Отключить рекламу

Подпишитесь!


13.02.19
3293 0 Печатать

Громадські об’єднання: підприємницька діяльність допускається, але...

"Вісник.Офіційно про податки".

Практикою застосування положень ПКУ, зокрема в частині включення неприбуткових установ та організацій до Реєстру неприбуткових установ та організацій, були непоодинокі випадки відмови контролю­ючих органів у включенні до зазначеного Реєстру громадських об’єднань. Основною причиною відмови було відображення у статуті інформації про можливість здійснення громадськими об’єднаннями підприємницької діяльності та отримання доходу (прибутку).

Попри те, що ДФС України було надано роз’яснення (лист від 10.08.2015 р. № 16782/6/99-99-19-02-02-15) щодо можливості отримання доходу від здійснення підприємницької діяльності неприбутковими організаціями з одночасним їх перебуванням у Реєстрі неприбуткових установ та організацій, громадськість та ДФС України звернулись до Мінфіну України для підтвердження позиції, висловленої ДФС України у зазначеному листі, та отримання роз’яснення щодо правильності застосування положень Кодексу як неприбутковими організаціями, так і контролюючими органами.

Щодо цієї ситуації слід зазначити, що з прийняттям Закону України від 17.07.2015 р. № 652-VІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» було встановлено правове регулювання отримання та використання статусу неприбутковості, а саме визначено повний перелік неприбуткових організацій, які не є платниками податку на прибуток підприємств, вимоги до установчих документів таких організацій, а також врегульовано питання можливості ведення підприємницької діяльності неприбутковими організаціями та порядку використання доходів, отриманих за результатами їх діяльності.

Зазначені законодавчі зміни також були обумовлені необхідністю подальшого розвитку в Україні організацій громадянського суспільства. Україна є членом Ради Європи. Членство у Раді Європи відкрите для всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для своїх громадян. Беручи до уваги вагомий внесок неурядових організацій в розвиток демократії, Рада Європи пропонує дотримуватись урядам держав — членів рекомендацій щодо запровадження законодавства щодо таких організацій.

Мінфін виходив з того, що ПКУ регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження та обо­в’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Так, п. 133.4 ст. 133 ПКУ визначено, що не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених зазначеним пунктом Кодексу.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає визначеним ПКУ вимогам, зокрема щодо утворення та реєстрації неприбуткової організації в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації, та заборони, визначеної в установчих документах неприбуткової організації, розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

При цьому доходи (прибутки) неприбуткової організації, що можуть отримуватись від здійснення підприємницької діяльності, повинні використовуватись виключно для фінансування видатків на утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Відповідно до Закону України від 22.03.2012 р. № 4572-VІ «Про громадські об’єднання» громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об’єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню.

До того ж громадське об’єднання зі статусом юридичної особи для виконання статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об’єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об’єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

Таким чином, положення ПКУ передбачають можливість здійснення громадськими об’єд­наннями, які є неприбутковими організаціями для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств, підприємницької діяльності для досягнення мети, заради якої вони були створені, та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід не може бути розподілений між засновниками та членами громадського об’єднання і має бути спрямований виключно на досягнення мети її діяльності, визначеної установчими документами.

Віктор Овчаренко,
заступник директора Департаменту податкової політики —
начальник Управління прямих податків МФУ,

та Олена Маркевич,
начальник відділу податку на прибуток підприємств

Отключить рекламу
Комментарии
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться