Подпишитесь!


09.01.19
39628 35 Печатать

Податок на прибуток. За 2018 рік звітуємо за оновленою формою (нова форма Декларації доступна у нас на сайті)

З 14.12.2018 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 19.10.2018 р. № 842 (далі – Наказ № 842) яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю ДФСУ листом від 04.01.2019 р. № 357/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення.

У листі розглянуті наступні питання:

1. Внесені зміни до основної частини декларації

Положеннями п. 297.5 ПКУ передбачено, що платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III Кодексу.

Рядок 5 заголовної частини декларації та рядки «Код за ЄДРПОУ1» у додатках до декларації замінено на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта1», у яких зазначаються код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Рядок 9 заголовної частини декларації «Особливі відмітки» доповнено категорією «платник єдиного податку». У зазначеному полі декларації проставляють позначку платники єдиного податку, які здійснювали на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом.

2. Оновлені редакції додатків до декларації

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації

У зв’язку із включенням п. 15 до підрозділу 4 розділу XX ПКУ, показники рядка 16 додатка, які враховуються у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств, доповнено рядком 16.5. Відповідно показник рядка 16 дорівнює сумі рядків (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5).

У рядку 16.5 відображається зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТ ЗЕД, визначених у п. 15 підрозділу 4 розділу XX ПКУ.

При цьому не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період залишок суми не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.

Крім того, до рядка 16.3 додатка внесено редакційні зміни щодо уточнення показника - у цьому рядку зазначається показник рядка 16.4.2 додатка до декларації попереднього звітного (податкового) року, тобто сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів у минулих періодах не врахована у зменшення податку за попередній звітний (податковий) рік.

Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації

З урахуванням змін, внесених Законом України від 07.09.2017 р. № 2146 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери» до п.п. 141.4.10 ПКУ, показник рядка 22 таблиці 1 додатка поширено на інші доходи за державними цінними паперами.

З урахуванням особливостей оподаткування доходів нерезидентів у рядку 25 таблиці 1 додатка виключено посилання на умови дотримання відповідних позик або кредитів від нерезидентів згідно з п.п. «в» п.п. 141.4.11 ПКУ (п. 46 підрозділу 4 розділу XX ПКУ).

Звертаємо увагу, що платники єдиного податку (фізичні і юридичні особи), які здійснювали у звітному податковому періоді на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати відповідно до п. 297.5 ПКУ, складатимуть та подаватимуть додаток ПН до декларації.

Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації

Розділ «Резерви банків та небанківських фінансових установ» оновлено різницями:

які збільшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 2.1.4 - сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 ПКУ (п.п. 1 п.п. 139.3.3 ПКУ);

рядок 2.1.5 - сума використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки (п.п. 2 п.п. 139.3.3 ПКУ);

які зменшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 2.2.4 - сума списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених п.п. 14.1.11 ПКУ (п.п. 139.3.4 ПКУ);

рядок 2.2.4.1 - сума доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (п.п. 139.3.4 ПКУ).

Розділ «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Кодексу)» оновлено різницями:

на які збільшується фінансовий результат до оподаткування:

рядок 3.1.6.1 - сума 30 відс. вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 ПКУ (п.п. 140.5.4 ПКУ);

рядок 3.1.6.2 - сума 30 % вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого КМУ відповідно до п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (п.п. 140.5.4 ПКУ);

рядок 3.1.7 - розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг, та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» (п.п. 140.5.4 ПКУ);

рядок 3.1.10.1 — сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до ПКУ не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб (п.п. 140.5.10 ПКУ);

рядок 3.1.13 - сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 140.5.13 ПКУ);

рядок 3.1.14 - сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п.п. 140.5.14 ПКУ);

на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування:

рядок 3.2.5 - сума субсидій, отриманих платником податку - суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 140.4.4 ПКУ).

Розділ «Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Кодексу» оновлено різницями:

які збільшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 4.1.18 - сума доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу другого п. 16 підрозділу 4 розділу XX ПКУ, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги - у разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (п. 16 підрозділу 4 розділу XX ПКУ);

рядок 4.1.19 - від’ємна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (п. 49 підрозділу 4 розділу XX ПКУ);

які зменшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 4.2.17 — сума доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання (п. 16 підрозділу 4 розділу XX ПКУ);

рядок 4.2.18 - позитивна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (п. 49 підрозділу 4 розділу XX ПКУ);

рядок 4.2.19 - накопичена станом на кінець 2017 року сума перевищення розміру резерву, сформованого у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, над лімітом, розрахованим відповідно до положень Кодексу, у тому числі відповідно до п. 21 підрозділу 4 розділу XX ПКУ(крім частини резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або розформована у звітних (податкових) періодах до 01.01.2018 р.) (п. 50 підрозділу 4 розділу XX ПКУ).

Додаток AM до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації

З урахуванням положень п.п. 138.3.3 ПКУ, яким встановлено мінімально допустимі строки амортизації окремих груп (1, 10, 11, 13), графи 3-5 рядків А1, А10, All, А13 додатка доповнені позначкою «X», оскільки такі групи не відносяться до основних засобів і не заповнюються суб’єктами господарювання.

Враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період - 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

По материалам Офіс ВПП ДФС
Теги:
Комментарии
 • Ирина
09.01.19 07:47

Что-то с памятью моей стало, кажется, что месяц назад я читала, что эта декларация будет действовать за 2019 год...

Ответить
  Оценить
 • 32
 • 0
 • Галина
09.01.19 10:02

Ирина, согласна с вами, тоже читала, что с 2019

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 0
 • ЕЛЕНА
09.01.19 10:08

Ходила в налоговую Печерскую там по старой форме не принимают,"ТОВАРИЩИ" фискалы когда будет новая форма....почему приняли форму новую а бланк не выпустили....уже  хотя б пустые принмали по старой форме....нравятся Вам чтоб очереди были у вас
КОГДА БУДЕТ НОВЫЙ БЛАНК ДЕКИ НА ПРИБЫЛЬ!!!!!!!!!!!!!?????????
пишут одно а на деле как всегда другое

Ответить
  Оценить
 • 16
 • 0
 • Галина
09.01.19 10:13

К слову, сдавала вчера в электронном виде по старой форме. Отчет принят.

Ответить
  Оценить
 • 14
 • 0
 • ок
09.01.19 10:24

Галина, сегодня уже не получается ни по старой ни по новой, при клике на бланк пишет Сервіс тимчасово не доступний

Ответить
  Оценить
 • 4
 • 0
 • Галина
09.01.19 10:40

ок, я через Медок сдавала. В ЕК не пробовала.

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Яна
11.01.19 12:27

Галина, я так тоже года 2-3 назад сдала, ближе к 1 марта перезвонили из налоговой, попросили пересдать на новом бланке. "Технічні проблеми, декларація вважається не поданою і т.д....."

Ответить
  Оценить
 • 3
 • 0
 • Елена
09.01.19 10:24

Когда будет Новый Бланк Декларации на прибыль!!!!!!!!!!!!!!

Ответить
  Оценить
 • 4
 • 0
 • Mariya A.
09.01.19 10:50

Рецепт, не портящий фигуру бухгалтера.===Идем в свою базу и берем там оборотку. Если оборотка "идеальная", значит она не настоящая - с ГМО или слишком удобренная ручными операциями. Такая нам не подходит. Нам нужна свежая, натуральная, с "красными минусами" и болтающимися копейками по 6432 и 6442. Обильно посыпаем такую оборотку хладнокровием и терпением. Маринуем 72 часа. За это время тщательно нарезаем забытую первичку, банковскую выписку и остальное по вкусу. После того, как оборотка хорошо промариновалась, делаем групповое перепроведение документов. Если маринад был от души, то большинство "висяков" исчезнет. Оставшиеся излишки аккуратненько подрезаем и придаем нужную форму нашей оборотке. Теперь смело можем переходить к подготовке и сдаче декларации по прибыли.Приятного аппетита!Ой, легкой отчетности!

Ответить
 • Татиана
11.01.19 21:18

Mariya A., Машенька,  читая   Ваш  комментарий, заметила
за собой  как улыбка  расплывалась на  моем  лице... Особенно
сейчас,  в  период  годовой  отчетности,  когда все  так  сосредоточены  и  напряжены.  Вы,  словно,  лучик  солнышка!
Спасибо  Вам!!!

Ответить
  Оценить
 • 7
 • 0
 • Мария
11.01.19 10:08

Mariya A., высокая кухня!

Ответить
  Оценить
 • 5
 • 0
 • Фая
11.01.19 12:11

Мария, высокая не высокая, но такие комментарии заставляют улыбнуться и расслабиться. Всегда интересно кто минусует такие безобидные эссе? Так и представляю себе Бабу Ягу со скрюченным от злости носом) 

Ответить
  Оценить
 • 15
 • 0
 • Татьяна
09.01.19 15:00

"Звертаємо увагу, що платники єдиного податку (фізичні і юридичні особи), які здійснювали у звітному податковому періоді на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати відповідно до п. 297.5 ПКУ, складатимуть та подаватимуть додаток ПН до декларації." Здесь не понятно какую такую декларацию на прибыль сдают фіз. особі на едином налоге???

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Андрей
09.01.19 17:10

Татьяна,я так понимаю, речь о налоге на репатриацию

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Елена
10.01.19 08:29

Подскажите сроки подачи Налога на прибыль для предприятий у которых отчетный период год до 20 млн

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Анна
10.01.19 08:30

если сдала по старой форме, по новой форме пересдавать? как новый звитный или просто новый?

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • И я скажу
10.01.19 09:38

Для АННА. Сдавать по новой форме -как звітний, т.к. на старом бланке - ее отклонят или будет висеть "до вІдома"

Ответить
  Оценить
 • 2
 • 0
 • Галина
10.01.19 21:10

И я скажу,
Зачем пересдавать, если отчет принят?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Анна
11.01.19 16:37

Галина,боюсь что будет "до видома" старый бланк, хотя у меня убытки и начислять нечего, но лучше перестраховаться))

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Весна
10.01.19 12:01

Вибачте ,що не в тему, додаток 5 ЄСВ , як заповнити графу 3? Хто знає.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 1
 • Елена из Одессы
10.01.19 17:13

В таблице 1 додатка 5 по ЕСВ в 3 графе ставится 6,если Вы СПД

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Бух
11.01.19 09:40

Графа 3 - это "Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу".
Присоединюсь к вопросу  - как ее заполнить для СПД на едином налоге?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Валентина
15.01.19 15:21

Бух, СПД на едином налоге в графе 3 ставят мин зп, т.е. 3723, графа 4 - то же 3723. Уже есть куча инфы в инете по заполнению.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Вика
11.01.19 10:36

Бух, Минимальная зарплата с которой уплачивался ЕСВ

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Бух
11.01.19 12:21

Вика,
Спасибо

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Елена
11.01.19 11:16

Уточните Уважаемая редакция...как вы пишите что новый бланк у вас на сайте если ее в налоговой снова не принимают пишут говорят старый бланк...Шапочка ведь не правильная!!!!!!!!! будьте бдительны когда выкладываете инфо!!!!!!!!!!!!когда ожидать новый бланк!!!!!!!!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Sergey
11.01.19 11:43

Елена,шапочка не менялась. На сайте дека с изменениями - новая.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Артур
11.01.19 12:51

ftp://ftp.sta.gov.ua/reestr_form_zvitnyh_dokymentiv/j0100117.arj

Ответить
  Оценить
 • 1
 • 0
 • Галина
11.01.19 13:02

У меня вопрос - не приняли нулевую декларацию (Не вели деятельность) сказали в налоговой нулевки сдавать уже не нужно. Кто , что знает по єтому поводу

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Татиана
11.01.19 21:26

Галина,  нигде не  встречала изменений,   всегда  нулевая  сдавалась,  если  деятельность не велась.  Мы  тоже  по  одной
 фирме  будем сдавать нулевую декларацию.

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Лариса
11.01.19 14:13

нова форма Декларації доступна у нас на сайті ??? А где, подскажите?

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Таисия
16.01.19 13:10

Сдала по 2 -м предприятиям по старой форме в электронном виде,отчет принят

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • И я скажу
17.01.19 09:49

Смотрела видео по заполнению формы. было сказано, четко принятие декы - не результат, т.к. будет висеть до видома- что принята.  лектор озвучил даже такую инфу . , как дата заполнения .Т.е сегодня заполнили - 16/01/2019, а отправили 17- утром. дату заполнения нужно изменить, тк. могут принять до видома. Маразм - согласна, но такая норма - есть. Итог - думайте сами, тк. посл. день сдачи - 01 марта ,а 02 марта -сюрприз - отклонена. Я такое проходила, спасло одно - эл. кабинет, где чудом увидела свою НДС отчетную...

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Олена
22.01.19 16:52

Добрый вечер, сегодня сдала годовую по прибыли,  по той форме , что в Медке, ее зарегистрировали. Вот читаю здесь и начинаю сомневаться..

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
 • Наталья
25.02.19 11:58

Зайдите в ЭК и проверьте, если отчет есть, то все хорошо!

Ответить
  Оценить
 • 0
 • 0
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд