Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19.03.13
3251 33 Друкувати

Особенности заполнения некоторых граф реестра выданных и полученных налоговых накладных

   Платники податку на додану вартість щомісяця в терміни, що передбачені для подання податкової звітності з ПДВ (календарний місяць – протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця)), у тому числі платники, яким встановлено звітний податковий період – квартал, подають органу ДПС копії записів у реєстрах виданих та отриманих податкових накладних за такий період в електронному вигляді.
   
   У розділі I реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) відображаються:
   
   ● видані податкові накладні;
   ● накладні, які не видаються покупцю, а залишаються в особи, що їх виписала;
   ● розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379 (далі – додаток 2 до податкової накладної));
   ● митні декларації (далі – МД);
   ● документи бухгалтерського обліку.
   
   Особливості заповнення деяких граф розділу I Реєстру.
   
   У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).
   
   При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом. Або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року.
   
   У графі 2 вказується дата складання податкової накладної (дата складання податкової накладної відповідає даті запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).
   
   У графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1, номер розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної).
   
   У разі якщо платником здійснюються операції з вивезення товарів за межі митної території України то у графі 3 проставляється номер МД.
   
   У графі 4 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:
   
   ПНП – податкова накладна, складена на паперових носіях;
   
   ПНЕ – електронна податкова накладна.
   
   У разі складання податкової накладної за окремими операціями, визначеними у пункті 8 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01 листопада 2011 року № 1379, до виду документа додається тип причини (наприклад,
   
   ПНП01 – паперова податкова накладна, виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною);
   
   РКП – розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;
   
   РКЕ – електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);
   
   МДП – митна декларація, складена на паперових носіях;
   
   МДЕ – електронна митна декларація;
   
   БО – документ бухгалтерського обліку.
   
   Якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера „У” (наприклад, ПНЕ – електронна податкова накладна, ПНЕУ – електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).
   
   У графі 5 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця) покупця.
   
   У графі 6 вказується індивідуальний податковий номер покупця – платника податку на додану вартість.
   
   У разі якщо платник податку виписує податкову накладну, де у рядках „Індивідуальний податковий номер покупця” та „Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)” проставляється нуль, то при заповненні графи 6 також проставляється нуль.
   
   У графах 7–12 відображається інформація щодо постачання товарів/послуг.
   
   У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).
   
   У розділі ІI Реєстру відображаються:
   
   ● отримані податкові накладні;
   ● розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);
   ● МД на ввезення товарів;
   ● інші документи, на підставі яких здійснюється облік операцій з придбання товарів/послуг.
   
   Особливості заповнення деяких граф розділу IІ Реєстру.
   
   У графі 1 проставляється номер запису податкової накладної, розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), інших подібних документів, указаних у пунктах 201.10 та 201.11 статті 201 розділу V Податкового кодексу України, та документа, який засвідчує факт придбання товарів,
   
   МД на ввезення товарів на митну територію України. Указаний номер запису переноситься на зазначений документ.
   
   У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, зазначеного вище (що вказується у графі 1).
   
   При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, вказується фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання).
   
   До граф 3, 4 переносяться відповідні реквізити податкової накладної чи іншого документа (що вказується у графі 1).
   
   У графі 5 зазначається вид документа згідно з такими позначеннями:
   
   ПНП – податкова накладна, складена на паперових носіях;
   
   ПНЕ – електронна податкова накладна;
   
   РКП – розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної), складений на паперових носіях;
   
   РКЕ – електронний розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної);
   
   МДП – митна декларація, складена на паперових носіях;
   
   МДЕ – електронна митна декларація;
   
   ЧК – касовий чек.
   Варто зазначити. Якщо загальна сума отриманих товарів/послуг за касовим чеком перевищує 200 гривень, платник податку не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму податку на додану вартість, сплачену при придбанні таких товарів/послуг, ні її частину. Платник податку у графі 5 проставляє позначення „ЧК” – касовий чек та заповнює графи 13 та 14 Реєстру;
   
   ТК – транспортний квиток;
   
   ГР – готельний рахунок;
   
   ПЗ – рахунок за послуги зв’язку;
   
   ПО – послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку;
   
   ЗП – заява платника та копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V Податкового кодексу України;
   
   НП – документ, що засвідчує придбання товарів/послуг на митній території України в осіб, які не зареєстровані як платники податку на додану вартість;
   
   БО – документ бухгалтерського обліку, в тому числі бухгалтерська довідка, яка складається у випадку:
   
   коригування внаслідок часткового використання товарів/послуг, необоротних активів в операціях сільськогосподарського та переробного виробництва (рядок 16.2 податкової декларації з податку на додану вартість);
   
   коригування із постачання сільськогосподарської продукції або продукції власного виробництва переробного підприємства у митному режимі експорту (переноситься з декларації з позначкою 0121/0122/0123 або декларації з позначкою 0140);
   
   коригування, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за останній податковий період календарного року (рядок 16.4 податкової декларації з податку на додану вартість);
   
   якщо до податкового кредиту включаються суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у вартості товарів/послуг, необоротних активів, що не були включені до складу податкового кредиту при придбанні або виготовленні таких товарів/послуг, необоротних активів, та/або з яких були визначені податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 розділу V Податкового кодексу України, у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи починають використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, у тому числі переведення невиробничих необоротних активів до складу виробничих необоротних активів.
   
   Бухгалтерська довідка має бути складена згідно із податковими накладними, митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 Податкового кодексу, які є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, з урахуванням норм пункту 198.6 статті 196 Податкового кодексу, та містити вичерпний їх перелік.
   
   У Реєстрі бухгалтерська довідка записується таким чином:
   
   у графі 2 – дата складання бухгалтерської довідки;
   
   у графах 3, 4, 6, 7 – відповідно дата складання, порядковий номер податкової накладної (розрахунку коригування до податкової накладної), найменування та індивідуальний податковий номер постачальника, який її склав;
   
   у графі 5 – зазначається вид документа БО, до якого додаються позначення виду документа, яким підтверджується операція з постачання (БОПНП – у разі віднесення до податкового кредиту сум податку на підставі паперової податкової накладної, БОПНЕ – на підставі електронної податкової накладної тощо). При цьому суми у графах 9, 10 зазначаються із знаком «+», а в графах 11, 12, 13, 14, 15, 16 – із знаком «−».
   
   У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний період, до виду документа додається літера „У” (наприклад, ПНП – паперова податкова накладна, ПНПУ – паперова податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків;
   
   ПНЕ – електронна податкова накладна, ПНЕУ – електрона податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).
   
   У графі 6 вказується найменування (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи – підприємця) постачальника.
   
   У випадку придбання товарів за межами митної території України та отримання послуг від нерезидента на митній території України у графі 6 проставляються країна нерезидента та найменування (прізвище, ім’я, по батькові /за наявності/ – для фізичної особи) нерезидента.
   
   У графі 7 вказується індивідуальний податковий номер постачальника – платника податку на додану вартість.
   
   У разі якщо товари/послуги, придбані в нерезидента, не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Податкового кодексу України, у графі 7 відображається умовний ІПН „200000000000”.
   
   Якщо товари/послуги придбані в нерезидента, у графі 7 відображається умовний ІПН „300000000000”.
   
   У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН „400000000000”.
   
   У графі 8 вказується загальна сума, включаючи податок на додану вартість.
   
   У графах 9, 11, 13 та 15 вказується вартість товарів/послуг та необоротних активів без податку на додану вартість.
   
   Якщо записи здійснюються на підставі розрахунку коригування до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).
   
   У графах 10, 12, 14 та 16 вказується сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість за товарами/послугами та необоротними активами, визначена, виходячи з їх вартості, зазначеної у графах 9, 11, 13 та 15 (відповідно).
   
   Звертаємо увагу, що сума податку на додану вартість, указана в графах 12, 14 та 16, до податкового кредиту не включається.
   
   У разі придбання у платника податку на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, а також придбання в особи, не зареєстрованої платником податку на додану вартість, у графах 10, 12, 14 та 16 проставляється нуль.
   
   У разі здійснення записів на підставі розрахунку коригування кількісних і вартісних показників (додаток 2 до податкової накладної) такі записи здійснюються з відповідним знаком (+ чи –).
   
   Якщо платником проводиться розподіл сум податкового кредиту відповідно до пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України, в день отримання податкової накладної сума, що відповідає частці використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, записується у графах 9, 10 Реєстру, а сума, що відповідає частці використання в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування – у графах 11, 12.
   
   Коригування податкового кредиту, що проводиться у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях за підсумками календарного року, проводиться на підставі бухгалтерської довідки. При реєстрації такої бухгалтерської довідки у розділі ІІ Реєстру за останній податковий період календарного року робиться такий запис:
   
   у графі 2 – дата останнього дня звітного періоду календарного року;
   у графі 3 – дата складання бухгалтерської довідки;
   у графі 5 – вид документа (БО);
   у графі 10 – сума коригування податку на додану вартість, визначена у додатку 7 до декларації (рядок 16.4 декларації з податку на додану вартість) з відповідним знаком (+ чи –).
   
   Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять такий розподіл сум податкового кредиту в останній день звітного (податкового) періоду та здійснюють запис щодо коригування записів податкових накладних, відповідно до яких придбавались такі товари/послуги.
   
   При цьому у графі 5 до виду документа додається літера „Р” (наприклад, ПНПР – паперова податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту, ПНЕР – електронна податкова накладна, за якою проведено розподіл суми податкового кредиту).
   
   На суму коригування, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях, звільнених від оподаткування, та тих, що не є об’єктом оподаткування, проводяться такі записи:
   
    із знаком «–» у графах 9, 10 та одночасно зі знаком «+» у графах 11, 12.
   
   Виправлення помилки в Реєстрі здійснюється методом “сторно” за правилами, передбаченими для бухгалтерського обліку, у момент виявлення такої помилки.
   
   При виправленні помилки методом „сторно” до Реєстру одночасно вноситься два записи: помилковий запис із знаком «–» та правильний запис із знаком «+».
   
   Метод „сторно” здійснюється шляхом зворотного запису на величину помилки в тому звітному періоді, у якому вона виявлена. При здійсненні такого зворотного запису платником податку: в колонці 1 розділів І та/або ІІ Реєстру зазначається порядковий номер запису; в колонках 2–6 розділу І та/або колонках 2–7 розділу ІІ Реєстру дублюються реквізити документа, кількісні показники якого сторнуються; у відповідних колонках 7–12 розділу І та/або колонках 8–16 розділу ІІ Реєстру кількісні показники зазначаються з відповідним знаком «+» чи «-». При цьому, якщо виправлення помилки потребує подання платником податку уточнюючого розрахунку, то до виду документа додається літера «У» (наприклад: ПНПУ). Крім того, запис щодо включення показників такого документа до уточнюючого розрахунку зазначається окремим рядком у рядку «З них включено до уточнюючих розрахунків за звітний період» Реєстру.
   
   
Нова форма реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядок його ведення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1340 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України
   01 лютого 2013 року за № 201/22733).
   
   Звертаємо увагу! Цей наказ набрав чинності
   з 01 березня 2013 року.
За матеріалами ДПС України
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Iehbr
19.03.13 15:37

А мудизм с приёмом всё будет продолжаться?

Відповісти
 • Симпа
19.03.13 22:24

Не поняла, опять можно ставить № нарастающим способом :" При цьому нумерація записів здійснюється зручним для платника податку способом. Або з першого номера кожного звітного податкового періоду (щомісяця, щокварталу) або наростаючим підсумком з початку року."?

Відповісти
 • FENIKS
19.03.13 22:59

Для Симпа. А это никогда и не отменяли. По этому поводу шли дискуссии,но в письмах налоговой и в обобщающих консультациях эта норма оставалась.

Відповісти
 • противный
19.03.13 22:59

Симпа. как не сделаете, все равно накажут! Пока существует Министарство доходов, которое подгребает все под себя! Они на завтра придумают новое письмо и так не догоните правду!

Відповісти
 • Наталья
19.03.13 23:38

Кто знает, пустой реестр сдаем? Возвращают второй раз и новую и старую формы. Эта хрень с изменениями надоела до икоты.

Відповісти
 • ёё
19.03.13 23:47

За февраль- старый реестр. Пустой реестр обязательно(было письмо налоговой)

Відповісти
 • Аса
19.03.13 23:58

Наша песня хороша, начинай с начала !

Відповісти
 • Для Наталья
20.03.13 00:09

Пустой реестр сдаем обязательно по старой форме (за февраль).

Відповісти
 • Наталя
20.03.13 00:42

в реєсті отриманих податкових накладних чи вписуються банківські послуги .послуги приватного підприємця і другі послуги які необкладаються ПДВ через ПО Спасибі

Відповісти
 • Ирина
20.03.13 00:47

Скажите ЕЕ какой номер письма и от какого числа, заранее спасибо

Відповісти
 • Ирина
20.03.13 00:49

Скажите ёё какой номер письма и от какого числа, заранее спасибо

Відповісти
 • Таня К
20.03.13 03:08

Была в налоговой реестров в местных налоговых нет ! Даже не просматриваются , а квитанции №2 есть ! Приходите в понедельник 25.03. Мы посмотрим? Так зачем же эти реестры ?

Відповісти
 • Доля
20.03.13 03:12

Для Ирины --Письмо от 13.12.12 №7082/0/61-12/18-8515 (Бухг 911 за 12.03.13)

Відповісти
 • Алевтина
20.03.13 04:19

Ребята, кто уже сталкивался? Раньше вид документа (в выданных НН) был ПН02 - поставка неплатнику податку и вместо ФИО можно было писать "поставка неплатнику податку" А теперь???? У меня их сотни в месяц и не всегда можно идентифицировать покупателя (В банковской выписке просто "оплата за....)

Відповісти
 • Ольга
20.03.13 04:44

А разве в ПН02 не нужно было указывать ФИО? "поставка неплатнику податку" была до ПН02. Но отгрузка же под оплату производится конкретному идентифицированному физлицу, т.е. по выписке его обязательно распознавать и только лень мешает внести в НН его ФИО.

Відповісти
 • Алевтина
20.03.13 05:02

Для Ольги. Рекомендации налоговиков (см. раздел 130.23 ЕБНЗ)

Відповісти
 • Владимировна
20.03.13 05:03

Алевтина, я пишу кінцевий споживач и все довольны и отргузки на него же

Відповісти
 • ОХ
20.03.13 05:23

При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, вказується фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання). Кто мне объяснит это обзац? как я могу включить НН в реестр не имея ее на руках

Відповісти
 • Алевтина
20.03.13 05:27

Владимировна, то же самое, но "не платнику". А как теперь ? Моя налоговая еще не знает.

Відповісти
 • Туся
20.03.13 05:40

Подскажите пожалуйста, если мы арендуем помещение у неплательщика НДС, нужно сумму оплаченной нами арендной платы вписывать в реестр и в декларацию НДС.

Відповісти
 • злая
20.03.13 06:53

Подскажите, за февраль сдаем отчет по НДС и реестр соответственно по СТАРЫМ бланкам? и за март уже по новым? спасибо

Відповісти
 • А ОТ
20.03.13 06:56

букву П / Е в графе 4 "вид документа" тоже с марта надо приписывать ??? В Медке даже не добавлен пока выбор дополнительно с этими буквами, все по старому

Відповісти
 • V
20.03.13 08:57

Туся: вписываете конечно везде: в реестре (НП), в декларации - 11 стр (оказание вам услуг неплательщиком НДС)

Відповісти
 • натуля
20.03.13 22:42

а какое наказание если не указівать неплательщиков в налоговом кредите?????

Відповісти
 • Alex
20.03.13 23:50

У графі 2 вказується дата отримання податкової накладної чи іншого документа, зазначеного вище (що вказується у графі 1). При занесенні до Реєстру податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та видані покупцю у місяці, що настає за місяцем їх складання, вказується фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання). теж зовсім не розумію про що тут, поясніть хто небудь, будь-ласка

Відповісти
 • Галка
21.03.13 00:40

Этот вопрос достаточно подроюно обсуждался в теме: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=26691&page=0#newsCommentshdr

Відповісти
 • Ратьяна
21.03.13 04:08

ОХ - можете включить в месяце выписки, если НН пришла к ВАМ до момента составления и подачи Деки по НДС; Тус - по всем рзъяснениям мы должны включать ВСЁ - и поставки (любые) от неплательщиков НДС и кассовое обслуживание... было высказано мнение что по данному реестру (будь он трижды неладен) можно теперь отследить вообще всю деятельность предприятия... но фактически требования к внесению ВСЕХ операций было и в предыдущем рееестре и даже в книгах учёта которые были до него но я не знаю ни одного чела, который был следовал этим придурочным требованиям

Відповісти
 • ОХ
21.03.13 05:44

для Ратьяна это понятно. при составлении отчета НН уже на руках, но фраза "вказується фактична дата їх отримання незалежно від того, в якому звітному періоді вони будуть відображені у складі податкового кредиту (у звітному періоді їх складання або у звітному періоді їх отримання)." сбивает с толку

Відповісти
 • Анна
21.03.13 05:51

Так треба :"У разі якщо товари/послуги придбані в особи, яка не зареєстрована як платник податку, у графі 7 відображається умовний ІПН „400000000000”".

Відповісти
 • Анна
22.03.13 06:14

У графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі), розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (додаток 2 до податкової накладної). У меня порядковій номер налоговой накладной не всегда соответствует порядковому номеру записи в Реестре. Это ошибка?????? Ответьте пожалуйста. Заранее спасибо.

Відповісти
 • Марина Анне
24.03.13 04:31

Это ошибка, но меня за это никогда не штрафовали

Відповісти
 • НПВ
15.04.13 04:59

Подскажите, пожалуйта,а то никак не пойму... Я отправила реестр с ошибкой. Суть ее вот в чем - НН, которую получили в марте была выписана в октябрея 2012 году, ее зарегистрировали октябрем 2013 года, я не обратила внимания и так отправила. Пришла квитанция 2, принято. А теперь я думаю, как это исправить... Отправить реестр порцию 2, в которой будет лишь эта накладная за 2013 год со знаком "-" и правильную, или полностью весь реестр отправлять со знаком "-" и заново уже 3-ей порцией правильный.... Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался! Спасибо!

Відповісти
 • НПВ
15.04.13 05:02

Просто боюсь, чтоб налоговые обязательства не задвоились...

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам