Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснений о дебиторской задолженности

О предоставлении разъяснений о дебиторской задолженности   
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.01.2015 р. № 31-11420-07-5/873
   
   Щодо надання роз’яснень
   
   Департамент податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України розглянув лист <…> та в межах компетенцiї повiдомляє.
   
   Згiдно з частиною першою статтi 9 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi фiксують факти здiйснення господарських операцiй. Первиннi документи повиннi бути складенi пiд час здiйснення господарської операцiї, а якщо це неможливо — безпосередньо пiсля її закiнчення.
   
   Вiдповiдно до пункту 3.2 роздiлу ІІІ Порядку бухгалтерського облiку окремих активiв та зобов’язань бюджетних установ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.04.2014 № 372, дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання установою майбутнiх економiчних вигiд або досягнення поставленої мети та/або задоволення потреб установи i може бути достовiрно визначена її сума.
   
   Вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку бюджетних установ, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.06.2013 № 611 (далi — План рахункiв), облiк розрахункiв установи з рiзними дебiторами ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з рiзними дебiторами».
   
   Актив, що може виникнути внаслiдок минулих подiй та iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи бiльше невизначених майбутнiх подiй, над якими установа не має повного контролю, облiковується у складi непередбачених активiв на позабалансовому рахунку 04 «Непередбаченi активи i зобов’язання» Плану рахункiв.
   
   Отже, сума витрат, що належить до вiдшкодування особами, якi навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, визнається дебiторською заборгованiстю за умови пiдтвердження обов’язку сплатити особою вiдповiдну суму коштiв (заява особи, рiшення суду тощо) та вiдображається в бухгалтерському облiку на пiдставi вiдповiдного первинного документа в складi дебiторської заборгованостi на субрахунку 364 «Розрахунки з рiзними дебiторами» рахунка 36 «Розрахунки з рiзними дебiторами» класу 3 «Кошти, розрахунки та iншi активи» Плану рахункiв.
   
   До визнання суми витрат, що належить до вiдшкодування особами, якi навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, дебiторською заборгованiстю така сума витрат має облiковуватись на позабалансовому рахунку 04 «Непередбаченi активи i зобов’язання» Плану рахункiв.
   
   Вiдповiдно до вимог Порядку складання фiнансової та бюджетної звiтностi розпорядниками та одержувачами бюджетних коштiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 24.01.2012 № 44, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2012 за № 196/20509 (далi — Порядок), дебiторська заборгованiсть в сумi витрат, що належить до вiдшкодування особами, якi навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, вiдображається в Балансi (форма № 1) (додаток 1 до Порядку ) та у Звiтi про заборгованiсть за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7 м) (додаток 11 до Порядку ).
   
   Директор Департаменту податкової, митної полiтики
   та методологiї бухгалтерського облiку
   
М. Чмерук

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам