Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Про затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок (наказ Мінфіну від 23.03.2021 N 166)

Про затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок (наказ Мінфіну від 23.03.2021 N 166)

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2021

м. Київ

N 166

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2021 р. за N 667/36289

Про затвердження Порядку ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок

Відповідно до підпунктів 191.1.1 та 191.1.10 пункту 191.1 статті 191 розділу I Податкового кодексу України, статті 9 розділу III та статті 25 розділу VI Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Порядку функціонування єдиного рахунка та на виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, з метою унормування обліку коштів, внесених на єдиний рахунок,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, що додається.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В. та Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Юрій ЩИГОЛЬ

Голова Державної
податкової служби України

Олексій ЛЮБЧЕНКО

Голова Державної
казначейської служби України

Тетяна СЛЮЗ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
23 березня 2021 року N 166

Порядок
ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення обліку податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, внесених на єдиний рахунок, для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (далі - Кодекс), єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, включаючи пеню та штрафи, відповідно до положень Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - єдиний внесок) та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на ДПС, заборгованості з інших платежів (далі - грошові зобов'язання та/або податковий борг (заборгованість) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів).

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Кодексі, Бюджетному кодексі України, Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року N 321 "Про затвердження Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 351 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади", нормативно-правових актах Національного банку та в інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Метою ведення обліку руху коштів на єдиному рахунку є забезпечення своєчасності та повноти перерахування коштів, внесених на єдиний рахунок, на бюджетні рахунки для зарахування податків, зборів та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску (далі - бюджетні/небюджетні рахунки).

4. Облік руху коштів на єдиному рахунку здійснюється в інформаційно-телекомунікаційній системі ДПС (далі - ІТС ДПС).

Інформаційний ресурс щодо ведення обліку руху коштів на єдиному рахунку складається з таких процесів:

1) ведення Журналу транзакцій на єдиному рахунку та єдиної картки платника (далі - ЄКП) як його складової;

2) отримання, опрацювання та відображення в ІТС ДПС інформації Казначейства про рух коштів на єдиному рахунку;

3) формування повідомлень платникам про виявлені помилки чи розбіжності в реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документа;

4) відображення в ІТС ДПС інформації, отриманої від платників через інформаційно-телекомунікаційну систему "Електронний кабінет" (далі - Електронний кабінет):

про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;

про уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа, за яким сплачено кошти на єдиний рахунок, та визначення належності платежу відповідному одержувачу;

5) повернення коштів з єдиного рахунка платникам, яких не можна ідентифікувати та/або яких не включено до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок;

6) формування контрольних ренкінгів платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки;

7) формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка.

В ІТС ДПС та Електронному кабінеті забезпечується захист інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

5. Структура і формат даних, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії ДПС та Казначейства в процесі обліку руху коштів на єдиному рахунку, передачі ДПС до Казначейства та прийняття Казначейством до виконання реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, визначаються відповідним протоколом обміну інформацією між ДПС та Казначейством.

Інформаційна взаємодія між ДПС та Казначейством здійснюється з урахуванням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності" (зі змінами).

ДПС та Казначейство для здійснення інформаційного обміну використовують захищені носії особистих ключів.

II. Порядок ведення єдиної картки платника

1. З метою обліку руху коштів на єдиному рахунку ДПС на підставі даних реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, автоматично засобами ІТС ДПС веде ЄКП за кожним платником.

В ЄКП відображаються облікові операції, що проводяться з коштами, які зараховані/перераховані/повернуті (враховані) на єдиний рахунок / з єдиного рахунка.

2. Облік платежів ведеться в ЄКП окремими обліковими операціями в хронологічному порядку.

Під час проведення облікової операції в ЄКП зазначаються дата запису операції, зміст операції та/або документ, на підставі якого здійснюється запис.

Усі вартісні показники в ЄКП відображаються у гривнях з копійками. Одиниця виміру наводиться з двома десятковими знаками після коми.

3. ЄКП містить таку інформацію:

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта платника (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку в паспорті) (далі - податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника);

повне найменування платника (юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника (фізичної особи);

період перегляду інформації в ЄКП;

дату проведення облікової операції;

код облікової операції та її опис;

дату зарахування коштів на єдиний рахунок;

номер розрахункового документа;

суму коштів, зараховану на єдиний рахунок;

дані про перерахування коштів на бюджетні/небюджетні рахунки;

дані про суми коштів, повернутих на поточний рахунок платника;

призначення платежу відповідно до вимог Порядку заповнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року N 666, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 серпня 2015 року за N 974/27419 (зі змінами) (далі - Порядок заповнення документів);

залишок коштів на єдиному рахунку (сума надходжень на єдиний рахунок за вирахуванням коштів, перерахованих на бюджетні/небюджетні рахунки та повернутих платнику).

4. Платник у приватній частині Електронного кабінету має можливість перегляду інформації про рух коштів на єдиному рахунку та доступ до інформації про залишок коштів на єдиному рахунку.

III. Облік руху коштів на єдиному рахунку за інформацією Казначейства

1. ДПС щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, отримує від Казначейства інформацію про рух коштів на єдиному рахунку в актуальному стані.

Інформація про рух коштів на єдиному рахунку передається Казначейством до ДПС у вигляді електронних повідомлень згідно з протоколом обміну інформацією між Казначейством та ДПС, яким визначаються структура та формат таких повідомлень.

Після завантаження в ІТС ДПС інформації від Казначейства здійснюється перевірка реквізиту "Призначення платежу" кожного розрахункового документа на сплату коштів на єдиний рахунок (далі - розрахунковий документ) за всіма одержувачами коштів на:

правильність заповнення відповідно до вимог Порядку заповнення документів;

ідентифікацію платника;

наявність/відсутність платника у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок;

відповідність сум коштів за всіма одержувачами загальній сумі розрахункового документа.

За результатами проходження зазначеної перевірки реквізиту "Призначення платежу" розрахункові документи набувають таких ознак:

1) "Рознесені кошти на єдиний рахунок";

2) "Нерознесені кошти на єдиний рахунок";

3) "Реєстр помилок в платіжних документах".

2. Розрахункові документи набувають ознаки "Нерознесені кошти на єдиний рахунок", якщо за результатами перевірки реквізиту "Призначення платежу" виявлено такі помилки:

неможливість ідентифікації платника (податковий номер платника не заповнено або заповнено некоректно; заповнено декілька податкових номерів);

відсутність платника у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок.

Кошти, сплачені на єдиний рахунок за такими розрахунковими документами, підлягають поверненню на рахунок у банку, через який здійснено таку сплату.

Для повернення платнику коштів з єдиного рахунка формується відповідний електронний розрахунковий документ, який розміщується у реєстрі електронних розрахункових документів про повернення коштів з єдиного рахунка платникам, яких не можна ідентифікувати та/або які не включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, з втратою ознаки "Нерознесені кошти на єдиний рахунок".

3. Розрахункові документи набувають ознаки "Реєстр помилок в платіжних документах", якщо за результатами перевірки реквізиту "Призначення платежу" виявлено такі помилки:

невідповідність даних щодо платника та одержувачів коштів (за одним/декількома/всіма призначеннями платежів) вимогам Порядку заповнення документів;

невідповідність сум коштів за всіма одержувачами коштів загальній сумі розрахункового документа.

Одночасно платнику в Електронний кабінет відправляється повідомлення про необхідність уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа із зазначенням допущеної платником помилки або розбіжностей.

Платник у приватній частині Електронного кабінету опрацьовує інформацію про наявність помилок та уточнює реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа шляхом визначення платежу.

Після заповнення, перевірки та підписання платником за допомогою кваліфікованого електронного підпису (далі - КЕП) електронного документа з уточненими даними реквізиту "Призначення платежу" зазначена інформація стає доступною ДПС.

Платник може уточнити реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа лише один раз не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення про виявлені помилки чи розбіжності за такими документами.

Якщо платник своєчасно не уточнив реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа, то після настання зазначеного терміну таке уточнення неможливе. У такому разі уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа здійснюється ІТС ДПС автоматично.

Платник у приватній частині Електронного кабінету має можливість перегляду:

повідомлень від ДПС про помилки чи розбіжності у реквізиті "Призначення платежу" розрахункового документа;

уточнень платником реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа;

уточнень ІТС ДПС реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа.

Розрахункові документи, за якими платником або ІТС ДПС уточнено дані реквізиту "Призначення платежу", набувають ознаки "Рознесені кошти на єдиний рахунок".

Для визначення напряму використання коштів, які обліковуються на єдиному рахунку як сплачені без визначення одержувачів, платнику в Електронному кабінеті надається можливість:

перегляду розрахункових документів, за якими обліковується залишок коштів без визначення одержувачів (дата, номер розрахункового документа та сума залишку);

уточнення реквізиту "Призначення платежу" розрахункового документа відповідно до вимог Порядку заповнення документів;

підписання за допомогою КЕП електронного документа щодо визначення напряму використання коштів.

4. Розрахункові документи набувають ознаки "Рознесені кошти на єдиний рахунок", якщо за результатами перевірки реквізиту "Призначення платежу" за кожним одержувачем коштів пройдено перевірку на:

відповідність даних щодо платника та одержувачів коштів (за одним/декількома/всіма призначеннями платежів) вимогам Порядку заповнення документів;

ідентифікацію платника;

наявність платника у реєстрі платників, які використовують єдиний рахунок;

відповідність сум коштів за всіма одержувачами загальній сумі розрахункового документа.

В ЄКП сплачені на єдиний рахунок кошти згідно з розрахунковими документами з ознакою "Рознесені кошти на єдиний рахунок" відображаються на підставі:

1) інформації Казначейства про рух коштів на єдиному рахунку в частині:

зарахування на єдиний рахунок коштів, сплачених платниками / стягнутих ДПС / органами державної виконавчої служби;

зарахування на єдиний рахунок коштів, що повертаються Казначейством з бюджетного/небюджетного рахунка за повідомленням / розрахунковим документом / електронним висновком ДПС;

перерахування з єдиного рахунка коштів, що повертаються Казначейством на поточний рахунок платника за електронним висновком ДПС;

2) розрахункових документів, які змінили ознаку "Нерознесені кошти на єдиний рахунок" на "Рознесені кошти на єдиний рахунок" після відпрацювання відповідних помилок;

3) розрахункових документів, які змінили ознаку "Реєстр помилок в платіжних документах" на "Рознесені кошти на єдиний рахунок" після уточнення платником або ІТС ДПС реквізитів "Призначення платежу";

4) розрахункових документів, за якими платником визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок.

IV. Генерування інформації про рух коштів на єдиному рахунку

1. ДПС щоденно, крім вихідних, святкових та неробочих днів, генерує як складові ЄКП інформацію про зарахування коштів на єдиний рахунок та інформацію про помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання (зобов'язання з єдиного внеску) і пеню, що надійшли на єдиний рахунок, за якими платник через Електронний кабінет уточнив належність платежу відповідному одержувачу та/або визначив напрям використання таких коштів (далі - онлайн- та офлайн-інформації відповідно).

Онлайн- та офлайн-інформації генеруються до 15:00 і до 14:00 поточного робочого дня відповідно за даними ЄКП на підставі розрахункових документів з ознакою "Рознесені кошти на єдиний рахунок".

Інформація про надходження на єдиний рахунок, відображена в ЄКП після визначеного часу, включається до онлайн- та офлайн-інформацій на наступний робочий день.

2. Онлайн- та офлайн-інформації включають такі дані:

дату і час формування інформації;

податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта платника;

найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника;

дату зарахування коштів на єдиний рахунок;

номер та загальну суму у розрахунковому документі, на підставі якого перераховано кошти на єдиний рахунок;

призначення платежу відповідно до вимог Порядку заповнення документів;

дату проведення суми в ЄКП;

інформацію, необхідну для забезпечення технологічного процесу щодо генерування онлайн- та офлайн-інформацій.

3. В онлайн- та офлайн-інформації включаються усі розрахункові документи з урахуванням черговості сум до сплати шляхом їх групування за платниками, кодами класифікації доходів бюджету / технологічними кодами, датою проведення суми в ЄКП.

V. Формування контрольних ренкінгів платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки

1. За платниками, що включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, та якими здійснено сплату коштів на єдиний рахунок, ДПС в ІТС ДПС щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, не пізніше 15:45 формує контрольні ренкінги платників за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки (далі - контрольні ренкінги).

В ІТС ДПС формуються контрольні ренкінги щодо:

сум недоїмки з єдиного внеску в розрізі складових та календарної черговості виникнення таких сум;

сум податкового боргу та заборгованості з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, у розрізі складових та календарної черговості виникнення таких сум;

розстрочених (відстрочених) сум;

сум грошових зобов'язань, визначених за результатами контрольно-перевірочної роботи;

сум грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску), самостійно визначених платником;

сум податкових зобов'язань, не пов'язаних з порушенням податкового законодавства, визначених органом ДПС;

сум щоквартальних нарахувань з єдиного внеску;

сум податкових зобов'язань, самостійно визначених платниками єдиного податку 1 та 2 груп відповідно до поданих заяв про застосування спрощеної системи оподаткування;

сум розстрочених податкових зобов'язань, самостійно визначених платником у податковій декларації про майновий стан і доходи;

сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску) платників та сум платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах, а також переплати з єдиного внеску.

2. Контрольні ренкінги включають інформацію щодо:

1) ідентифікації території (код регіону; код району);

2) ідентифікації платника (податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника; повне найменування або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника);

3) ідентифікації платежу (вид бюджету; код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску; стаття);

4) коду класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України органу місцевого самоврядування (у разі його визначення);

5) відповідних облікових показників, що містяться в інтегрованій картці платника (далі - ІКП):

за показниками сум заборгованості з єдиного внеску та сум податкового боргу:

дата та час виникнення заборгованості/боргу, що виникла/виник за кожною його складовою (за кожним окремим видом нарахувань);

загальна сума заборгованості/боргу та в розрізі складових (за кожним окремим видом нарахувань);

тип заборгованості/боргу (недоїмка; штрафна санкція; пеня);

інформація, яка характеризує технологічний процес формування відповідного контрольного ренкінгу;

за показниками щодо розстрочених (відстрочених) сум:

підстава для розстрочення (відстрочення);

дата та номер договору про розстрочення (відстрочення);

дата чергової частки нарахувань розстрочених (відстрочених) сум за кожною її складовою (за кожним окремим видом нарахувань);

сума чергового платежу за договором/графіком (загальна сума чергової частки нарахувань розстрочення (відстрочення); чергова частка нарахувань розстрочення (відстрочення) за кожною складовою (основний платіж, штраф, пеня); розрахована сума процентів за користування розстроченням (відстроченням));

тип нарахування (податкове зобов'язання (основний платіж); штрафна (фінансова) санкція (штраф); пеня; нараховані проценти за користування розстроченням (відстроченням));

тип розстрочення (відстрочення) (грошове зобов'язання; податковий борг; заборгованість);

за показниками контрольно-перевірочної роботи:

дата, номер, статус податкового повідомлення рішення (далі - ППР) (вручено; вручено після апеляційного розгляду; вручено після судового розгляду; сплачено);

суми донарахувань (основний платіж; штрафні санкції; пеня у сфері зовнішньоекономічної діяльності / з податку на доходи фізичних осіб / військового збору / єдиного внеску);

сума пені на податкові зобов'язання (пеня на заниження податкових зобов'язань);

за показниками щодо самостійно визначених платниками сум грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску):

статус звітності (повністю введена; вважається прийнятою за рішенням суду або органу ДПС);

сума податку / єдиного внеску, що підлягає сплаті (основний платіж; штрафні санкції; пеня);

загальна сума, що підлягає сплаті;

за показниками щодо сум податкових зобов'язань з податку на майно, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок:

дата, номер, статус ППР (вручено);

сума податкового зобов'язання (основний платіж);

за показниками щодо сум щоквартальних нарахувань з єдиного внеску, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок:

сума щоквартальних нарахувань єдиного внеску;

за показниками щодо сум податкових зобов'язань з єдиного податку для платників 1 та 2 груп, самостійно визначених платником:

сума авансових внесків, що підлягає сплаті;

за показниками щодо розстрочених сум, самостійно визначених платником податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору:

дата та час подання декларації про майновий стан і доходи, згідно з якою проведено розстрочення податкових зобов'язань та сформовано графік розстрочення податкової звітності за звітний період;

термін нарахування розстрочених сум податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

сума розстрочених податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що підлягає сплаті;

за показниками щодо сум помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску):

суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань (зобов'язань з єдиного внеску), які обліковуються в ІКП;

6) черговості спрямування коштів у межах одного платника (порядкового номера запису від найменшого до найбільшого значення), яка визначається шляхом упорядкування у календарній черговості виникнення (у порядку зростання дати та часу) сум грошових зобов'язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів такого платника за показниками, які підлягають сплаті на бюджетні/небюджетні рахунки, а саме за показниками щодо:

сум заборгованості з єдиного внеску за кожною складовою, відображених в ІКП;

сум податкового боргу за кожною складовою (податкове зобов'язання, штрафна (фінансова) санкція (штраф), пеня), відображених в ІКП;

розстрочених (відстрочених) сум за кожною складовою (податкове зобов'язання (основний платіж), штрафна (фінансова) санкція (штраф), пеня), проведених у графіку щодо розстрочення (відстрочення) сум;

результатів контрольно-перевірочної роботи органів ДПС, відображених в ІКП;

самостійно визначених платником сум грошових зобов'язань з податків (зобов'язань з єдиного внеску), відображених в ІКП;

сум податкових зобов'язань з податку на майно, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок (з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з фізичних осіб; плати за землю з фізичних осіб; транспортного податку з фізичних осіб), відображених в ІКП;

сум щоквартальних нарахувань з єдиного внеску, визначених територіальним органом ДПС у випадках, не пов'язаних з проведенням перевірок, відображених в ІКП;

сум податкових зобов'язань з єдиного податку для платників 1 та 2 груп, самостійно визначених платником (авансових внесків), відображених в ІКП;

розстрочених сум податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, самостійно визначених платником, проведених у графіку щодо розстрочення сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

7) інформації, яка характеризує технологічний процес формування відповідних контрольних ренкінгів.

3. Показники контрольних ренкінгів, сформованих в ІТС ДПС, опрацьовуються відповідними структурними підрозділами територіальних органів ДПС та ДПС за функціональними напрямами роботи.

Після опрацювання виконавцем у структурному підрозділі показників контрольних ренкінгів керівником такого підрозділу територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, не пізніше 15:45 проставляються відмітки про підтвердження кожного із записів контрольного ренкінгу.

4. Керівник територіального органу ДПС або особа, яка виконує його обов'язки, не пізніше 16:00 робочого дня підтверджує кожний запис контрольного ренкінгу.

5. Відміна підтвердження показників контрольних ренкінгів (за окремим або усіма записами) може бути здійснена виключно керівником структурного підрозділу, який підтвердив такі показники.

Після підтвердження керівником територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, можливість внесення змін до записів контрольних ренкінгів в ІТС ДПС блокується. Виключення або перерахунок/оновлення записів при цьому неможливе.

6. Відповідальними за повноту показників та своєчасність підтвердження контрольних ренкінгів, які є підставою для формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка, є керівники відповідних структурних підрозділів територіальних органів ДПС та ДПС за функціональними напрямами роботи та керівники територіальних органів ДПС.

VI. Генерування реєстру платежів з єдиного рахунка

1. ДПС щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, генерує за платниками, включеними до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок та якими здійснено сплату коштів на єдиний рахунок, реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка (далі - реєстр платежів з єдиного рахунка).

Реєстр платежів з єдиного рахунка генерується шляхом зіставлення онлайн- та офлайн-інформацій з контрольними ренкінгами за показниками, які підлягають перерахуванню на бюджетні/небюджетні рахунки, з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 351.6 статті 351 розділу I, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 розділу II Кодексу.

2. Для визначення напряму перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки в ІТС ДПС забезпечується упорядкування відповідної інформації залежно від черговості сум до сплати за онлайн- та офлайн-інформаціями і черговості виникнення сум недоїмки/боргу (заборгованості) / зобов'язання за контрольними ренкінгами.

3. Реєстр платежів з єдиного рахунка, сформований в ІТС ДПС, включає інформацію щодо:

ідентифікації території та платника (код регіону; району; найменування територіального органу ДПС; податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта платника; повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) платника);

дати та номера реєстру платежів з єдиного рахунка;

дати зарахування коштів на єдиний рахунок та номера документа, на підставі якого перераховані кошти на єдиний рахунок;

номера рахунка, з якого перераховуються кошти;

напряму перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетний/небюджетний рахунок (вид бюджету; код класифікації доходів бюджету / технологічний код; стаття коду класифікації доходів бюджету/технологічного коду; сума перерахування (грн, коп.); рахунок, на який перераховуються кошти; код ЄДРПОУ територіального органу Казначейства, на ім'я якого відкрито рахунок, на який перераховуються кошти; код виду сплати; призначення платежу);

прізвища, ім'я та по батькові (за наявності) посадових осіб територіального органу ДПС, якими накладено КЕП / накладено кваліфіковану електронну печатку на записах реєстру платежів з єдиного рахунка;

кваліфікованої електронної позначки часу накладення КЕП / накладення кваліфікованої електронної печатки на записах реєстру платежів з єдиного рахунка;

дати та часу передачі до Казначейства реєстру платежів з єдиного рахунка.

4. Реєстр платежів з єдиного рахунка підтверджується щодня не пізніше 16:30, крім вихідних, святкових та неробочих днів, керівником відповідного структурного підрозділу територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, та керівником територіального органу ДПС або особою, яка виконує його обов'язки, шляхом накладення КЕП та кваліфікованої електронної печатки відповідного територіального органу ДПС на кожний запис такого реєстру.

5. ДПС до 16:30 щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, надсилає Казначейству реєстр платежів з єдиного рахунка, кожний запис якого містить КЕП керівника відповідного структурного підрозділу територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, керівника територіального органу ДПС або особи, яка виконує його обов'язки, та кваліфіковану електронну печатку відповідного територіального органу ДПС.

6. У разі виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були включені органом ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка та перераховані Казначейством з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки, відповідний структурний підрозділ органу ДПС у день виявлення помилки, в результаті якої кошти платника зараховані на неналежний бюджетний/небюджетний рахунок, складає за підписом керівника такого структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов'язки, заключення з інформацією щодо:

коду територіального органу ДПС;

податкового номера або серії (за наявності) та номера паспорта платника;

дати зарахування коштів на бюджетний/небюджетний рахунок;

коду класифікації доходів бюджету / технологічного коду;

суми коштів, що зарахована на бюджетний/небюджетний рахунок та підлягає поверненню на єдиний рахунок;

реквізитів бюджетного/небюджетного рахунка, з якого мають бути повернені кошти на єдиний рахунок;

реквізитів єдиного рахунка, на який мають бути повернені кошти з бюджетного/небюджетного рахунка;

призначення платежу.

На підставі зазначеного заключення територіальний орган ДПС формує:

повідомлення для повернення коштів з бюджетного рахунка за надходженнями на єдиний рахунок, які ДПС надсилає Казначейству;

розрахункові документи для повернення коштів з небюджетного рахунка органу ДПС, відкритого в Казначействі для зарахування єдиного внеску, на єдиний рахунок, які надсилає органу Казначейства.

Такі повідомлення / розрахункові документи надсилаються Казначейству / органу Казначейства не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення технічної та/або методологічної помилки.

7. За результатами здійсненого Казначейством перерахування коштів з єдиного рахунка на бюджетні/небюджетні рахунки на підставі реєстру платежів з єдиного рахунка дані такого реєстру відображаються в ЄКП, ІКП та стають доступними платнику для перегляду в Електронному кабінеті.

 

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету

Юрій РОМАНЮК

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам