Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


29.05.13
2217 3 Друкувати

Некоторые вопросы проверок субъектов хозяйствования контролирующими органами. Часть 2.

   
Деякі питання перевірок суб’єктів господарювання контролюючими органами (продовження)
   

    В попередній статті ми почали розповідати про контролюючі органи, що мають право здійснювати перевірки суб’єктів господарювання і детально зупинилися на функціях та видах перевірок органів державної податкової служби, митних органів, пенсійного фонду та податкової міліції України.
   
   В цій статті ми більш докладно опишемо функції наступних органів контролю та з якими цілями до вас можуть завітати їх представники.
   
   А також більш детально наведемо підстави, при відсутності яких, орган державного нагляду (контролю) не може здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності.
   
   А саме, відсутнє законодавче та/або нормативне підґрунтя для здійснення таких заходів, зокрема:
   
   - закон прямо не уповноважує такий орган на здійснення державного нагляду у певній сфері господарської діяльності та не визначає повноваження такого органу під час здійснення державного нагляду ;
   
   - відсутні затверджені Кабінетом Міністрів України критерії оцінки ступенів ризику, а відтак не віднесено відповідну сферу господарської діяльності до ступенів ризику та, як наслідок, не визначено періодичність проведення перевірок;
   
   - не затверджено уніфіковані форми актів з переліками питань для здійснення планових заходів. Тобто, по суті, орган державного нагляду (контролю) здійснюючи перевірочну діяльність керується суб’єктивним фактором;
   
   - органи позиціонують себе як органи державного нагляду, при цьому:
   
   - не підпадають під визначення статті 1 Закону (не належать до центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування);
   
   - на ці органи не поширюється дія частини другої статті 2 Закону (тобто, цим органом контролюються відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, телекомунікації, поштовий зв'язок, радіочастотний ресурс України, під час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного контролю та нагляду в галузі цивільної авіації, державного нагляду (контролю) за дотриманням ліцензійних умов транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподілу, постачання природного газу, зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється ліцензійними умовами провадження господарської діяльності із зберігання природного газу);
   
   До суб’єкта підприємницької діяльності можуть завітати з перевіркою працівники органів Міністерства внутрішніх справ України.
   
   Їх діяльність регламентовано Законами України "Про міліцію" від 20.12.1990 р. №565 та "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.1992 р. № 2135.
   
   Органи міліції вправі приступити до проведення перевірки суб'єктів підприємницької діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою МВС України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення є дійсним при наявності в ньому підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції.
   
    У кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Проте, обов'язку представити копію постанови про порушення оперативно-розшукової справи чи хоча б надати відомості про її номер чи дату винесення законодавство не містить.
   
   Кожен підприємець, який вважає, що його права порушені, може звернутися до суду з оскарженням будь-якої дії правоохоронного органу, який, на його погляд, порушує його законні права та інтереси.
   
   Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України (далі - ДДСБЕЗ) є самостійним структурним підрозділом у складі кримінальної міліції апарату МВС України, який безпосередньо підпорядковується Міністрові внутрішніх справ України або уповноваженому ним заступникові та згідно із законодавством України організовує і здійснює оперативно-розшукову діяльність.
   
   Основні завдання ДДСБЕЗ:
   
   • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та об’єктів права власності.
   • Своєчасне припинення злочинів у сфері економіки та запобігання їм.
   • Аналіз, прогнозування криміногенних процесів у сфері економічної діяльності та своєчасне інформування про них керівництва МВС України та інших органів виконавчої влади.
   • Виявлення та припинення фактів порушення прав інтелектуальної власності.
   • Виявлення причин і умов, які сприяють учиненню правопорушень у сфері економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.
   
   До повноважень працівників ДСБЕЗ не віднесено використання будь-яких фінансових санкцій.
   
   Штрафи можуть бути стягнені тільки на підставі постанови про притягнення до адміністративної відповідальності за здійснення правопорушень, розгляд яких віднесено по закону до компетенції органів міліції, зокрема ДСБЕЗ.
   
   Слід зазначити, що на сьогоднішній день фіскальні органи держави найбільшу увагу звертають на боротьбу із виплатою заробітної плати «у конвертах».
   
   Саме тому, перевірки суб’єктів господарювання інспекціями з праці набувають сьогодні актуальності.
   
   Державний нагляд за дотриманням законодавства про працю здійснює Державна інспекція України з питань праці. Держпраці України входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, на випадок безробіття (далі – загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
   
   Серед основних завдань , які покладені на Держпраці можна виділити :
   
   1) державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, з питань трудових відносин, робочого часу та часу відпочинку, нормування праці, оплати праці, надання гарантій і компенсацій, пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням, дотримання трудової дисципліни, умов праці жінок, молоді, інвалідів, надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням; проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій; дотримання режимів праці та інших норм законодавства;
   
   2) державний нагляд та контроль за дотриманням роботодавцями вимог законодавства про пільги і компенсації працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці (щодо застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, галузевих переліків важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, зайнятість на яких дає право на підвищену оплату праці, а також надання працівникам підприємств пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці; проведення атестації робочих місць за умовами праці);
   
   3) державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про зайнятість населення з питань дотримання прав громадян при прийомі на роботу та працівників при звільненні з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; дотримання прав і гарантій щодо працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці;
   
   4) державний нагляд та контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі громадськими організаціями інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування .
   
   Наказом від 24.04.2013 року № 55 Державною інспекцією з питань праці затверджено Порядок надання згоди на проведення позапланових заходів за зверненням фізичних та юридичних осіб в зв’язку з порушенням суб’єктами господарювання вимог законодавства.
   
   При необхідності проведення перевірки з метою належного розгляду питань, порушених у зверненнях фіз-або юросіб, необхідно направляти на електронну адресу ckarga@ukr.net лист із зазначенням підстав для надання згоди на зазначену перевірку з одночасним підтвердженням в паперовому вигляді . Електронний лист має містити копії документів, що підтверджують необхідність проведення перевірки у відсканованому вигляді. Електронні листи Територіальних державних інспекцій з питань праці (далі – ТДІзПП) аналізуються фахівцями відділу юридичного забезпечення на предмет їх відповідності нормам чинного законодавства та Порядку, після чого у термін до трьох робочих днів готується лист-погодження Держпраці, яке направляється на відповідну електронну адресу ТДІзПП з одночасним підтвердженням в паперовому вигляді.
   
   Термін дії згоди становить 60 календарних днів, відповідно до частини 1 ст. 38 Кодексу про адміністративні правопорушення з моменту отримання ТДІзПП електронного листа-узгодження позапланової перевірки.
   
   Додаткова згода Держпраці не надається при проведенні позапланових заходів на таких підставах:
   
   - вимога прокурора; у разі надходження до територіального органу Держпраці звернення фіз-або юрособи, переданого органами прокуратури за призначенням, надання згоди на проведення позапланової перевірки є обов'язковою;
   
   - розпорядження голови місцевої держадміністрації, прийняте в межах компетенції (згідно ст. 6 Закону «Про місцеві державні адміністрації»).
   
   Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності надано право здійснювати перевірку обґрунтованості видачі листків тимчасової непрацездатності; одержувати безоплатно від державних органів, підприємств, установ і організацій, а також від фізосіб-підприємців відомості про використання страхових коштів; проводити перевірку правильності використання страхових коштів на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності, а також у фізосіб, які використовують найману працю, отримувати необхідні пояснення з питань, що стосуються перевірки.
   
   Згідно з пп. 3,12 Інструкції № 29 «Про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» від 22.12.2010 року під час перевірок страхувальників перевіряються: повнота та своєчасність сплати та повернення страхових коштів страхувальникам; правомірність призначення та виплати матеріального забезпечення застрахованим особам; правильність розрахунку середньоденної заробітної плати, з якої обчислюються суми матеріального забезпечення застрахованим особам; правомірність заяви та використання страхових коштів , які надійшли від органів Фонду; правомірність видачі та використання путівок на санаторно-курортне лікування працівникам і членам їхніх сімей та правильність ведення їх обліку, своєчасність сплати їх часткової вартості; правильність складання звітності по коштах Фонду та своєчасність її подання до органів Фонду; відповідність даних бухгалтерського обліку даним звітності по коштах Фонду та даним статистичної звітності та ін..
   
   Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань в Україні відповідно до статей 22, 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон) Фонд перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, а також професійних захворювань.
   
   Порядок та строки проведення планових та позапланових перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності регламентовано Порядком віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальниками відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний), затвердженим постановою правління Фонду від 30 листопада 2010 року N 30 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року за N 1337/18632.
   
   Слід зазначити, що зазначені перевірки не відносяться до заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та носять більш консультативно-дорадчий характер.
   
   В наступної статті ми зупинимось на органах, спілкування з якими не минуче, коли підприємець здійснює діяльність в сфері торгівлі, наданні послуг та обслуговуванні населення .
   
   Аудиторська компанія «Престиж-Аудит»
   044-229-10-51
   www.buh-audit.com
   info@ buh-audit.com
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Iehbr
30.05.13 00:11

Вопрос наиглавнейший: Если я есть народ и составная его часть предприниматель являюсь единственной властью то какого чёрта мои представители исполнительной власти меня проверяют, должно быть всё наоборот - я должен проверять как они тратят мои деньги уплагеніе в!

Відповісти
  • ***********
30.05.13 04:30

А всё потому, что наши (народа Украины) слуги - депутаты, утверждают по мановению одной руки такие Законы!

Відповісти
  • gafi
30.05.13 09:55

На последнем сходняке,народные депутаты,после третьего базара, приняли 25 новых понятий... Из анекдотов на одесском форуме.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам