Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


17.10.13
15749 9 Друкувати

Бухгалтерский и налоговый учет ликвидации основных средств

   Основні засоби фізично зношуються і морально застарівають, а з часом взагалі втрачають здатність генерувати економічні вигоди. У статті, що пропонується до вашої уваги, розповідається про те, як відобразити у бухгалтерському та податковому обліку списання з балансу основних засобів внаслідок їх ліквідації
   
   
Бухгалтерський та податковий облік ліквідації основних засобів

   
   
Нормативна база

   
   • ПКУ – Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.
   • Наказ № 352 – наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку» від 29.12.95 р. № 352.
   • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.
   • ПБО-7 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.
   • Методрекомендації № 2 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну України від 10.01.2007 р. № 2.
   • Методрекомендації № 561 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561.
   • Лист № 11976 – лист ДПАУ від 27.04.2011 р. № 11976/7/16-1517-15.
   
   
Бухгалтерський облік

   
   У разі невідповідності критеріям визнання активом об'єкт основних засобів (далі – ОЗ) відповідно до п. 33 ПБО-7 слід вилучити з активів (списати з балансу). У п. 40 Методрекомендацій № 561 роз'яснено, що об'єкт ОЗ перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його ліквідації, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.
   
   Організаційні питання, пов'язані зі списанням ОЗ, та особливості документального оформлення такої операції розглянуто у п. 41 – 43 Методрекомендацій № 561. Так, для визначення ОЗ непридатними до використання, неефективними, а також такими, що не підлягають поліпшенню (ремонту, модернізації тощо), керівник підприємства створює постійно діючу комісію, яка:
   
   • здійснює безпосередній огляд об'єкта, що підлягає списанню;
   • встановлює причини невідповідності активу критеріям;
   • визначає осіб, з вини яких ОЗ передчасно вибули з експлуатації, вносить пропозиції щодо їх відповідальності;
   • визначає можливість продажу (передачі) об'єкта іншим підприємствам або використання окремих вузлів, деталей, матеріалів, що можуть бути одержані під час розбирання (ліквідації) ОЗ, встановлює їх кількість і вартість;
   • складає і підписує акти на списання ОЗ.
   
   В актах на списання рекомендовано наводити дані, що характеризують об'єкт ОЗ: рік виготовлення або будівництва об'єкта, дата його надходження на підприємство і початку експлуатації, первісна (переоцінена) вартість об'єкта, сума нарахованого зносу, передбачений і фактичний строк корисного використання, проведені ремонти, причини вибуття тощо. Якщо списуються ОЗ, які вибувають у результаті аварії чи стихійного лиха, то до акта слід додати копію акта аварії, а також зазначити в ньому обставини стихійного лиха.
   
   Акти на списання ОЗ відображаються в бухгалтерському обліку після їх затвердження керівником підприємства. Типові форми первинної облікової документації, які використовуються для списання ОЗ (у тому числі часткового), затверджені Наказом № 352.
   
   Зокрема, актом на списання ОЗ (форма № ОЗ-3) оформлюється вибуття ОЗ (крім автотранспортних засобів) у разі їх повного чи часткового списання. Акт складається у двох примірниках (перший – передають до бухгалтерії, другий – залишається у особи, відповідальної за зберігання ОЗ, та є підставою для передання на склад запчастин, що залишилися у результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту тощо). Витрати за списанням, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розбирання (демонтажу) об'єктів, відображають у розділі «Розрахунок результатів списання об'єктів» зазначеного акта.
   
   Актом на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4) оформлюється списання вантажного чи легкового автомобіля, причепа чи напівпричепа у разі їх ліквідації. Він також складається у двох примірниках. Витрати за списанням, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання автотранспортних засобів, відображають у розділі «Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)» акта.
   
   Регістри аналітичного обліку ОЗ, що вибули, додаються до документів, якими оформлено факт їх вибуття (п. 34 ПБО-7).
   
   Визначаючи фінансовий результат від вибуття об'єктів ОЗ, з доходу від вибуття ОЗ слід вирахувати їхню залишкову вартість, непрямі податки і витрати, пов'язані з їхнім вибуттям (п. 34 ПБО-7).
   
   Списання ОЗ належить до операцій, які здійснюються у межах іншої звичайної діяльності. Відповідно, фінансовий результат від вибуття об'єктів ОЗ відображається на субрахунку 793 «Результат від іншої звичайної діяльності» (за кредитом – списання суми в порядку закриття рахунків обліку доходів від іншої звичайної діяльності підприємства, за дебетом – списання витрат з рахунку 97 «Інші витрати»).
   
   Вибуття ОЗ внаслідок невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації відображається за кредитом рахунку 10 «Основні засоби». При цьому зменшення суми зносу відображається за дебетом рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», субрахунки 131 «Знос основних засобів» та 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»; залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж), – за дебетом субрахунку 976 «Списання необоротних активів».
   
   Слід також враховувати, що згідно з п. 44 Методрекомендацій № 561 деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані в результаті розбирання і демонтажу ОЗ, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу та зарахуванням на рахунки обліку матеріальних запасів.
   
   У додатку до Методрекомендацій № 561 зазначено, що інший дохід, який визнається внаслідок оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (далі – ТМЦ) від ліквідації об'єкта, відображається на субрахунку 746 «Інші доходи від звичайної діяльності» у кореспонденції з рахунком 20 «Виробничі запаси». Крім того, відповідно до Інструкції № 291 матеріальні цінності, одержані від ліквідації ОЗ, які не можуть бути використані як матеріали, паливо або запасні частини на цьому підприємстві, обліковуються на субрахунку 209 «Інші матеріали».
   
   Запаси, отримані у процесі ліквідації ОЗ, відповідно до п. 2.12 Методрекомендацій № 2 оприбутковуються:
   
   1) за чистою вартістю реалізації. У п. 2.13 Методрекомендацій № 2 уточнено, що первісна вартість запасів, що надійшли на склад від ліквідації ОЗ, визначається за чистою вартістю реалізації, якщо такі запаси призначені для реалізації;
   
   2) в оцінці можливого їх використання, яка може бути визначена виходячи з вартості подібних запасів за наявності їх на балансі підприємства, з урахуванням ступеня їх придатності до експлуатації.
   
   Витрати на ремонт отриманих від ліквідації ОЗ матеріальних цінностей, які використовуватимуться як запасні частини, а також витрати, безпосередньо пов'язані з приведенням цих запасів у стан, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях (витрати на доробку та підвищення якісних і технічних характеристик запасів), включаються до їхньої первісної вартості.
   
   Якщо ж здійснюється часткова ліквідація об'єкта ОЗ, то згідно з п. 35 ПБО-7 його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.
   
   
Податковий облік
   
   Податок на прибуток

   
   Виведення з експлуатації будь-якого об'єкта ОЗ здійснюється за результатами ліквідації на підставі наказу керівника підприємства (п. 146.18 ПКУ).
   
   Починаючи з місяця, що настає за місяцем виведення з експлуатації об'єкта ОЗ за рішенням платника податку, нарахування амортизації такого окремого об'єкта згідно з п. 146.15 ПКУ припиняється.
   
   Якщо до складу витрат з ліквідації ОЗ дозволено включити вартість об'єкта, яка амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта, то до складу витрат у податковому обліку не потрапить ліквідаційна вартість об'єкта
   
   Відповідно до п. 146.16 ПКУ, якщо ОЗ ліквідуються за рішенням платника податку, то у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, платник збільшує витрати на суму вартості, що амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта ОЗ. Це ж правило застосовується, якщо з незалежних від платника податку обставин ОЗ (їх частина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник податку змушений відмовитися від їх використання внаслідок загрози чи неминучості їх заміни, руйнування чи ліквідації.
   
   Зверніть увагу, що у п. 146.16 ПКУ в контексті формування витрат згадується саме вартість ОЗ, яка амортизується. Згідно з пп. 14.1.19 ПКУ вартість ОЗ, яка амортизується, – це первісна або переоцінена вартість ОЗ за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості. Отже, якщо до складу витрат з ліквідації ОЗ дозволено включити вартість об'єкта, що амортизується, за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта, то до складу витрат у податковому обліку не потрапить ліквідаційна вартість об'єкта.
   
   Як наслідок, якщо ліквідаційну вартість об'єкта підприємство визначило у сумі, що не дорівнює нулю, то у податковому обліку до витрат потрапить не вся залишкова вартість об'єкта (що є невигідним для підприємства, адже у бухгалтерському обліку до витрат включається вся залишкова вартість об'єкта). Якщо ж підприємство визначило ліквідаційну вартість об'єкта такою, що дорівнює нулю, то під час списання такого об'єкта до складу витрат у податковому обліку буде включена вся залишкова вартість об'єкта (тобто так, як і в бухгалтерському обліку).
   
   Крім того, згідно з п. 146.16 ПКУ у разі ліквідації ОЗ до витрат дозволено включати вартість лише тих об'єктів, які амортизуються у податковому обліку. У зв'язку з цим звернемо увагу, що не підлягають амортизації у податковому обліку витрати на придбання (самостійне виготовлення), ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення невиробничих ОЗ (п. 144.3 ПКУ). Не підлягають амортизації у податковому обліку також об'єкти, які хоча і використовуються у господарській діяльності, але були отримані ним безоплатно (адже у такому разі платник податку не ніс витрат на їх придбання) (лист ДПАУ від 20.05.2011 р. № 14218/7/15-0317).
   
   У процесі ліквідації ОЗ підприємство може нести витрати на демонтаж об'єкта, який здійснюється власними працівниками або сторонніми фізичними чи юридичними особами. Витрати платника податку на ліквідацію ОЗ не підлягають амортизації, а повністю включаються до складу витрат за звітний період (п. 144.2 ПКУ). Витрати на ліквідацію ОЗ, які відповідно до ст. 144 ПКУ не відносяться на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, включаються до складу інших витрат (пп. 138.12.1 ПКУ).
   
   Фахівці податкової служби у підкатегорії 102.09.01 «Єдиної бази податкових знань» роз'яснили, як відображати в податковому обліку оприбуткування та продаж ТМЦ, отриманих в результаті ліквідації ОЗ. Зокрема, якщо в процесі ліквідації ОЗ підприємство отримує ТМЦ, які можуть бути використані у господарській діяльності або реалізовані, то відповідно до пп. 135.5.15 ПКУ вартість таких ТМЦ у звітному періоді визнання їх активами включається до складу доходу, що враховується при обчисленні об'єкта оподаткування. Якщо ж ТМЦ, отримані у результаті ліквідації ОЗ, реалізуються, їхня вартість, за якою вони раніше визнавались активом, відповідно до п. 138.8 ПКУ включається до складу витрат як прямі матеріальні витрати. Одночасно за датою переходу покупцеві права власності на такі ТМЦ до складу доходу, що враховується під час обчислення об'єкта оподаткування, включається вартість таких ТМЦ, за якою вони продаються (пп. 135.4.1 та п. 137.1 ПКУ).
   
   
Податок на додану вартість

   
   За певних обставин платник ПДВ під час ліквідації ОЗ може бути вимушений нараховувати податкове зобов'язання з ПДВ. Якщо виробничі або невиробничі ОЗ ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація з метою оподаткування розглядається як постачання таких виробничих або невиробничих ОЗ за звичайними цінами, але не нижчими за їхню балансову вартість на час ліквідації (п. 189.9 ПКУ). Отже, платник ПДВ, який за самостійним рішенням ліквідував об'єкт ОЗ, за результатами такої операції повинен нарахувати податкове зобов'язання з ПДВ. Проте з цього правила можуть бути винятки. Так, норма цього пункту не поширюється на випадки, перелічені у другому абзаці п. 189.9 ПКУ, а саме, коли:
   
   1) виробничі або невиробничі ОЗ ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили;
   
   2) ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення виробничих або невиробничих ОЗ;
   
   3) платник податку подає органу ДПС відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення виробничих або невиробничих ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.
   
   Таким чином, якщо платник податку подасть до податкової документ про знищення, розібрання або перетворення виробничі або невиробничі ОЗ у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, то податкові зобов'язання з ПДВ за наслідками операції з ліквідації ОЗ нараховувати не потрібно (таку ж думку висловлено у Листі № 11976).
   
   Фахівці ДПС у підкатегорії 101.06 «Єдиної бази податкових знань» роз'яснили, якими документами підтверджують знищення чи списання ОЗ, що вже не можуть використовуватися за первісним призначенням. Зокрема, на підтвердження зазначених операцій до органу ДПС потрібно подавати такі документи:
   
   1) акти на списання ОЗ відповідної форми;
   
   2) висновки експертної комісії щодо неможливості використання у майбутньому цих засобів за первісним призначенням.
   
   У п. 189.9 ПКУ не встановлено, коли саме до податкового органу слід подавати зазначені документи. Проте фахівці ДПС у підкатегорії 101.06 «Єдиної бази податкових знань» роз'яснили: якщо на підставі наказу керівника підприємства у звітному періоді здійснено ліквідацію ОЗ, то до податкової декларації з ПДВ за такий звітний період слід додати відповідний документ про їх знищення, розібрання або перетворення. Зауважимо, що такі документи слід подавати органу ДПС лише у випадку, коли платник податку, який за самостійним рішенням ліквідував (списав) ОЗ, не нараховує за наслідками такої операції податкові зобов'язання з ПДВ згідно з другим абзацом п. 189.9 ПКУ.
   
   Звернемо також увагу на те, що у п. 189.9 ПКУ не зроблено різниці між об'єктами ОЗ, які на дату ліквідації:
   
   • використовувалися платником податку весь очікуваний строк корисного використання (експлуатації) чи списуються з балансу (ліквідуються) ще до закінчення раніше визначеного строку їх корисного використання (експлуатації);
   
   • повністю амортизовані та тими, що амортизовані лише частково.
   
   Таким чином, якщо керуватися виключно п. 189.9 ПКУ, то скористатися правом не нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ за наслідками ліквідації ОЗ можна навіть у випадку, коли об'єкт списується з балансу (ліквідується) ще до того, як закінчися раніше визначений строк його корисного використання (експлуатації), і якщо об'єкт амортизований лише частково, головне, щоб при цьому виконувались умови, визначені у другому абзаці цього пункту.
   
   Проте у деяких роз'ясненнях фахівців ДПС висловлюється інша думка щодо списання з балансу об'єкта, який має балансову (залишкову) вартість. Зокрема, у підкатегорії 101.02 «Єдиної бази податкових знань» зазначено, що у разі ліквідації ОЗ як за самостійним рішенням платника податку, так і без його згоди (у тому числі у випадку викрадення) застосовується одна й та сама норма п. 189.9 ПКУ. У разі викрадення ОЗ фахівці ДПС пропонують:
   
   • якщо викрадення ОЗ підтверджено відповідно до законодавства, не нараховувати на підставі п. 189.9 ПКУ податкові зобов'язання незалежно від того, чи встановлені особи, винні в крадіжці, та чи стягуються з таких осіб втрати;
   
   • якщо платник податку під час придбання ОЗ, які були викрадені, скористався правом на податковий кредит, то у зв'язку з тим, що такі ОЗ неможливо використати в господарській діяльності, платник податку у податковому періоді, в якому встановлено факт їх викрадення, повинен згідно з пп. «г» п. 198.5 ПКУ здійснити нарахування податкових зобов'язань з ПДВ виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів – виходячи із звичайної ціни).
   
   Таким чином, якщо платник податку списує з балансу (ліквідує) об'єкт, який має балансову (залишкову) вартість (особливо якщо це робиться ще до того, як закінчися раніше визначений строк його корисного використання (експлуатації)), то існує ризик того, що на підставі п. 198.5 ПКУ податківці наполягатимуть на необхідності нарахування за наслідками такої операції податкового зобов'язання з ПДВ. Проте більш сміливим платникам податку у цьому випадку можна порекомендувати скористатися тим аргументом, що в ситуації ліквідації ОЗ норма п. 189.9 ПКУ є більш спеціальною, ніж норма п. 198.5 ПКУ. Адже, якщо дотримані умови, визначені у другому абзаці п. 189.9 ПКУ, то податкові зобов'язання з ПДВ платник податку нараховувати не повинен (навіть у разі списання з балансу об'єкта, який має балансову (залишкову) вартість). З цього приводу варто також нагадати, що у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, то згідно з пп. 4.1.4 ПКУ повинен застосовуватися принцип презумпції правомірності рішень платника податку.
   
   Якщо внаслідок ліквідації ОЗ отримано комплектувальні вироби, складові частини, компоненти або інші відходи, які оприбутковуються на матеріальних рахунках з метою їх використання у господарській діяльності платника, то на такі операції не нараховуються податкові зобов'язання з ПДВ. Таке роз'яснення фахівці ДПС нещодавно надали у підкатегорії 101.06 «Єдиної бази податкових знань». Проте, якщо платник податку здійснить реалізацію (постачання) таких запасів, то така операція оподатковуватиметься ПДВ у загальному порядку.
   
   
Приклад

   
   У зв'язку з економічною недоцільністю подальшого використання об'єкта ОЗ, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого закінчився, підприємство вирішило ліквідувати його. Виробниче обладнання, що ліквідується, відображене у бухгалтерському обліку на субрахунку 104 «Машини та обладнання».
   
   У бухгалтерському та податковому обліку первісна вартість об'єкта склала 30000 грн., ліквідаційна вартість – 500 грн., вартість, яка амортизується, визначена у сумі 29500 грн. (30000 – 500). На дату ліквідації сума нарахованого зносу (амортизації) склала 29500 грн., залишкова вартість об'єкта – 500 грн. (30000 – 29500).
   
   У ході ліквідації ОЗ підприємство отримало ТМЦ, які можуть бути використані у господарській діяльності (призначені для реалізації іншому підприємству). Ці запаси відповідно до п. 2.12 Методрекомендацій № 2 оприбутковані за чистою вартістю реалізації у сумі 450 грн., а продані іншому підприємству за ціною 450 грн., крім того, ПДВ – 90 грн., продажна ціна разом з ПДВ – 540 грн.
   
   Витрати платника податку на ліквідацію ОЗ у сумі вартості робіт з демонтажу об'єкта, виконаних підприємством-підрядником, відповідно до акта приймання-передачі виконаних робіт склали 1000 грн., крім того, ПДВ – 200 грн. Варто зауважити, що у бухгалтерському обліку витрати на ліквідацію ОЗ (демонтаж) у сумі 1000 грн. враховуються згідно з п. 34 ПБО-7 при визначенні фінансового результату від вибуття об'єктів ОЗ та відображаються відповідно до Інструкції № 291 за дебетом субрахунку 976 «Списання необоротних активів». У податковому обліку такі витрати повністю включаються до складу витрат за звітний період (п. 144.2 ПКУ) та відображаються у групі інших витрат (пп. 138.12.1 ПКУ).
   
   Під час ліквідації об'єкта ОЗ підприємство не нараховувало податкове зобов'язання з ПДВ, оскільки цей платник податку згідно з п. 189.9 ПКУ подав органу ДПС відповідний документ про розібрання ОЗ (а саме акт на списання ОЗ за ф. № ОЗ-3), та з огляду на роз'яснення податкових органів подав висновок створеної на підприємстві експертної комісії щодо неможливості використання у майбутньому об'єкта ОЗ за первісним призначенням.
   
   Бухгалтерські записи за даними прикладу наведено в таблиці.
   
   
Таблиця Бухгалтерський та податковий облік ліквідації ОЗ

   

з/п
Зміст господарської операції Бухгалтерський облік Податковий облік
Дт Кт Сума, грн. Дохід Витрати
1 Списано первісну вартість об'єкта в сумі:          
– нарахованого зносу 131 104 29500
– залишкової вартості 976 104 500 0*
2 Відображено витрати на демонтаж об'єкта згідно з актом приймання-передачі виконаних робіт 1000 грн., крім того, ПДВ – 200 грн. 976 631 1000 1000
3 Відображено податковий кредит з ПДВ, що відноситься до робіт з демонтажу об'єкта 641 631 200
4 Перераховано кошти за роботи з демонтажу об'єкта 631 311 1200
5 Оприбутковано ТМЦ, отримані від ліквідації об'єкта, та визнано відповідний дохід 209 746 450 450
6 Відображено дохід від реалізації ТМЦ, отриманих від ліквідації об'єкта ОЗ 377 712 540 450
7 Відображено податкові зобов'язання з ПДВ, пов'язані з постачанням ТМЦ 712 641 90
8 Списано собівартість реалізованих ТМЦ 943 209 450 450
9 Отримано на рахунок кошти за реалізовані ТМЦ 311 377 540
10 Віднесено на фінансовий результат суми в порядку закриття рахунків обліку доходів та витрат 712 791 450
791 943 450
746 793 450
793 976 1500
* Відповідно до п. 146.16 ПКУ у разі ліквідації ОЗ за рішенням платника податку цей платник у звітному періоді, в якому виникають такі обставини, збільшує витрати на суму вартості, яка амортизується (29500 грн.), за вирахуванням сум накопиченої амортизації окремого об'єкта ОЗ (29500 грн.). Об'єкт експлуатувався повний строк корисного використання, тому різниця між зазначеними величинами становить 0 грн. (29500 – 29500).
   

   Борис Занько
   К. е. н.
   
   «Справочник экономиста», вересень 2013 р., № 9 (117)
   Дата підготовки 02.09.2013

   
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • оба-на
18.10.13 09:17

Хорошая консультация... спасибо

Відповісти
  • Надежда
18.10.13 09:47

Спасибо за консультацию

Відповісти
  • +
18.10.13 10:24

Спасибо, очень качественно.

Відповісти
  • ???
18.10.13 10:33

Отображается ли налоговый кредит при получении услуг по дементажу ОЗ? Не корректнее ли будет отнести суммы НДС по услугам демонажа в состав расходов (в бух. и налоговом учете)?

Відповісти
  • аудитор
21.10.13 09:14

В статье не отражены в налоговом учете расходы на приобретение объекта в части его ликвилационной стоимости. По нашему мнению, сумма 500 грн.должна быть отражена в составе налоговых расходов по операции 5.

Відповісти
  • Анатолій
21.10.13 12:16

Аудитору Я считаю, что правильно буден не отражать ВД по п. 5 (в пределах 500 грн.)

Відповісти
  • аудитор
24.10.13 10:40

Анатолию Неотражение дохода и расходов по п.5 может исказить налоговый результат, поскольку при величине дохода меньше ликвидационной стоимости не будет учтен убыток от ликвидации ОС в части ликвидационной стоимости

Відповісти
  • Валентина
12.03.17 22:31

поскажите пожалуйста Підприємство вирішило ліквідувати обладнання (причина — повний моральний і фізичний знос). Первісна вартість такого об’єкта — 5000 грн, сума нарахованої амортизації — 4500 грн, ліквідаційна вартість — 100 грн. Проводки по ліквідаційній вартості

Відповісти
  • Админ
12.03.17 23:15

Валентина, это очень старая тема, пользователи сюда редко заходят, я, к сожалению, в Вашем вопросе помочь не могу. Приходите к нам на форум и там зададите свой вопрос https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst6706p113.aspx

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам