Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

1. Цей план рахунків застосовується суб'єктами державного сектору. 
   
   План рахунків є переліком рахунків і субрахунків для узагальнення інформації про факти діяльності суб'єктів державного сектору у бухгалтерському обліку. У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків й субрахунків. Перша цифра балансового рахунку визначає клас рахунків, друга - номер синтетичного рахунку, третя - ідентифікатор суб'єкта державного сектору (1 - розпорядники бюджетних коштів; 2 - державні цільові фонди; 3 - державний бюджет; 4 - місцеві бюджети, 5 - рахунки органів Казначейства), четверта цифра - номер субрахунку (крім рахунків класу 9 та класу 0). 
   
   План рахунків включає розділ I "Балансові рахунки" (класи 1 - 8) та розділ II "Позабалансові рахунки" (клас 9 та клас 0). 
   
   2. Суб'єкти державного сектору можуть вводити аналітичні рахунки до субрахунків цього Плану рахунків. 
   
   3. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади у межах своєї компетенції відповідно до галузевих особливостей в разі потреби мають право розробляти методичні рекомендації стосовно порядку застосування Плану рахунків в установах, які їм підпорядковані, з урахуванням специфіки їх діяльності. 
   
   

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

Розділ 1. Балансові рахунки
Клас 1. Нефінансові активи
10Основні засоби

101Основні засоби та інвестиційна нерухомість розпорядників бюджетних коштів


1010Інвестиційна нерухомість


1011Земельні ділянки


1012Капітальні витрати на поліпшення земель


1013Будівлі, споруди та передавальні пристрої


1014Машини та обладнання


1015Транспортні засоби


1016Інструменти, прилади, інвентар


1017Тварини та багаторічні насадження


1018Інші основні засоби

102Основні засоби та інвестиційна нерухомість державних цільових фондів


1020Інвестиційна нерухомість


1021Земельні ділянки


1022Капітальні витрати на поліпшення земель


1023Будівлі, споруди та передавальні пристрої


1024Машини та обладнання


1025Транспортні засоби


1026Інструменти, прилади, інвентар


1027Тварини та багаторічні насадження


1028Інші основні засоби
11Інші необоротні матеріальні активи

111Інші необоротні матеріальні активи розпорядників бюджетних коштів


1111Музейні фонди


1112Бібліотечні фонди


1113Малоцінні необоротні матеріальні активи


1114Білизна, постільні речі, одяг та взуття


1115Інвентарна тара


1116Необоротні матеріальні активи спеціального призначення


1117Природні ресурси


1118Інші необоротні матеріальні активи

112Інші необоротні матеріальні активи державних цільових фондів


1121Музейні фонди


1122Бібліотечні фонди


1123Малоцінні необоротні матеріальні активи


1124Білизна, постільні речі, одяг та взуття


1125Інвентарна тара


1126Необоротні активи спецпризначення для розподілу, передачі


1127Інші необоротні матеріальні активи
12Нематеріальні активи

121Нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів


1211Авторське та суміжні з ним права


1212Права користування природними ресурсами


1213Права на знаки для товарів і послуг


1214Права користування майном


1215Права на об'єкти промислової власності


1216Інші нематеріальні активи

122Нематеріальні активи державних цільових фондів


1221Авторське та суміжні з ним права


1222Права користування природними ресурсами


1223Права на знаки для товарів і послуг


1224Права користування майном


1225Права на об'єкти промислової власності


1226Інші нематеріальні активи
13Капітальні інвестиції

131Капітальні інвестиції розпорядників бюджетних коштів


1311Капітальні інвестиції в основні засоби


1312Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи


1313Капітальні інвестиції в нематеріальні активи

132Капітальні інвестиції державних цільових фондів


1321Капітальні інвестиції в основні засоби


1322Капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи


1323Капітальні інвестиції в нематеріальні активи


1324Капітальні інвестиції в необоротні активи спецпризначення
14Знос (амортизація) необоротних активів

141Знос (амортизація) необоротних активів розпорядників бюджетних коштів


1411Знос основних засобів


1412Знос інших необоротних матеріальних активів


1413Накопичена амортизація нематеріальних активів


1414Знос інвестиційної нерухомості


1415Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

142Знос (амортизація) необоротних активів державних цільових фондів


1421Знос основних засобів


1422Знос інших необоротних матеріальних активів


1423Накопичена амортизація нематеріальних активів


1424Знос інвестиційної нерухомості


1425Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
15Виробничі запаси

151Виробничі запаси розпорядників бюджетних коштів


1511Продукти харчування


1512Медикаменти та перев'язувальні матеріали


1513Будівельні матеріали


1514Пально-мастильні матеріали


1515Запасні частини


1516Тара


1517Сировина і матеріали


1518Інші виробничі запаси

152Виробничі запаси державних цільових фондів


1521Продукти харчування


1522Медикаменти та перев'язувальні матеріали


1523Будівельні матеріали


1524Пально-мастильні матеріали


1525Запасні частини


1526Тара


1527Сировина і матеріали


1528Інші виробничі запаси
16Виробництво

161Виробництво розпорядників бюджетних коштів


1611Науково-дослідні роботи


1612Виготовлення експериментальних приладів


1613Інше виробництво

162Виробництво державних цільових фондів


1621Науково-дослідні роботи


1622Виготовлення експериментальних приладів


1623Інше виробництво
17Біологічні активи

171Біологічні активи розпорядників бюджетних коштів


1711Довгострокові біологічні активи рослинництва


1712Довгострокові біологічні активи тваринництва


1713Поточні біологічні активи рослинництва


1714Поточні біологічні активи тваринництва

172Біологічні активи державних цільових фондів


1721Довгострокові біологічні активи рослинництва


1722Довгострокові біологічні активи тваринництва


1723Поточні біологічні активи рослинництва


1724Поточні біологічні активи тваринництва
18Інші нефінансові активи

181Інші нефінансові активи розпорядників бюджетних коштів


1811Готова продукція


1812Малоцінні та швидкозношувані предмети


1813Господарські матеріали і канцелярське приладдя


1814Державні матеріальні резерви та запаси


1815Активи для розподілу, передачі, продажу


1816Інші нефінансові активи

182Інші нефінансові активи державних цільових фондів


1821Готова продукція


1822Малоцінні та швидкозношувані предмети


1823Господарські матеріали і канцелярське приладдя


1824Державні матеріальні резерви та запаси


1825Активи для розподілу, передачі, продажу


1826Інші нефінансові активи
Клас 2. Фінансові активи
20Довгострокова дебіторська заборгованість

201Довгострокова дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів


2011Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди


2012Довгострокові кредити, надані розпорядниками бюджетних коштів


2013Інша довгострокова дебіторська заборгованість

202Довгострокова дебіторська заборгованість державних цільових фондів


2021Довгострокова дебіторська заборгованість за операціями з оренди


2022Довгострокові кредити, надані з бюджету державного цільового фонду


2023Інша довгострокова дебіторська заборгованість

203Довгострокова дебіторська заборгованість державного бюджету


2031Довгострокові кредити, надані з державного бюджету


2032Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету


2033Довгострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2034Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з державного бюджету


2035Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії


2036Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії


2037Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2038Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії

204Довгострокова дебіторська заборгованість місцевих бюджетів


2041Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів


2042Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів


2043Довгострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2044Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів


2045Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії


2046Прострочена заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії


2047Дебіторська заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2048Інша заборгованість за довгостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії
21Поточна дебіторська заборгованість

211Поточна дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів


2110Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом


2111Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги


2112Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими розпорядниками бюджетних коштів


2113Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги


2114Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування


2115Розрахунки з відшкодування завданих збитків


2116Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами


2117Інша поточна дебіторська заборгованість

212Поточна дебіторська заборгованість державних цільових фондів


2120Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом


2121Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками за товари, роботи, послуги


2122Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими державними цільовими фондами


2123Розрахунки за авансами, виданими постачальникам, підрядникам за товари, роботи і послуги


2124Дебіторська заборгованість за розрахунками із соціального страхування


2125Розрахунки з відшкодування завданих збитків


2126Дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами


2127Дебіторська заборгованість за претензіями


2128Інша поточна дебіторська заборгованість

213Поточна дебіторська заборгованість державного бюджету


2130Короткострокові кредити, надані з державного бюджету


2131Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету


2132Короткострокові кредити, надані з державного бюджету, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2133Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з державного бюджету


2134Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії


2135Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії


2136Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2137Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під державні гарантії

214Поточна дебіторська заборгованість місцевих бюджетів


2140Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів


2141Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів


2142Короткострокові кредити, надані з місцевих бюджетів, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2143Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, наданими з місцевих бюджетів


2144Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії


2145Прострочена заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії


2146Дебіторська заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії, за ліквідованими юридичними особами - позичальниками


2147Інша заборгованість за короткостроковими кредитами, що надавались під місцеві гарантії

215Поточна дебіторська заборгованість за коштами ЄКР


2150Короткострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку


2151Середньострокові позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку


2152Пролонговані позики, надані місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку


2153Прострочена заборгованість за позиками, наданими місцевими бюджетами за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку


2154Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів


2155Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку головним розпорядникам коштів


2156Короткострокові позики, надані за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам


2157Прострочена заборгованість за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку Пенсійному фонду та іншим клієнтам


2158Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою
22Готівкові кошти та їх еквіваленти

221Готівкові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів


2211Готівка у національній валюті


2212Готівка в іноземній валюті


2213Грошові документи у національній валюті


2214Грошові документи в іноземній валюті


2215Грошові кошти в дорозі у національній валюті


2216Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

222Готівкові кошти та їх еквіваленти державних цільових фондів


2221Готівка у національній валюті


2222Готівка в іноземній валюті


2223Грошові документи у національній валюті


2224Грошові документи в іноземній валюті


2225Грошові кошти в дорозі у національній валюті


2226Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті


2227Інші еквіваленти грошових коштів
23Грошові кошти на рахунках

231Грошові кошти на рахунках розпорядників бюджетних коштів


2311Поточні рахунки в банку


2312Інші поточні рахунки в банку


2313Реєстраційні рахунки


2314Інші рахунки в Казначействі


2315Рахунки для обліку депозитних сум

232Грошові кошти на рахунках державних цільових фондів


2321Поточні рахунки в банку


2322Рахунки для обліку коштів державних цільових фондів у Казначействі


2323Реєстраційні рахунки


2324Інші рахунки в Казначействі


2325Рахунки для обліку депозитних сум

233Кошти на рахунках державного бюджету


2331Кошти державного бюджету на рахунках в установах банків


2332Кошти державного бюджету на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкритих в установах банків


2333Кошти державного бюджету на рахунках у Казначействі


2334Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами державного бюджету


2335Депозити державного бюджету

234Кошти на рахунках місцевих бюджетів


2341Кошти місцевих бюджетів на рахунках в установах банків


2342Кошти місцевих бюджетів на рахунках розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків


2343Кошти місцевих бюджетів на рахунках у Казначействі


2344Рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів за коштами місцевого бюджету


2345Депозити місцевих бюджетів

235Інші кошти


2351Інші рахунки для виплати готівки розпорядникам бюджетних коштів


2352Рахунки для виплати готівки державним цільовим фондам


2353Рахунки для виплати готівки іншим клієнтам
24Єдиний казначейський рахунок

245Єдиний казначейський рахунок


2451Єдиний казначейський рахунок


2452Субрахунки єдиного казначейського рахунку
25Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи

251Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів


2511Придбані акції


2512Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій


2513Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств


2514Довгострокові векселі одержані


2515Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

252Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів


2521Придбані акції


2522Довгострокові фінансові інвестиції в цінні папери, крім акцій


2523Довгострокові фінансові інвестиції в капітал підприємств


2524Довгострокові векселі одержані


2525Інші фінансові активи державних цільових фондів

253Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету


2531Придбані акції за рахунок коштів державного бюджету


2532Довгострокові цінні папери в активі державного бюджету, крім акцій


2533Інші довгострокові фінансові активи державного бюджету

254Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів


2541Придбані акції за рахунок коштів місцевого бюджету


2542Довгострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів, крім акцій


2543Інші довгострокові фінансові активи місцевих бюджетів
26Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи

261Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів


2611Поточні фінансові інвестиції в цінні папери


2612Короткострокові векселі одержані


2613Інші фінансові активи розпорядників бюджетних коштів

262Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державних цільових фондів


2621Поточні фінансові інвестиції в цінні папери


2622Короткострокові векселі одержані


2623Інші фінансові активи державних цільових фондів

263Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи державного бюджету


2631Короткострокові цінні папери в активі державного бюджету


2632Активи державного бюджету за взаємними розрахунками


2633Активи державного бюджету за взаємними розрахунками з Пенсійним фондом


2634Інші короткострокові фінансові активи державного бюджету

264Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи місцевих бюджетів


2641Короткострокові цінні папери в активах місцевих бюджетів


2642Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з державним бюджетом


2643Активи місцевих бюджетів за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами інших рівнів


2644Інші короткострокові фінансові активи місцевих бюджетів
27Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

271Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів


2711Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

272Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів


2721Дебіторська заборгованість за операціями з переміщення активів


2722Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками

273Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками державного бюджету


2731Дебіторська заборгованість державного бюджету за операціями з перерахунку доходів

274Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів


2741Дебіторська заборгованість місцевих бюджетів за операціями з перерахунку доходів

275Інша дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками


2751Рахунок для обліку інших операцій з коштами єдиного казначейського рахунку
28Розрахунки за надходженнями до бюджету

281Розрахунки органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету


2811Розрахунки за податковими надходженнями


2812Розрахунки за неподатковими надходженнями


2813Розрахунки за іншими надходженнями


2814Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
29Витрати майбутніх періодів

291Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів


2911Витрати майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів

292Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів


2921Витрати майбутніх періодів державних цільових фондів
Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів
31Надходження бюджету

313Надходження державного бюджету


3131Надходження до державного бюджету


3132Надходження до державного бюджету власних надходжень бюджетних установ


3133Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету


3134Надходження від запозичень, приватизації та активних операцій державного бюджету


3135Рахунки для акумулювання надходжень державного бюджету

314Надходження місцевих бюджетів


3141Надходження до місцевих бюджетів


3142Надходження до місцевих бюджетів власних надходжень бюджетних установ


3143Кошти від повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок місцевих бюджетів


3144Надходження від запозичень та активних операцій місцевого бюджету


3145Рахунки для акумулювання надходжень місцевого бюджету
32Кошти бюджету

323Кошти державного бюджету


3231Кошти державного бюджету

324Кошти місцевих бюджетів


3241Кошти місцевих бюджетів
33Кошти бюджету, які підлягають розподілу

333Кошти державного бюджету, які підлягають розподілу


3331Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами


3332Надходження коштів до державного бюджету, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами


3333Кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету, що підлягають розподілу


3334Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень державного бюджету

334Кошти місцевих бюджетів, які підлягають розподілу


3341Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів


3342Кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів, що підлягають розподілу


3343Інші кошти, тимчасово віднесені до надходжень місцевих бюджетів
34Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення витрат

343Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами державного бюджету


3431Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами державного бюджету


3432Рахунки одержувачів коштів за коштами державного бюджету


3433Рахунки для обліку операцій по загальнодержавних витратах за коштами державного бюджету


3434Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з державного бюджету


3435Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій державного бюджету


3436Рахунки розпорядників за коштами державного бюджету в установах банків

344Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами місцевого бюджету


3441Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із місцевих бюджетів


3442Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів


3443Рахунки одержувачів коштів за коштами місцевих бюджетів


3444Рахунки для обліку операцій з міжбюджетними трансфертами за коштами місцевих бюджетів


3445Рахунки для обліку операцій з надання кредитів з місцевих бюджетів


3446Рахунки для здійснення витрат з погашення боргу та активних операцій місцевих бюджетів


3447Рахунки розпорядників за коштами місцевих бюджетів в установах банків
35Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів

355Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів


3551Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів


3552Депозитні рахунки розпорядників бюджетних коштів


3553Рахунки інших клієнтів Казначейства


3554Рахунки державних цільових фондів


3555Рахунки для зарахування коштів від приватизації майна


3556Рахунки для зарахування єдиного соціального внеску


3557Рахунок для обліку коштів у тимчасовому розпорядженні органів, що контролюють справляння надходжень бюджету


3558Рахунки для обліку фінансового резерву
36Рахунки за нез'ясованими сумами та інші транзитні рахунки

365Рахунки за нез'ясованими надходженнями та інші транзитні рахунки


3651Нез'ясовані надходження на рахунках в органах Казначейства


3652Транзитний рахунок для здійснення операцій з наступною датою валютування
37Рахунки органів Казначейства

375Технічні та інші транзитні рахунки органів Казначейства


3751Технічні рахунки Головних управлінь Казначейства


3752Рахунки Казначейства за операціями з придбання іноземної валюти


3753Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені отримувачами


3754Внутрішній транзитний рахунок Казначейства


3755Внутрішній транзитний рахунок для сум, що не підтверджені СЕП НБУ


3756Внутрішній транзитний рахунок Казначейства для ВПС
Клас 4. Розрахунки
41Розрахунки за фінансовими операціями

413Розрахунки за фінансовими операціями державного бюджету


4131Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами державного бюджету


4132Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями державного бюджету

414Розрахунки за фінансовими операціями місцевого бюджету


4141Розрахунки за фінансовими інвестиціями та фінансовими активами місцевих бюджетів


4142Розрахунки за зобов'язаннями за фінансовими операціями місцевих бюджетів
42Інші розрахунки

423Інші розрахунки за коштами державного бюджету


4231Інші розрахунки за коштами державного бюджету


4232Інші розрахунки з виконання державного бюджету


4233Інші внутрішньосистемні розрахунки

424Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів


4241Інші розрахунки за коштами місцевих бюджетів


4242Інші розрахунки з виконання місцевих бюджетів

425Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства


4251Внутрішньосистемні розрахунки за операціями у внутрішній платіжній системі Казначейства
43Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу

433Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу


4331Розрахунки державного бюджету за коштами, які підлягають розподілу

434Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу


4341Розрахунки місцевих бюджетів за коштами, які підлягають розподілу

435Розрахунки за іншими коштами, які підлягають розподілу


4351Розрахунки за надходженнями єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
44Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки

443Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету


4431Позиція Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету


4432Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти державного бюджету (контррахунок)

444Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів


4441Позиція Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів


4442Еквівалент позиції Казначейства щодо іноземної валюти місцевих бюджетів (контррахунок)
45Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу

453Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають розподілу


4531Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами


4532Рахунок для обліку надходжень державного бюджету, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами


4533Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу


4534Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень державного бюджету, які підлягають розподілу

454Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до місцевих бюджетів, які підлягають розподілу


4541Рахунок для обліку надходжень, які підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів


4542Рахунок для обліку коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу


4543Рахунок для обліку інших коштів, тимчасово віднесених до надходжень місцевих бюджетів, які підлягають розподілу

455Накопичувальні рахунки для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу


4551Рахунок для обліку надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які підлягають розподілу
46Технічні рахунки

465Технічні рахунки


4651Технічний рахунок
Клас 5. Капітал та фінансовий результат
51Внесений капітал

511Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів


5111Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів

512Внесений капітал державним цільовим фондам


5121Внесений капітал державним цільовим фондам
52Капітал у підприємствах

521Капітал у підприємствах розпорядників бюджетних коштів


5211Капітал у підприємствах у формі акцій


5212Капітал у підприємствах в іншій формі участі у капіталі


5213Капітал у підприємствах в інших цінних паперах
53Капітал у дооцінках

531Капітал у дооцінках розпорядників бюджетних коштів


5311Дооцінка (уцінка) необоротних активів


5312Дооцінка (уцінка) інших активів

532Капітал у дооцінках державних цільових фондів


5321Дооцінка (уцінка) необоротних активів


5322Дооцінка (уцінка) інших активів
54Цільове фінансування

541Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів


5411Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів

542Цільове фінансування державних цільових фондів


5421Цільове фінансування державних цільових фондів
55Фінансовий результат

551Фінансовий результат розпорядників бюджетних коштів


5511Фінансові результати виконання кошторису звітного періоду


5512Накопичені фінансові результати виконання кошторису

552Фінансовий результат державних цільових фондів


5521Фінансовий результат виконання бюджету (кошторису) звітного періоду


5522Накопичені фінансові результати виконання бюджету (кошторису)

553Фінансовий результат виконання державного бюджету


5531Результат виконання державного бюджету звітного періоду


5532Накопичені фінансові результати виконання державного бюджету

554Фінансовий результат виконання місцевих бюджетів


5541Результат виконання місцевих бюджетів звітного періоду


5542Накопичені фінансові результати виконання місцевих бюджетів
56Резервний капітал

562Резервний капітал державних цільових фондів


5621Резервний капітал державних цільових фондів
Клас 6. Зобов'язання
60Довгострокові зобов'язання

601Довгострокові зобов'язання розпорядників бюджетних коштів


6011Довгострокові кредити банків


6012Відстрочені довгострокові кредити банків


6013Інші довгострокові позики


6014Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами


6015Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди


6016Інші довгострокові фінансові зобов'язання

602Довгострокові зобов'язання державних цільових фондів


6021Довгострокові кредити банків


6022Відстрочені довгострокові кредити банків


6023Інші довгострокові позики


6024Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами


6025Довгострокові зобов'язання за операціями з оренди


6026Інші довгострокові фінансові зобов'язання

603Довгострокові зобов'язання державного бюджету


6031Внутрішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету


6032Зовнішні зобов'язання за довгостроковими цінними паперами державного бюджету


6033Довгострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету


6034Довгострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету


6035Інші довгострокові внутрішні зобов'язання державного бюджету


6036Інші довгострокові зовнішні зобов'язання державного бюджету

604Довгострокові зобов'язання місцевих бюджетів


6041Зобов'язання за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів


6042Довгострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів


6043Довгострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів


6044Інші довгострокові внутрішні зобов'язання місцевих бюджетів


6045Інші довгострокові зовнішні зобов'язання місцевих бюджетів
61Поточна заборгованість за кредитами та позиками

611Поточна заборгованість розпорядників бюджетних коштів за кредитами та позиками


6111Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами


6112Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами


6113Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями


6114Короткострокові кредити банків


6115Відстрочені короткострокові кредити банків


6116Короткострокові позики


6117Інші короткострокові фінансові зобов'язання

612Поточна заборгованість державних цільових фондів за кредитами та позиками


6121Поточна заборгованість за довгостроковими кредитами


6122Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами


6123Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов'язаннями


6124Короткострокові кредити банків


6125Відстрочені короткострокові кредити банків


6126Короткострокові позики


6127Інші короткострокові фінансові зобов'язання

613Поточна заборгованість державного бюджету за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками


6130Поточна заборгованість за внутрішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету


6131Поточна заборгованість за зовнішніми зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами державного бюджету


6132Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до державного бюджету


6133Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до державного бюджету


6134Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями державного бюджету


6135Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями державного бюджету


6136Короткострокові внутрішні кредити, залучені до державного бюджету


6137Короткострокові зовнішні кредити, залучені до державного бюджету


6138Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками державного бюджету


6139Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками державного бюджету

614Поточна заборгованість місцевих бюджетів за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками


6141Поточна заборгованість за зобов'язаннями за довгостроковими цінними паперами місцевих бюджетів


6142Поточна заборгованість за довгостроковими внутрішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів


6143Поточна заборгованість за довгостроковими зовнішніми кредитами, залученими до місцевих бюджетів


6144Поточна заборгованість за іншими довгостроковими внутрішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів


6145Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зовнішніми зобов'язаннями місцевих бюджетів


6146Короткострокові внутрішні кредити, залучені до місцевих бюджетів


6147Короткострокові зовнішні кредити, залучені до місцевих бюджетів


6148Інші поточні внутрішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів


6149Інші поточні зовнішні зобов'язання за позиками місцевих бюджетів
62Розрахунки за товари, роботи, послуги

621Розрахунки за товари, роботи, послуги розпорядників бюджетних коштів


6211Розрахунки з постачальниками та підрядниками


6212Розрахунки із замовниками за роботи і послуги


6213Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи


6214Розрахунки за одержаними авансами

622Розрахунки за товари, роботи, послуги державних цільових фондів


6221Розрахунки з постачальниками та підрядниками


6222Розрахунки із замовниками за роботи і послуги


6223Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи


6224Розрахунки за одержаними авансами
63Розрахунки за податками і зборами

631Розрахунки за податками і зборами розпорядників бюджетних коштів


6311Розрахунки з бюджетом за податками і зборами


6312Інші розрахунки з бюджетом


6313Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування

632Розрахунки за податками і зборами державних цільових фондів


6321Розрахунки з бюджетом за податками і зборами


6322Інші розрахунки з бюджетом


6323Розрахунки із загальнообов'язкового державного соціального страхування
64Інші поточні зобов'язання

641Інші поточні зобов'язання розпорядників бюджетних коштів


6411Поточні зобов'язання за цінними паперами


6412Розрахунки з депонентами


6413Розрахунки за депозитними сумами


6414Розрахунки за спеціальними видами платежів


6415Розрахунки з іншими кредиторами


6416Розрахунки за страхуванням

642Інші поточні зобов'язання державних цільових фондів


6421Поточні зобов'язання за цінними паперами


6422Розрахунки з депонентами


6423Розрахунки за депозитними сумами


6424Розрахунки за спеціальними видами платежів


6425Розрахунки з іншими кредиторами


6426Розрахунки за страхуванням

643Інші поточні зобов'язання державного бюджету


6431Депозити, отримані до державного бюджету


6432Короткострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету


6433Короткострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету


6434Середньострокові внутрішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету


6435Середньострокові зовнішні зобов'язання за цінними паперами державного бюджету

644Інші поточні зобов'язання місцевих бюджетів


6441Депозити, отримані до місцевих бюджетів


6442Короткострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів


6443Середньострокові зобов'язання за цінними паперами місцевих бюджетів
65Розрахунки з оплати праці

651Розрахунки з оплати праці розпорядників бюджетних коштів


6511Розрахунки із заробітної плати


6512Розрахунки з виплати стипендій, пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню


6513Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит


6514Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках


6515Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування


6516Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків


6517Розрахунки з працівниками за позиками банків


6518Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання


6519Інші розрахунки за виконані роботи

652Розрахунки з оплати праці державних цільових фондів


6521Розрахунки із заробітної плати


6522Розрахунки з виплати пенсій, допомоги та інших трансфертів населенню


6523Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит


6524Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках


6525Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування


6526Розрахунки з членами профспілки за безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків


6527Розрахунки з працівниками за позиками банків


6528Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання


6529Інші розрахунки за виконані роботи
66Зобов'язання за внутрішніми розрахунками

661Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів


6611Зобов'язання за внутрішніми розрахунками розпорядників бюджетних коштів

662Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державних цільових фондів


6621Зобов'язання за внутрішніми розрахунками за операціями з переміщення активів


6622Зобов'язання за внутрішніми розрахунками

663Зобов'язання за внутрішніми розрахунками державного бюджету


6631Зобов'язання державного бюджету за взаємними розрахунками

664Зобов'язання за внутрішніми розрахунками місцевих бюджетів


6641Зобов'язання місцевих бюджетів за взаємними розрахунками


6642Зобов'язання місцевих бюджетів за короткостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку


6643Зобов'язання місцевих бюджетів за середньостроковими позиками, отриманими з єдиного казначейського рахунку

665Інші зобов'язання за внутрішніми розрахунками


6651Зобов'язання за іншими коштами перед органами Казначейства
67Забезпечення майбутніх витрат і платежів

671Забезпечення майбутніх витрат і платежів розпорядників бюджетних коштів


6711Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів


6712Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів

672Забезпечення майбутніх витрат і платежів державних цільових фондів


6721Довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів


6722Поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів
68Зобов'язання за надходженнями до бюджету

681Зобов'язання за надходженнями до бюджету органів, що контролюють їх справляння


6811Зобов'язання за податковими надходженнями


6812Зобов'язання за неподатковими надходженнями


6813Зобов'язання за іншими надходженнями


6814Зобов'язання за коштами, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування
69Доходи майбутніх періодів

691Доходи майбутніх періодів розпорядників бюджетних коштів


6911Доходи майбутніх періодів

692Доходи майбутніх періодів державних цільових фондів


6921Доходи майбутніх періодів
Клас 7. Доходи
70Доходи за бюджетними асигнуваннями

701Бюджетні асигнування розпорядників бюджетних коштів


7011Бюджетні асигнування

702Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату


7021Асигнування державних цільових фондів на утримання апарату
71Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

711Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) розпорядників бюджетних коштів


7111Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

712Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) державних цільових фондів


7121Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

713Доходи державного бюджету від надання послуг


7131Доходи державного бюджету від наданих послуг

714Доходи місцевого бюджету від надання послуг


7141Доходи місцевого бюджету від наданих послуг
72Доходи від продажу активів

721Доходи від продажу розпорядників бюджетних коштів


7211Дохід від реалізації активів

722Доходи від продажу державних цільових фондів


7221Дохід від реалізації активів

723Доходи державного бюджету від продажу


7231Доходи державного бюджету від продажу майна

724Доходи місцевого бюджету від продажу


7241Доходи місцевого бюджету від продажу майна
73Фінансові доходи

731Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів


7311Фінансові доходи розпорядників бюджетних коштів

732Фінансові доходи державних цільових фондів


7321Фінансові доходи державних цільових фондів

733Фінансові доходи державного бюджету


7331Фінансові доходи державного бюджету

734Фінансові доходи місцевого бюджету


7341Фінансові доходи місцевого бюджету
74Інші доходи за обмінними операціями

741Інші доходи за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів


7411Інші доходи за обмінними операціями

742Інші доходи за обмінними операціями державних цільових фондів


7421Інші доходи за обмінними операціями

743Інші доходи за обмінними операціями державного бюджету


7431Інші доходи за обмінними операціями

744Інші доходи за обмінними операціями місцевого бюджету


7441Інші доходи за обмінними операціями
75Доходи за необмінними операціями

751Доходи за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів


7511Доходи за необмінними операціями

752Доходи за необмінними операціями державних цільових фондів


7521Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування


7522Трансферти


7523Інші надходження

753Доходи за необмінними операціями державного бюджету


7531Податкові надходження


7532Неподаткові надходження


7533Трансферти


7534Інші доходи за необмінними операціями

754Доходи за необмінними операціями місцевих бюджетів


7541Податкові надходження


7542Неподаткові надходження


7543Трансферти


7544Інші доходи за необмінними операціями
76Умовні доходи

763Умовні доходи державного бюджету


7631Надходження до державного бюджету від повернення бюджетних кредитів


7632Надходження до державного бюджету від операцій з фінансування

764Умовні доходи місцевих бюджетів


7641Надходження до місцевих бюджетів від повернення бюджетних кредитів


7642Надходження до місцевих бюджетів від операцій з фінансування
Клас 8. Витрати
80Витрати на виконання бюджетних програм

801Витрати розпорядників бюджетних коштів на виконання бюджетних програм


8011Витрати на оплату праці


8012Відрахування на соціальні заходи


8013Матеріальні витрати


8014Амортизація

802Витрати на утримання державних цільових фондів


8021Витрати на оплату праці


8022Відрахування на соціальні заходи


8023Матеріальні витрати


8024Амортизація

803Витрати державного бюджету


8031Витрати на оплату праці


8032Відрахування на соціальні заходи


8033Матеріальні витрати

804Витрати місцевого бюджету


8041Витрати на оплату праці


8042Відрахування на соціальні заходи


8043Матеріальні витрати
81Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

811Витрати розпорядників бюджетних коштів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)


8111Витрати на оплату праці


8112Відрахування на соціальні заходи


8113Матеріальні витрати


8114Амортизація


8115Інші витрати

812Витрати державних цільових фондів на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)


8121Витрати на оплату праці


8122Відрахування на соціальні заходи


8123Матеріальні витрати


8124Амортизація


8125Інші витрати
82Витрати з продажу активів

821Витрати розпорядників бюджетних коштів з продажу активів


8211Собівартість проданих активів

822Витрати державних цільових фондів з продажу активів


8221Собівартість проданих активів
83Фінансові витрати

831Фінансові витрати розпорядників бюджетних коштів


8311Фінансові витрати

832Фінансові витрати державних цільових фондів


8321Фінансові витрати

833Фінансові витрати державного бюджету


8331Фінансові витрати державного бюджету

834Фінансові витрати місцевого бюджету


8341Фінансові витрати місцевого бюджету
84Інші витрати за обмінними операціями

841Інші витрати за обмінними операціями розпорядників бюджетних коштів


8411Інші витрати за обмінними операціями

842Інші витрати за обмінними операціями державних цільових фондів


8421Інші витрати за обмінними операціями

843Інші витрати за обмінними операціями державного бюджету


8431Інші витрати за обмінними операціями

844Інші витрати за обмінними операціями місцевого бюджету


8441Інші витрати за обмінними операціями
85Витрати за необмінними операціями

851Витрати за необмінними операціями розпорядників бюджетних коштів


8511Витрати за необмінними операціями

852Витрати за необмінними операціями державних цільових фондів


8521Витрати на утримання апарату фонду


8522Витрати на державне соціальне страхування


8523Трансферти


8524Інші витрати за необмінними операціями

853Витрати за необмінними операціями державного бюджету


8531Трансферти


8532Інші витрати за необмінними операціями

854Витрати за необмінними операціями місцевого бюджету


8541Трансферти


8542Інші витрати за необмінними операціями
86Умовні витрати

863Умовні витрати державного бюджету


8631Витрати державного бюджету за операціями з надання кредитів


8632Витрати державного бюджету за операціями з фінансування

864Умовні витрати місцевих бюджетів


8641Витрати місцевих бюджетів за операціями з надання кредитів


8642Витрати місцевих бюджетів за операціями з фінансування
Розділ 2. Позабалансові рахунки
Клас 9. Позабалансові рахунки бюджетів та державних цільових фондів
90Пропозиції та відкриті асигнування

901Відкриті асигнування


9011Відкриті асигнування за узагальненими показниками державного бюджету


9012Відкриті асигнування на виконання програм державного бюджету


9013Відкриті асигнування державного бюджету

902Пропозиції про відкриття асигнувань


9021Пропозиції про відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету
91Асигнування

912Асигнування державних цільових фондів


9121Асигнування державних цільових фондів

913Бюджетні асигнування державного бюджету


9130Затверджені зведені бюджетні асигнування державного бюджету


9131Затверджені бюджетні асигнування державного бюджету


9132Поточні зведені бюджетні асигнування державного бюджету


9133Поточні бюджетні асигнування державного бюджету


9134Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету


9135Затверджені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету


9136Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування державного бюджету


9137Поточні помісячні бюджетні асигнування державного бюджету


9138Зведення показників спеціального фонду


9139Асигнування на взяття зобов'язань за коштами державного бюджету

914Бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9141Затверджені зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9142Затверджені бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9143Поточні зведені бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9144Поточні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9145Затверджені зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9146Затверджені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9147Поточні зведені помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9148Поточні помісячні бюджетні асигнування місцевих бюджетів


9149Асигнування на взяття зобов'язань за коштами місцевих бюджетів
92Показники розпису державного бюджету

921Показники розпису доходів державного бюджету


9211Затверджений розпис доходів державного бюджету


9212Поточний розпис доходів державного бюджету


9213Затверджений помісячний розпис доходів державного бюджету


9214Поточний помісячний розпис доходів державного бюджету

922Показники розпису фінансування державного бюджету


9221Затверджений розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання


9222Поточний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання


9223Затверджений помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання


9224Поточний помісячний розпис фінансування державного бюджету за типом боргового зобов'язання

923Показники розпису повернення кредитів до державного бюджету


9231Затверджений розпис повернення кредитів до державного бюджету


9232Поточний розпис повернення кредитів до державного бюджету


9233Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету


9234Поточний помісячний розпис повернення кредитів до державного бюджету

924Показники розпису асигнувань державного бюджету


9241Затверджений зведений розпис асигнувань державного бюджету


9242Затверджений розпис асигнувань державного бюджету


9243Поточний зведений розпис асигнувань державного бюджету


9244Поточний розпис асигнувань державного бюджету


9245Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету


9246Затверджений помісячний розпис асигнувань державного бюджету


9247Поточний зведений помісячний розпис асигнувань державного бюджету


9248Поточний помісячний розпис асигнувань державного бюджету

925Показники розпису витрат спеціального фонду державного бюджету


9251Затверджений розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень


9252Затверджений помісячний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету

926Узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників


9261Затверджені узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету


9262Поточні узагальнені бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету


9263Затверджені узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету


9264Поточні узагальнені помісячні бюджетні призначення головних розпорядників бюджетних коштів за коштами державного бюджету
93Показники розпису місцевих бюджетів

931Показники розпису доходів місцевих бюджетів


9311Затверджений розпис доходів місцевих бюджетів


9312Поточний розпис доходів місцевих бюджетів


9313Затверджений помісячний розпис доходів місцевих бюджетів


9314Поточний помісячний розпис доходів місцевих бюджетів

932Показники розпису фінансування місцевих бюджетів


9321Затверджений розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання


9322Поточний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання


9323Затверджений помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання


9324Поточний помісячний розпис фінансування місцевих бюджетів за типом боргового зобов'язання

933Показники розпису повернення кредитів до місцевих бюджетів


9331Затверджений розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів


9332Поточний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів


9333Затверджений помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів


9334Поточний помісячний розпис повернення кредитів до місцевих бюджетів

934Показники розпису асигнувань місцевих бюджетів


9341Затверджений зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів


9342Затверджений розпис асигнувань місцевих бюджетів


9343Поточний зведений розпис асигнувань місцевих бюджетів


9344Поточний розпис асигнувань місцевих бюджетів


9345Затверджений зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів


9346Затверджений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів


9347Поточний зведений помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів


9348Поточний помісячний розпис асигнувань місцевих бюджетів
94Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

943Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету


9431Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету


9432Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету звітного періоду


9433Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з державного бюджету звітного періоду


9434Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами державного бюджету минулих бюджетних періодів

944Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів


9441Бюджетні зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів


9442Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів звітного періоду


9443Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за попередньою оплатою та авансовими платежами з місцевих бюджетів звітного періоду


9444Бюджетні фінансові зобов'язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за коштами місцевих бюджетів минулих бюджетних періодів
95Нараховані доходи, резерви та витрати

953Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими державою або під державні гарантії та штрафні санкції


9531Нарахована плата за користування кредитами, наданими з державного бюджету


9532Нарахована плата за користування кредитами, залученими державою та під державні гарантії


9533Нарахована плата за надання кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії


9534Нараховані доходи за цінними паперами державного бюджету


9535Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з державного бюджету


9536Нараховані штрафні санкції за кредитами, залученими державою та під державні гарантії

954Нараховані відсотки, плата за користування кредитами, залученими Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії та штрафні санкції


9541Нараховані відсотки за кредитами (позиками), наданими з місцевого бюджету


9542Нараховані відсотки за кредитами (позиками), залученими Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії


9543Нарахована плата за надання кредитів (позик), залучених Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії


9544Нараховані штрафні санкції за кредитами, наданими з місцевого бюджету


9545Нараховані штрафні санкції за кредитами (позиками), залученими Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста або під місцеві гарантії

955Нараховані резерви


9551Нараховані доходи фінансового резерву
96Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами

963Зобов'язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами державного бюджету


9631Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями


9632Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено державними гарантіями


9633Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими державою


9634Нараховані суми комісій та інших платежів з обслуговування державного боргу


9635Нараховані доходи за цінними паперами держави


9636Нараховані суми премій, що надходять до державного бюджету від розміщення державних цінних паперів


9637Нараховані суми дисконту при розміщенні дисконтних державних цінних паперів


9638Нараховані суми дисконту при погашенні дисконтних державних цінних паперів

964Зобов'язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій місцевого бюджету


9641Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями


9642Боргові зобов'язання суб'єктів господарювання щодо іноземних кредитів (позик), виконання яких забезпечено місцевими гарантіями


9643Нараховані відсотки за користування кредитами, залученими Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста


9644Нараховані суми комісій та інших платежів з обслуговування місцевого боргу
97Емітовані цінні папери

973Емітовані внутрішні цінні папери державного бюджету


9731Емітовані короткострокові облігації внутрішньої державної позики


9732Емітовані середньострокові облігації внутрішньої державної позики


9733Емітовані довгострокові облігації внутрішньої державної позики


9734Емітовані інші внутрішні цінні папери державного бюджету


9735Емітовані короткострокові облігації зовнішньої державної позики


9736Емітовані середньострокові облігації зовнішньої державної позики


9737Емітовані довгострокові облігації зовнішньої державної позики


9738Емітовані інші зовнішні цінні папери державного бюджету

974Емітовані цінні папери місцевих бюджетів


9741Емітовані короткострокові облігації місцевих бюджетів


9742Емітовані середньострокові облігації місцевих бюджетів


9743Емітовані довгострокові облігації місцевих бюджетів


9744Емітовані інші цінні папери місцевих бюджетів

975Фінансові казначейські векселі


9751Фінансові казначейські векселі
99Контррахунки до рахунків позабалансового обліку

991Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку


9911Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

992Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку


9921Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку
Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів

1Орендовані основні засоби та нематеріальні активи


11Орендовані основні засоби розпорядників бюджетних коштів


12Орендовані основні засоби державних цільових фондів


13Орендовані нематеріальні активи розпорядників бюджетних коштів


14Орендовані нематеріальні активи державних цільових фондів

2Активи на відповідальному зберіганні


21Активи на відповідальному зберіганні розпорядників бюджетних коштів


22Активи на відповідальному зберіганні державних цільових фондів

3Бюджетні зобов'язання


31Укладені договори (угоди, контракти) розпорядників бюджетних коштів


32Укладені договори (угоди, контракти) державних цільових фондів

4Непередбачені активи


41Непередбачені активи розпорядників бюджетних коштів


42Непередбачені активи державних цільових фондів

5Непередбачені зобов'язання, гарантії та забезпечення надані


51Гарантії та забезпечення надані розпорядників бюджетних коштів


52Гарантії та забезпечення надані державних цільових фондів


53Непередбачені зобов'язання розпорядників бюджетних коштів


54Непередбачені зобов'язання державних цільових фондів

6Гарантії та забезпечення отримані


61Гарантії та забезпечення отримані розпорядників бюджетних коштів


62Гарантії та забезпечення отримані державних цільових фондів

7Списані активи


71Списана дебіторська заборгованість розпорядників бюджетних коштів


72Списана дебіторська заборгованість державних цільових фондів


73Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей розпорядників бюджетних коштів


74Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей державних цільових фондів

8Бланки документів суворої звітності


81Бланки документів суворої звітності розпорядників бюджетних коштів


82Бланки документів суворої звітності державних цільових фондів

9Передані (видані) активи відповідно до законодавства


91Передані (видані) активи відповідно до законодавства розпорядників бюджетних коштів


92Передані (видані) активи відповідно до законодавства державних цільових фондів

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
118076 324
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно