Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


22.01.13
3603 14 Друкувати

Кому нужно за 2012 впервые отчитываться по МСФО

   
Кому потрібно за 2012 рік уперше звітувати за МСФЗ
   

   Одразу скажемо: ті, хто обрав 01.01.2011 р. як дату переходу на міжнародні стандарти фінзвітності ( далі — МСФЗ1), подають ПЕРШУ звітність, складену «по-міжнародному» за 2012 рік. Для тих, хто переходить із 01.01.2012 р. — звітність за 2012 рік буде попередньою (бо не міститиме порівняльної інформації), а першу фінзвітність за МСФЗ вони формуватимуть за 2013 рік .
   
   Це стосується передусім Публічних акціонерних товариств (далі — ПАТ) і страховиків. Пояснимо…
   
   Розпочнемо з передісторії. Кабмін іще наприкінці 2011 року зобов’язав:
   
   • ПАТ, страховиків і банки , починаючи з 1 січня 2012 року, складати фінзвітність за МСФЗ;
   
   • підприємства, які надають фінпослуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (група 64 КВЕД ДК 009:2010), недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010), звітувати за МСФЗ1 починаючи з 1 січня 2013 року;
   
   • підприємства, котрі провадять допоміжну діяльність у сферах фінпослуг і страхування (група 66 КВЕД ДК 009:2010) — починаючи з 1 січня 2014 року.
   
   Такі норми з’явилися завдяки постанові КМУ «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності» від 30.11.2011 р. № 1223.
   
   Решта підприємств може самостійно обирати між національними та міжнародними стандартами.
   
   Особливості звітування за МСФЗ
   
   Більшість банків уже давно звітують за МСФЗ, а ось щодо ПАТ і страховиків, вони вправі обрати дату переходу на МСФЗ:
   
   • або 01.01.2011 р.,
   
   • або 01.01.2012 р.
   
   Про це йшлося в спільному листі НБУ, МФУ та Держкомстату від 07.12.2011 р. №12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, № 04/4-07/702 (далі —– лист № 31-08410-06-5/30523).
   
   У разі якщо датою переходу було вибрано 01.01.2011 р. , першу звітність за МСФЗ підприємства мають подавати за 2012 рік.
   
   Щоправда, більшість відтермінували перехід й обрали дату 01.01.2012 р. і звітують за 2012 рік так званою «перехідною» звітністю — без приведення порівняльної інформації за 2011 рік (крім балансу). Порівняльний баланс складають на 01.01.2012 р. за вимогами МСФЗ (п. 7 листа № 31-08410-06-5/30523).
   
   Склад звітності
   
   Якщо вперше звітують за МСФЗ за 2012 рік , у фінансовій звітності наводиться порівняльна інформація й за 2011 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ. Так, до складу пакету фінзвітності за 2012 рік має входити баланс на 01.01.2011 р., 31.12.2011 р. і на 31.12.2012 р., уже складений із застосуванням МСФЗ, звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2011 і 2012 роки, відповідні примітки, у тому числі порівняльна інформація. За таких обставин звітність за 2011 рік є попередньою. Таким чином, законодавством надано час підприємствам для адаптації та переходу на МСФЗ.
   
   Ті ПАТ і страховики, які вирішили відтермінувати перехід на звітування за МСФЗ й обрали датою переходу 01.01.2012 р., складають першу звітність за підсумками 2013 року. Разом зі звітністю підприємства подаватимуть баланс станом на 01.01.2012 р., 31.12.2012 р., 31.12.2013 р., і звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 2013 роки, відповідні примітки, у тому числі порівняльну інформацію.
   
   В обох випадках на дату переходу підприємство складає баланс відповідно до вимог МСФЗ. Різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ,відображаються у складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу (п. 8 листа № 31-08410-06-5/30523).
   
   Форми звітності
   
   Нині під час формування показників (статей) фінзвітності за МСФЗ доведеться їх відображати в українських типових формах, які затверджено національними П(С)БО. Єдиною відмінністю є відмітка, яка ставиться в шапці форми, про те, що заповнюється за міжнародними стандартами.
   
   Зверніть увагу!
   
   На офіційному сайті Мінфіну ( www.minfin.gov.ua ) розміщено проект наказу, яким планують унести зміни в П(С)БО 1. Відповідно до цих змін, суб’єкти господарювання (крім банків), які подають першу фінансову звітність за міжнародними стандартами за 2012 рік, застосовують для її складання положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до складання фінансової звітності» у новій редакції, ним буде змінено й форми звітності.

   
   Вероніка ОРЛОВА,
   податковий консультант
   газети «Інтерактивна бухгалтерія»

   
   1 Текст МСФЗ можна знайти на сайті Мінфіну України ( www.minfin.gov.ua).
   
   Відтворення матеріалу у будь-якій формі повністю або частково можливо лише з письмового дозволу газети «Інтерактивна бухгалтерія».
Рубрика:
Коментарі
 • новичок
22.01.13 21:57

Касается ли это ПрАТ? И нужно ли Аудиторское заключение в ГКЦБиФР сдавать ПрАТ???

Відповісти
 • Лена, ЗП
22.01.13 22:45

да, ПрАТ как обычно, нужно аудит. заключение для годового отчета. сроки те же, как и раньше

Відповісти
 • нет-аудиту
22.01.13 23:56

А кто слышал что-нибудь об этом докумнте: НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РІШЕННЯ 20.11.2012 м. Київ N 1632 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за N 2099/22411 1.2. Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, включає: .......... аудиторський висновок (у випадку необхідності обов'язкового проведення аудиту відповідно до закону);

Відповісти
 • нет-аудиту
22.01.13 23:57

3.4. Доповнити пункт 3 глави 7 новим абзацом третім такого змісту: "Опублікування річної інформації емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, здійснюється за формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення.". Додаток 45 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів 1. Повне найменування емітента 2. Код за ЄДРПОУ емітента 3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію.

Відповісти
 • Елена
23.01.13 00:24

а разве для ПАТ не обязательно в составе годового отчета за 2012 год подавать отчетность по МСФО? Сомневаюсь, что комиссия не накажет предприятие, если то укаэет дату перехода с 01.01.2012.

Відповісти
 • Вероніка Орлова, "Інтерактивна Бухгалтерія"
23.01.13 01:18

Порядок представления финансовой отчетности, утвержденный постановлением КМУ от 28.02.2000 г. № 419 не обязывает ЧАО отчитываться по МСФО в органы ГНС и статистики. Что касается представления отчета в НКЦБФР, то в таком случае действует Разъяснение НКЦБФР «О порядке применения части шестой статьи 40 Закона Украины" О ценных бумагах и фондовом рынке "относительно раскрытия информации в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности» от 09.02.2012 г. № 1. Согласно которому ЧАО составляют и представляют отчетность в НКЦБФР по правилам МСФО начиная с 2013 года: «профессиональные участники фондового рынка, кроме тех, которые являются публичными акционерными обществами, составляют финансовую отчетность и консолидированную финансовая отчетность, а также раскрывают информацию о своей деятельности по международным стандартам финансовой отчетности, начиная с 1 января 2013 года». Аудиторское заключение нужно подавать и за 2012 год (п. 1.2. Решенния НКЦБФР «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» от 19.12.2006 г. №1591 и п.3 ст.8 Закона Украины «Об аудиторской деятельности»)

Відповісти
 • Лена, ЗП
23.01.13 02:02

Вероника Орлова Вы неверно поняли ПАТ раскрывают отчетность по международным стандартам за 2012 год!!!!! НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ РОЗ'ЯСНЕННЯ від 09.02.2012 р. N1 Про порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності Роз'яснення затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 лютого 2012 року N 270 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до пункту 23 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" роз'яснює порядок застосування частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо розкриття інформації відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідно до частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено, що міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ) - прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку документи, якими визначено порядок складання фінансової звітності. Відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності", суб'єкт господарювання має скласти та подати звіт про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду на дату переходу на МСФЗ. На виконання частини шостої статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.11.2010 N 1780, яке зареєстроване у Міністерстві юстиції України 11.02.2011 за N 179/18917, затверджено Порядок розкриття інформації про діяльність публічних акціонерних товариств на основі міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - Порядок). Порядок набрав чинності 04.03.2011. Таким чином, до 04.03.2011 у публічних акціонерних товариств не було обов'язку складати фінансову звітність відповідно до МСФЗ з метою додаткового розкриття інформації відповідно до Порядку. Відповідно до статті 58 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність. Таким чином, публічні акціонерні товариства можуть не розкривати інформацію про свою діяльність за 2011 рік на основі міжнародних стандартів фінансової звітності. Поряд з цим, відповідно до пункту другого статті 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами. Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, обов'язково складатимуть фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність починаючи з дати, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 N 1223 "Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності". Таким чином, розкриття інформації за 2012 рік публічними акціонерними товариствами має здійснюватись за міжнародними стандартами фінансової звітності. В той же час, публічні акціонерні товариства, які відповідно до норм законодавства повинні складати проміжну фінансову звітність та відповідно розкривати інформацію, мають, починаючи з фінансової звітності за I квартал 2012 року, подавати її відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності. .....

Відповісти
 • Вероніка Орлова, "Інтерактивна Бухгалтерія"
23.01.13 02:02

Согласно ч.6 ст.40 Закону Украины «О ценных бумагах и фондовому рынку» от 23.02.2006 г. № 3480-IV ПАО в НКЦБФР ДОПОЛНИТЕЛЬНО подают финочетность составленную по правилам МСФО. При этом если датой перехода избрано 01.01.2012 г., то за 2012 год такая финотчетность будет лишь предварительной, а вот первой будет считаться за 2013 год. Это следует в частности и из разъяснения НКЦБФР: «В случае если дата перехода на МСФО выбрано 1 января 2012 года: В финансовой отчетности за отчетные периоды 2012 года не приводится сравнительная информация за 2011 год (кроме баланса); Составляется баланс по состоянию на 01.01.2012 по требованиям МСФО; Для составления предварительной финансовой отчетности и предварительной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2012 год и первой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2013 применяются МСФО, будут действовать на 31.12.2013, с учетом исключений, определенных в МСФО 1» (Информационное сообщение государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, утвержденное распоряжением ГКЦБФР от 07.02.2012 г. № 84)

Відповісти
 • Саша
23.01.13 02:08

Веронике СПАСИБО.

Відповісти
 • Лена, ЗП
23.01.13 03:45

Вероника Орлова Вы работаете в НКЦПФР? или они дали Вам точную консультацию? или на местах территориальные комисии все трактуют точно так же?

Відповісти
 • Лена, ЗП
23.01.13 03:51

Кроме того, Иформационное сообщение государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, утвержденное распоряжением ГКЦБФР от 07.02.2012 г. № 84, на которое Вы ссылаетесь, касается "небанківських фінансових установ", которыми, как я понимаю, являются торговцы ЦБ, КУА и др. из этой сферы. ПАТ может и не являтся небанковской фин. организацией.

Відповісти
 • Татьяна
24.01.13 01:06

Если отчетность по МСФО подается за 2012 год, то дата перехода будет ,в любом случае, 01.01.11, инече это не МСФО. В МСФО нет понятия предварительная отчетность. Если в какой-либо части отчетность протеворечит МСФО, то нельзя заявлять, что она составлена по МСФО. Сомневаюсь, что аудиторы будут давать "позитивні висновки" по отчетности за 2012 год, если датой перехода будет 01.1.2012.

Відповісти
 • Татьяна
24.01.13 01:08

иначе и противоречит

Відповісти
 • Вероніка Орлова, "Інтерактивна Бухгалтерія"
24.01.13 02:02

Це питання в нас на форумі

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
59876 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно