Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про ризики здійснення окремих фінансових операцій (лист НБУ від 13.08.2018 р. № 25-0008/43785)

Про ризики здійснення окремих фінансових операцій (лист НБУ від 13.08.2018 р. № 25-0008/43785)

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.08.2018 р. № 25-0008/43785

Про ризики здійснення окремих фінансових операцій

Національний банк України (далі - Національний банк), керуючись пунктом 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), з урахуванням результатів проведених перевірок з питань фінансового моніторингу, з метою попередження проведення фінансових операцій, які можуть наражати банк і небанківські фінансові установи на ризики використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу (далі - легалізація кримінальних доходів / фінансування тероризму), вважає за необхідне звернути увагу банків, а також небанківських фінансових установ, які здійснюють переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - небанківські фінансові установи), на таке.

За результатами аналізу низки фінансових операцій, здійснених банками та небанківськими фінансовими установами, які були об'єктами нагляду з боку Національного банку, пов'язаних з прийманням небанківськими фінансовими установами готівкових платежів в гривнях за допомогою платіжних пристроїв для подальшого їх переказу на підставі договорів з банками (далі - договори на приймання платежів), виявлені схеми, що містять ризики легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

Так, між банками та рядом суб'єктів господарювання укладались договори на організацію приймання платежів на користь цих суб'єктів господарювання (далі - Отримувачі-посередники) за комп'ютерні ігри, лотереї, онлайн-ігри / онлайн-сервіси / доступ до інформаційних послуг / до веб-вузлів (далі - послуги).

Приймання готівкових платежів здійснювалось шляхом залучення банками послуг небанківських фінансових установ.

Ці небанківські фінансові установи здійснювали збір готівкових коштів від платників за допомогою платіжних пристроїв та здавали готівкові кошти до кас банків для подальшого перерахування Отримувачам-посередникам. При цьому суми зібраних та перерахованих на рахунки Отримувачів-посередників коштів становили десятки мільйонів гривень.

Слід зазначити, що отримані кошти в подальшому перераховувались Отримувачами-посередниками за такими основними напрямками:

- на картки фізичних осіб, емітовані різними банками [у подальшому отримані кошти знімалися готівкою, перераховувались на рахунки (власні та інших фізичних осіб), використовувались на оплату товарів та послуг (у тому числі онлайн-ігри, інтернет-казино, букмекери)];

- на поточні рахунки обмеженого кола юридичних осіб. У подальшому ці юридичні особи переказували кошти в основному згідно з агентськими договорами на рахунки юридичної особи, зокрема, за туристичні послуги, за білети, тобто зі зміною напрямів використання коштів (водночас зарахування на рахунок цієї юридичної особи від покупців туристичних послуг відсутні);

- платежі з призначенням "за права вимоги" (по суті купівля "титульних знаків" "Webmoney"1).

____________
1 до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA" (Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "ЕлМІ") рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 застосовані персональні спеціальні обмежувальні заходи (санкції).

Тобто Отримувачі-посередники фактично здійснювали розшарування зібраних платежів шляхом створення ланцюгів з пов'язаних між собою фінансових операцій, під час проведення яких змінювалися напрями та/або характер використання цих грошових коштів.

Національним банком України також встановлено, що Отримувачі-посередники відповідають окремим критеріям, що характерні для клієнтів, фінансові операції яких містять ознаки фіктивності, та які наведені Національним банком України в листі від 26.05.2017 N 25-0008/37888. Це свідчить про те, що банки не належним чином виконували обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу в частині вивчення Отримувачів-посередників як клієнтів банків, зокрема не здійснювали аналіз фінансових операцій та їх відповідність змісту діяльності клієнта.

Варто зазначити, що високий обіг готівки та фіктивне підприємництво визначені основними ризиками відмивання коштів, значними загрозами для фінансової системи та економічної безпеки України відповідно до Звіту взаємної оцінки України за результатами 5-го раунду оцінювання Комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL)2 та Звіту про проведення національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму3. Отже, зростання обсягів готівкових платежів, що проводяться за допомогою платіжних пристроїв, зокрема, за наведеною вище схемою, сприяє збільшенню ризиків легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

____________
2 https://rm.coe.int/fifth-round-mutual-evaluation-report-on-ukraine/1680782396

3 http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2016/20161125/zvit_ukr.pdf

Таким чином, першочерговими заходами, які банки мають вжити з метою виконання вимог законодавства у сфері протидії легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, є належне здійснення ідентифікації та верифікації Отримувачів-посередників як клієнтів на етапі встановлення ділових відносин з ними, ретельне вивчення клієнта, змісту послуг, що ним надаються, ґрунтовний аналіз змісту його діяльності та фінансового стану тощо. Також необхідно з'ясовувати, чи не є отримувачі пов'язаними між собою особами, зокрема, через наявність спільних контрагентів, на рахунки яких в подальшому перераховуються зібрані платежі.

Крім того, банки повинні звертати увагу на інформацію, що міститься в реєстрах прийнятих платежів, що складають небанківські фінансові установи згідно з укладеними договорами, та які включать в себе відомості щодо кожного платежу, в тому числі щодо дати і часу прийнятого платежу, суми, найменування товарів/робіт/послуг, та порівнювати з інформацією, яка зазначається отримувачем під час подальшого перерахування коштів.

Що стосується заходів, які мають вживати небанківські фінансові установи у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, зазначаємо, що відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 та частини першої статті 11 Закону суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками та розробляти критерії ризиків; здійснювати управління ризиками з урахуванням результатів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнта, послуг, що надаються клієнту, аналізу операцій, проведених ним, та їх відповідності фінансовому стану і змісту діяльності клієнта.

Отже, відповідно до вимог законодавства небанківська фінансова установа також зобов'язана забезпечити ефективне управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму, у тому числі з урахуванням результатів аналізу фінансових операцій, проведених нею, в тому числі посередницьких послуг, що надаються нею.

Небанківській фінансовій установі у разі здійснення приймання платежів на користь (в інтересах) інших осіб до моменту підписання договору, на підставі якого буде здійснюватися приймання платежів, на думку Національного банку України, слід вживати заходів відповідно до вимог внутрішніх документів, на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або з інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою), у тому числі:

- визначити мету, характер майбутніх відносин відповідно до укладеного договору;

- з'ясувати інформацію стосовно змісту/суті фінансових операцій (платежів), які будуть проводитися через зазначену фінансову установу відповідно до укладених договорів;

- з'ясувати підстави ведення відповідної господарської діяльності;

- установити особу, на користь (в інтересах) якої буде здійснюватися приймання платежів, а також особу, яка є безпосередньо продавцем товарів, надавачем послуг, за які буде здійснюватися приймання платежів.

Крім того, рекомендуємо небанківським фінансовим установам на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати ретельний аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, що не відповідають фінансовому стану клієнта (оцінці фінансового стану) та/або змісту діяльності клієнта, змісту/суті/виду послуг, господарських операцій, фінансовим та матеріально-технічним можливостям особи, на користь (в інтересах) якої здійснюється приймання платежів, економічна доцільність (сенс) за якими відсутня, або можуть іншим чином наражати небанківську фінансову установу на здійснення (залучення до здійснення) ризикової діяльності та/або діянь, передбачених Кримінальним кодексом України. При цьому особливу увагу слід приділяти зміні економічної суті ініційованих/проведених фінансових операцій, зокрема, якщо в результаті певних дій змінюються напрями та/або характер використання грошових потоків, з метою виявлення потенційних/реальних ризиків використання своїх послуг для легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму.

У випадках виникнення сумніву(ів) стосовно того, що такі клієнти (представники клієнтів) надали достовірну інформацію або зміст його діяльності не відповідає заявленому, рекомендуємо проводити поглиблену перевірку відповідно до вимог законодавства у сфері протидії легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу, за результатами якої переглянути рівень ризику зазначеним клієнтам.

Звертаємо увагу, що вищезазначені заходи мають здійснювати також банки та небанківські фінансові установи, які безпосередньо надають послуги з приймання готівкових коштів від платників за допомогою платіжних пристроїв на підставі прямих договорів, укладених з Отримувачами-посередниками, подібних до описаних у цьому листі.

Зазначаємо, що за результатами проведення перевірок банків та небанківських фінансових установ питання щодо застосування заходів впливу / санкцій будуть ініціюватись у разі виявлення ознак ризикової діяльності, порушень законодавства в частині незабезпечення належного: управління ризиками, вивчення клієнтів, аналізу фінансових операцій.

Просимо врахувати зазначені рекомендації в практичній діяльності.

 

В. о. Голови
Національного банку України

К. В. Рожкова

Теги
фото автора У фокусі
Віталіна Клец Річна звітність ФОП за 2022 рік...
26883 22
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам