Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


15.07.21
5586 3

Належна обачність у відносинах з податковою та до чого тут відкриті дані

Данило Глоба заступник директора з правових питань компанії YouControl

Законодавчі новації в питаннях оцінки ризиків платників податків стимулюють бізнес ретельніше проявляти належну податкову обачність (Tax Due Diligence). Наявні податкові доктрини та судова практика, на фоні перманентної активності фіскальних органів, ‒ додаткове цьому підтвердження. Хоча й обов’язок доведення фактів порушення покладений на податковий орган, все одно бізнесу необхідно доводити свою невинуватість. Тобто, доводити свою розумність, добросовісність і належну обачність під час вибору контрагента і здійснення господарських операцій.

Податкові доктрини та принципи: міжнародний досвід 

Для того, щоб розкрити питання належної податкової обачності необхідно розпочати з розгляду наявних податково-правових доктрин. У системі права країн західної демократії напрацьовані судові доктрини щодо недобросовісності платника податків. Вони знайшли своє відображення в рішеннях Європейського суду з прав людини: «Інтерсплав проти України», «Щокін проти України», «Булвес АД проти Болгарії» та ін. Після чого вони почали застосуватися українськими адміністративними судами, а також на рівні окремих індивідуальних податкових консультацій. Зрештою, в узагальненому вигляді вони наведені в листі ДПС України від 15.02.2013 р. № 3848/7/10-1017/575

Положення доктрин в тій чи іншій мірі враховуються органами ДПС при кваліфікації дій платника податків під час проведення податкових перевірок. Зокрема, щодо визначення наявності господарських операцій, формування складу витрат, отримання податкового кредиту з ПДВ, можливості отримання певних податкових преференцій тощо.

ОСНОВНІ ПОДАТКОВІ ДОКТРИНИ

 1. “Ділова мета” (чи переслідує господарська операція мету отримання прибутку);
 1. “Реальність господарської операції” (чи здійснювався реальний рух активів, а не імітація в облікових документах);
 1. Угода по кроках. Фактичний власник” (чи був актив предметом операції на всіх її етапах).
 1. “Перевага суті над формою” (єдина доктрина яка допускає недоліки в оформленні правових документів, якщо дотримано “духу закону”).

Податкові доктрини важливі при оцінці умов та обставин проведення господарських операцій з позиції фіскального органу або суду. Окрім доктрин існують визначені податковим законодавством принципи, що, зокрема, запроваджують певні гарантії платників: презумпція добросовісності платника податків (сприйняття платника, за замовчуванням, як законослухняного суб'єкта, до моменту поки не доведено протилежне), автономія норм податкового законодавства (обґрунтування податкових правопорушень не може здійснюватися з посиланням на недотримання норм інших галузей законодавства), а також недискримінація, презумпція правомірності та ін. В той же час, із очевидних причин, обумовлених “фіскальною спрямованістю” на них не акцентується увага ДПС в актах перевірок та податкових консультаціях.

Tax Due Diligence в українських реаліях

Підпункт 112.2 статті 112 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачає, що особа вважається винною у вчиненні правопорушення, якщо буде встановлено, що вона мала можливість для дотримання правил та норм, проте не вжила достатніх заходів щодо їх дотримання.

Національна судова практика з податкових спорів (зокрема, постанова КАС ВС від 04.12.2019 р. у справі № 826/15729/17) визначає, що «належна податкова обачність — це законна передумова отримання податкової вигоди. Отже, сумлінним платникам податків необхідно подбати про підготовку доказової бази, яка б підтверджувала прояв належної обачності при виборі контрагента».

В  межах «малої податкової реформи», запровадженої минулого року Законом № 466, у ПКУ введено нові податкові категорії, а саме: «належна обачність», «нерозумність» і «несумлінність». Вони покликані визначати той факт, чи вжив платник податків достатніх заходів для запобігання вчиненню правопорушення, а отже, саме ці поняття фактично будуть критеріями, на підставі яких має бути зроблений висновок щодо його винуватості як обов’язкової умови притягнення до відповідальності. В той же час, законодавець не розкриває значення цих термінів, вочевидь залишаючи це питання на вирішення судів і податкових органів.

Tax Due Diligence та відкриті дані

Аналіз податкових ризиків є головним елементом належної податкової обачності. В основу аналізу покладається ризик-орієнтований підхід, що полягає у виявленні, оцінці (переоцінці) та розумінні ризиків та вжиття заходів щодо їх мінімізації. Наразі цей підхід впроваджено у законодавстві з фінансового моніторингу, проте, незважаючи на різні сфери регулювання, аналогічна логіка закладена і для запобігання податковим ризикам.

Для доведення прояву належної податкової обачності при виборі контрагента українським платникам потрібно аналізувати якомога більше інформації з відкритих джерел. Інформаційні можливості платника податків і податкових органів істотно відрізняються, проте, на даний час в Україні існують величезні обсяги публічної інформації у формі відкритих даних. В першу чергу, це офіційні державні реєстри, а також бази даних, системи, відомості тощо. Завдяки сучасним інформаційно-аналітичним системам значно простіше аналізувати такі дані, з метою перевірки контрагентів в контексті питань, що підлягають з’ясуванню згідно із приписами податкових доктрин і запобігання податковим ризикам.

Перевірка контрагента за допомогою відкритих джерел та на основі ризик-орієнтованого підходу включає, як дослідження ризиків (дефектів правового статусу) контрагента в цілому, так і аналіз конкретної господарської операції.

Перевірку варто проводити перед початком ділових відносин (укладення договору, здійснення господарської операції), а в частині дослідження ризиків контрагента — також у ході моніторингу. Постійний моніторинг контрагента дуже важливий з огляду на те, що з часом можуть виявлятися ризикові обставини його діяльності, яких не було на початку співпраці. Так, згадані інформаційно-аналітичні системи дають змогу відстежувати зміни даних, необхідних для аналізу контрагента. Для наочності аналіз обставин господарської операції платника податків наведено у табличному вигляді.

Аналіз обставин господарської операції платника податків

Податкова доктрина

Обставини господарської операції, що вказують на недобросовісність платника

Інформація з офіційних джерел відкритих даних, що може бути використана для перевірки контрагентів

«Ділова мета»

Витрати платника податків на придбання активів (товарів, послуг), не пов’язаних з його господарською діяльністю.

Вид операції або предмет договору порівнюємо з:

 • КВЕД (на момент здійснення операції);
 • ліцензіями/дозволами (на момент здійснення операції);
 • наявними активами: нерухомість, транспорт, інтелектуальна власність, корпоративні права (на момент здійснення операції, якщо операція стосувалась таких активів).

«Реальність господарської операції»

Відсутність активу щодо якого здійснюється господарська операція.

З’ясовується наявність активів, що можуть бути предметом договору/товаром, щодо якого здійснюється господарська операція (на момент здійснення операції):

 • нерухомість (виробничі та інші приміщення);
 • транспорт;
 • інтелектуальна власність;
 • корпоративні права.

Відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів.

Аналізуються умови роботи суб’єкта господарювання під час здійснення господарської операції:

 • КВЕД, що відповідають господарській операції;
 • ліцензії/дозволи (якщо це необхідно для здійснення господарської діяльності із виробництва товару/послуги та/або операції з його постачання). Зокрема, наявність ліцензованого автотранспорту;
 • місцезнаходження (наприклад, в квартирі або в одному окремому кабінеті, за місцем «масової реєстрації»);
 • кількість персоналу;
 • досвід роботи (період з моменту реєстрації або реєстрації відповідного КВЕД).

Дефекти у правовому статусі учасників господарських правовідносин.

Дослідження ризиків контрагента.

Наявність у платника податків (покупця) можливостей встановити прямі господарські зв'язки з продавцями товару, без залучення посередників.

Аналізується спільний зв’язок діяльності (в тому числі «історичні» дані):

 • місцезнаходження;
 • засоби зв’язку;
 • керівники;
 • учасники/бенефіціар;
 • КВЕД;
 • інша пов’язаність (наприклад, приналежність до ФПГ, фігурування у судових рішеннях тощо).

«Угода по кроках. Фактичний власник»

Використання у ланцюгу постачання активу посередників, афілійованих осіб; наявність спільних засновників та (або) посадових осіб, які одночасно виконують функції на декількох підприємствах; наявність іншої взаємопов'язаності.

Фактично товар отриманий від іншої особи (не тієї, що зазначено в первинних документах).

З’ясовується наявність активів та інформації щодо ЗЕД.

У разі якщо за результатами перевірки виявлено наявність ризиків, а господарська операція вже вчинена, тоді платнику слід подбати про максимальне забезпечення доказової бази. Вона повинна підтверджувати:

 • - прояв належної обачності при виборі контрагента; 
 • - наявність ділової мети;
 • - реальність господарської операції. 

Крім того, варто переглянути рішення щодо здійснення господарської операції або щодо її окремих аспектів (в контексті виявлених ризиків).

Бухгалтер 911 подчеркивает: содержание авторских материалов может не совпадать с политикой и точкой зрения редакции. Среди авторов материалов, которые публикуются, есть не только представители редакционной команды.

Информация, представленная в конкретной публикации, отражает позицию автора. Редакция не вмешивается в авторские материалы, не редактирует тексты и, следовательно, не несет ответственности за их содержание.

Комментарии
 • Гаврош
27.07.21 16:04

Мне интересно , этот бред есть в европейских налоговых Законах ?

Ответить
 • Віталій
28.07.21 15:37

Гаврош, за всі країни не знаю. Але, для прикладу, в  Польші бухгалтер який у нас вів невеликого ФОП з ПДВ - там як риба в воді через місяць-два роботи. Там набагато все впростіше і майже не має підводних камнів а головне пояснень на розяснення =)

Ответить
 • Светлана
27.07.21 16:50

Мутно

Ответить
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям