету, заради якої створюється план рахунків. Він повинен забезпечити таку систематизацію та накопичення господарської інформації, щоб у бухгалтера не виникало труднощів зі складанням основних фінансових звітів, та надати достатню деталізацію статей звітності для аналізу і складання приміток до звітності. І при цьому план рахунків має бути достатньо гнучким на випадок зміни структури або бізнесу компанії. У додатку 1 наведено план рахунків для транспортного підприємства.
   
Додаток 1
Робочий план рахунків транспортного підприємства за МСФЗ
Синтетичні рахунки Субрахунок
Код Назва Код Назва
Клас 1. Необоротні активи
10 Основні засоби 100 Інвестиційна нерухомість
101 Земельні ділянки
103 Будинки та споруди
104 Машини та обладнання
105 Транспортні засоби
106 Інструменти, прилади та інвентар
109 Інші основні засоби
11 Інші необоротні матеріальні активи 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи
119 Знос малоцінних необоротних матеріальних активів
12 Нематеріальні активи 121 Права користування майном
122 Права на комерційні позначення
123 Інші нематеріальні активи
129 Амортизація та знецінення НМА
13 Знос (амортизація) необоротних активів 130 Знос інвестиційної нерухомості
133 Знос будинків та споруд
134 Знос машин та обладнання
135 Знос транспортних засобів
136 Знос інструментів, приладів, інвентарю
139 Знос інших основних засобів
14 Довгострокові фінансові інвестиції    
15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво
152 Придбання (виготовлення) основних засобів
153 Придбання (виготовлення) МНМА
154 Придбання (створення) нематеріальних активів
16 Не використовується    
17 Відстрочені податкові активи    
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи 181 Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
182 Довгострокові позики видані
183 Інша дебіторська заборгованість
184 Інші необоротні активи
185 Сума дисконту та інші коригування до справедливої вартості
19 Гудвіл    
Клас 2. Запаси
20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали
202 Напівфабрикати
203 Паливо
204 Тара й тарні матеріали
205 Будівельні матеріали
207 Запасні частини
209 Інші матеріали
21 Не використовується    
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети    
23 Виробництво 231 Витрати сировини й матеріалів
232 Витрати на персонал
233 Амортизація
234 Витрати на поточні ремонти та обслуговування виробничих основних фондів
235 Витрати палива та енергоресурсів
239 Інші витрати виробництва
24 Не використовується    
25 Не використовується    
26 Не використовується    
27 Не використовується    
28 Товари    
29 Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу    
Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи
30 Каса 301 Каса в національній валюті
302 Каса в іноземній валюті
31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті
312 Поточні рахунки в іноземній валюті
313 Інші рахунки в банку в національній валюті
314 Інші рахунки в банку в іноземній валюті
33 Інші кошти 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті
34 Не використовується    
35 Еквіваленти грошових коштів 351 Короткострокові векселі отримані
352 Інші поточні фінансові інвестиції
36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями та замовниками
362 Розрахунки з іноземними покупцями та замовниками
363 Розрахунки з замовниками – пов'язаними особами
368 Резерв сумнівних боргів
37 Розрахунки з різними дебіторами 371 Розрахунки за виданими авансами
372 Розрахунки з підзвітними особами
373 Інша дебіторська заборгованість пов'язаних осіб
374 Розрахунки за претензіями
376 Поточні розрахунки за виданими позиками
377 Розрахунки з іншими дебіторами
378 Резерв сумнівних боргів
38 Не використовується    
39 Витрати майбутніх періодів    
Клас 4. Власний капітал
40 Статутний капітал    
41 Інший вкладений капітал    
42 Додатковий капітал 421 Емісійний дохід
422 Резервний капітал
423 Дооцінка активів
424 Фонд розвитку підприємства
425 Інший додатковий капітал
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Накопичені прибутки (збитки) минулих років
442 Сукупний прибуток звітного періоду
443 Використання прибутку
45 Вилучений капітал    
46 Неоплачений капітал    
47 Не використовується    
48 Не використовується    
Клас 5. Довгострокові зобов'язання
50 Довгострокові позики 501 Довгострокові кредити банків у національній валюті
502 Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505 Інші довгострокові позики в національній валюті
506 Інші довгострокові позики в іноземній валюті
51 Не використовується    
52 Не використовується    
53 Довгострокові зобов'язання з оренди    
54 Відстрочені податкові зобов'язання    
55 Інші довгострокові зобов'язання    
57 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 572 Додаткове пенсійне забезпечення
573 Забезпечення гарантійних зобов'язань
574 Забезпечення інших витрат і платежів
Клас 6. Поточні зобов'язання
60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті
602 Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605 Інші поточні позики в національній валюті
606 Інші поточні позики в іноземній валюті
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 611 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті
612 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
62 Короткострокові векселі видані    
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками
632 Розрахунки з іноземними постачальниками
633 Розрахунки з постачальниками – пов'язаними особами
634 Розрахунки за основні засоби та інші необоротні активи
64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками та іншими платежами до бюджету (крім податку на прибуток)
642 Розрахунки з податку на прибуток
643 Податкові зобов'язання
644 Податковий кредит
65 Розрахунки за страхування 651 Розрахунки по єдиному соціальному внеску
652 Розрахунки з соціальної допомоги та інших соціальних виплат
653 Розрахунки за недержавним страхуванням персоналу
655 Розрахунки за страхуванням майна
656 Розрахунки зі страхового відшкодування
66 Розрахунки за виплатами працівникам 661 Розрахунки за заробітною платою
663 Розрахунки за іншими виплатами
67 Забезпечення майбутніх витрат і платежів (поточна частина) 671 Забезпечення виплат відпусток
672 Додаткове пенсійне забезпечення
673 Забезпечення гарантійних зобов'язань
674 Забезпечення інших витрат і платежів
675 Страхові резерви
68 Розрахунки за іншими операціями 680 Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття
681 Розрахунки за авансами одержаними
682 Розрахунки за оголошеними дивідендами
683 Інші поточні зобов'язання пов'язаних осіб
684 Розрахунки за нарахованими відсотками
685 Розрахунки з іншими кредиторами
686 Цільове фінансування і цільові надходження
688 Внутрішньогосподарські розрахунки
69 Доходи майбутніх періодів    
Клас 7. Доходи та результати
70 Доходи від реалізації 702 Дохід від реалізації товарів
703 Дохід від реалізації робіт і послуг
704 Вирахування з доходу
71 Інший операційний дохід 710 Дохід від переоцінки активів, які обліковуються за справедливою вартістю
711 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
712 Дохід від реалізації інших оборотних активів
713 Дохід від операційної оренди активів
714 Прибуток від реалізації необоротних активів та груп вибуття
715 Одержані штрафи, пені, неустойки
716 Страхові відшкодування
717 Дохід від списання кредиторської заборгованості
718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
719 Інші доходи від звичайної діяльності
72 Дохід від участі в капіталі    
73 Інші фінансові доходи 731 Дивіденди одержані
732 Відсотки одержані
733 Інші доходи від фінансових операцій
734 Амортизація дисконту
74 Не використовується    
75 Не використовується    
76 Не використовується    
77 Доходи (втрати) від курсової різниці    
78 Інший сукупний прибуток    
79 Фінансові результати 791 Результат звичайної діяльності
792 Інший сукупний прибуток
  Клас 9. Витрати діяльності
90 Собівартість реалізації 902 Собівартість реалізованих товарів
903 Собівартість реалізованих робіт і послуг
904 Собівартість повернутих товарів
91 Загальновиробничі витрати 911 Матеріальні витрати
912 Витрати на загальновиробничий персонал
913 Амортизація загальновиробничого обладнання
914 Витрати на поточні ремонти та обслуговування загальновиробничих основних фондів
915 Витрати палива та енергії
919 Інші загальновиробничі витрати
92 Адміністративні витрати 921 Матеріальні витрати
922 Витрати на адміністративний персонал
923 Амортизація обладнання загального призначення
924 Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального призначення
925 Витрати палива та енергії
926 Банківські послуги
929 Інші адміністративні витрати
93 Витрати на збут 931 Матеріальні витрати
932 Витрати на збутовий персонал
933 Амортизація обладнання збутового призначення
934 Витрати на супутні транспортні послуги
935 Послуги з реклами та маркетингу
936 Агентські та комісійні послуги
939 Інші збутові витрати
94 Інші витрати операційної діяльності 940 Витрати від переоцінки активів, які обліковуються за справедливою вартістю
942 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
943 Собівартість реалізованих виробничих запасів
944 Сумнівні та безнадійні борги
945 Збиток від вибутті необоротних активів та груп вибуття
946 Витрати від знецінення, втрати та псування цінностей
947 Благодійна допомога
948 Визнані штрафи, пені, неустойки
949 Інші витрати операційної діяльності
95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит
952 Інші фінансові витрати
953 Дисконтування довгострокових фінансових активів
96 Втрати від участі в капіталі    
97 Не використовується    
98 Податок на прибуток 981 Податок на прибуток від звичайної діяльності
982 Податок на прибуток від інших сукупних прибутків
99 Не використовується    
   
   Підприємства, які повинні складати фінансову звітність за МСФЗ, застосовують ті самі форми звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів та Звіт про власний капітал), що й інші підприємства.
   
   Але в цих формах потрібно заповнити відповідне поле: звітність складена за П(С)БО чи за МСФЗ. Примітки за формою 5 з 2012 року складатимуть лише підприємства, що звітують за П(С)БО. Акціонерні товариства та страхові компанії складають примітки виключно за міжнародними стандартами.
   
   
Особливості складання балансу за МСФЗ

   
   Баланс відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, тому відповідно до чинних вимог IAS 1 «Подання фінансових звітів» (далі – IAS 1) його називають Звітом про фінансовий стан підприємства. Але застосовувати назви «Баланс», «Балансовий звіт» або інші, які б не вводили в оману користувачів, не заборонено.
   
   На дату переходу на МСФЗ складається перехідний баланс згідно з IFRS 1
   
   Основними елементами балансу є активи, зобов'язання і капітал.
   
   Актив – це контрольований підприємством ресурс, який виник у результаті минулих подій і від якого підприємство очікує отримання майбутніх економічних вигод.
   
   Зобов'язання – це обов'язок підприємства, що виник у результаті подій минулих періодів, погашення якого як очікується та який призведе до відтоку ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди.
   
   Капітал – це частина активів підприємства, що залишається після вирахування усіх його зобов'язань.
   
   На відміну від українського П(С)БО 2 «Баланс», міжнародні стандарти не визначають форму балансового звіту, але містять вимоги до подання і розкриття певних статей. Звіт про фінансовий стан (як і інші звітні форми) повинен містити:
   
   – найменування підприємства;
   – слово «консолідований», якщо звіт стосується групи підприємств;
   – дату закінчення звітного періоду (для балансу) або охоплюваний період (для інших форм звітності);
   – валюту звітності;
   – ступінь округлення, яка використовується у документації.
   
   Пункт 54 IAS 1 містить мінімальний перелік статей, які в достатній мірі відрізняються за характером і функціями та які потрібно приводити безпосередньо у звіті про фінансовий стан1.
   (1 Докладніше див.: Справочник экономиста. – 2012. – № 3. – С. 42.)
   
   Статті з нульовими залишками у звіті не наводяться. Додаткові статті, заголовки та проміжні підсумкові суми наводяться у звіті про фінансовий стан, якщо таке подання поліпшить розуміння фінансового становища підприємства, а саме:
   
   – якщо величина, характер і функція окремої статті (або сукупності аналогічних статей) є такими, що їх доречно використовувати як окрему статтю звіту;
   – якщо використані описи та порядок подання статей (групи статей) можуть змінюватися до залежно від характеру та сфери діяльності підприємства з метою надання інформації, необхідної для розуміння фінансового стану підприємства.
   
   Крім інформації за звітний період для дотримання принципу порівнянності відповідно до п. 38 – 43 IAS 1 у звіт включаються дані як мінімум на кінець попереднього звітного періоду, а якщо нова облікова політика застосовується ретроспективно, то ще й на початок попереднього звітного періоду. Також обов'язково потрібно дотримуватися задекларованих у IAS 1 інших базових принципів складання звітності (таких як принципи достовірності подання, безперервності діяльності, розгорнутого подання активів та зобов'язань, нарахування, періодичності та послідовності в поданні).
   
   Мета фінансової звітності – задоволення інформаційних потреб користувачів
   
   Незважаючи на те що форми звітності залишилися українськими, публічним та іншим компаніям, що звітуватимуть за МСФЗ, слід дотримуватись вимог міжнародних стандартів. Затверджені Міністерством фінансів форми звітності в основному узгоджуються з МСФЗ. Але є ряд обставин, які головний бухгалтер повинен врахувати при заповненні таких форм звітності, щоб вони відповідали вимогам МСФЗ.
   
   Зокрема, звертаємо увагу на такі нюанси заповнення Балансу (еквівалент Звіту про фінансовий стан).
   
   1. Рядки 200 «Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» і 600 «Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків» заповнюють лише відокремлені структурні підрозділи юридичної особи при заповненні своїх балансів. Усі юридичні особи сальдо розрахунків з пов'язаними особами відображають у балансі виходячи з їх суті: торгова, фінансова чи інша заборгованість. Але в розкриттях до кожної із статей необхідно виділяти сальдо розрахунків з пов'язаними особами.
   
   2. Рядки 270 «Витрати майбутніх періодів» і 630 «Доходи майбутніх періодів» у звітності за МСФЗ зазвичай відображаються відповідно у складі «Іншої дебіторської заборгованості й оборотних активів» та «Інших поточних зобов'язань» без виділення в окремі статті чи розділи балансу.
   
   3. «Необоротні активи та групи вибуття» у звіті про фінансовий стан відображаються як окрема стаття оборотних активів.
   
   4. Уся дебіторська заборгованість відображається у балансі за справедливою вартістю. При розкритті інформації наводиться історична вартість і сума коригування до справедливої вартості (нарахованого резерву).
   
   5. У МСФЗ забезпечення майбутніх виплат (рахунок 47) визнаються у складі зобов'язань, які, у свою чергу, діляться на поточні і довгострокові. Тому у разі заповнення розділу 2 пасиву балансу крім стандартних розкриттів, передбачених IAS 19 і IAS 37, необхідно поділити кожний вид забезпечень на поточний та довгостроковий.
   
   6. Безвідсоткові та пільгові довгострокові зобов'язання й забезпечення відображаються у балансі на основі дисконтування (за амортизованою вартістю).
   
   Умовний приклад балансового звіту виробничого підприємства, складеного відповідно до МСФЗ та перерахованого у іноземну валюту подання, наведено у додатку 2.
   

Додаток 2
Публічне акціонерне товариство «Агроекопостачання»
Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2011 р.
(у тисячах грошових одиниць)
Стаття Примітки 2010 р. 2009 р.
Активи      
Необоротні активи      
Основні засоби 7 56005 52243
Незавершене будівництво 8 38878 17307
Нематеріальні активи 9 147 206
Довгострокова дебіторська заборгованість 10 402 331
Фінансові інвестиції   1134
Відстрочені податкові активи 11 798 1741
    97364 71828
Оборотні активи      
Запаси 12 4282 2580
Торговельна дебіторська заборгованість 13 29231 25153
Попередні оплати та інші оборотні активи 14 12402 7849
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 40401 41042
    86316 76624
Усього активи   183680 148452
Зобов'язання і власний капітал
Власний капітал      
Статутний фонд   21310 21310
Нерозподілений прибуток та фонди   135723 109719
Усього капітал   157033 131029
Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові зобов'язання з фінансового лізингу 16   3810
      3810
Короткострокові зобов'язання      
Торговельна кредиторська заборгованість 17 6530 644
Поточна частина зобов'язань за фінансовим лізингом 16 3564 3844
Інші короткострокові зобов'язання 18 16553 9125
    26647 13613
Усього зобов'язання   26647 17423
Усього зобов'язання і власний капітал   183680 148452
Підписано і затверджено до випуску від імені підприємства:
Генеральний директор (Сергій Петренко)
Головний бухгалтер (Олена Іванова)
   
   
Особливості складання Форми № 2 відповідно до вимог МСФЗ

   
   Звіт про прибутки і збитки – це звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства. Відповідно до п. 10 IAS 1 з 2009 року він називається Звітом про сукупний прибуток. Основними елементами цього звіту є:
   
   Звіт про сукупний прибуток може подаватися у двох формах – або Звіту про прибутки та збитки, або скороченого Звіту про сукупний прибуток
   
   – доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капіталу підприємства (крім зростання за рахунок внесків учасників);
   
   – витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зростання зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (крім вилучення капіталу учасниками). Визнаються у звіті відповідно до принципу відповідності доходам, тобто відображаються у звіті в тому ж періоді, що й дохід, для отримання якого вони були понесені;
   
   – прибуток або збиток – загальна сума доходів за вирахуванням витрат без урахування компонентів іншого сукупного прибутку;
   
   – інший сукупний прибуток, який включає:
   
   1) переоцінку основних засобів і нематеріальних активів;
   2) актуарні прибутки та збитки від недержавних пенсійних планів;
   3) прибутки та збитки, що виникають від перерахунку фінансової звітності в іншу валюту подання;
   4) зміна вартості фінансових активів, передбачених для продажу;
   5) результати хеджування грошових потоків;
   
   – загальний сукупний прибуток – сума, на яку збільшився капітал протягом певного періоду в результаті операцій та інших подій, але яка не є сумою збільшення в результаті операцій з власниками.
   
   Міжнародні стандарти передбачають подання у фінансовій звітності порівняльної інформації
   
   Міжнародні стандарти не містять встановленої форми звіту про прибутки та збитки, але передбачають набір обов'язкових статей, ряд опцій на вибір підприємства та певні вимоги до розкриття окремих статей. Крім того, стандартами встановлені обов'язкові реквізити (найменування підприємства, період, валюту подання тощо), про які ми вже згадували вище.
   
   У звіті про сукупний прибуток витрати можуть подаватися або за аналізом витрат, або за їх характером
   
   Підприємство має право вибрати спосіб подання витрат. Зокрема, воно може використати класифікацію витрат, засновану на характері витрат (метод аналізу витрат) або на їх функції в рамках підприємства (функціональний метод), залежно від того, який з підходів забезпечує надійну та більш доречну інформацію. Приклади звітів за кожним з методів наведені у таблиці.
   
Таблиця. Варіанти структури звіту про сукупний прибуток
Метод аналізу витрат Функціональний метод
Виручка
Інший дохід Собівартість продаж
Разом доходів Валовий прибуток
Зміни в запасах готової продукції та незавершеного виробництва Інший дохід
Використані сировина та матеріали Витрати на збут
Витрати на винагороду персоналу Адміністративні витрати
Витрати на амортизацію
Чистий дохід (втрати) за курсовими різницями
Витрати на фінансування
Інші витрати
Разом витрат
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Чистий прибуток
Інший сукупний прибуток
(елементи іншого сукупного прибутку з урахуванням впливу податку на прибуток)
Усього інший сукупний прибуток
Усього сукупний прибуток за період
Сукупний прибуток у розрахунку на акцію
   
   Підприємство, що використовує функціональний метод, розкриває як мінімум собівартість своєї реалізації окремо від інших витрат. Цей метод може забезпечити користувачам більш доречну інформацію у порівнянні з класифікацією витрат за їх характером, проте розподіл витрат за їх функцією може містити елементи суб'єктивізму.
   
   Підприємству, що класифікує витрати на основі їх функції, слід розкривати додаткову інформацію про характер витрат, включаючи витрати на амортизацію і витрати на виплати працівникам. Також незалежно від методу подання звіту про прибутки та збитки обов'язково розкривається інформація про податок на прибуток.
   
   Умовний приклад звіту про фінансові результати виробничого підприємства, складеного відповідно до МСФЗ та перерахованого в іноземну валюту подання, наведено у додатку 3.
Додаток 3
Публічне акціонерне товариство «Агроекопостачання»
Звіт про сукупний прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2011 р.
(у тисячах грошових одиниць)
Стаття Примітки 2010 р. 2009 р.
Доходи від реалізації 19 166236 147820
Собівартість реалізації 20 -103122 -82106
Валовий прибуток   63114 65714
Інші операційні доходи 21 873 2923
Загальні та адміністративні витрати 22 -4270 -3996
Витрати на збут 23 -6473 -4717
Інші операційні витрати 24 -11825 -8912
Прибуток від операційної діяльності   41419 51012
Фінансові доходи   881 925
Фінансові витрати   -424 -1258
Чистий дохід (збиток) за курсовими різницями   -3219 1850
Прибуток до оподаткування   38657 52529
Податок на прибуток 11 -12610 -13048
Чистий прибуток   26047 39481
Інший сукупний дохід   -42 217
Прибутки (збитки), що виникають від перерахунку фінансової звітності в іншу валюту подання   -42 217
Разом сукупний прибуток за період   26005 39698
Підписано і затверджено до випуску від імені підприємства
Генеральний директор (Сергій Петренко)
Головний бухгалтер (Олена Іванова)
   
   Як і у випадку зі складанням балансу, в Україні замість Звіту про сукупний прибуток учасники фінансово ринку складатимуть Звіт про фінансові результати за формою, затвердженою Мінфіном у П(С)БО 3 (Форма № 2).
   
   Цей звіт також не зовсім узгоджується з МСФЗ. Під час його складання радимо бухгалтерам звернути увагу на такі основні моменти.
   
   1. У звітності за МСФЗ виручка від реалізації зазвичай відображається одним рядком за вирахуванням сум податку на додану вартість і повернень. Але розгорнуте відображення, як в українському Звіті про фінансові результати, також не суперечить міжнародним стандартам.
   
   2. В українській Формі № 2 передбачені статті «Інші операційні доходи» (рядок 060), «Інші доходи» (рядок 130), «Надзвичайні доходи» (рядок 200), які в міжнародній звітності прийнято об'єднувати в одну статтю – «Інші доходи». Аналогічно витрати (рядки 090, 160, 205) об'єднані у статтю «Інші витрати». Більше того, п. 87 IAS 1 «Подання фінансової звітності» забороняє використовувати у назвах статей звітності слово «надзвичайний».
   
   3. Доходи і втрати від курсових різниць слід подавати згорнуто у складі інших доходів, інших витрат (залежно від того, що більше) або окремою статтею звіту.
   
   4. У разі проведення операцій з обміну валюти у звіті слід відображати лише їх фінансовий результат, як це передбачено з 2012 року і в національній звітності.
   
   5. За наявності операцій, які підпадають під визначення іншого сукупного прибутку, необхідно складати додатковий звіт про сукупний прибуток відповідно до п. 7 та 81 IAS 1.
   
   При складанні звітності за МСФЗ за I квартал за формами, затвердженими Мінфіном, слід врахувати ряд особливостей
   
   Більшість статей Балансу та Форми № 2 повинні розкриватися у примітках. Примітку до статті звітності можна не наводити лише у разі її малозначності, а також, якщо в тому немає необхідності для розуміння природи статті.
   Особливості складання інших форм звітності та приміток за МСФЗ – тема окремої розмови.
   
   Примітки повинні містити:
   
   – загальну інформацію;
   – базу підготовки фінансової звітності;
   – операційне середовище та економічну ситуацію;
   – управління ризиками;
   – істотні бухгалтерські оцінки;
   – основні принципи бухгалтерського обліку;
   – деталізацію основних статей звітності;
   – операції з пов'язаними сторонами;
   – фактичні та потенційні зобов'язання;
   – події після дати фінансової звітності.
   
   До того ж фінансову звітність за I квартал 2012 року підприємства (у тому числі ті, що перейшли на МСФЗ з 1 січня) готують лише у складі Балансу та Форми № 2 відповідно до вимог ст. 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.
   
   Сергій Рогозний Сертифікований аудитор, юрист, заступник начальника
   відділу аудиту міжнародної аудиторської компанії BDO
   
   «Справочник экономиста», квітень 2012 р., № 4 (100), с. 36
   Дата підготовки 02.04.2012
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
  • лодж
23.04.12 14:38

а куда подавать эту отчетность?

Відповісти
  • 555
24.04.12 00:07

Именно частью 1 ст. 13, а не ст. 9 предусмотрено, что 1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року). Однако § 8 МСБУ 34 "Промежуточная финансовая отчтеность" предусмотрено, что Проміжний фінансовий звіт має включати, як мінімум, такі компоненти: a) стислий звіт про фінансовий стан; б) стислий звіт про сукупні доходи, поданий як: і) стислий єдиний звіт; або іі) стислий окремий звіт про прибутки та збитки та стислий звіт про сукупні доходи; в) стислий звіт про зміни у власному капіталі; г) стислий звіт про рух грошових коштів; та ґ) деякі пояснювальні примітки. Вот и получается, что на МСФО перешли, но в итоге будем применять гибрид П(С)БУ и МСФО. У бухгалтеров от этого крыши поедут.

Відповісти
  • Аноним
24.04.12 00:15

всем заинтересованным-статистике,ГНИ,гос.регулятору

Відповісти
  • crimea14
24.04.12 02:39

Вот и получается, что на МСФО перешли, но в итоге будем применять гибрид П(С)БУ и МСФО. У бухгалтеров от этого крыши поедут. ______________________________ Совершенно согласен Еще бесит утвержденная форма фин отчетов и план счетов для МСФО, зачем это было делать? Псевдопереход называется

Відповісти
  • Рагнеда
24.04.12 03:06

А где любимый НДС???. В таблицах : "Доходи від реалізації" минус "Собівартісьть", а где ж непрямые налоги (НДС, акциз) или "Доходи від реалізації" уже очищены от непрямых налогов?????

Відповісти
  • nata
24.04.12 03:12

у нас всегда полумеры, полуформы, полустандарты... во всем!!! не привыкать.

Відповісти
  • Проблемный
24.04.12 05:04

Нужна помощь. Отправляю по электронке фин. отчет, но приходит ответ, что неправильный формат даты. Отправляла с датой на 31 марта, на 01 апреля, 30 марта, 31.03 и все никак.Кто отправил - помогите!

Відповісти
  • Ирина
24.04.12 05:12

Дату надо ставить 31032012 без точек и в ячейки __________ року ставим 2012

Відповісти
  • елена
25.04.12 18:17

в отчете о совокупном доходе по мсфо отражается чистый доход. что касается доходов будущих периодов- я бы не торопилась, есть такое понятие в мсфо- незаработанный доход а план счетов мне кажется лучше использовать тот, который предлагает Версия программы 1-С 8,2 УПП Еще- в МСФО часто применяется такое понятие как "практическое применение", в стандартах этого применения нет.

Відповісти
  • Мартын Боруля
25.04.12 20:59

Все очень классно, если бы не одно НО.... наш "великомудрый" Минфин требует подавать отчетность только по своим формам. например недавно Минфин написал письмо , что нужно подавать не отчет о совокупной прибыли, а именно форму № 2 (см.: http://www.gaap.in.ua/archives/1567). То есть они хотят только свои типовые формы. Но эти формы несовмсетимы с требованиями МСФО.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам