Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


18.01.14
2035 9 Друкувати

Обзор интернет-изданий (13.01.2014-19.01.2014)

Чи справляється державне мито при продажу нерухомого майна через товарну біржу
Підприємство планує продати нерухоме майно, яке перебуває у його власності, через товарну біржу. Чи справляється у такому разі державне мито та в якому розмірі? Далі
Сумнівна заборгованість: зменшуємо дохід на суму акцизного податку
Покупець не розрахувався за підакцизний товар протягом звітного періоду. Постачальник звернувся до суду з позовною заявою про стягнення заборгованості. Чи потрібно зменшити дохід на суму акцизного податку? Далі
Річний перерахунок з ПДФО за 2013 рік
Хто повинен проводити річний перерахунок з ПДФО за 2013 рік? Далі
Чи повинен підприємець вести облік товарних запасів на складах
Чи зобов’язаний підприємець — платник єдиного податку вести облік товарних запасів на складах або за місцем їх реалізації та здійснювати продаж лише тих товарів, які відображено в такому обліку? Далі
 
Авансовые взносы по налогу на прибыль в январе — феврале 2014 года
В соответствии с абзацем девятым п.57.1 ст.57 НКУ в случае если плательщик налога, уплачивающий авансовые взносы, по итогам I квартала отчетного (налогового) года не получил прибыль или получил убыток, он имеет право представить налоговую декларацию и финансовую отчетность за I квартал. Такой плательщик налога авансовые взносы во II—IV кварталах отчетного (налогового) года не осуществляет, а налоговые обязательства определяет на основании налоговой декларации по итогам первого полугодия, трех кварталов и за год, представляемой в контролирующий орган в порядке, предусмотренном этим Кодексом. Далее
Командировки без налоговых рисков: главное — доказать!
Очевидно, что почти для каждого предприятия направление работников в командировку — дело привычное. Если сравнивать требования современного налогового законодательства в части командировочных расходов с требованиями действовавшего до вступления в силу НКУ, то можно сказать, что они стали гораздо лояльнее. Однако практика налоговых проверок свидетельствует о том, что налоговики, выполняя планы поступлений в госбюджет, не снизили свое фискальное давление и стараются найти хотя бы какие-то нарушения налогового законодательства (в том числе и в отношении налоговых расходов на командировку) с целью доначислить налог на прибыль и применить штрафные санкции. Далее
Индексация доходов граждан за январь 2014 года
Далее
 
Новый-старый Порядок автоматического возмещения НДС
Миндоходов утвержден Порядок определения соответствия налогоплательщика критериям, которые дают право на получение автоматического бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость Далее
Срок подачи жалобы на поставщика
Начиная с 1 января 2014 года в случае отказа поставщика товаров/услуг предоставить налоговую накладную или при нарушении им порядка заполнения и/или регистрации в Едином реестре налоговых накладных, право покупателя приложить к налоговой декларации заявление с жалобой на поставщика, являющееся основанием для включения сумм налога в состав налогового кредита, будет сохраняться за ним в течение 60 календарных дней, следующих за предельным сроком представления налоговой декларации за отчетный (налоговый) период, в котором не представлена налоговая накладная или нарушен порядок ее заполнения и/или регистрации в Едином реестре. Далее
Утверждена новая процедура установления тарифов на воду
С 10 января в Украине начал действовать единый механизм установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Далее
Единщики при расчетах не могут использовать электронные деньги
Плательщики единого налога должны осуществлять расчеты за отгруженные товары исключительно в денежной форме (наличной и/или безналичной). Далее
 
Видача ліцензії на заготівлю та переробку металобрухту стане безкоштовною
Кабмін пропонує внести зміни до постанови КМУ «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством економічного розвитку і торгівлі, підприємствами та організаціями, що належать до сфери його управління, і розміру плати за їх надання» від 26.10.2011 р. № 1111 (далі — Постанова № 1111). Далі
Чи потрібно переоформлювати право власності на землю при зміні типу акціонерного товариства
Існуючі державні акти на право постійного користування земельними ділянками, видані на юридичну особу (акціонерне товариство), є дійсними, у разі зміни типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне. Далі
З якої дати предмет закупівлі робіт визначати за новим будівельним стандартом
З 1 січня 2014 року набрав чинності ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», який прийнято наказом Мінрегіонбуду від 05.07.2013 р. № 293. Далі
Нові правила оренди залізничних вагонів
Інструкцію про порядок передачі в оренду вантажних вагонів виклали в новій редакції. Серед основних змін те, що відтепер узяти в оренду вантажні вагони можуть фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Далі
 
Как зарегистрировать права на землю? Знакомимся с новым Порядком
Права на землю возникают лишь с момента их госрегистрации. Порядок госрегистрации прав на землю, по большому счету, такой же, как при госрегистрации прав на другую недвижимость. Но в нем есть и свои особенности. Далее
Налоговики разрешают вместо формы № 4-ОПП предоставлять выписку из ЕГР
Миндоходов в письме от 09.01.2014 г. № 106/7/99-99-18-02-04-17 разъяснило вопрос относительно перечня документов, которые представляются лицами, осуществляющими операции с товарами, для постановки на учет. Далее
Утверждены требования к электронным цифровым подписям
Минюст вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины приказом № 2782/5/689 от 27.12.2014 г. утвердили: Далее
Заплатили за лицензию — проставьте отметку
ГУ Миндоходов в Тернопольской области напоминает, что внесение информации в лицензию на уплату очередного ежеквартального платежа осуществляется структурным подразделением Миндоходов. Для этого заявителю необходимо подать: Далее
 
Нова форма декларації про доходи
Наказом Міндоходів від 11.12.2013 р. № 793 затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкцію щодо її заповнення. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Граничний термін подання декларації за 2013 рік — 30.04.2014 р. Далі
Порядок формування ФОП медиків та встановлення надбавок
Постановою КМУ від 30.12.2013 р. № 977 затверджено Порядок формування фонду оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу. Далі
 
Какая ответственность предусмотрена за несвоевременное представление в НБУ отчета о движении валютных ценностей по счету, открытому за пределами Украины на основании лицензии НБУ?
Согласно п. 2.8 Положения о валютном контроле, утвержденного постановлением Правления НБУ от 08.02.2000 г. № 49, несвоевременное представление, укрывательство или искажение установленной НБУ отчетности о валютных операциях влечет за собой наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Далее
Наше предприятие ликвидируется и готово передать безвозмездно другому предприятию основные средства (дамбы, оросительные системы). Основные средства имеют остаточную стоимость 2,5 млн грн. Дата ввода в эксплуатацию объектов - 1989 г., 1992 г. При безвозмездной передаче есть условие, чтобы остаточная стоимость была равна нулю. Как за один месяц можно сделать остаточную стоимость равной нулю?
Понятие "амортизация" определено в П(С)БУ-7 как систематическое распределение амортизируемой стоимости необоротных активов в течение срока их полезного использования (эксплуатации). В свою очередь, амортизируемая стоимость - это первоначальная или переоцененная стоимость необоротных активов за вычетом их ликвидационной стоимости. То есть амортизация - это постепенное и систематическое отнесение части амортизируемой стоимости необоротных активов в пределах установленных норм в течение срока их эксплуатации на расходы предприятия. Далее
Как правильно документально оформить и организовать платный въезд на территорию рынка (юридическое лицо - ООО)? Достаточно ли приказа "О введении внутриобъектового пропускного режима автотранспорта на территорию рынка"? Рынок охраняет охранная фирма. Можно ли денежные средства, полученные от платного въезда, направить взаимозачетом в качестве оплаты за услуги охраны?
Согласно п. 6 Правил торговли на рынках, утвержденных приказом Минэкономики, МВД, ГНАУ, Госстандарта от 26.02.2002 г. № 57/188/84/105, вход на рынок является бесплатным. Ограничений в отношении организации платного въезда на территорию рынка ни этим документом, ни постановлением КМУ от 29.07.2009 г. № 868 "Некоторые вопросы организации деятельности продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков" не установлено. Далее
В связи с большой задержкой (более 2-х месяцев) финансирования больничных листков Фондом социального страхования по временной утрате трудоспособности у предприятия возникли следующие вопросы. Обязательно ли начислять пособие по временной нетрудоспособности в месяце предоставления больничного и уплачивать единый взнос и налог на доходы соответственно до 20-го и 30-го числа месяца, следующего за отчетным? Или все-таки можно начислять пособие и вносить обязательные платежи в месяце получения финансирования?
Ожидать финансирования от Фонда для того, чтобы начислить пособие по временной нетрудоспособности в месяце получения такого финансирования, не следует по следующим причинам. Далее
 
Чи може приватний підприємець, який не має найманих працівників, подавати звіт про суми нарахованого єдиного соціального внеску тільки на паперових носіях?
Відповідно до п. 2.1 р. II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.13 №454, Далі
Яким чином орган доходів і зборів підтверджує одержання від страхувальника звіту про суми нарахованого єдиного соціального внеску на паперових носіях?
Відповідно до п. 2.16 р. II Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне Далі
Декларація про майновий стан і доходи: нагадуємо головні аспекти!
Порядок подання річної податкової декларації визначено статтею 179 Податкового кодексу України. Далі
В який орган доходів і зборів подається звіт про суми нарахованого єдиного соціального внеску, якщо страхувальник протягом року змінює місцезнаходження?
Згідно з п. 3.7 р. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.13 №454 Далі
Чи нараховується єдиний соціальний внесок на суму винагороди, що виплачується підприємством приватному підприємцю за договором про надання послуг?
Згідно з частиною першою статті 4 Закону України від 08.07.10 №2464-VI „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” платниками єдиного внеску є роботодавці, а саме, підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами Далі
Поменял место жительства (прописку): как быть с РРО?
У зв’язку зі зміною місцезнаходження та переведенням суб’єкта господарювання до іншого органу Міндоходів здійснюється перереєстрація РРО та книг ОРО. Далі
 
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Таня
19.01.14 06:44

СПАСИБО!!!

Відповісти
  • Ірина
19.01.14 11:20

Дякую

Відповісти
  • офигевшая
20.01.14 08:41

По изданию "Заработная плата" на новую форму декларации про доходы" ссылка неактивна...

Відповісти
  • iren
20.01.14 10:38

Спасибо!

Відповісти
  • Admin
20.01.14 12:49

офигевшая, спасибо за замечание. Ссылку добавил.

Відповісти
  • Наталия
21.01.14 08:09

Очень полезная информация.Спасибо.

Відповісти
  • бух-бух
21.01.14 09:26

"приказом № 2782/5/689 от 27.12.2014 г. утвердили" - простите, я не в теме?

Відповісти
  • Крым
21.01.14 15:10

Спасибо!

Відповісти
  • Яся
23.01.14 09:34

Спасибо за заботу!!!!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам