Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


04.08.17
18276 3 Печатать

Перше заповнення трудової книжки: титульна сторінка і виправлення помилки на ній

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Юридичний департамент

Правове регулювання питань у сферi працi

ПИТАННЯ 1: Хто має право вносити запис до трудової книжки працiвника пiд час першого працевлаштування? Як правильно заповнювати першу сторiнку трудової книжки працiвника? Як виправити допущенi помилки?

ВIДПОВIДЬ 1: Пунктом 1.3 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (далi - Iнструкцiя), передбачено, що пiд час влаштування на роботу працiвники зобов'язанi подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

Пiд час першого працевлаштування працiвниковi оформлюється трудова книжка через унесення вiдомостей про нього на першу сторiнку трудової книжки.

Вiдповiдно до п. 2.2 Iнструкцiї вперше заповнює трудову книжку власник або уповноважений ним орган не пiзнiше вiд тижневого строку з дня прийняття працiвника на роботу або прийняття на стажування студента вищого, учня професiйно-технiчного навчального закладу, що здобули професiю (квалiфiкацiю) за освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем "квалiфiкований робiтник", "молодший спецiалiст", "бакалавр", "спецiалiст" та продовжують навчатися на наступному освiтньо-квалiфiкацiйному рiвнi.

На першiй сторiнцi трудової книжки працiвника, який уперше став до роботи, зазначаються такi основнi вiдомостi:

- прiзвище, iм'я, по батьковi, якi записуються на пiдставi паспорта або свiдоцтва про народження. Такi вiдомостi зазначаються повнiстю, iм'я та по батьковi iнiцiалами не скорочуються;

- дата народження, яка записується на пiдставi паспорта або свiдоцтва про народження;

- дата заповнення трудової книжки.

Пiсля того, як зазначенi вiдомостi внесенi, працiвник своїм пiдписом завiряє правильнiсть унесених до його трудової книжки вiдомостей.

Пiсля цього проставляється пiдпис особи, вiдповiдальної за видачу трудових книжок, потiм - вiдбиток печатки пiдприємства, установи, органiзацiї (або печатка кадрової служби), де вперше заповнювалася трудова книжка працiвника.

Уносити iншi вiдомостi на першу сторiнку трудової книжки працiвника законодавством не передбачено.

Пiд час унесення зазначених вiдомостей працiвники, на яких покладено вiдповiдний обов'язок, можуть допустити помилки.

Вiдповiдно до п. 2.6 Iнструкцiї в разi виявлення неправильного або неточного запису вiдомостей про роботу, переведення, а також про нагородження та заохочення тощо виправлення виконує власник або уповноважений ним орган, де було зроблено вiдповiдний запис. За новим мiсцем роботи власник або уповноважений ним орган зобов'язаний надати працiвниковi в цьому потрiбну допомогу.

Змiна записiв першої сторiнки трудової книжки про прiзвище, iм'я, по батьковi i дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнiм мiсцем роботи на пiдставi документiв (паспорта; свiдоцтва про народження, шлюб, розiрвання шлюбу, змiну прiзвища, iм'я та по батьковi тощо) iз посиланням на номер i дату таких документiв.

Такi змiни вносяться на першу сторiнку (титульний аркуш) трудової книжки. Однiєю рискою закреслюється, наприклад, колишнє прiзвище або iм'я, по батьковi, дата народження i записуються новi данi з посиланням на вiдповiднi документи на внутрiшньому боцi обкладинки i завiряються пiдписом керiвника пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

ПИТАННЯ 2: Чи потрiбно вносити до трудової книжки працiвника записи про навчання та хто має внести цей запис?

ВIДПОВIДЬ 2: За статтею 48 КЗпП трудова книжка є основним документом про трудову дiяльнiсть працiвника.

Трудовi книжки ведуться на всiх працiвникiв, якi працюють на пiдприємствi, в установi, органiзацiї або у фiзичної особи понад п'ять днiв, а також на позаштатних працiвникiв, якщо вони пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню, студентiв вищих та учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, якi проходять стажування на пiдприємствi, в установi, органiзацiї.

Працiвникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пiзнiше вiд п'яти днiв пiсля прийняття на роботу; студентам вищих та учням професiйно-технiчних навчальних закладiв - не пiзнiше п'яти днiв пiсля початку проходження стажування.

Вiдповiдно до п. 2.16 Iнструкцiї про порядок ведення трудових книжок працiвникiв, затвердженої наказом Мiнпрацi, Мiн'юсту, Мiнсоцзахисту України вiд 29.07.93 р. № 58 (зi змiнами), зареєстрованим у Мiн'юстi України 17.08.93 р. за № 110 (далi - Iнструкцiя), студентам, слухачам курсiв, учням, аспiрантам та клiнiчним ординаторам, якi мають трудовi книжки, записи про час навчання на денних вiддiленнях (у тому числi пiдготовчих) вищих навчальних закладiв вносить навчальний заклад (наукова установа). Пiдставою для таких записiв є накази навчального закладу (наукової установи) про зарахування на навчання та про вiдрахування з числа студентiв, учнiв, аспiрантiв, клiнiчних ординаторiв.

Перiод роботи таких студентiв, учнiв, аспiрантiв та клiнiчних ординаторiв у студентських таборах, пiд час проходження виробничої практики i пiд час виконання науково-дослiдної госпдоговiрної тематики й пiд час проходження стажування пiдтверджується вiдповiдною довiдкою iз зазначенням спецiальностi, квалiфiкацiї, посади та часу роботи. На пiдставi цих довiдок навчальнi заклади (науковi установи) забезпечують занесення до їхнiх трудових книжок вiдомостей про роботу та стажування згiдно з одержаними даними. Довiдки зберiгаються в особистих справах цих осiб як документи суворої звiтностi.

Для студентiв, учнiв, аспiрантiв та клiнiчних ординаторiв, якi ранiше не працювали та у зв'язку з цим не мали трудових книжок, вiдомостi про роботу в студентських таборах, на виробничiй практицi, а також про виконання науково-дослiдної госпдоговiрної тематики на пiдставi довiдок вносяться пiдприємством, де надалi вони будуть працювати (п. 2.18 Iнструкцiї).

Таким чином, за наявностi трудової книжки в таких осiб запис про навчання до трудової книжки вносить навчальний заклад, а якщо вона вiдсутня, - запис уноситься пiдприємством, де надалi вони будуть працювати.

Вiдповiдно до п. 2.19 Iнструкцiї до трудових книжок за мiсцем роботи вносяться окремим рядком з посиланням на дату, номер та найменування вiдповiдних документiв записи про час навчання у вищих навчальних закладах (включаючи i час роботи в студентських таборах, на виробничiй практицi та пiд час виконання науково-дослiдної госпдоговiрної тематики) та про час перебування в аспiрантурi i клiнiчнiй ординатурi.

Головний спецiалiст, Iгор БИЦЬ

"Праця i зарплата" N 15 (1027), 19 квiтня 2017 р.

По материалам Навчальний центр "Домінанта"
Комментарии
  • Ната
07.08.17 12:26

А если у ПП нет печати , он имеет право сделать первую запись в трудовой книге. Спасибо.

Ответить
  • Сергей
08.08.17 11:32

Ната, Может ли ФЛП оформить трудовую книжку работнику, который ее не имеет?ПисьмоМинистерства социальной политики Украиныот 03.12.2015 г. № 492/06/186-15В соответствии с частью третьей статьи 48 Кодекса законов о труде Украины трудовые книжки ведутся на всех работников, работающих на предприятии, в учреждении, организации или у физического лица более пяти дней. Учитывая указанное, работнику, приступающему к работе впервые, трудовая книжка должна быть заведена в том числе физическим лицом – предпринимателем.Вместе с тем обращаем внимание, что пунктом 2.12 Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Министерства труда Украины, Министерства юстиции Украины и Министерства социальной защиты населения Украины от 29.07.93 № 58 (с изменениями), зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 17.08.93 под № 110 (далее – Инструкция), установлено, что первую страницу трудовой книжки (на которой указываются сведения о работнике) должно подписать лицо, ответственное за выдачу трудовых книжек, и после этого поставить печать предприятия (или печать отдела кадров), на котором впервые заполняется трудовая книжка.Законом Украины от 28.12.2014 № 77-VIII “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию общеобязательного государственного социального страхования и легализации фонда оплаты труда” (далее – Закон), в частности, предусмотрено, что работник не может быть допущен к работе без заключения трудового договора, оформленного приказом или распоряжением собственника либо уполномоченного им органа.Кроме того, Законом исключена статья 241 КЗоТ, которая предусматривала регистрацию заключенного между работником и физическим лицом трудового договора в государственной службе занятости (изменения вступили в силу 01.01.2015).В связи с принятием Закона трудовые книжки физическому лицу – предпринимателю следует заполнять по аналогии с пунктом 2.4 Инструкции.То есть все записи в трудовой книжке о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу или увольнении, а также о наградах и поощрениях вносятся физическим лицом – предпринимателем после издания приказа (распоряжения), но не позднее недельного срока, а при увольнении – в день увольнения и должны точно со­ответствовать тексту приказа (распоряжения). Запись об увольнении, а также сведения о награждениях и поощрениях заверяются печатью.При отсутствии у физического лица – предпринимателя печати записи в трудовой книжке заверяются его подписью.Учитывая вышеизложенное, нормы Инструкции следует применять в части, не противоречащей норма­тив­но-правовым актам высшей юридической силы.В то же время сообщаем, что письма министерства не являются нормативно-правовыми актами, по своей природе они носят информационный, рекомендательный и необязательный характер.Директор Юридического департамента Е. ТулинаКак следует из приведенного ответа, в вопросе оформления трудовой книжки для работника, который трудоустраивается впервые, следует руководствоваться нормативно-правовым актом высшей юридической силы. Таковым, несомненно, является КЗоТ. Статьей 48 КЗоТ предусмотрено, что для работников, которые трудоустраиваются впервые, трудовая книжка оформляется не позднее пяти дней после приема на работу. Исключений в этом вопросе для ФЛП-работо­да­телей не содержится, т. е. они также должны оформить таким работникам трудовую книжку.Таким образом, ФЛП могут оформлять трудовые книжки работникам, которые трудоустраиваются впервые. Напомним, что согласно п. 2.21-1 Инструкции № 58 трудовые книжки работников, которые работают у ФЛП, хранятся непосредственно у самих работников. Следовательно, предприниматели не должны хранить их у себя.

Ответить
  • Елена
10.08.17 10:28

Так нам же обещали отменить трудовые книжки, как пережиток СССР, с 01.07.2016?) В ПФ есть все доходы в электронном виде) А должности? какая разница, кем ты работал на мин ЗП?)

Ответить
фото автора В фокусе
Ушакова Лілія Закордонна допомога біженцям. Не задекларував — штраф 40 тис. грн або тюрма...
18281 15
Спасибо, что читаете нас Войдите и читайте дальше
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Данная функция доступна только
авторизованным пользователям