Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку (наказ Мнфіну від 16.07.2019 р. № 308)

Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку (наказ Мнфіну від 16.07.2019 р. № 308)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.07.2019

м. Київ

N 308

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 вересня 2019 р. за N 1054/34025

Про затвердження форм заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, розрахунку доходу за попередній календарний рік, запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку та витягу з реєстру платників єдиного податку

Відповідно до пунктів 298.1, 298.7 статті 298 та пункту 299.10 статті 299 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму заяви про застосування спрощеної системи оподаткування;

форму розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;

форму запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку;

форму витягу з реєстру платників єдиного податку.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на в. о. Голови Державної фіскальної служби України Власова О. С.

 

Міністр

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державного агентства
з питань електронного
урядування України

О. Риженко

В. о. Голови Державної
регуляторної служби України

В. Загородній

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

Д. Гутенко

Голова Державної
податкової служби України

С. Верланов

 

Номер реєстрації заяви
в контролюючому органі

  

Дата реєстрації заяви
в контролюючому органі

  

ЗАЯВА
про застосування спрощеної системи оподаткування

  

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**

Відповідно до глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - Кодекс) прошу перевести мене на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з "___" ____________ 20__ року.

5.1.1. Обрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування

  відсотків до розміру мінімальної заробітної плати*** або ставка у відсотках до доходу  
та група із реєстрацією ПДВ , без реєстрації ПДВ  

5.2. Зміна ставки та групи****

з групи на групу та/або зі ставки на ставку %, із реєстрацією ПДВ ,
без реєстрації ПДВ  

дата (період) зміни з "___" ____________ 20__ року
                                                               (словами)

5.3. Відомості про реєстрацію платника ПДВ

Індивідуальний податковий номер

             

Дата реєстрації платником ПДВ

"___" ____________ _____ року

  

Прошу зареєструвати платником ПДВ з першого числа календарного кварталу, в якому буде застосовуватись ставка єдиного податку, що передбачає сплату ПДВ (реєстраційна заява платника ПДВ додається)

  

Прошу анулювати реєстрацію платником ПДВ останнім днем звітного періоду, що передує переходу на застосування ставки єдиного податку, що не передбачає сплати ПДВ (без подання заяви про анулювання реєстрації платником ПДВ)

 

(потрібне відмітити "Ц")

5.4. Внесення змін до реєстру платників єдиного податку*** щодо:                (потрібне відмітити "Ц")

найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця

 ;

видів господарської діяльності

 ;

податкової адреси суб'єкта господарювання

 ;

серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб*)

 ;

місця провадження господарської діяльності

  

 

 

5.5. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з "__" _______ 20__ року
                                                                                                                                                                                       (словами)

Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:                          (потрібне відмітити "Ц")

припинення провадження господарської діяльності

 ;

самостійна відмова у зв'язку з переходом на сплату інших податків та зборів

 ;

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої - другої груп)

 ;

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктами 1 - 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників першої - третьої груп)

 ;

недотримання умов, встановлених підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу (для платників четвертої групи)

 ;

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені в пункті 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу

 ;

провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання

 ;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником єдиного податку

 ;

провадження видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку

 ;

наявність податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів

 ;

здійснення платником першої і другої груп діяльності, яка не передбачена в пунктах 1, 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Кодексу

 ;

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої групи) та нездійснення переходу на застосування ставок, які не передбачають звільнення від ПДВ

  

 

_____________________________________________________________________________________

6. Місце провадження господарської діяльності (індекс, адреса)

Код за КОАТУУ

Область, район, населений пункт

Вулиця, номер будинку / офісу / квартири

Індекс

 

 

 

 

Код за КОАТУУ заповнюється відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 31 жовтня 1997 р. N 659, розміщений на офіційному вебсайті Державної служби статистики України.

7. Кількість осіб, які одночасно перебувають із фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи:              

8. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД

Код згідно з КВЕД

Назва згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній , наявний сума _____________ гривень.

10. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**
_____________________________________________________________________________ гривень.
                                                                                           (сума словами)

11. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік, додається **

Мені відомі вимоги глави 1 розділу XIV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності й відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства щодо потреби утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, що нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та потреби подання до контролюючих органів відомостей про виплачені доходи.

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

** Для суб'єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** З урахуванням пунктів 293.6, 293.7 статті 293 глави 1 розділу XIV Кодексу.

**** Для суб'єктів господарювання, які в установленому порядку зареєстровані платником єдиного податку.

Суб'єкт господарювання
(уповноважена особа)

 
______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
____________
(підпис)

 
____________
(дата)

 

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

РОЗРАХУНОК
доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

  

5. Доходи, отримані суб'єктом господарювання за попередній календарний рік**:

Сума доходу, грн

5.1

доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)***

 

5.2

сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності

 

5.3

вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)

 

5.4

інші доходи

 

Загальна сума отриманих доходів
(пункт 5.1 + пункт 5.2 + пункт 5.3 + пункт 5.4)

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

** З урахуванням пунктів 292.1 - 292.11 та 292.15 статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України. При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи - підприємця, то під час переходу на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за попередній календарний рік.

*** До доходу фізичної особи не включаються: отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Суб'єкт господарювання
(уповноважена особа)

 
____________
(підпис)

 
____________
(дата)

 

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

Номер реєстрації запиту
в контролюючому органі

  

 

Дата реєстрації запиту в
контролюючому органі

  

 

ЗАПИТ
про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку

  

Згідно з пунктом 299.9 статті 299 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України прошу надати витяг з реєстру платників єдиного податку.

  

Суб'єкт господарювання
(уповноважена особа)

 
____________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 
__________
(підпис)

 
з "___" __________ 20__ року
(дата)

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

 

ВИТЯГ N _________
з реєстру платників єдиного податку

Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта*

                                                                                         

(*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

Найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця:

  

Податкова адреса (місцезнаходження / місце проживання) суб'єкта господарювання:

  

Місце провадження господарської діяльності:

  

Дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування "___" ____________ 20__ року

Дата застосування ставки та групи "___" ____________ 20__ року

Група та ставка платника єдиного податку:

  

група

  

ставка

  

ставка у відсотках до доходу

  

із реєстрацією ПДВ

 

 

  

без реєстрації ПДВ

 

Перелік видів господарської діяльності

Код згідно з КВЕД

Назва виду діяльності згідно з КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата формування витягу "____"_______________ 20___ року

Найменування контролюючого органу, що видав витяг ______________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата видачі витягу "____" _______________ 20__ року

Примітка. Витяг є чинним до внесення змін до реєстру платників єдиного податку. Якщо до реєстру платників єдиного податку внесено зміни щодо відомостей, які зазначені у витягу, витяг втрачає чинність.

Керівник контролюючого органу
(уповноважена особа) ______________________
                                                                      (посада)

 
____________
(підпис)

 

 
_____________________
(П. І. Б.)

 

 

М. П.

 

 

В. о. директора Департаменту
податкової політики

Л. Максименко

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
55533 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти